PRAWO PRACY i BHP

03.10.2022 Poniedziałek

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie jest szczególną częścią urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Jego wyjątkowy charakter wynika przede wszystkim z trybu zgłaszania i udzielania.
Termin urlopu na żądanie nie jest objęty ani planem urlopów, ani planowaniem indywidualnym (po porozumieniu z pracownikiem). O terminie wykorzystania urlopu na żądanie decyduje zasadniczo nie pracodawca, a sam pracownik. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielania takiego urlopu każdemu i za każdym razem.

Czy szef może odmówić urlopu na żądanie?
Wprawdzie urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i pomniejsza realnie jego wymiar, to jednak ma odrębne od niego cechy charakterystyczne. Przede wszystkim nie jest urlopem w znaczeniu merytorycznym, bowiem zgłasza się go przeważnie w dniu jego rozpoczęcia, nie zmierza on zatem do zaspokojenia potrzeb regeneracyjno-rekreacyjnych. Jego podstawowym celem nie jest zatem odpoczynek pracownika. Szczególny charakter tego urlopu przejawia się w tym, że przyznanym ustawowo przywilejem pracownika jest, by ten w przypadkach nagłych i wcześniej nieprzewidzianych - związanych z zaistnieniem różnorakich sytuacji życiowych - mógł nie stawić się do pracy. Swoistość tego urlopu jest podyktowana jego akcydentalnością, chodzi bowiem o to, że pracownik nie mógł tego urlopu wcześniej przewidzieć, zaplanować i uwzględnić w planie urlopów - wyrok SA w Warszawie z 23 listopada 2016 r., sygn. akt III APa 61/15.

Ma to ułatwić pracownikowi organizację czasu poza pracą, zwłaszcza w razie wystąpienia niespodziewanych okoliczności o charakterze rodzinnym czy osobistym. Taka interpretacja uprawnia pracodawcę do oceny, czy urlop na żądanie, o który wystąpił pracownik, jest zasadny, czy może bezpodstawny, co będzie powodem uzasadnionej odmowy jego udzielenia. Bezpodstawne będzie wystąpienie pracownika o urlop na żądanie na czas zaplanowanego wcześniej wypoczynku, który nie został uwzględniony w planie urlopów ze względu na konieczność zapewnienia obsady pracowniczej w miejscu pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-na-zadanie/5585171,urlop-na-zadanie.html

27.09.2022 Wtorek

Umowy o pracę 2023. Co się zmieni?

Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. Największe zmiany dotyczą umów na okres próbny oraz wypowiedzeń umów na czas określony.
Umowy o pracę 2023
W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego:

1) Okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy.

2) Dla umowy o pracę na czas określony między 6 a 12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 miesiące.

W obu powyższych przypadkach omawiany termin będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem świadczonej pracy.

3) Jeśli pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na czas określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/5582240,umowy-o-prace-2023.html

20.09.2022 Wtorek

Nieobecność w pracy? Poinformuj pracodawcę

Zdarzają się w życiu sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi przyjście do pracy. Najczęściej dotyczy to choroby lub innego nieprzewidywalnego zdarzenia losowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik? Odpowiadamy.
Przepisów dotyczących usprawiedliwienia nieobecności w pracy należy szukać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W § 1 tego dokumentu czytamy, że przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Uprzedź, poinformuj
Kwestia sposobu załatwienia sprawy nieobecności w pracy opisana jest w § 2 ww. rozporządzenia. Czytamy w nim m.in., że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

czytaj więćej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/5578229,Nieobecnosc-w-pracy-Poinformuj-pracodawce.html

06.09.2022 Wtorek

Kto ustala regulamin wynagradzania?

Kto ustala regulamin wynagradzania? W jakim przypadku? Kiedy taki regulamin wchodzi w życie?
Kto ustala regulamin wynagradzania?
Regulamin wynagradzania ustala pracodawca, co do zasady jeśli zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Jeśli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.

Regulamin wynagradzania - kiedy wchodzi w życie?
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5569350,Kto-ustala-regulamin-wynagradzania.html

05.09.2022 Poniedziałek

Czy rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego?

Z treści artykułu dowiesz się: ● Komu przysługuje urlop rodzicielski? ● Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego? ● Czy urlop rodzicielski można podzielić na części? Wyjaśniamy poniżej.
Urlop rodzicielski - komu przysługuje?
Urlop rodzicielski przysługuje zarówno mamie, jak i tacie dziecka. W wyjątkowych sytuacjach mogą skorzystać z niego członkowie najbliższej rodziny.

Dzieje się tak w przypadku:

● śmierci rodzica,

● gdy rodzic przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń,

● porzucenia dziecka przez rodzica,

● gdy rodzic posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Urlop rodzicielski - wymiar
Urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 32 lub 34 tygodni. W przypadku urodzenia jednego dziecko wynosi on 32 tygodnie. Jeżeli pracownica urodziła dwójkę dzieci lub więcej, wówczas może skorzystać z 34 tygodni wolnego.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/5568057,Czy-rodzice-moga-jednoczesnie-korzystac-z-urlopu-rodzicielskiego.html

05.09.2022 Poniedziałek

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

W jakich sytuacjach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Odpowiadamy.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w kilku przypadkach:

jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowie i kwalifikacje zawodowe;
jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków?

czytaj więcej Na: https://kadry.infor.pl/5568060,Kiedy-pracownik-moze-rozwiazac-umowe-o-prace-bez-wypowiedzenia.html

14.06.2022 Wtorek

Pracownicy zyskają dodatkową ochronę. Od sierpnia każde zwolnienie z pracy tylko z uzasadnieniem

2 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Pracodawcy, którzy będą chcieli zwolnić pracowników zatrudnionych na umowie na czas określony, będą musieli to pisemnie uzasadnić, tak jak jest to obecnie w przypadku osób z umowami na czas nieokreślony. Jeśli uzasadnienie będzie nieprawdziwe – sąd pracy będzie mógł przywrócić zwolnioną osobę do pracy lub nakaże pracodawcy wypłatę odszkodowania. Pracodawcy już mówią o paraliżu sądów i wysypie umów zleceń.

czytaj więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/pracownicy-zyskaja-dodatkowa-ochrone-od-sierpnia-kazde-zwolnienie-z-pracy-tylko-z-uzasadnieniem-6778966688070368a.html

03.06.2022 Piątek

Urlop wypoczynkowy – wymiar, przesunięcie, odwołanie. Czy pracodawca może zmusić pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy?

Zbliża się sezon urlopowy 2022. Warto przypomnieć podstawowe zasady wymiaru i udzielania urlopu wypoczynkowego. Kiedy zgodnie z prawem pracodawca może skutecznie zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego
Plan urlopów
Przesunięcie terminu urlopu
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego – kiedy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
Prawo do urlopu wypoczynkowego
Kodeks pracy (art. 152 i następne) przyznaje pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie kodeks pracy zabrania pracownikowi zrzeczenia się prawa do urlopu.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

czytaj więcej na: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/5479803,Urlop-wypoczynkowy-wymiar-przesuniecie-odwolanie-Czy-pracodawca-moze-zmusic-pracownika-do-pojscia-na-urlop-wypoczynkowy.html

01.06.2022 Środa

PIP: plan urlopów nie decyduje o dacie urlopu

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze – stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy.

Co to jest plan urlopów?
PIP o urlopach w 2022 r.
Pracownik nie decyduje o udzieleniu sobie urlopu
PIP: plan urlopów nie decyduje o dacie urlopu
Co to jest plan urlopów?
Plan urlopów służy zaplanowaniu wypoczynku poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu w następnym roku. Plan ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem tym nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi w trybie urlopu na żądanie.

czytaj więcej na: https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/5479567,PIP-plan-urlopow-nie-decyduje-o-dacie-urlopu.html

27.05.2022 Piątek

Czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy – czy jest możliwe?

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy
Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy w pewnych przypadkach można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy. W jakich? Ustawodawca wymienia warunek: jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, można zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Czy można zawiesić stosowanie Kodeksu pracy?
Co ważne, zawieszenie stosowanie przepisów prawa pracy nie dotyczy przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. Dlatego nie można takim porozumieniem zawieszać stosowania tych aktów normatywnych.

Kto zawiera porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy?
Porozumienie zawieszające stosowanie przepisów prawa pracy zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa. Jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca oraz przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/5473756,Czasowe-zawieszenie-stosowania-przepisow-prawa-pracy-czy-jest-mozliwe.html

25.05.2022 Środa

Czym jest prawo pracy?

Mówiąc o prawie pracy, często myślimy o Kodeksie pracy. Czy są jeszcze jakieś regulacje dotyczące stosunku pracy?

Prawo pracy jako gałąź prawa
Prawo pracy stanowi gałąź prawa obejmującą regulacje dotyczące stosunku pracy, regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Należy pamiętać, że prawo pracy reguluje nie tylko Kodeks pracy, ale również inne akty prawne.

Definicja kodeksowa prawa pracy
Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy przez prawo pracy rozumie się przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Gdzie znaleźć przepisy prawa pracy?
Wynika z tego, że przepisy prawa pracy można znaleźć w:

Kodeksie pracy;
innych ustawach i aktach wykonawczych;
układach zbiorowych pracy;
porozumieniach zbiorowych, regulaminach, statutach, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/przepisy-ogolne/5472250,Czym-jest-prawo-pracy.html

20.05.2022 Piątek

Zmiany w Kodeksie pracy

Rząd zajmuje się projektem nowelizacji Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego.

Praca zdalna - nie tylko podczas pandemii
Na stałe w Kodeksie pracy
Zasady pracy zdalnej - gdzie?
Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?
Miejsce pracy zdalnej
Przepisy o pracy zdalnej
Praca zdalna - nie tylko podczas pandemii
Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych w czasie pandemii koronawirusa. Praca zdalna obowiązuje obecnie na zasadach opartych o tzw. ustawę covidową i o przejściu na tę formę pracy decyduje pracodawca.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/5472345,Zmiany-w-Kodeksie-pracy.html

18.05.2022 Środa

Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci – komu przysługuje? Czym jest?

Czym jest ulga dla rodzin 4+?
Jednym z rozwiązań, które weszły w życie w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, jest ulga dla pracowników posiadających co najmniej czworo dzieci. Stanowi ona zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów takich podatników.

Zwolnienie od podatku dochodowego
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje zwolnienie od podatku dochodowego przychodów w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

Ulga dla rodzin – dla kogo?
Ulga dla rodzin 4+ dotyczy osób, które wychowują co najmniej czworo dzieci i uzyskują przychody:

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podatki/5471526,Komu-przysluguje-ulga-dla-rodzin-4.html

11.05.2022 Środa

Kiedy należy utworzyć regulamin pracy?

Utworzenie regulaminu pracy poprawia działanie firmy oraz pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy. Kiedy jest wymagane?

Czym jest regulamin pracy?
Obowiązek stworzenia regulaminu pracy – kiedy?
Jakie postanowienia zawiera regulamin pracy?
Jakich postanowień nie może zawierać regulamin?
Czym jest regulamin pracy?
Regulamin pracy to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z nimi prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Obowiązek stworzenia regulaminu pracy – kiedy?
Regulamin pracy powinien być utworzony przez pracodawcę, jeżeli zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Należy pamiętać, że zakład pracy zatrudniający mniej niż 50 osób może utworzyć regulamin pracy na zasadzie dobrowolności. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w zakładzie pracy istnieje organizacja związkowa i wystąpi z wnioskiem o utworzenie regulaminu pracy, wówczas pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu nawet jeżeli jego zatrudnienie nie przekracza 50 osób.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/5465024,Kiedy-nalezy-utworzyc-regulamin-pracy.html

11.05.2022 Środa

Świadczenia z ZFŚS w okresie wypowiedzenia

Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę należą się pracownikowi świadczenia z ZFŚS? Odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy.

Świadczenia z ZFŚS - komu przysługują?
Pytanie: Znajduję się w okresie wypowiedzenia i według pracodawcy nie mogę skorzystać ze świadczenia wynikającego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czy jest to prawidłowe działanie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 2021 poz. 746), użyte w ustawie określenia osoby uprawnione do korzystania z Funduszu oznaczają pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/5464840,Swiadczenia-z-ZFSS-okres-wypowiedzenia.html

10.05.2022 Wtorek

Emeryt a prawo do świadczeń z ZFŚS

Czy emeryt ma prawo do świadczeń z ZFŚŚ (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)? Odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy.

Emeryt a świadczenia z ZFŚŚ
Pytanie: Czy emeryt jest uprawniony do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu rozumie się pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 wspomnianej ustawy, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/5464852,emeryt-swiadczenia-z-ZFSS.html

05.05.2022 czwartek

Ciężki wypadek przy pracy - konsekwencje dla pracodawcy

Ciężki wypadek przy pracy - co oznacza dla pracodawcy? Jakie ma obowiązki i jakie może ponieść konsekwencje?

Ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy
Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2021 r. zgłoszono ponad 68 tys. wypadków przy pracy, z czego prawie 600 osób dotknęły wypadki ciężkie lub śmiertelne. Zdarzenia tego typu negatywnie wpływają na wizerunek firmy, ale generują również dodatkowe koszty spowodowane m.in. koniecznością wstrzymania prac z powodu absencji pracownika, rekrutacji nowej osoby, wdrożeniem jej do pracy, ale również uszkodzeniem mienia, maszyn i urządzeń.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/bhp/wypadki-w-pracy/5462312,Ciezki-wypadek-przy-pracy-konsekwencje.html

04.05.2022 Środa

Minimalna płaca w 2023 roku - ile wyniesie?

Minimalna płaca w 2023 roku - ile najprawdopodobniej wyniesie brutto? Jaka będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zdaniem ekspertów?

Minimalna płaca 2023
W 2023 roku pracownicy i pracodawcy mogą spodziewać się dwukrotnej waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zapowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ma związek ze wskaźnikiem inflacji. Czytaj dalej!

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/wynagrodzenie-minimalne/5461498,minimalna-placa-2023.html

02.05.2022 Poniedziałek

Nadgodziny przed godzinami pracy

Nadgodziny przed godzinami pracy – czy coś takiego w ogóle jest możliwe? Kiedy możemy o nich mówić i jak je rozliczać?

Nadgodziny przed godzinami pracy – zakłady z ustalonymi godzinami pracy
Kluczem przy rozliczaniu nadgodzin jest zarówno norma dobowa, jak i doba pracownicza.

W zakładzie pracy o ustalonych godzinach pracy (np. 9:00 – 17:00) pracownik, który zgodnie z harmonogramem rozpoczął swoją pracę o godzinie 9:00, nie powinien rozpoczynać jej kolejnego dnia wcześniej niż o godzinie 9:00 (po upływie 24 godzin od rozpoczęcia pracy w dniu poprzednim). Jeżeli ten sam pracownik rozpocznie pracę np. o godzinie 8:00 i będzie kontynuował ją aż do godziny 17:00, to przysługuje mu jedna nadgodzina.

O nadgodzinach nie możemy mówić, gdy pracownik przykładowo odrabia wyjście prywatne w godzinach pracy.

Jeżeli pracownik rozpocznie pracę o godzinie 8:00, ale tego dnia przepracuje 8 godzin, wówczas nie należy naliczać mu nadgodzin, gdyż nie doszło do naruszenia normy dobowej. Naruszona za to została doba pracownicza. Samo naruszenie doby pracowniczej nie upoważnia pracownika do żadnych roszczeń względem pracodawcy, ale wiąże się z potencjalnymi konsekwencjami dla pracodawcy - grzywną w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (art. 281 §1 ust. 5 KP).

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/5461526,Nadgodziny-przed-godzinami-pracy.html
01.05.2022 niedziela

Od września 2022 r. pracodawca pokryje koszty pracy zdalnej [sprzęt, Internet, prąd]. Pracy zdalnej nie można odmówić rodzicom małych dzieci

Pracodawca będzie zobowiązany pokryć koszty wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez pracownika.

Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia. Dotyczy to zawodów, w których możliwe jest świadczenie pracy w sposób zdalny.

Praca zdalna w kodeksie pracy
Resort rodziny i polityki społecznej pracuje nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

"Projekt jest przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. W konsultacjach dosyć zasadnicze uwagi zgłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Sprawiedliwości. Cały czas pracujemy nad tym rozwiązaniem" - poinformował wiceminister Szwed.

Praca zdalna a stan epidemii
Dodał, że nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii w Polsce. "Liczymy, że na początku września ustawa wejdzie w życie" - powiedział wiceszef MRiPS.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że stan epidemii w Polsce zostanie zniesiony w połowie maja. Pozostanie za to stan zagrożenia epidemicznego.

czytaj więćej na: https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/5461247,Praca-zdalna-2022-r.html

26.04.2022 Wtorek

Równouprawnienie w pracy - nowe przepisy Kodeksu pracy

Równouprawnienie w pracy to jeden z celów wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych. Jakie nowe prawa przewidują projektowane przepisy Kodeks pracy?

Równouprawnienie w pracy – prace nad nowymi przepisami
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który jest przełożeniem na grunt polskiego prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw UE dot. wzmocnienia stosowania zasady równości płacy za tą samą pracę, a także zrównania wartości pracy kobiet i mężczyzn poprzez zwiększoną transparentność wynagrodzeń wchodzi w decydujący etap prac legislacyjnych.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5447014,Rownouprawnienie-w-pracy-nowe-przepisy-kodeks-pracy.html

25.04.2022 Poniedziałek

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego? Jak wygląda wniosek o urlop wychowawczy i co należy do niego załączyć?

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego
Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu należy wliczyć wcześniejsze zatrudnienie na umowę o pracę. Urlop wychowawczy można uzyskać w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego mogą korzystać rodzice lub opiekunowie dziecka.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5457060,Wniosek-o-urlop-wychowawczy.html

20.04.2022 Środa

Kiedy zgłosić urlop na żądanie?

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie? Jak reguluje to Kodeks pracy?

Czym jest urlop na żądanie?
Zdarzają się sytuacje, w których pracownik, z niezaplanowanych powodów, nie może przyjść do pracy. Na szczęście Kodeks pracy umożliwia w takim przypadku wzięcie urlopu na żądanie. Jaki jest jego wymiar? Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem na żądanie? Odpowiadamy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-na-zadanie/5453027,Kiedy-zglosic-urlop-na-zadanie.html

19.04.2022 Wtorek

Urlop a choroba dziecka

Czasami podczas trwania urlopu zdarza się, że dziecko pracownika zachoruje. Czy sprawowanie opieki nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy? Czy można wykorzystać pozostałe dni urlopu?

Choroba dziecka a kodeks pracy
Kodeks pracy daje pracownikom, będącym rodzicami możliwość usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem. Kto ma prawo do tego uprawnienia? Jaki jest wymiar takiego urlopu? Czy za taki urlop przysługuje wynagrodzenie?


czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/5453669,Urlop-a-choroba-dziecka.html

12.04.2022 Wtorek

Dzień wolny z art. 188 KP - czy pracodawca może odmówić?

Dzień wolny z art. 188 KP (tzw. opieka na dziecko) czyli zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego dziecko do 14 roku życia - czy pracodawca może odmówić?

Dzień wolny z art. 188 Kodeksu pracy
Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia dnia wolnego z art. 188 Kodeksu pracy ?
Do kiedy pracownik może najpóźniej złożyć wniosek o udzielenie dnia wolnego z art. 188 Kodeksu pracy ?


Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy – dalej k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/zwolnienia-od-pracy/5451767,Dzien-wolny-z-art-188-KP-odmowa-pracodawcy.html

06.04.2022 Środa

Jaki urlop po urodzeniu dziecka w 2022?

Do sierpnia 2022 roku Polska musi zaimplementować dyrektywę work-life balance. Oznacza to, że zajdą zmiany w urlopach przysługujących rodzicom z racji opieki nad dzieckiem. Z jakich urlopów będą mogli skorzystać rodzice po urodzeniu dziecka?

Jaki urlop po urodzeniu dziecka?
Kodeks pracy przewiduje możliwość wzięcia następujących urlopów z racji opieki nad dzieckiem:

urlop macierzyński,
urlop rodzicielski,
urlop wychowawczy,
urlop ojcowski.
Wymiar urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Kiedy matka może korzystać z urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/5447982,Jaki-urlop-po-urodzeniu-dziecka-w-2022.html

05.04.2022 Wtorek

Równouprawnienie w pracy - nowe przepisy Kodeksu pracy

Równouprawnienie w pracy to jeden z celów wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych. Jakie nowe prawa przewidują projektowane przepisy Kodeks pracy?

Równouprawnienie w pracy – prace nad nowymi przepisami
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który jest przełożeniem na grunt polskiego prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw UE dot. wzmocnienia stosowania zasady równości płacy za tą samą pracę, a także zrównania wartości pracy kobiet i mężczyzn poprzez zwiększoną transparentność wynagrodzeń wchodzi w decydujący etap prac legislacyjnych.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5447014,Rownouprawnienie-w-pracy-nowe-przepisy-kodeks-pracy.html

04.04.2022 Poniedziałek

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie?

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie złożone przez pracodawcę? Czy zgoda pracownika jest wymagana?

Wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, które należy sporządzić na piśmie. Wypowiedzieć można umowę na okres próbny, umowę na czas określony i umowę na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy została opisana w artykule: Okres wypowiedzenia- Kodeks pracy. Z upływem określonego przepisami prawa pracy czasu będącego okresem wypowiedzenia dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie jako jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy uregulowano w art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/5446080,Czy-pracownik-musi-podpisac-wypowiedzenie.html

01.04.2022 Piątek

Ochrona pracownika po urlopie wychowawczym

Przepisy Kodeksu pracy przewidują ochronę pracownika przed zwolnieniem od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu. Jak wygląda ochrona powracającego pracownika po urlopie wychowawczym?

Warunki zatrudnienia po powrocie po urlopie wychowawczym
Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia za pracę, które przysługiwało mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/2903056,Ochrona-pracownika-po-urlopie-wychowawczym.html

29.03.2022 Wtorek

Alkohol w pracy - jak ukarać pracownika?

Alkohol w pracy - co może zrobić pracodawca? Jak ukarać pracownika? Jakie kary przewidują przepisy? Czy praca pod wpływem alkoholu może być przyczyną zwolnienia pracownika?

Alkohol w pracy
Pani Moniko, główną działalnością naszej firmy jest archiwizacja i bezpieczne przechowywanie poufnych dokumentów naszych klientów. Rzetelność i profesjonalna postawa to oczywiste standardy w naszej firmie. Niestety, nie obyło się bez incydentu, gdy jeden z pracowników operacyjnych, mający kontakt z poufnymi danymi, w czasie skanowania dokumentów klienta (spółki giełdowej), spożywał alkohol w miejscu pracy. Sytuacja ta miała miejsce na drugiej zmianie i została wychwycona przez team leadera. Pracownik został natychmiast odsunięty od pracy. W konsekwencji nie otrzyma wynagrodzenia za ten dzień, gdyż praca nie była świadczona. Czy w tej sytuacji dodatkowo możemy nałożyć na pracownika karę pieniężną w wysokości jednej dniówki? Obawiamy się zarzutu, że karamy pracownika dwukrotnie za to samo przewinienie.

Kary porządkowe dla pracownika
Kodeks pracy wymienia trzy rodzaje kar porządkowych, które może zastosować pracodawca za naruszenie przez pracownika, z jego własnej winy, obowiązków pracowniczych. Katalog kar jest zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie ma możliwości zastosowania innych narzędzi dyscyplinujących. Kodeksowe rozwiązania stanowią:

kara upomnienia,
kara nagany,
kara pieniężna.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5443121,alkohol-w-pracy-kara.html

28.03.2022 Poniedziałek

Czy pracownik może skrócić okres wypowiedzenia?

Czy pracownik może skrócić okres wypowiedzenia? Czy przysługują mu te same prawa, co pracodawcy? Czy obowiązują go sztywne terminy? Czy coś traci w wypadku skrócenia okresu wypowiedzenia?

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe. W jaki sposób można skrócić okres wypowiedzenia? Na podstawie decyzji pracodawcy, jednak tylko w określonych okolicznościach. Czy pracownik może skrócić okres wypowiedzenia? Jedynie wskutek decyzji podjętej razem z pracodawcą, czyli w drodze porozumienia stron stosunku pracy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia – porozumienie stron
Strony stosunku pracy mają prawo do wspólnego ustalenia krótszego okresu wypowiedzenia, niezależnie od długości przysługującego okresu wypowiedzenia. Nie należy mylić ustalenia okresu wypowiedzenia z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron. W tym przypadku zostaje zachowany tryb rozwiązania za wypowiedzeniem. Reguluje to art. 36 § 6 kodeksu pracy.

Minimalny czas trwania wypowiedzenia
W przypadku porozumienia stron co do skrócenia okresu wypowiedzenia nie obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnego czasu trwania wypowiedzenia. Dzięki temu strony stosunku pracy mogą umówić się na dowolny termin jego zakończenia.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wypowiedzenie/okresy-wypowiedzenia/5441633,Czy-pracownik-moze-skrocic-okres-wypowiedzenia.html

27.03.2022 Niedziela

Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia - zasady

Potrącenia mogą być obowiązkowe i dobrowolne. Jakie są zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę?

Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

Potrącenia, na jakie pracownik może wyrazić zgodę (złożyć jednostronne oświadczenie), dotyczą dwóch rodzajów roszczeń:

na rzecz pracodawcy,
innych niż na rzecz pracodawcy.
Z dokonywaniem potrąceń dobrowolnych są związane trzy przesłanki, które muszą zaistnieć jednocześnie:

zachowanie pracownika (wyrażenie zgody) jest dobrowolne,
pracownik ma świadomość zobowiązania oraz
zgoda na potrącenie została wyrażona w formie pisemnej.
Potrąceń dobrowolnych dokonuje się w drugiej kolejności, po potrąceniach obowiązkowych.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/ochrona-wynagrodzenia/5443142,Potracenia-dobrowolne-z-wynagrodzenia-zasady.html

25.03.2022 Piątek

Czy można odmówić polecenia służbowego?

Polecenie służbowe powinno być wykonane przez pracownika. wykonywanie poleceń pracodawcy należy do obowiązków pracownika. Czy w niektórych sytuacjach można odmówić polecenia służbowego?

Odmowa wykonania polecenia służbowego
Być może miałeś okazję przeczytać ostatnio o przypadku, który miał miejsce w jednej z łódzkich firm. Pracownicy odmówili załadunku towarów, które miały trafić na rynek rosyjski i białoruski. Pracodawca rozwiązał z tymi pracownikami umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. "Z powodu całej tej sytuacji ruszyło nas sumienie. Jedyny raz w historii naszej pracy w tym miejscu odmówiliśmy załadunku, żeby w żaden sposób nie przyłożyć ręki do wysyłki towarów do krajów, który dokonały inwazji na Ukrainę" – powiedział jeden ze zwolnionych pracowników. Która strona sporu miała rację?

Stosowanie się do poleceń przełożonego - obowiązek pracownika

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5440173,Czy-mozna-odmowic-polecenia-sluzbowego.html

24.03.2022 Czwartek

Przeciwdziałanie stresowi pracowników - nowy obowiązek BHP

Przeciwdziałanie stresowi pracowników jako nowy obowiązek BHP - jakie są sposoby na psychiczne odciążenie zatrudnionych? Jak stres wpływa na pracę i zdrowie Polaków? Dlaczego ważne jest wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w obszarach BHP?

Stres jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych pracowników
Jak wynika z Raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021", ponad 1/3 pracowników wskazała stres jako jeden z pięciu najistotniejszych czynników wpływających na ich pracę. Eksperci BHP od lat dostrzegają konieczność organizacji pracy z naciskiem na przeciwdziałanie stresowi, a brak takich działań może stanowić podstawę roszczeń pracownika w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, stres stanowi jedną z trzech podstawowych przyczyn problemów zdrowotnych pracowników w przedziale wiekowym 15 – 44 oraz 54 – 64 lata. Pracodawcy, którzy są prawnie zobowiązani zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i ochronę zdrowia pracowników, po sygnałach docierających ze strony Ekspertów BHP dostrzegają już obszary wymagające wdrożenia natychmiastowych rozwiązań.

Odciążenie psychiczne pracowników
- Odnosząc się do dostępnych danych m.in. ZUS, WHO, NFZ, GUS i ostatniego raportu m.in. Mindy – średnio 5 godzin i 43 minuty pracy przepada w tygodniu przez kiepski nastrój pracownika. W ciągu roku daje to 36 dni "udawania pracy" - możemy więc z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem stresu w pracy zwanym prezentyzmem. Dlatego powinniśmy być świadomi, że efektywny system BHP rozszerzony o obciążenia psychiczne pracowników jest lepszy, niż czekanie na skutki zdarzeń - podkreśla Monika Grządziela, Ekspert ds. BHP Firmy doradczej W&W Consulting.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/5440081,Przeciwdzialanie-stresowi-pracownikow-nowy-obowiazek-BHP.html
23.03.2022 Środa

Urlop na godziny?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Co do zasady, istnieje duża dowolność kształtowania urlopu. Jednak, czy możliwe jest, aby dzielić urlop na godziny? Czy można wnioskować o urlop na kilka godzin?

Urlop – jak się go określa?
Urlop określa się w wymiarze godzinowym. Liczba godzin urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi, uzależniona jest od tego, czy jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat (20 dni urlopu), czy wynosi więcej niż 10 lat (26 dni urlopu).

Zgodnie z tym, liczba godzin urlopu wynosi:

160 – w przypadku osoby zatrudnionej na pełen etat i uprawnionej do 20 dni urlopu;
208 – w przypadku osoby zatrudnionej na pełen etat i uprawnionej do 26 dni urlopu.
Niepełny wymiar czasu pracy a urlop
Z kolei liczbę godzin urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze przelicza się proporcjonalnie do czasu pracy.

Urlop na godziny – czy można o niego wnioskować?
Zgodnie z przepisami prawa urlop co do zasady przyznawany jest:

w dniach pracy zatrudnionego,
w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.
Należy pamiętać, że urlop jest przyznawany na cały dzień pracy. Dlatego, jeżeli dzień pracy to 8 godzin, nie można ubiegać się o urlop na godzinę.

Zgodnie z kodeksem pracy istnieje tylko jedna okoliczność, uprawniająca do uzyskania urlopu nieobejmującego całego dnia pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/5439505,Urlop-na-godziny.html

17.03.2022 Czwartek

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę - czy pracownica w ciąży może cofnąć złożone wcześniej przez siebie wypowiedzenie? Czy pracodawca musi cofnąć wypowiedzenie, jeśli pracownica w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę?

Ciąża w okresie wypowiedzenia - wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę
Czy pracownica, która złożyła wypowiedzenie, a następnie zaszła w ciążę ma prawo wycofać złożone przez siebie wypowiedzenie?

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jeżeli zatem pracodawca wręczy pracownicy wypowiedzenie, a pracownica w trakcie okresu wypowiedzenia zajdzie w ciążę, to pracodawca będzie zobowiązany takie wypowiedzenie wycofać.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/5436356,Wycofanie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-pracownicy-w-ciazy.html

17.03.2022 Czwartek

Ocena ryzyka zawodowego w 5 krokach

Ocena ryzyka zawodowego - jak w 5 krokach dokonać prawidłowej oceny zagrożeń i czynników szkodliwych na stanowisku pracy? Oto pomocna infografika.

Ocean ryzyka zawodowego w 5 krokach
Według Państwowej Inspekcji Pracy prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

1. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Informacje dotyczące stanowisk, pracowników, urządzeń wykorzystywanych w firmie, zagrożeń, czynników szkodliwych oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

2. Identyfikacja zagrożeń

Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia.

3. Oszacowanie ryzyka

Przepisy nie określają jednej obowiązującej metody oceny ryzyka zawodowego. Decyzję o wyborze metody podejmuje osoba uprawniona lub zespół podejmujący takie ryzyko.

4. Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe

Należy zacząć od zagrożeń, których ryzyko wystąpienia jest największe i podejmować takie działania, aby możliwie całkowicie usunąć zagrożenia związane z pracą na danym stanowisku.

5. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego

Dokument potwierdzający wykonanie oceny powinien uwzględniać opis stanowiska, wyniki tej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy, niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, datę zdarzenia oraz osoby dokonujące oceny.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/5436423,Ocena-ryzyka-zawodowego-w-5-krokach.html

16.03.2022 Środa

Wniosek o urlop na żądanie – wzór 2022

Wniosek o urlop na żądanie – jaki jest wzór w 2022 roku? Ustawodawca przewidział dla pracowników uprawnienie pozwalające skorzystać w przypadku niespodziewanej nieobecności w pracy z dnia wolnego na specjalnych warunkach. Kto może wnioskować o urlop na żądanie? Jak wygląda wzór wniosku?

Urlop na żądanie – czym jest?
Urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie, w ramach którego pracownik może skorzystać z urlopu w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym w terminie przez siebie wskazanym.

Termin urlopu na żądanie
Pracownikowi przysługuje prawo do decydowania o terminie wykorzystania urlopu jednostronnie. Pracownika nie wiążą w tym przypadku zasady związane z planowaniem urlopów i planów urlopowych. Nie musi również uzgadniać terminu urlopu z pracodawcą.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/5435539,Wniosek-o-urlop-na-zadanie-wzor-2022.html

15.03.2022 Wtorek

Zmiany w pracy zdalnej 2022

Zmiany w pracy zdalnej czyli projekt Kodeksu pracy - na to powinni przygotować się pracodawcy w 2022 roku?

Zmiany w pracy zdalnej
Wypłacanie ekwiwalentu, kontrola trzeźwości, odpowiedzialność za warunki pracy – na jakie zmiany powinni być gotowi pracodawcy?

Od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce, pracodawcy korzystają z tymczasowego rozwiązania, jakim jest polecenie wykonywania pracy zdalnej. Kierując się zapotrzebowaniem wśród przedsiębiorstw na unormowanie w porządku prawnym tego modelu, w tym praw i obowiązków zarówno pracownika jak i pracodawcy, ustawodawca opublikował nowy projekt ustawy. Ważnym elementem tych prac jest informacja o rezygnacji z instytucji telepracy, która mimo, że przed wybuchem pandemii odgrywała istotną rolę, tak aktualnie nie ma ona realnego zastosowania.

Wniosek o pracę zdalną - nowe przepisy Kodeksu pracy
Jeśli chodzi o pracę zdalną, obecnie pracodawcy opierają się na art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). Natomiast proponowana nowelizacja Kodeksu pracy wskazuje m.in., że zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być uregulowane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem lub zapisane w regulaminie ustalanym przez pracodawcę.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/telepraca/5434822,Zmiany-w-pracy-zdalnej-2022.html

10.03.2022 Czwartek

Czy pracodawca może zakazać kontaktu z mediami?

Czy pracodawca może zakazać pracownikom kontaktowania się z mediami? Czy prawo pozwala na udzielanie wypowiedzi o sytuacji firmy przez pracowników? Jakie są warunki zgodnej z prawem pracy wypowiedzi w mediach?

Czy pracodawca może zakazać wypowiadania się w mediach?
Wobec nasilających się problemów wielu firm związanych z koniecznością poszukiwania oszczędności pojawiają się obawy pracodawców, że w dobie wszech obecnych mediów pracownicy będą przekazywali informacje o sytuacji firmy, w tym informacje mogące zaszkodzić wizerunkowi firmy. Czy wobec tego pracodawca może zakazać pracownikom jakichkolwiek wypowiedzi do mediów?

Udzielanie informacji prasie
Wskazać należy, że w art. 4 ust. 1 Prawa prasowego zawarty został obowiązek udzielania informacji prasie, a art. 5 prawa prasowego stanowi, że każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawa do krytyki, może udzielać informacji prasie, a także że nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Kluczowy dla przedmiotowych rozważań jest art. 11 prawa prasowego dający dziennikarzom prawo do swobodnego dostępu do pracowników oraz swobodę zbierania przez dziennikarzy wśród pracowników informacji i opinii (zwłaszcza art. 11 ust. 3 prawa prasowego).

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5432406,Czy-pracodawca-moze-zakazac-kontaktu-z-mediami.html

07.03.2022 Poniedziałek

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy - kiedy ulega przedawnieniu?

Początek roku kalendarzowego to m.in. czas planowania w jednostkach urlopów wypoczynkowych. Co za tym idzie, jest to również dobry moment na analizę stanu urlopów zaległych, których pracownicy nie wykorzystali w przewidzianym obowiązującymi przepisami terminie. Należy bowiem pamiętać, że nieudzielenie pracownikom urlopów w ustawowo przewidzianych terminach stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowników, bez względu na to, z jakiego powodu nie zostały one udzielone. Warto również przypomnieć, w jakich okolicznościach urlop, którego pracownik nie wykorzystał, może ulec przedawnieniu.

Kiedy przedawnia się niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/5429169,Niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-kiedy-ulega-przedawnieniu.html

03.03.2022 Czwartek

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku - ile wynosi? Tabela przedstawia wysokość potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku alimentów, zaliczek pieniężnych, kar pieniężnych i innych należności.

Kwota wolna od potrąceń 2022
Kwota wolna od potrąceń uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok. W 2022 roku minimalna płaca wynosi 3010,00 zł brutto.

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia uregulowana jest w art. 871 Kodeksu pracy. KP przewiduje trzy kwoty wolne od potrąceń w zależności od rodzaju należności:

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
75% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
90% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
W odniesieniu do pracownika zatrudnionego na pełnym etacie kwoty wolne od potrąceń obowiązkowych przedstawia tabela:

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/ochrona-wynagrodzenia/5428019,Kwota-wolna-od-potracen-w-2022-roku.html

01.03.2022 Wtorek

Powrót do PPK po złożeniu deklaracji o niedokonywaniu wpłat

Czy powrót do PPK jest możliwy po złożeniu deklaracji o niedokonywaniu wpłat? Kto może złożyć wniosek o dokonywanie wpłat w PPK?

Powrót do PPK po deklaracji o niedokonywaniu wpłat
Osoby, które złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, mogą w każdej chwili ją „odwołać" i przystąpić do programu.

Uczestnik PPK, który podjął decyzję o rezygnacji z dokonywania wpłat do programu, może w każdym czasie wrócić do oszczędzania, składając pracodawcy - w formie pisemnej - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wniosek ten obowiązuje od chwili jego złożenia. Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać pierwsze wpłaty do PPK już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po złożeniu tego wniosku i przekazać je do instytucji finansowej do 15. dnia następnego miesiąca. Złożenie wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Ważne!

Pracodawca nie może wznowić dokonywania wpłat do PPK za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie - po ukończeniu 70 lat - złożył wniosek o dokonywanie wpłat.

Jeśli po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat uczestnik PPK złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, to deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej i dodatkowej - złożone temu pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - pozostają ważne. Ustawa o PPK nie określa bowiem terminu końcowego obowiązywania deklaracji dotyczących wysokości wpłaty podstawowej oraz wpłaty dodatkowej. Jeśli uczestnik PPK będzie chciał zmienić ich wysokość, powinien to zrobić w formie zmiany tych deklaracji.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/pracownicze-plany-kapitalowe/5426310,Powrot-do-PPK-po-zlozeniu-deklaracji-o-niedokonywaniu-wplat.html

25.02.2022 Piątek

Związki zawodowe będą silniejsze. Dzięki zmianom w prawie pracy

Planowane zmiany w kodeksie pracy, w tym wymóg konsultowania wypowiedzeń umów terminowych, mogą zachęcać zatrudnionych do zrzeszania się. Szansą na wzmocnienie organizacji pracowniczych mogą być też procedury w sprawie sygnalistów, pracy zdalnej, badania trzeźwości.
Wzrost znaczenia związków zawodowych będzie ubocznym efektem wprowadzenia trzech rządowych projektów - dwóch nowelizacji k.p. oraz ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (czyli o sygnalistach). Teoretycznie żadna z nich nie dotyczy stricte praw związkowych, ale wszystkie zawierają rozwiązania, które w praktyce zwiększą rolę organizacji zakładowych. Firmy będą musiały konsultować z nimi zwolnienia osób zatrudnionych na czas określony oraz zasady stosowania pracy zdalnej i badania trzeźwości. Działacze mogą też skorzystać na wprowadzanej ochronie przed zwolnieniem (i jakimikolwiek szykanami) w razie zgłaszania naruszeń dotyczących np. bezpieczeństwa, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych.

czytaj więcej na: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8364642,zmiany-w-kodeksie-pracy-zwiazki-zawodowe.html

24.02.2022 Czwartek

Umowa na czas określony po umowie bezterminowej

Czy możliwe jest zawarcie umowy na czas określony po wcześniejszej umowie bezterminowej (na czas nieokreślony)? Jak liczyć limit umów na czas określony?

Umowa na czas określony po umowie na czas nieokreślony
Problem: Pracownik był zatrudniony u nas na czas nieokreślony od 1 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2019 r. Teraz chcemy go zatrudnić na rok. Czy okres poprzedniego zatrudnienia na czas nieokreślony jest wliczany do limitu umów terminowych? Czy możemy zaproponować pracownikowi umowę na czas określony 12 miesięcy?

Rada: Okres poprzedniego zatrudnienia na czas nieokreślony nie jest wliczany do limitu umów terminowych. Ponownie zatrudnianemu po przerwie pracownikowi mogą Państwo zaproponować umowę o pracę na czas określony, jeśli umowa na czas nieokreślony była jedyną wcześniejszą umową i nie wyczerpano wówczas także limitu umów na czas określony.

Uzasadnienie: Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Jednocześnie łączna liczba tych umów na czas określony nie może przekraczać 3 (art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli limity te zostaną przekroczone, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia 4 umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zasady tej nie stosuje się wyłącznie do umowy zawartej na czas określony:

w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zawarcie umowy terminowej,
w przypadku jej przedłużenia do dnia porodu.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/5422737,Umowa-na-czas-okreslony-po-umowie-bezterminowej.html

23.02.2022 Środa

Umowa na okres próbny – zmiany 2022

Umowa na okres próbny może ulec ważnym zmianom od sierpnia 2022 roku. Ile trwa umowa na okres próbny? Kiedy będzie można ją przedłużyć? Czy będzie można zawrzeć kolejną umowę próbną z tym samym pracownikiem?

Zmiany w umowie na okres próbny w 2022 roku
Projekt ustawy z dnia 4 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) przewiduje w swoim art. 1 pkt 2 zmianę art. 25 Kodeksu pracy. Co najważniejsze, nowelizacja nie zmienia długości trwania umowy na okres próbny. Nadal będą to maksymalnie 3 miesiące. Jest to zgodne z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2019/1152. Zgodnie z przepisami unijnymi okres próbny określony w prawie krajowym lub praktyce krajowej nie może przekraczać 6 miesięcy. Polska regulacja spełnia więc wymogi UE.

Pierwsza zmiana dotyczy zmiany kolejności wymienionych rodzaju umów o pracę (art. 25 KP). Nowa wersja Kodeksu pracy będzie wymieniała umowę od najkrótszej do najdłuższej:

,,§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony."

Zobacz również:
Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?
Umowa o pracę na okres próbny - na czym polega i kiedy może być zawarta?

czytaj wiecej na: https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/stosunek-pracy/5421188,Umowa-na-okres-probny-zmiany-2022.html

23.02.2022 Środa

Współczynnik ekwiwalentu 2022

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2022 roku - ile wynosi na pełnym, a ile na niepełnym etacie? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Współczynnik ekwiwalentu w 2022 roku
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2022 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie on co do zasady 20,92.

Współczynnik urlopowy jest obliczany dla danego roku i stosowany przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego prawo powstało w tym roku. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki rok czy lata przysługuje niewykorzystany urlop, za który nastąpi wypłata ekwiwalentu.

Przykład

Załóżmy, że pracodawca w styczniu 2022 r. wypłaci jednemu z pracowników ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za lata 2020-2021. Do obliczenia jego wysokości musi przyjąć współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2022 r.

Współczynnik ten jest też wykorzystywany przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań czy innych należności ustalanych w wysokości wynagrodzenia za 1 dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za 1 dzień (§ 2a rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzeń).

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/5421819,Wspolczynnik-ekwiwalentu-2022.html

22.02.2022 Wtorek

Będą zmiany w PPK. W 2023 roku ponowny powszechny zapis wszystkich pracowników

– Przepisy dotyczące kwestii technicznych, np. terminów wpłat lub innych rozwiązań, które mogą ułatwiać bądź utrudniać życie pracodawcom, trzeba zrewidować i zmienić, żeby spełniały swoją funkcję jeszcze lepiej – zapowiada Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK. Taki przegląd ma być zrobiony do końca 2022 roku. W PPK uczestniczy 2,3 mln osób, które w ciągu 2,5 roku oszczędziły łącznie ponad 8 mld zł. Reforma programu ma zachęcić kolejnych zatrudnionych do partycypacji w PPK. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku ma zostać uruchomiony ponowny powszechny zapis do PPK wszystkich zatrudnionych.

Przegląd przepisów dot. PPK do końca 2022 r. a potem zmiany

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5416285,Beda-zmiany-w-PPK-W-2023-roku-ponowny-powszechny-zapis-wszystkich-pracownikow.html

 

18.02.2022 Piątek

Urlop opiekuńczy od 2022 roku – nowość w Kodeksie pracy

Urlop opiekuńczy wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy. Może obowiązywać już od sierpnia 2022 roku. Komu i kiedy będzie przysługiwał? Ile dni można wykorzystać?

Urlop opiekuńczy – nowy urlop w Kodeksie pracy 2022
Projektowane nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują dodanie w dziale siódmym KP rozdziału Ia. Urlopy opiekuńcze i art. 1731 § 1. Przyznaje się w nim pracownikowi prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Jest to urlop w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Takim członkiem rodziny może być:

syn,
córka,
matka,
ojciec,
małżonek.
Urlop opiekuńczy – ile dni?
Urlop opiekuńczy miałby mieć maksymalnie 5 dni na każdy rok kalendarzowy. Urlopu opiekuńczego udzielałoby się na dni, które są dla pracownika dniami pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy).

Urlop opiekuńczy – czy jest płatny?
Planowany urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni na rok byłby niepłatny. Pracownik nie zachowuje za czas przebywania na urlopie wynagrodzenia. Natomiast czas ten wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/urlopy/5419019,Urlop-opiekunczy-od-2022-roku-nowosc-w-Kodeksie-pracy.html

17.02.2022 Czwartek

Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków - projekt ustawy
Stworzenie pracodawcom podstaw prawnych do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnych, wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków ma przewidywać projekt ustawy, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgodnie z wpisem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd miałby przyjąć projekt w III kwartale 2021 r. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma przede wszystkim dać pracodawcom podstawy prawne do przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub „środków działających podobnie do alkoholu" w ich organizmach.

Zobacz również:
Kara pieniężna dla pracownika
Badanie alkomatem trzeźwości pracownika - projekt ustawy
Pracodawca zbada trzeźwość pracownika - projekt ustawy

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5246966,Badanie-pracownikow-na-obecnosc-alkoholu-i-narkotykow-a-prawo.html

15.02.2022 Wtorek

Przeniesienie pracowników na inne stanowiska pracy na okres do 3 miesięcy – jak to zrobić zgodnie z prawem?

Powierzenie wykonywania innej pracy na okres do 3 miesięcy może nastąpić bez konieczności zmiany umowy o pracę, w drodze polecenia służbowego. Należy w nim wskazać stanowisko, poinformować o wynagrodzeniu w okresie przeniesienia (nie może być niższe niż obecnie otrzymywane). W oparciu o regulacje wewnątrzzakładowe stosowane będą inne niż dotychczas rozwiązania związane z czasem pracy.

Przeniesienie pracowników na inne stanowiska pracy na okres do 3 miesięcy - pytanie
Jesteśmy zakładem budżetowym. Pracodawca potrzebuje zamienić (na czas nie dłuższy niż 3 miesiące) dwóch pracowników pracujących na stanowiskach konserwator. Pracownik A zatrudniony na stanowisku: konserwator na hali sportowej miałby być przeniesiony na stanowisko: konserwator na krytej pływalni. Pracownik B zatrudniony dotychczas na stanowisku: konserwator na krytej pływalni miałby zostać przeniesiony na stanowisko: konserwator na hali sportowej. Zakres obowiązków na krytej pływalni dodatkowo będzie musiał obejmować kontakt z chemią basenową (z racji obsługi systemów uzdatniania wody basenowej na pływalni). Zamiana (przeniesienie pracowników) ma na celu dobro zakładu oraz umożliwienie rozwoju i nabycia nowych umiejętności przez pracowników, które umożliwią zapewnienie zastępstwa i ciągłości pracy na pływalni w przypadku braku stałego personelu. Bez zmian pozostaje wynagrodzenie dla obydwu pracowników.
Zmieni się trochę czas pracy (na pływalni po 12g. dniówka, nocka 2 dni wolnego, na hali sportowej po 12g. ale w ciągu dnia np. 7.00-15.00, 9.00-21.00 lub 15.00-23.00). Nocne godziny w zakładzie są od 22.30 do 6.30, więc obejmują i halę i pływalnię. Zmieni się również podległość służbowa (inny kierownik na hali oraz inny kierownik na pływalni), ryzyka zawodowe oraz warunki środowiska pracy. Jak prawidłowo dokonać takiego przeniesienia? Jakie dokumenty należy wręczyć pracownikowi z hali, a jakie pracownikowi z pływalni? W skierowaniu na badania lekarskie pracownik z hali sportowej miał wpisany ten sam zakres czynników niebezpiecznych co pracownik z pływalni.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5416201,Przeniesienie-pracownikow-na-inne-stanowiska-pracy-na-okres-do-3-miesiecy-jak-to-zrobic-zgodnie-z-prawem.html

11.02.2022 Piątek

Dzień wolny za święto w niedzielę?

Czy będzie dzień wolny za święto w niedzielę? Obecnie oddanie innego dnia wolnego następuje w przypadku święta występującego w dniu innym niż niedziela.

Dzień wolny za święto wypadające w niedzielę?
Poseł Paweł Szramek 16 stycznia 2022 roku zgłosił Interpelację nr 30597 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w niedzielę. W interpelacji przywołano art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zm.): „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Zgodnie z tym przepisem za każde święto wolne od pracy, które przypada w sobotę, pracodawca udziela pracownikom dnia wolnego od pracy w innym, wskazanym przez siebie terminie. Jeśli święto wypada w niedzielę, nie obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin (dzień pracy). Zdaniem pracowników powinna istnieć regulacja obowiązku oddania dnia wolnego także za święto wypadające w niedzielę. W związku z powyższym poseł Paweł Szramek zadał następujące pytania:

Czy w ministerstwie brane jest pod uwagę wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania?
Jeśli nie, to jakie argumenty za tym przemawiają?
Oddanie dnia wolnego za święto wypadające w innym dniu niż niedziela
25 stycznia 2022 roku wpłynęła odpowiedź na interpelację nr 30597 w sprawie dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w niedzielę od Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Jak już zostało wspomniane, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 KP). Minister tłumaczy, że chodzi o sytuacje, kiedy święto ustawowo wolne od pracy przypada w dniu roboczym (poniedziałek-sobota). Święta ustawowo wolne od pracy wymienia Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).Jeśli święto wyliczone w tej ustawie przypada w dniu, który jest dla pracownika normalnym dniem pracy (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy), dochodzi do automatycznego obniżenia wymiaru czasu pracy tego pracownika. W praktyce pracownik ma tego dnia wolne.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/5413882,Dzien-wolny-za-swieto-w-niedziele.html

09.02.2022 Środa

Jakie kary grożą za brak szkoleń BHP?

Jakie są kary za brak szkoleń BHP? Dlaczego liczba wypadków przy pracy rośnie? Czy szkolenia BHP są dostosowane do konkretnych stanowisk pracy?

Kary za brak szkoleń BHP
Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy pracownik nowo zatrudniony lub pracujący już 12 miesięcy, musi przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlekceważenie tego obowiązku może grozić karą od 1 tys. do 30 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – nawet 50 tys. zł. Natomiast konsekwencje braku szkoleń mogą być o wiele dotkliwsze - tylko w I półroczu 2021 r. zgłoszono 27 200* osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, z czego 95 ze skutkiem śmiertelnym.

Szkolenia BHP - cel
Celem szkoleń BHP jest budowanie świadomości pracowników z zakresu środków profilaktycznych zmniejszających ryzyka narażenia na czynniki występujące na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Z uwagi na zakres ramowych programów szkolenia określonych przez ustawodawców, część szkolenia poświęcona jest odpowiedzialności i prawom stron stosunku pracy, zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Wzrost wypadków przy pracy w pierwszej połowie 2021 r.
- Z przykrością muszę stwierdzić, że jako wieloletni audytor ogólnie pojętego systemu bezpieczeństwa pracy, spotykam się z podejściem służb BHP do szkoleń, jak do największego zła i konieczności. Prezentacje oraz programy szkoleń, które poddaję analizie w oparciu o stwierdzone zagrożenia w audytowanym zakładzie pracy, niejednokrotnie nawet w 50% nie znajdują odzwierciedlenia w zidentyfikowanych zagrożeniach i metodach przeciwdziałania powstaniu ryzyk utraty zdrowia i życia. Być może takie właśnie podejście jest powodem wzrostu o 13,1%* liczby osób zgłoszonych w wypadkach przy pracy w I półroczu 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczyn można upatrywać również w nieodpowiedzialności służb BHP, przejawianej w braku przygotowania jakichkolwiek materiałów szkoleniowych i przeprowadzaniem jedynie tzw. pogadanki. Pytanie brzmi, czy pracownik był w stanie wynieść z takiego szkolenia cokolwiek poza znudzeniem i brakiem zaufania do osoby zajmującej jednak w organizacji bardzo ważne stanowisko – bo przecież odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom – mówi Łukasz Wawrzyniak, Dyrektor BHP firmy doradczej W&W Consulting.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/bhp/szkolenia-bhp/5413168,Jakie-kary-groza-za-brak-szkolen-BHP.html

08.02.2022 Wtorek

Urlop na żądanie 2022

Urlop na żądanie w 2022 roku - ile dni przysługuje? Czy pracodawca może odmówić? Jaki podać powód i jak napisać wniosek? Czy urlop na żądanie jest płatny? Oto zasady korzystania z urlopu na żądanie.

Urlop na żądanie – co to jest?
Urlop na żądanie to uprawnienie pracownicze uregulowane w Kodeksie pracy (art. 1672-3). Komu przysługuje urlop na żądanie? Czy urlop na żądanie to urlop wypoczynkowy? Tak, urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego. Przysługuje więc osobom, które zgodnie z Kodeksem [pracy uprawnione są do urlopu wypoczynkowego.

Czym więc urlop na żądanie różni się od zwykłego urlopu wypoczynkowego? Kodeks pracy stanowi, że urlop wypoczynkowy udzielany jest na podstawie planu urlopów, który ustala się na początku roku na cały rok kalendarzowy lub dla krótszych okresów czasu, np. na kwartał. Tymczasem urlop na żądanie to konstrukcja pozwalająca pracownikowi na skorzystanie z wolnego w nagłym wypadku. Jeśli nagle okazuje się, że pracownik nie może iść do pracy, wnioskuje o urlop na żądanie. Oczywistością jest, że takiego urlopu nie planuje się wcześniej w planie urlopów.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-na-zadanie/5411533,Urlop-na-zadanie-2022.html

07.02.2022 Poniedziałek

Urlop rodzicielski 2022

Urlop rodzicielski w 2022 roku - ile trwa i ile jest płatny? Jakie zmiany w 2022 roku wprowadzi Kodeks pracy? Po zmianach 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ma być tylko dla ojca dziecka.

Urlop rodzicielski – co to jest?
Po pierwsze, urlop rodzicielski to nie to samo co urlop macierzyński. Urlop rodzicielski to urlop przysługujący po urlopie macierzyńskim. Aby z niego skorzystać, należy wykorzystać w całości urlop macierzyński. Urlop macierzyński wynosi:

20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka,
31 tygodnie przy bliźniakach,
33 tygodnie przy trójce dzieci,
35 tygodni przy czwórce dzieci,
37 tygodni przy piątce i większej liczbie dzieci.
Po tym czasie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. W praktyce kobiety wykorzystują urlop macierzyński i bezpośrednio po nim pełny wymiar urlopu rodzicielskiego, co daje w sumie 52 tygodnie urlopu, a więc praktycznie rok. Czy urlop rodzicielski jest obowiązkowy? Nie. To uprawnienie rodzicielskie, z którego można skorzystać, ale nie trzeba.

Urlop rodzicielski uregulowany jest w art. 1791 i art. 1821c-g Kodeksu pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-rodzicielski/5410364,Urlop-rodzicielski-2022.html

05.02.2022 Sobota

Czy można wypowiedzieć umowę podczas choroby pracownika?

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Istnieją sytuacje, kiedy pracodawca może złożyć pracownikowi wypowiedzenie w trakcie choroby.

Zakaz wypowiadania umowy
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Nie ma także możliwości wypowiedzenia umowy w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Niewątpliwie przyczyną, która usprawiedliwia nieobecność pracownika, jest między innymi jego niezdolność do pracy spowodowana chorobą, czyli przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

czytaj więcej na: https://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/73018,Czy-mozna-wypowiedziec-umowe-podczas-choroby-pracownika.html

04.02.2022 Piątek

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie

W niektórych przypadkach dozwolona jest praca w niedziele i święta. Za pracę w te dni pracownikowi należy się odpowiednia rekompensata. W pierwszej kolejności może on odebrać dzień wolny, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy mu się dodatkowe wynagrodzenie. Sprawdź, z czym wiąże się praca w niedziele i święta!

Dni ustawowo wolne od pracy
Niedziele i święta powinny być dniami wolnymi od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy określa, kiedy pracownik co do zasady nie musi wykonywać swoich obowiązków służbowych:

1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
pierwszy dzień Wielkanocy,
drugi dzień Wielkanocy,
1 maja – Święto Pracy,
3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
Boże Ciało,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
1 listopada – Wszystkich Świętych,
11 listopada – Święto Niepodległości,
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-w-niedziele-i-swieta-a-dodatkowe-wynagrodzenie

03.02.2022 czwartek

Praca w dniu wolnym - jak zrekompensować?

Praca w dniu wolnym od pracy - jak ją zrekompensować pracownikowi? Oddać inny dzień wolny czy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie?

Praca w dniu wolnym pracownika - w jaki sposób można ją zrekompensować?
Zgodnie z art. 1533 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., pracownikowi, które ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k .p. (min. szczególnymi potrzebami pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego. Z powyższego wynika, że za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy – nawet jeżeli praca była wykonywana np. 6 godzin, pracownik powinien otrzymać inny dzień wolny w zamian.

Zobacz również:
Czy pracownikowi w zagranicznej podróży służbowej należy wypłacić rekompensatę za pracę w święta?
Jak ustalać dni wolne od pracy w rozkładach czasu pracy
Rekompensata dla pracownika samorządowego za pracę w wolną sobotę
Nadgodziny pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
Dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?
Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawowo przewidzianą formą jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy, bowiem art. 1513 k.p. nie przewiduje możliwości wypłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Gdyby jednak pracodawca nie mógł udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. został wcześniej rozwiązany stosunek pracy czy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim) i dojdzie w ten sposób do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia:

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/5303416,Praca-w-dniu-wolnym-jak-zrekompensowac.html?fbclid=IwAR104f3V4_VDTum_owHPrJk5jfUt-LQxqv3pN6OVmFhNiXRNUpkNzFeikrg

03.02.2022 czwartek

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop w czasie pandemii?

W okresie trwania pandemii ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ma ułatwić pracodawcom zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych w zakładach pracy. Jest to możliwość wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy bez uzyskiwania jego zgody.

Przymusowy wypoczynek
Ustawą z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: DopłKredBankCOVID19U) zwaną Tarczą 4.0 wprowadzono do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; dalej: KoronawirusU) zwaną specustawą covidową, możliwość kierowania pracowników bez ich zgody na urlop wypoczynkowy. Na mocy art. 15gc KoronawirusU w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

czytaj więcej na: https://legalis.pl/czy-pracodawca-moze-wyslac-pracownika-na-przymusowy-urlop-w-czasie-pandemii/?fbclid=IwAR3EwMkgW3lb0NBHJ3MQygJ_yCRzSoMGzzvdCSQ0rnDsK-14NTsBTI-YWas

02.02.2022 Środa

Ekwiwalent za pracę zdalną – projekt Kodeksu pracy

Ekwiwalent za pracę zdalną lub ryczałt za używanie prywatnych narzędzi podczas pracy zdalnej przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Koszty pracy zdalnej ponoszone przez pracownika mają być rekompensowane przez pracodawcę. Na jakim etapie znajduje się projekt Kodeksu pracy?

Praca zdalna – przepisy
W dniu 5 stycznia 2022 r. wpłynęła do Sejmu interpelacja nr 30226 do ministra finansów oraz ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie pracy zdalnej. Zgłosiła ją posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca może skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19. Pracodawca może to zrobić w sposób jednostronny, nie pytając pracownika o zgodę.

Obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. W związku z tym powinien tak organizować pracę, aby zapewniać bezpieczeństwo swoim pracownikom. Stąd możliwość skierowania do pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19. Warto dodać, że prawo do skierowania pracowników na home office nie jest uzależnione od liczby zachorowań na danym obszarze czy w zakładzie pracy. Co więcej, może mieć wyłącznie charakter profilaktyczny i prewencyjny.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/telepraca/5408900,Ekwiwalent-za-prace-zdalna-projekt-Kodeksu-pracy.html

01.02.2022 Wtorek

Urlop zaległy 2022

Urlop zaległy 2022 - do kiedy trzeba wykorzystać? Czy pracodawca może w czasie pandemii wysłać pracowników na niewykorzystany urlop?

Urlop zaległy w czasie pandemii

Czy pracodawca może jednostronnie udzielić pracownikom, w terminie przez siebie wskazanym oraz bez uzyskania ich zgody urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych? Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na regulacje ustawowe w tym zakresie? Przeczytaj w artykule!

Pytanie: "Pani Moniko, w naszej firmie obowiązują plany urlopowe. W pierwszych dniach stycznia pracownicy złożyli wnioski urlopowe, które obejmowały również zaległy urlop wypoczynkowy za 2021 r., ale dział finansowy zwrócił uwagę na wciąż bardzo wysoką rezerwę urlopową, która znacząco wpływa na wynik finansowy. Prezes poprosił kadry o znalezienie rozwiązania, dzięki któremu bilans urlopu zaległego w szybkim tempie ulegnie zmniejszeniu. Dodam, że w ostatnim czasie mierzymy się również z przemęczeniem, spadkiem nastroju i poziomu motywacji pracowników. Problem ten jest coraz częściej podnoszony przez menedżerów. Proszę o pomoc! Co możemy zrobić?!"

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/5407084,Urlop-zalegly-2022.html

30.01.2022 Niedziela

Czy pracownik może ujawnić informację o swoim wynagrodzeniu innemu pracownikowi

Wysokość wynagrodzenia pracownika jest dobrem osobistym pracownika. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do nieujawniania informacji o wynagrodzeniu osobom trzecim?

Na wstępie należy wskazać, iż pracodawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia pracownika z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, chyba że sam pracownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych osobom trzecim.

W praktyce natomiast zdarza się coraz częściej, iż pracodawcy zobowiązują pracowników do zachowania w tajemnicy wysokości jego wynagrodzenia. Takie działanie pracodawców ma różne przyczyny. Pracodawcy zazwyczaj zasłaniają się tajemnicą przedsiębiorstwa, która ma na celu zapobieganie ujawniania do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/758737,Czy-pracownik-moze-ujawnic-informacje-o-swoim-wynagrodzeniu-innemu-pracownikowi.html

28.01.2022 Piątek

Samochód służbowy do celów prywatnych 2022

Samochód służbowy do celów prywatnych w 2022 roku - jak rozliczyć? Nowy Polski Ład zmienia sposób rozliczania ryczałtu. Od 2022 roku ryczałt określany jest na podstawie mocy samochodu.

Samochód służbowy do celów prywatnych w 2022 roku - Polski Ład
W wielu przedsiębiorstwach samochody służbowe mogą być wykorzystywane w celach prywatnych. Rozliczenie ich odbywa się w formie ryczałtu. Nowy Polski Ład, określany jako prawdziwa rewolucja znacząco wpłynął na określenie wysokości miesięcznej stawki ryczałtu.

Czy samochód służbowy może być wykorzystywany do celów prywatnych?
W jaki sposób należy rozliczać samochód służbowy w 2022 roku?
Czym różnią się aktualne stawki od poprzednich za wykorzystywanie auta służbowego na użytek prywatny?

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podatki/5405729,Samochod-sluzbowy-do-celow-prywatnych-2022.html

27.01.2022 Czwartek

Wypłata wynagrodzenia - termin

Wypłata wynagrodzenia za pracę - w jakim terminie powinna się odbywać? Co z wypłatą wynagrodzenia po terminie? Czy zawsze wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na konto? Co na to Kodeks pracy?

Wypłata wynagrodzenia za pracę
Wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i istotnym warunkiem umowy o pracę (Art. 29 § 1 pkt 3 KP). Jak poprawnie ustalić termin wypłaty? Z jaką częstotliwością należy dokonywać wypłaty wynagrodzenia? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz właśnie w tym artykule.

Wynagrodzenie powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz w miesiącu w stałym, z góry ustalonym terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości (art. 85 § 1 k.p.)

Wypłata wynagrodzenia - termin
Konkretny termin, w którym pracodawca będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia powinien być ustalony i wskazany jednoznacznie w układzie zbiorowym, regulaminie pracy zgodnie z art. 104 (1) § 1 pkt 5 k.p. lub w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 k.p..

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dokumentacja_placowa/5404274,Wyplata-wynagrodzenia-termin.html

26.01.2022 Środa

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem (urlop opiekuńczy) - zasady, przepisy

Pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy, „kp"), mają prawo do korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwanych potocznie urlopem opiekuńczym.

Ile dni opieki nad dzieckiem?
Zgodnie z przepisem art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W przypadku posiadania większej liczby dzieci, nie przewidziano odpowiedniego zwiększenia urlopu opiekuńczego. Dzieckiem, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego powtórzonymi zresztą w § 1 ww. artykułu kp jest osoba osiąga 14 lat w dniu swoich czternastych urodzin a więc, urlop opiekuńczy przysługuje rodzicowi dziecka do dnia poprzedzającego jego 14 urodziny.

Tylko dla jednego rodzica
Zgodnie z art. 1891 Kodeksu pracy, jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, uprawnienie powyższe przysługiwać będzie tylko jednemu z nich. Ustawodawca uprawnił do tego urlopu nie tylko rodziców dziecka ale także inne osoby sprawujące nad nim opiekę. Wykorzystać tego urlopu nie może rodzic który został pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/5404419,Dni-wolne-na-opieke-nad-dzieckiem-urlop-opiekunczy-zasady-przepisy.html

26.01.2022 Środa

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce - czy jest możliwa? Czy pracownik może złożyć wniosek o wypłatę na konto i w gotówce? Gdzie przechowywać taki wniosek?

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce
Pytanie: "Pani Moniko, mam straszny problem! Już od kilku lat wypłacamy wynagrodzenia tylko przelewem na rachunki bankowe pracowników, jednak ostatnio dziewczyna, która pracuje w naszej firmie w dziale sprzedaży, poprosiła mnie o to, by prowizję, którą zwykle rozliczamy osobną listą płac ok. 20-go dnia każdego miesiąca, wypłacić jej w gotówce. Czy mogę to zrobić? Zależy jej na tym, by mąż nie dowiedział się o tej wypłacie... "

Wypłata wynagrodzenia - przelew albo gotówka
Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem pracownika, zaś wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i istotnym warunkiem umowy o pracę. Pracownik, w myśl przepisów Kodeksu pracy, ma prawo złożyć wniosek o wypłatę w formie gotówkowej:

Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86. § 3 Kodeksu pracy).

Zwróć uwagę, że przywołany fragment Kodeksu pracy wskazuje jedynie dwa, możliwe do zastosowania sposoby wypłaty wynagrodzenia – przelew oraz gotówkę. Wszelkie inne sposoby wypłaty wynagrodzenia, w tym przekaz pocztowy lub czek, są zabronione.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dokumentacja_placowa/5404268,Wyplata-czesci-wynagrodzenia-w-gotowce.html

25.01.2022 Wtorek

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę a urlop bezpłatny i macierzyński

Święta co do zasady są dniami wolnymi od pracy. Jeżeli wypadają w niedzielę, to nie stwarza po stronie pracodawcy żadnych dodatkowych obowiązków, ale należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany oddać pracownikom dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i tylko w zakładach, w których pracuje się od poniedziałku do piątku, jest zawsze dniem wolnym. Równie dobrze pracodawca może się umówić z pracownikiem i oprócz niedzieli, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dać mu wolny poniedziałek. Będzie wówczas zachowana zasada, że pracownik może pracować pięć dni w tygodniu, a dwa dni musi mieć wolne.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę – co mówi Kodeks pracy?
Zasada, że za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny, wynika wprost z art.130 § 2 Kodeksu pracy (kp), który mówi, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Powyższe potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. K 27/11), który podkreślił, że "pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt".

Czytaj więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzien-wolny-za-swieto-wypadajace-w-sobote-a-urlop-bezplatny-i-macierzynski?fbclid=IwAR17fTDfSjDaKdH9eJtVnhdadR6w8Ok0eBJTvSEIS5CCbXvZTneqbxFjKT0

25.01.2022 Wtorek

Urlop wypoczynkowy 2022

Urlop wypoczynkowy w 2022 roku przysługuje na dotychczasowych zasadach. Ile dni urlopu przyznaje Kodeks pracy? Do kiedy można wykorzystać urlop? Ile wynosi wynagrodzenie netto za czas urlopu?

Urlop wypoczynkowy – co to jest, Kodeks pracy
Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do urlopu wypoczynkowego (art. 14 KP). W świetle art. 152 KP jest to urlop coroczny, płatny i nieprzerwany. Co więcej, nie można się go zrzec. W praktyce urlop wypoczynkowy wykorzystuje się w częściach. Pozwala na to art. 162 Kodeksu pracy. Zastrzega się jednak, aby jedna z tych części trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/5402740,Urlop-wypoczynkowy-2022.html

24.01.2022 Poniedziałek

Porzucenie pracy przez pracownika – uprawnienia pracodawcy

Pracownicy nawiązując stosunek pracy zobowiązują się do świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Żaden przepis nie zabrania jednak poszukiwania nowej pracy w trakcie trwania poprzedniej. Zdarzają się zatem sytuacje, że pracownicy, którzy znaleźli korzystniejszą ofertę pracy, w obawie przed jej utratą, z dnia na dzień porzucają dotychczasowe zatrudnienie, nie licząc się z konsekwencjami. Porzucenie pracy przez pracownika przeważnie wynika z odmownej decyzji pracodawcy dotyczącej rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Kodeks Pracy w art. 30 przewiduje w jaki sposób umowa o pracę ulega rozwiązaniu:

na mocy porozumienia stron,
przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),
przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia),
z upływem czasu, na który była zawarta.

Czytaj więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika-uprawnienia-pracodawcy?fbclid=IwAR17MEeW9eo2PdMOqks449uFomal5uhwsLnIT8VxaGMIiuQR6QsJB9M-t8A

21.01.2022 Piątek

Jakie są obowiązki związane ze zwolnieniem młodocianego?

Obowiązki związane ze zwolnieniem młodocianego zostały unormowane w przepisach Prawa pracy. Ze względu na specyfikę zatrudniania osób niepełnoletnich proces zwalniania młodocianego regulują szczególne zapisy. Jednocześnie do pracownika młodocianego znajdują zastosowanie przepisy ogólne dotyczące rozwiązywania umów o pracę. O czym więc warto pamiętać w przypadku konieczności zwolnienia młodocianego? Odpowiedź na to pytanie została zawarta w artykule.

Zwalnianie pracownika młodocianego – informacje ogólne
Przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych stanowią treść Działu IX Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej kp. W tej części kodeksu znajdują się szczególne regulacje związane z postępowaniem w zakresie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami młodocianymi.

czytaj więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-sa-obowiazki-zwiazane-ze-zwolnieniem-mlodocianego?fbclid=IwAR3HD4nQcnqv2bWgOztMTuAHnp_BOMEx-00pNuhqW-51-WSlcaoykYcvyzk

20.01.2022 Czwartek

Zmiana etatu w trakcie roku a urlop wypoczynkowy

Jak zmiana etatu w czasie roku wpływa na urlop wypoczynkowy? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje w takim przypadku?

Zmiana etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego
Problem: Pracownikowi zatrudnionemu od 3 kwietnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zmniejszono od 1 sierpnia 2021 r. etat do 7/8. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał pracownikowi w 2021 r., jeżeli ma prawo do 26 dni urlopu? Jak udzielać tego urlopu pracownikowi po zmianie etatu, jeżeli będzie on pracował po 7 godzin dziennie?

Rada: Pracodawca, ustalając wymiar należnego pracownikowi w 2021 r. urlopu wypoczynkowego, powinien dokonać odrębnie wyliczenia dla okresu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i po zmniejszeniu etatu, a następnie każdy dzień urlopu pomnożyć przez 8 godzin. Natomiast udzielając urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy, pracodawca z wyliczonej puli urlopu zdejmuje liczbę godzin w danym dniu faktycznie wyznaczonych do przepracowania, w tym przypadku - 7 godzin.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/5399372,Zmiana-etatu-w-trakcie-roku-a-urlop-wypoczynkowy.html

19.01.2022 Środa

Wynagrodzenie za pracę w święta - jak rozliczać?

Wynagrodzenie za pracę w święta to oprócz zwykłego wynagrodzenia także dodatek w wysokości 100%. Kiedy dozwolona jest praca w święto? Jak ją rozliczać?

Wynagrodzenie za pracę w święta
Pracownikowi wykonującemu pracę w święto przysługuje, oprócz wynagrodzenia, także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Natomiast według PIP oraz resortu pracy pracownikowi przysługują dwa 100% dodatki - jeden z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a drugi z racji pracy w święto. O tym, jak rozliczyć się z pracownikiem, decyduje pracodawca.

Praca w święto
Praca w święto może być dozwolona m.in.:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
w ruchu ciągłym;
przy pracy zmianowej;
przy niezbędnych remontach;
w transporcie i w komunikacji;
w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
w rolnictwie i hodowli;
przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
- zakładach świadczących usługi dla ludności,

- gastronomii,

- zakładach hotelarskich,

- jednostkach gospodarki komunalnej,

- zakładach leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

- zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/5398449,Wynagrodzenie-za-prace-w-swieta-jak-rozliczac.html

17.01.2022 Poniedziałek 

Profilaktyczne badania z medycyny pracy: wstępne, kontrolne i okresowe w czasie epidemii koronawirusa COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 zmieniono reguły dotyczące badań z zakresu medycyny pracy. Część ze zmian wprowadzono w ramach tzw. tarczy 6.0. Przewidują one m.in., że orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Na podstawie przepisów ustawy antykryzysowej czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie następujących obowiązków dotyczących:

badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu pracy,
wydawania przez pracodawcę skierowań na badania okresowe na podstawie art. 229 § 4a Kodeksu pracy,
badań okresowych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami na podstawie art. 229 § 5 Kodeksu pracy.

czytaj więcej na: https://serwiskadrowego.pl/2021/02/profilaktyczne-badania-wstepne-kontrolne-i-okresowe-pracownikow-w-czasie-epidemii-koronawirusa-covid-19/?fbclid=IwAR2gp_cG_cR55C9W0suixdE8PhMGDrpcT2JemhKtLhWX-ScG5bv_aq9BM0M

15.01.2022 Sobota

Zagadnienia z zakresu BHP (szkolenia, posiłki, napoje, ochrona itp.) – pytania i odpowiedzi

W zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracodawca ma wiele obowiązków, do których należą m.in.:

zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,
organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy,
dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Zgodnie z art. 2373 § 1 K.p., nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2373 § 2 K.p. zdanie pierwsze, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, jego zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zwanym dalej: rozporządzenie).

czytaj więcej na: https://serwiskadrowego.pl/2021/04/zagadnienia-z-zakresu-bhp-szkolenia-posilki-napoje-ochrona-itp-pytania-i-odpowiedzi/?fbclid=IwAR33ORcHEZpi7BagG9UUoCzyc6Df-6t3lsHx8OY6noJIz1Z8Deaoipsrc_E

14.01.2022 Piątek

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy w 2022 roku - jak ustalać? Ile wymiar czasu pracy wynosi w styczniu, lutym i kolejnych miesiącach roku? Czas pracy w 2022 roku przedstawia tabela. Ile godzin pracy jest przy pracy na niepełnym etacie?
Wymiar czasu pracy w 2022 roku
W 2022 r. wymiar czasu pracy wyniesie 2008 godzin. W przyszłym roku wystąpi też jedno święto przypadające w sobotę i obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin (1 stycznia). Pracodawca będzie musiał wyznaczyć za nie - pracownikom, którzy pracują stale od poniedziałku do piątku - dodatkowy dzień wolny.

Wymiar czasu pracy to liczba godzin, którą pracodawca, z jednej strony, powinien, a z drugiej strony - może zaplanować pracownikowi do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy nie zależy od systemu czasu pracy lub rozkładu czasu pracy, w jakim pracownik wykonuje swoje obowiązki. Nie zależy również od stałego rozkładu czy ustalonego dla pracownika harmonogramu czasu pracy. Bez względu bowiem na system czasu pracy oraz na dni i godziny, w jakich pracownik wykonuje pracę - każdy ma taki sam wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Prawidłowe rozplanowanie czasu pracy - zarówno w ramach stałego rozkładu, jak i zmiennych harmonogramów czasu pracy - zawsze powinno zaczynać się od prawidłowego ustalenia wymiaru.

czytaj więce na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/5395695,Wymiar-czasu-pracy-2022.html

13.01.2022 Czwartek

Urlop okolicznościowy 2022

Urlop okolicznościowy w 2022 roku przyznaje się w przypadku wystąpienia okoliczności takich, jak: urodzenie dziecka, ślub dziecka lub własny, śmierć dziadka, babci, ojca, matki, teścia, teściowej, brata, siostry. Ile dni wolnego przysługuje?
Urlop okolicznościowy – co to jest?

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne od pracy, który przysługują w przypadku wystąpienia w życiu pracownika szczególnych okoliczności związanych z nim samym (ślub) lub z osobami mu bliskimi (śmieć rodziców, ślub dziecka, narodziny dziecka). W odróżnieniu od innych urlopów urlop okolicznościowy nie został uregulowany w Kodeksie pracy, lecz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. „Urlop okolicznościowy" to nazwa popularnie stosowana, jednak rozporządzenie traktuje o „zwolnieniu od pracy".

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/urlopy/urlopy-okolicznosciowe/5394844,Urlop-okolicznosciowy-2022.html

12.01.2022 Środa

Badania kontrolne po chorobie dłuższej niż 30 dni a kwarantanna i izolacja z powodu COVID-19

Pracownik był na kwarantannie, potem bezpośrednio na izolacji, a następnie bezpośrednio na zwolnieniu chorobowym. Czy okres kwarantanny, okres izolacji należy doliczyć do 30 dni, po których należy skierować pracownika na badania kontrolne do medycyny pracy?
Badania kontrolne po kwarantannie oraz izolacji związanej z COVID-19
Przepisy regulujące problematykę badań kontrolnych nie odwołują się bezpośrednio do obowiązków ich przeprowadzenia po kwarantannie oraz izolacji związanej z COVID-19 - wskazując na obowiązek ich przeprowadzenia po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającym dłużej niż 30 dni. W sytuacji gdy można ustalić, iż w okresie izolacji pracownik był chory i niezdolny do pracy wówczas wydaje się, że można połączyć ten okres z późniejszym okresem realizacji zwolnienia lekarskiego - na potrzeby skierowania pracownika na badania kontrolne, kierując się obowiązkiem dbałości o zdrowie i życie zatrudnionego.

czytaj więcej na: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/inne/5394144,Badania-kontrolne-po-chorobie-dluzszej-niz-30-dni-a-kwarantanna-i-izolacja-z-powodu-COVID19.html

7 stycznia 2022 Piątek

Kiedy można i jak rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie)

W ściśle określonych sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę dyscyplinarnie (w trybie natychmiastowym). Taką możliwość przewiduje art. 52 K.p., na mocy którego zakład pracy ma prawo zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych – jest to najczęstsza przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Użyte w przywołanym przepisie pojęcie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieści w sobie trzy elementy:

czytaj więcej na: https://serwiskadrowego.pl/2021/03/kiedy-mozna-i-jak-rozwiazac-umowe-o-prace-bez-wypowiedzenia-dyscyplinarnie/?fbclid=IwAR0m1B881B5CisrQZU5uOcLIf4hOLgLnzBPDl88PmE5F1O5SV6Yk_SXnu4g

05.01.2022 Środa

Wymóg formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę

Forma pisma jest istotnym elementem tego trybu i jego niezachowanie stanowi podstawę domagania się przez pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2021 r. (sygn. akt III PSKP 2/21), tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową jest instytucją szczególną, w pełni uregulowaną w prawe pracy, zatem nie ma podstaw do stosowania prawa cywilnego (art. 300 K.p.). Wymagana forma pisemna konsultacji stanowi element określonego rozwiązania prawnego, które jest samodzielne i odrębne, bo do wypowiedzenia nie musi dojść. Zastrzeżenie formy pisemnej nie zostało przyjęte tylko dla celów dowodowych. Art. 38 § 1 K.p. określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie, co stanowi jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją (art. 45 § 1 K.p.). Znaczenie obowiązku czynności w formie pisemnej nie może być zatem redukowane do samego dowodu czynności konsultacji zamiaru wypowiedzenia. Wymagana forma pisemna determinuje (otwiera) przewidziany w ustawie tryb konsultacji, czyli określoną sekwencję działań (zdarzeń oraz zachowań) i terminów, wymaganych od pracodawcy oraz związku zawodowego.

czytaj więcej na: https://serwiskadrowego.pl/2021/03/wymog-formy-pisemnej-konsultacji-z-organizacja-zwiazkowa-zamiaru-wypowiedzenia-umowy-o-prace/?fbclid=IwAR0ovgVVwd7951SwoXOOzabDto9YAajNk1gkey3DIUS2ERoCtHSohi3zUfk

04.01.2022 Wtorek

Chorobowe - zmiany 2022

Chorobowe w 2022 roku - jakie zmiany wchodzą w życie? Ubezpieczony szybciej wyczerpie limit 182 dni chorobowego. Do ustawy wpisano obowiązek zwrotu zasiłku w przypadku pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Co zmienia się w zasiłku macierzyńskim?
Chorobowe w 2022 roku - zmiany
Wraz ze zmianą roku w życie weszły przepisy, które wprowadzają kilka zmian w zasiłku chorobowym. Od 1 stycznia zmieniły się zasady liczenia długości „chorobowego". Obecnie, bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Zasiłek chorobowy osoba ubezpieczona może otrzymywać w ciągu roku nie dłużnej niż przez 182 dni albo 270 – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

- Do końca ubiegłego roku ulegały zsumowaniu te nasze zwolnienia lekarskie, które pacjent dostawał na tą samą chorobę, czyli była to tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej było przy różnych chorobach czyli gdy eZLA było wystawiane przez lekarza na inną jednostkę chorobową – okres zasiłkowy naliczany był na nowo – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Obecnie nie ma znaczenia, na co chorujemy, gdyż wszystkie zwolnienia, pomiędzy, którymi nie ma przerwy 60 dni sumują się do wyczerpania rocznego – dodaje.

Rzeczniczka zapewnia, że osoba, która wykorzysta całe 182 dni zasiłku chorobowego i nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła - tak jak obecnie, wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne na maksymalnie 12 miesięcy. Przysługuje ono maksymalnie przez rok osobie, która dalej choruje, jednak rokuje odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-chorobowe/5390844,Chorobowe-zmiany-2022.html

13.12.2021 Poniedziałek

Dobra informacja dla pracowników. Jeden dzień wolny więcej w przyszłym roku

W związku z tym, że Boże Narodzenie wypada w tym roku w sobotę, to pracujący Polacy mogą odebrać jeden dodatkowy dzień wolny. W 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia - przypomina "Super Express".

Jak czytamy, w w przyszłym roku będzie 251 dni roboczych, o jeden mniej niż w obecnym.

"Już 3 lub 7 stycznia będzie okazja do wydłużenia weekendu, ponieważ Nowy Rok wypada w sobotę. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego pracownikom, którzy pracują od poniedziałku do piątku" - podaje gazeta.

czytaj więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/dobra-informacja-dla-pracownikow-jeden-dzien-wolny-wiecej-w-przyszlym-roku-6714880344701696a.html

 

01.12.2021 Środa

Czy pracodawca może zmniejszyć odległość między pracownikami (1,5m) w przypadku zastosowania przesłon z pleksi na stanowiskach pracy?

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, na pracodawcy spoczywa obowiązek podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę pracowników przed możliwością zakażenia się i zachorowania na COVID-19. Zatem obowiązkiem pracodawcy jest takie zorganizowanie pracy, aby w jak największym stopniu ograniczyć prawdopodobieństwo zachorowania pracownika na COVID-19. W tym celu pracodawca musi zastosować w zakładzie pracy środki profilaktyczne wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
W tym zakresie zasadniczym aktem prawnym jest ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Natomiast rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazuje, że zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
Ponadto, nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.
Uwaga! W odniesieniu do wymogu zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, pamiętajmy, że stanowisko pracy definiowane jest jako przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik wykonuje pracę.
W myśl powyższej definicji, w mojej ocenie należy przyjąć, że odległość między stanowiskami będzie zachowana, gdy będzie wynosiła nie mniej niż 1,5 m. między pracownikami. Natomiast zastosowanie przegród między stanowiskami pracy, w mojej ocenie, daje pracodawcy możliwość zmniejszenia odległości między pracownikami poniżej 1,5 m przy zapewnieniu środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii.
Podstawa prawna:
• ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),
• § 10 ust. 3 pkt 3; 25 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz.861 ze zm.).

Halina Góralska

specjalista ds. bhp

17.11.2021 Środa

Jak powinna wyglądać treść zarządzenia o powołaniu komisji bhp

Czy w zarządzeniu o powołaniu komisji bhp wystarczy podać nazwę stanowiska lub funkcji, czyli np. pracownik służby bhp, lekarz medycyny pracy, przedstawiciel związków zawodowych? Czy musi to być imiennie, czyli jeżeli zmienia się SIP, to powołujemy nowego członka i nowe zarządzenie. Do tej pory mieliśmy w zarządzeniu stanowisko lub funkcję i do tego oświadczenia imienne członków o zapoznaniu się z treścią zarządzenia. Czy może w inny sposób należy powołać nowego członka Komisji (zmienił się SIP)? Nie działa jeden ze związków zawodowych, czy automatycznie przewodniczący tych związków przestaje być członkiem komisji, czy pracodawca ma to jakoś udokumentować?
Przepisy nie regulują kwestii kształtu dokumentu zakładowego kreującego powstanie komisji bhp, w tym jej składu osobowego. W braku szczegółowych wskazań wydaje się, że wskazanie w zarządzeniu nazwy stanowisk lub funkcji nie będzie postępowaniem nieprawidłowym - przyjmując oczywiście, że w praktyce pod stanowiskiem lub funkcją kryje się skonkretyzowana personalnie osoba. Najbardziej transparentnym sposobem postępowania to oczywiście wskazanie w treści zarządzenia w sprawie powołania komisji bhp konkretnych osób ze wskazaniem ich funkcji.
Obowiązek powołania komisji
Odpowiedzialny za kwestie technicznego bezpieczeństwa zatrudnionych jest pracodawca. To on ponosi ryzyko prowadzenia działalność i na nim z tego względu spoczywają liczne obowiązki z zakresu bhp. Oczywistą sprawą jest, że im większy zakład, większa liczba pracowników i stanowisk pracy – tym problematyka bezpieczeństwa pracy staje się bardziej zróżnicowana. W przypadku dużych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 pracowników, powoływana jest tzw. komisja bhp jako organ doradczy i opiniodawczy.
Kto powinien wejść w skład komisji
Obok zadań komisji bhp, przepisy regulują skład takiej komisji. W pracach komisji poza przedstawicielami pracodawcy, pracowników służby bhp, lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami biorą udział przedstawiciele pracowników. Wybór na członka komisji konkretnych pracowników dokonują organizacje związkowe, w przypadku braku w zakładzie związków zawodowych – reprezentanci pracowników w komisji wybierani się przez załogę w trybie przyjętym u pracodawcy. Powołanie do komisji bhp oznacza, że na wybranych pracownikach obok obowiązków podstawowych – wynikających z umówionej pracy ciążą dodatkowe powinności – związane z udziałem w posiedzeniach komisji.
Ważne! Liczba przedstawicieli pracodawcy i liczba przedstawicieli pracowników w składzie komisji bhp musi być jednakowa.
Zarządzenie wewnętrzne
W praktyce pracodawca zobowiązany do powołania komisji bhp może mieć wątpliwości w zakresie dokumentowania faktu utworzenia takiej komisji. Przepisy nie regulują sposobu powołania komisji bhp w kontekście dokumentowania tego faktu, powszechną praktyką jest jednak wydawanie przez pracodawcę zarządzenia z którego wynika fakt powołania komisji, do którego to zarządzenia załączamy jest regulamin komisji.
Powstaje wątpliwość – czy tworząc komisję należy w treści zarządzenia wskazać imiennie poszczególne osoby wchodzące w skład komisji, czy wystarczającym postępowaniem będzie określenie funkcji osób wchodzących w skład komisji.
Odnosząc się do powyższego dylematu należy zauważyć, że nie ma formalnego obowiązku aby zarządzenie w sprawie powołania komisji bhp wskazywało imiennie osoby wchodzące w skład komisji. Z drugiej jednak strony jest to rozwiązanie najbardziej przejrzyste, w ramach którego wszyscy pracownicy zakładu wiedzą, kto aktualnie wchodzi w skład komisji bhp. Wydaje się, że kompromisowym rozwiązaniem jest umieszczenie imiennego wykazu członków komisji bhp w załączniku do zarządzenia, którego aktualizacja wydaje się być rozwiązaniem prostszym niż każdorazowa zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji bhp.
W przypadkach takich jak zmiana społecznego inspektora pracy niezbędna jest aktualizacja składu komisji o nowego społecznego inspektora pracy. Przepisy nie regulują kwestii zawieszenia funkcjonowania działalności związkowej przez jeden ze związków zawodowych w kontekście składu komisji bhp. Wydaje się, że w tym zakresie decyzja co do pozostania przewodniczącego związku w składzie komisji należy do pracodawcy - jako podmiotu tworzącego komisję.
Do zapamiętania
Funkcjonowanie komisji bhp podlega kontroli inspekcji pracy. Dla inspektora najważniejsze jest jednak funkcjonowanie komisji w praktyce oraz realizowanie jej funkcji opiniodawczych i doradczych. Sposób powołania komisji ma znaczenie drugorzędne - uwzględniając brak bezpośredniej regulacji inspektor nie będzie miał możliwości wydania środka prawnego nawet jeżeli w jego ocenie doszło do uchybień formalnych w zakresie zarządzania powołującego komisję. Może on oczywiście sugerować - zaproponować swój punkt widzenia w zakresie kształtu zarządzenia w sprawie powołania komisji.

12.11.2021 Piątek

EKWIWALENT ZA URLOP? PRACODAWCA NIE MOŻE ODMÓWIĆ

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, kiedy pracodawca powinien go wypłacić.

Jak wynika art. 171 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

PIP zwraca uwagę, że ustawodawca w samym Kodeksie pracy, jak również w innych regulacjach zakresu prawa pracy nie sprecyzował, w jakim terminie należy wypłacić ekwiwalent.

Według Inspekcji, uznaje się, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, gdyż z tym dniem pracownik nabywa do niego prawo.

"Powyższy, ukształtowany w doktrynie prawa pracy, pogląd potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 1996 r. (sygnatura akt: I PKN 34/96) gdzie stwierdził, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy" - wskazuje PIP.

czytaj więcj na: https://biznes.interia.pl/praca/news-ekwiwalent-za-urlop-pracodawca-nie-moze-odmowic,nId,5641109

 

27.10.2021 Środa

Czy ukąszenie przez owada można uznać za wypadek przy pracy?

Pytanie: Pracownik zgłasza, że podczas pracy został ugryziony przez owada w twarz (policzek). Po konsultacji lekarskiej otrzymuje dokumentację z opisem, że jest to ukąszenie przez niejadowitego owada. Czy takie ukąszenie może być traktowane jako uraz zgodnie z definicją wypadku przy pracy? Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 5 dni.
Odpowiedź: Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy wtedy, gdy kumulatywnie wystąpią przesłanki, o których mowa w definicji: zdarzanie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz, powstałe w związku z pracą.
Według mojej oceny, opisane zdarzenie spełnia przesłanki definicji wypadku przy pracy. Ukąszenie przez owada powoduje powstanie urazu (uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego). Jeśli do ukąszenia przez owada doszło w trakcie wykonywania pracy, to zdarzenie takie można traktować jako wypadek przy pracy.

Mariusz Foremniak
główny specjalista ds. bhp, prawnik,
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

04.10.2021 Poniedziałek

PRACODAWCA NIE MOŻE SIĘ DOWIEDZIEĆ OD INSPEKTORA PIP, NA PODSTAWIE CZYJEJ SKARGI JEST KONTROLOWANY

Moja firma została ostatnio skontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Była to kontrola niezapowiedziana, sprawdzającą zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu pracy i wynagrodzeń. W trakcie czynności kontrolnych zapytałem inspektora, dlaczego akurat teraz jest przeprowadzana. Inspektor poinformował mnie, że do PIP wpłynęła skarga, a więcej informacji nie może przekazać, bo grożą mu konsekwencje służbowe. Czy nie mam prawa się dowiedzieć, kto napisał skargę?

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne są obowiązani do nieujawniania informacji o tym, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. Wynika to wprost z art. 44 ust. 3 ustawy z o Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto na podstawie art. 15 pkt c Konwencji nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r., inspektorzy pracy zobowiązani są traktować jako absolutnie poufne źródło jakiekolwiek skargi informujące ich o naruszeniu lub złamaniu przepisów prawnych. Co więcej, nie mogą pracodawcy lub jego przedstawicielowi dać nawet żadnej wskazówki, że kontrolę przeprowadzono w następstwie otrzymania skargi.

Brak odpowiedzi jest uzasadniony
Oznacza to, że inspektor zapytany wprost przez pracodawcę, dlaczego jest kontrolowany, nie powinien udzielać odpowiedzi na takie pytanie, bo wiązałoby się to z naruszeniem przez niego przepisów ustawy o PIP. Inspektor pracy musi więc udzielić odpowiedzi wymijającej albo jej odmówić. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy skarżący wyraża zgodę na podanie do wiadomości swoich danych, a nawet żąda ich ujawnienia. Wtedy kontrolujący może poinformować kontrolowanego o tym, że kontrola jest skargowa, czego dotyczy skarga i jakie porusza problemy. Innej możliwości nie ma.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-pracodawca-nie-moze-sie-dowiedziec-od-inspektora-pip-na-pods,nId,5560526
04.10.2021 Poniedziałek

Przesłanie protokołu powypadkowego inspektorowi pracy

Wypadek przy pracy – ciężki, zbiorowy lub śmiertelny generuje obowiązek zawiadomienia o tym fakcie okręgowego inspektora pracy. Protokół powypadkowy dotyczący takich wypadków powinien być niezwłocznie doręczony przez pracodawcę właściwemu inspektorowi pracy. Niestety bardzo ogólny przepis, który to reguluje, może w praktyce utrudniać prawidłową realizację wspomnianego obowiązku.
Samo zdarzenie, jakim jest wypadek, nie generuje jeszcze żadnych obowiązków na podmiocie zatrudniającym – dopiero informacja o zdarzeniu (bez względu od kogo pochodzi) powoduje, że na pracodawcy ciążą konkretne zadania wynikające z przepisów bhp – ich źródłem jest zarówno Kodeks pracy, jak również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Do obowiązków pracodawcy należy zaliczyć między innymi powołanie zespołu powypadkowego. Jego rolą jest przeprowadzanie postępowania zmierzającego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest w szczególności sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zdarzenia – jeśli ma charakter ciężki, zbiorowy lub śmiertelny – niezbędne jest niezwłoczne zawiadomienie o wypadku okręgowego inspektora pracy. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy.
Czynność doręczenia
W praktyce może pojawić się spór, kogo obciąża czynność doręczenia protokołu. Z przepisu wynika dość jednoznacznie, że protokół powypadkowy doręczany jest przez pracodawcę. Obowiązki zespołu powypadkowego zostały opisane w sposób wyczerpujący – i nie wynika z nich, aby czynność doręczenia miała być realizowana przez któregokolwiek z członków zespołu.
Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że pracodawca ma prawo upoważnić określoną osobę do wykonywania za niego odpowiednich czynności z zakresu prawa pracy. Tym samym można przyjąć, że czynność doręczenia protokołu może być scedowana przez pracodawcę na pracownika – jednak ryzykownym postępowaniem będzie obciążenie tą czynnością pracownika wchodzącego w skład zespołu powypadkowego.
Doręczenie protokołu powinno nastąpić „niezwłocznie". Przepis nie wskazuje więc konkretnego terminu, w którym należy dopełnić czynności doręczenia protokołu do PIP. Z jednej strony jest to korzystne dla pracodawcy, który nie musi się kurczowo trzymać konkretnego terminu, z drugiej zaś przepis daje inspektorowi spore pole manewru w zakresie dokonania oceny, czy pracodawca faktycznie wypełnił swój obowiązek niezwłocznie – czy też zwłoka miała miejsce. Co ciekawe, z przepisu nie wynika, że doręczany protokół powinien być zatwierdzony. Należy jednak przyjąć, że czynność doręczenia jak najbardziej dotyczy protokołu, który został ostatecznie zatwierdzony przez pracodawcę

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy
oraz kontroli jego przestrzegania

 

16.09.2021 Czwartek

Praca hybrydowa zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego

Na całym świecie praca hybrydowa stała się w czasie pandemii koronawirusa standardowym modelem pracy. Jak wynika z globalnego raportu The Adecco Group, model hybrydowy zwiększa produktywność, ale i wywiera presję na pracodawcę i pracownika. To z kolei wymusza na firmach głęboką refleksję nad tym, w jaki sposób mierzyć efektywność pracy i zarządzać pracownikami. Od stycznia 2022 r. z tytułu wypalenia zawodowego będziemy mogli pójść na L4.

14 września obchodziliśmy międzynarodowy dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. W 2019 r. WHO Światowa Organizacja Zdrowia uznała wypalenie zawodowe za oficjalną diagnozę medyczną i postanowiła wpisać je do klasyfikacji ICD-11 (International Classification of Diseas).

Oznacza to, że przyszłego roku (stycznia 2022 r.) osoby cierpiące na tę chorobę będą mogły skorzystać z prawa do zwolnienia lekarskiego. Wystawiony druk L4, podobnie jak w przypadku depresji, umożliwiać będzie np. osobie swobodne poruszanie się.

 

Czytaj więcej na : https://biznes.interia.pl/praca/news-praca-hybrydowa-zwieksza-ryzyko-wypalenia-zawodowego,nId,5482155

 

 

 

 

13.09.2021 Poniedziałek

Czy praca ze smartfonem to praca przy monitorze ekranowym?

Czy praca ze smartfonem to praca przy monitorze ekranowym?

Czy korzystanie podczas pracy ze smartfonu należy uznać za pracę przy monitorze ekranowym? Pracownik jest przedstawicielem handlowym, który ww. urządzeniem wykonuje np. zdjęcia podczas wizyty u klienta i przesyła pracodawcy je razem z raportem z wizyty. Drugorzędna kwestią jest tu czas świadczenia pracy, czy zalecenia lekarza. Czy posługiwanie się smartfonem podczas obowiązków służbowych jest pracą na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe?
Definicję monitora ekranowego zawarto w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Monitorem ekranowym jest więc urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu, wykorzystywane na stanowisku pracy rozumianym jako przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:
• wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,
• wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,
• wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.
Ważne! Przepisów rozporządzenia w sprawie bhp przy monitorach ekranowych nie stosuje się natomiast do:
1. kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
2. systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
3. systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
4. systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
5. kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
6. maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.
Wobec powyższego, wyposażenie pracownika w smartfon, w mojej ocenie nie spełnia kryteriów stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy określonych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
W takim przypadku wykonywanie czynności służbowych związanych z obsługą tego urządzenia (smartfona), nie traktuje się jako pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.
Podstawa prawna
1. §2; §3; §8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweHalina Góralska
mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista d/s BHP

 

01.09.2021 Środa


Kamera w rękach inspektora PIP – czy może jej używać?

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo do utrwalania przebiegu i wyników oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku. Oględziny dotyczą obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy. Użycie aparatu fotograficznego lub dyktafonu nie budzi więc wątpliwości. Co jednak z urządzeniami, które rejestrują jednocześnie obraz oraz dźwięk, np. kamera cyfrowa czy smartfon? Rozważmy tę kwestię.
Przepisy ustawy o PIP wyraźnie zezwalają inspektorowi na korzystanie w trakcie kontroli z urządzenia „rejestrującego obraz lub dźwięk". Użycie kamery cyfrowej czy smartfona może mieć istotne znaczenie w kontekście możliwości postawienia podmiotowi kontrolowanemu zarzutu utrudniania czynności kontrolnych, co może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Stosowanie przez inspektorów pracy właściwych środków prawnych w ramach nadzoru nad warunkami pracy, wymaga zdobycia informacji na temat naruszeń przepisów, jakich dopuszcza się podmiot kontrolowany. Działania inspektora mają więc na celu dokonanie ustaleń stanu faktycznego, a następnie sporządzenie właściwej dokumentacji. Sprawne przeprowadzenie kontroli wymaga nadania inspektorowi wielu uprawnień. Jedno z nich jest uregulowane w art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIP.
Postęp technologiczny
Uwzględniając dosłowne brzmienie przywołanego przepisu, można dojść do wniosku, że inspektor pracy jest uprawniony do dokonywania rejestracji przebiegu oględzin, używając urządzeń technicznych służących do rejestracji tylko obrazu lub tylko dźwięku, czyli dyktafonu lub (i) aparatu fotograficznego. Jednak od czasu, w którym został stworzony przepis dający uprawnienie do korzystania w trakcie kontroli z urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk minęły przysłowiowe „lata świetlne". Chodzi o rozwój technik rejestracji obrazu i dźwięku, w tym miniaturyzacji stosowanych w tym zakresie urządzeń. Pojawiły się zminiaturyzowane sprzęty, za pomocą których można dokonywać jednoczesnej rejestracji obrazu i dźwięku – czyli krótko mówiąc, nakręcić krótszy lub dłuższy film. Czy zatem inspektor pracy ma prawo stosować kamerę cyfrową lub analogiczne urządzenie będące częścią składową popularnego smartfona, aby utrwalić przebieg oględzin w postaci filmu?
Odnosząc się do powyższego dylematu wydaje się, że inspektor może użyć kamery w celu rejestrowania poszczególnych fragmentów przebiegu kontroli. Formalnie, kontrowersyjny przepis, oceniany w sposób dosłowny, nie daje inspektorowi pracy prawa do używania kamery. Tym samym podmiot kontrolowany, który umożliwi inspektorowi zastosowanie dyktafonu lub aparatu cyfrowego, ale zabroni stosowania kamery, co do zasady nie naraża się na zarzut ograniczania uprawnień inspektora. Jednak (uwzględniając niezależność organów PIP) nie można wykluczyć, że w przypadku zakazania korzystania z kamery pracodawca spotka się z zarzutem utrudniania czynności kontrolnych.

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy
oraz kontroli jego przestrzegania

 

12.08.2021 Czwartek

Odbiór wolnego za 15 sierpnia. Kodeks pracy jasno określa zasady

Pracujesz na etat i boisz się, że stracisz dzień wolny, ponieważ 15 sierpnia wypada w niedzielę. Wyjaśniamy, czy możesz odebrać wolne w innym terminie.

W tym roku 15 sierpnia przypada w niedzielę. Co w takim wypadku z dniem wolnym? Czy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą odebrać wolne w innym terminie? Takie sytuacje reguluje Kodeks pracy.

Zgodnie z regulacjami "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Pracodawcy muszą w takiej sytuacji wyznaczyć inny dzień wolny. W Kodeksie pracy czytamy: "Obniżać wymiar czasu pracy o 8 godzin" oznacza ni mniej, ni więcej, lecz dodatkowy dzień wolny, ponieważ standardowy wymiar czasu pracy to 5 dni w tygodniu po 8 godzin.

czytaj więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/odbior-wolnego-za-15-sierpnia-kodek-pracy-jasno-okresla-zasady-6671165338323456a.html

10.08.2021 Wtorek

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU BHP W SEZONIE LETNIM

Niektóre obowiązki z zakresu bhp aktualizują się w określonych porach roku. W okresie letnim mają one głównie na celu ochronę pracowników przed upałami. Służą temu m.in. regulacje dotyczące zapewnienia zimnych napojów czy możliwości wprowadzenia krótszej dniówki roboczej w związku z upałami.

Napoje profilaktyczne na upały
W każdej porze roku, bez względu na warunki pogodowe, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Taki obowiązek ciąży na nim na mocy § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Z kolei na podstawie art. 232 K.p., pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom inne napoje (obok wody zdatnej do picia), jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Określenie sytuacji, w których wydanie takich napojów jest konieczne, następuje w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 279 ze zm.). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia napoje profilaktyczne należy zapewnić pracownikom zatrudnionym m.in.:

w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C,
przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C,
na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-obowiazki-z-zakresu-bhp-w-sezonie-letnim,nId,5409969

09.08.2021 Poniedziałek

BITCOINY WYKOPANE W MIEJSCU PRACY NALEŻĄ DO PRACOWNIKA

Ze względu na nieokreślony charakter kryptowalut pracodawca nie ma podstaw do wystąpienia o ich przekazanie. Może za to dochodzić zwrotu kosztów zużytego prądu. Autorem artykułu jest Bartosz Tomanek, adwokat, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Globar.

Pod koniec lipca nagłówki prasowe i telewizyjne obiegła wiadomość, że pracownik Komendy Głównej Policji w trakcie swojej pracy wykopywał bitcoiny. Nie jest to pierwszy raz, gdy pracownicy kopią wirtualną walutę w czasie pracy. Powstaje zatem całkiem zasadne (i patrząc na aktualny kurs bitcoina - wartościowe) pytanie, kto w takiej sytuacji powinien być właścicielem wykopanych kryptowalut.

Na czym to polega
Niewtajemniczonym w świat kryptowalut należy wyjaśnić, że bitcoin jest jedną z wielu dostępnych na świecie kryptowalut, tj. w dużym uproszczeniu wirtualnych pieniędzy. Bitcoin nie jest emitowany przez emitenta centralnego (np. krajowy bank), lecz wydobywany (tworzony) na podstawie skomplikowanych algorytmów za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego przez poszczególnych użytkowników sieci P2P (peer-to-peer). Programy te rozwiązują skomplikowane zadania matematyczne i po ich rozwiązaniu użytkownik takiej "koparki" otrzymuje bitcoin lub jego część (bitcoiny są podzielne aż do 8 miejsc po przecinku).

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/finanse/news-bitcoiny-wykopane-w-miejscu-pracy-naleza-do-pracownika,nId,5402615

27.07.2021 Wtorek

UPŁYW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia.

Dla skutecznej egzekucji roszczenia ważna jest więc wiedza o okresie przedawnienia i zasadach ustalania jego biegu.

Trzyletni termin dla większości roszczeń
Generalnie roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.). Dotyczy to m.in. roszczeń pracowników o wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych czy o urlop wypoczynkowy. W niektórych przypadkach termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy jest jednak krótszy.

Dotyczy to roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody w mieniu powierzonym pracownikowi oraz o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek:

złamania zakazu konkurencji,
nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-uplyw-przedawnienia-roszczen-ze-stosunku-pracy,nId,5360233

26.07.2021 Poniedziałek

ZA KRADZIEŻ DYSCYPLINARKA. NAWET WTEDY, GDY MIENIE NIE NALEŻAŁO DO PRACODAWCY

Wykryliśmy, że nasz pracownik wyniósł narzędzia należące do naszego kontrahenta, który zostawił je w naszym zakładzie na czas robót. Czy takie zachowanie może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego? Narzędzia nie należały przecież do pracodawcy.

Gdy pracodawca zarzuca pracownikowi kradzież lub przywłaszczenie cudzego mienia i rozwiązuje z tej przyczyny umowę o pracę, nie może mieć wątpliwości, że czyn ten został przez pracownika popełniony !!!

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że kradzież mienia nienależącego do pracodawcy nie stanowi ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Jednak w orzecznictwie Sądu Najwyższego możemy spotkać odmienne poglądy. SN dopuszcza w takich przypadkach rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.).

Nie tylko własność
SN stoi na stanowisku, że przy ocenie stopnia ciężkości naruszenia obowiązków pracowniczych należy brać pod uwagę dotychczasowy przebieg pracy oraz postawę pracownika. Jednak w przypadku pewnych zachowań, jeśli nie wystąpią wyjątkowe okoliczności łagodzące, nawet jednorazowe naruszenie może być podstawą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jak zauważył SN w wyroku z 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I PK 275/12, mieniem pracodawcy w rozumieniu art. 100 par. 2 pkt 4 k.p. jest także mienie, którym pracodawca dysponuje z innych niż własność tytułów prawnych, w tym mienie porzucone na terenie jego zakładu. Nie ma też powodu do łagodniejszej oceny kradzieży dokonanej przez pracownika na terenie zakładu pracy na szkodę kontrahenta pracodawcy. W ocenie sądu bez znaczenia pozostaje, czy kradzież dotyczyła przedmiotu o znacznej wartości, skoro nawet przy drobnej kradzieży, która powoduje nieznaczny lub nawet zupełnie nieistotny uszczerbek majątkowy, dochodzi do naruszenia niemajątkowego interesu pracodawcy.

Czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/firma/news-za-kradziez-dyscyplinarka-nawet-wtedy-gdy-mienie-nie-nalezal,nId,5376038?fbclid=IwAR1izDm-mbEbvN9_P0LLt52wvAKCKqw3Dt5PY227tJgO4HzDxBp2Phti3gw

 

21.07.2021 Środa

Urlop szkoleniowy: Zobacz, ile dni wolnych przysługuje pracownikowi

Pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego nie tylko w przypadku matury czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Aż 21 dni wolnych przysługuje, gdy zatrudniony przygotowuje pracę dyplomową.
Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw pracownika. 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Poza urlopem wypoczynkowym czy urlopami rodzicielskimi pracownik może też liczyć na dni wolne związane z podnoszeniem kwalifikacji, czyli zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników może nastąpić z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, i także w przypadku udzielenia urlopu szkoleniowego niezbędna jest akceptacja przełożonego. W zależności do rodzaju egzaminu, pracownikowi przysługuje wolnych:

6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, przystępującego do egzaminu maturalnego lub do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Pracodawca udziela przy tym pracownikowi urlopu w dni bezpośrednio poprzedzające egzamin lub w czasie, kiedy przeprowadzany jest egzamin - o ile są to dni pracy zatrudnionego. W efekcie urlop szkoleniowy może być dzielony na części, w zależności od terminów egzaminów.

Czytaj więcej na: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/955727,urlop-szkoleniowy-dla-pracownika-2016.html

20.07.2021 Wtorek

Mobbing w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie wszelkim działaniom noszącym znamiona mobbingu. Co więcej, pracodawca jest odpowiedzialny nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych w firmie. Ale nie każde zachowanie sprawiające przykrość pracownikowi może zostać uznane za mobbing. Tylko wystąpienie określonych przesłanek powoduje odpowiedzialność za działania mobbingowe. Kiedy zatem mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy?
Na mobbing mogą składać się działania polegające na słowach, gestach, wysyłaniu pism czy wiadomości e-mailowych. Muszą mieć przy tym postać nękania (prześladowania, szykanowania, dręczenia) pracownika oraz charakteryzować się długotrwałością (trwać przez dłuższy czas) i uporczywością (działanie sprawcy cechuje nasilenie złej woli). Chodzi o działania powtarzalne. Mobbingu nie stanowi zatem jednorazowe, choćby nawet jednoznacznie naganne (naruszające dobra osobiste pracownika) zachowanie.
Przykład: Działanie, które nie będzie mobbingiem
Jeden z pracowników działu marketingu na żądanie przełożonego sporządził półroczny raport ze sprzedaży produktów firmy. Po zapoznaniu się z tym raportem przełożonemu puściły nerwy i na zebraniu pracowników działu podniesionym głosem i w obraźliwych słowach skrytykował wnioski zawarte w tym raporcie, stwierdzając, że stanowi „jeden wielki stek bzdur", a jego autor „wykazał się wyjątkową nieznajomością tematu i jest nieudolny". Było to pierwsze tego rodzaju zachowanie przełożonego wobec pracownika, które już się nie powtórzyło. Takiego jednorazowego wybuchu agresji przejawiającego się w obraźliwych słowach nie można kwalifikować jako mobbingu (może natomiast stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika i uzasadniać zgłoszenie przez niego roszczeń przewidzianych w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego).
Długotrwałe działanie
Przy ocenie długotrwałości działań sprawcy jako koniecznej przesłanki mobbingu bardzo pomaga pogląd SN wyrażony w wyroku z 17 stycznia 2007 r. (I PK 176/06, OSNP 2008/5-6/58). Zdaniem Sądu Najwyższego długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 kp musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Nie można zatem sztywno wskazać minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu.
Do oceny długotrwałości istotny jest moment wystąpienia wskazanych w tych przepisach skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań. W uzasadnieniu tego orzeczenia trafnie wskazano, że sąd oceniając, czy okres nękania lub zastraszania jest długotrwały, powinien rozważyć, czy okres ten był na tyle długi, aby mógł spowodować u pracownika skutki w postaci zaniżonej oceny przydatności zawodowej, poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolacji lub wyeliminowania go z zespołu współpracowników.
Za uznaniem długotrwałości takiego oddziaływania na pracownika przemawia również ustalenie, że spowodowało rozstrój zdrowia.
Według kodeksowej definicji „mobbing" oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Intensywność i uporczywość
Do oceny długotrwałości znaczenie może mieć również nasilenie i stopień uporczywości nękania (wyrok z 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008/5-6/58). Duża intensywność i uporczywość tych zachowań może bowiem skłaniać do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia

19.07.2021 Poniedziałek

Kiedy wrócą normalne badania bhp i szkolenia bhp?

W związku malejącą liczbą chorych na Covid-19, szczepieniami, oraz luzowaniem obostrzeń, pojawiają się głosy, że być może rząd zniesie stan epidemii. Co się stanie, gdy zamiast niego zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego? Do kiedy więc obowiązują szczególne zasady dotyczące n. badań i szkoleń bhp, pracy zdalnej i urlopu wypoczynkowego? I na czym one polegają?
Przykładowo: przyjrzyjmy się badaniom profilaktycznym (wstępnym, okresowym i kontrolnym) wykonanym przez lekarza profilaktyka przed 7 marca 2020 r., a także badaniom sanitarno-epidemiologicznym.
Orzeczenia z badań profilaktycznych zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (czyli te 180 dni liczy się dopiero w momencie, gdy nie obowiązuje już żaden z tych stanów).
Dotyczy to orzeczeń ze wszystkich rodzajów badań profilaktycznych (tj. wstępnych, okresowych, kontrolnych) oraz psychologicznych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r.
Zasada ta dotyczy także badań sanitarno-epidemiologicznych. Z tą tylko różnicą, że termin na wykonanie tych badań wynosi do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jeśli mimo zawieszonego obowiązku pracodawca dobrowolnie skieruje pracownika na badania okresowe, a pracownik je wykona, to wówczas będą one ważne aż do upływu terminu wskazanego w orzeczeniu lekarskim. Nie będzie trzeba powtarzać takich badań po ustaniu epidemii. Zaś kolejne badanie okresowe trzeba będzie wykonać zgodnie z terminem wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy 

16.07.2021 Piątek

Sprzęt dielektryczny – terminy badań okresowych

Sprzęt dielektryczny, taki jak rękawice dielektryczne czy kleszcze i uchwyty izolacyjne do bezpieczników mocy (BM), podlega przeglądom i badaniom okresowym. W sytuacji wątpliwości co do sprawności danego egzemplarza sprzętu należy poddać go próbom i badaniom. Ponadto pracodawca może ustalić krótsze terminy badań, w szczególności, gdy sprzęt jest stosowany, transportowany, przechowywany w trudnych warunkach. Jak często należy wykonywać przeglądy i badania okresowe?
Sprzęt dielektryczny podlega:
• przeglądom (oględzinom) przed każdym użyciem;
• badaniom okresowym w warunkach laboratoryjnych.
Terminy badań określone są w Polskich Normach lub wynikają z zapisów instrukcji dostarczonych przez producenta danego sprzętu elektroizolacyjnego. Terminy badań sprzętu dielektrycznego do prac przy napięciu do 1 kV wynoszą:
• rękawice dielektryczne – co 12 miesięcy (niektórzy producenci rękawic podają – 6 miesięcy);
• kleszcze i uchwyty izolacyjne – co 24 miesiące.
Do prac przy urządzeniach pod napięciem czy w pobliżu napięcia nie stosuje się rękawic elektrostatycznych (antyelektrostatycznych) ani innego sprzętu w wykonaniu antyelektrostatycznym, lecz używa się rękawic i sprzętu o właściwościach dielektrycznych (elektroizolacyjnych).
Dnia 26 września 2020 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych (pierwotnie miało już obowiązywać od 26 marca 2020 r.), w którym określono, że:
• sprzęt ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujący napięcie ewidencjonuje się i poddaje okresowym próbom i badaniom w sposób określony w dokumentacji producenta;
• sposób ewidencjonowania i kontroli oraz przechowywania sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego oraz wskazującego napięcie ustala pracodawca.
Należy mieć na uwadze, że w sytuacji wątpliwości co do sprawności danego egzemplarza sprzętu należy poddać go próbom i badaniom. Ponadto pracodawca może ustalić krótsze terminy badań, w szczególności, gdy sprzęt jest stosowany, transportowany, przechowywany w trudnych warunkach. Dodatkowo terminy i wymagania dotyczące badań sprzętu powinny być określone w zakładowej instrukcji eksploatacji sieci i urządzeń energetycznych. Należy również pamiętać, że z badań i prób musi być sporządzony protokół określający (między innymi):
• datę badania;
• stwierdzenie, czy dany egzemplarz sprzętu dopuszcza się (nie dopuszcza się) do użytkowania;
• termin następnego badania.
Sprzęt, którego termin ważności próby okresowej (badania) został przekroczony, nie nadaje się do dalszego stosowania – musi być wycofany z użycia

15.07.2021 Czwartek

Szkolenia okresowe bhp – nadal zdalnie czy już stacjonarnie

Czy szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych można już organizować stacjonarnie?
Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, regulujące zasady organizacji i prowadzenia szkoleń bhp określa, że szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno być przeprowadzone w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
Czas trwania szkolenia okresowego dla stanowisk robotniczych nie może być krótszy niż 8 godzin, w godzinach lekcyjnych po 45 minut. Przy czym, pierwsze szkolenie okresowe dla tej grupy pracowniczej powinno się odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
W czasie epidemii
Jednakże ustawa z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi, że w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:
1. okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
W świetle powyższego, ustawodawca daje pracodawcy możliwość powstrzymania się od realizacji szkoleń okresowych bhp do czasu odwołania stanu epidemii i zrealizowania ich w terminie do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Ważne! Warto przy tym zwrócić uwagę, że rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje realizację szkolenia okresowego bhp robotniczej wyłącznie w formie instruktażu, a więc nie można ich realizować w trybie samokształcenia kierowanego.
Natomiast rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że „do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wobec powyższego w mojej ocenie szkolenia okresowe bhp pracowników grupy robotniczej będą mogły być realizowane w terminie do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Podstawa prawna:
• art. 12e ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),
• § 28 ust. 11 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz.2316 ze zm.).
• §§ 14;15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Halina Góralska
mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej w Poczcie Polskiej S.A., główny specjalista d/s BHP

14.07.2021 Środa

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy – istotny jest związek z pracą

Pracownik po zakończonej zmianie roboczej opuścił zakład pracy, wyszedł poza jego teren. Nagle przypomniał sobie, że zostawił telefon. Wrócił do zakładu pracy, poślizgnął się i złamał rękę. Jakiego rodzaju to wypadek?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Po otrzymaniu informacji o wypadku, powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn.
Zespół ma obowiązek:
• dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadania warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć związek z badanym zdarzeniem;
• sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku;
• wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego – jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
• zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków;
• zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów – w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
• zebrania innych dowodów dotyczących wypadku;
• dokonania prawnej kwalifikacji wypadku – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ważne! W przedstawionej sytuacji, dla zespołu wyjaśniającego okoliczności i przyczyny wypadku, konieczne jest ustalenie, czy do zdarzenia doszło w czasie pracy, miejscu i okolicznościach wskazanych przez poszkodowanego.
Umożliwi to zespołowi powypadkowemu wyjaśnienie, czy został zachowany związek z pracą, który pozwoliłby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy.
Związek z pracą
Rozważając, czy został zachowany związek z pracą, należy pamiętać, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych nie wymaga, aby omawiany związek musiał odnosić się bezpośrednio do samego świadczenia pracy. Wskazuje na to sformułowanie w którym ustawodawca użył określenia „w związku z pracą", a nie „w związku ze świadczeniem pracy".
Zwróć uwagę na orzecznictwo
W kwalifikacji zdarzenia pomocne będzie również orzecznictwo sądowe, w świetle którego związek wypadku z pracą należy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy, obowiązków wynikających lub związanych z zawartym stosunkiem obligacyjnym oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego.
„[...] związek zdarzenia z pracą z reguły zachodzi wówczas, gdy nagłe zdarzenie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych".
„Samo fizyczne stawienie się w miejscu pracy nie wyczerpuje treści obowiązku świadczenia pracy, jeżeli pracownik nie jest gotowy do jej wykonywania. Świadczenie pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej nie może być rozumiane jako samo przebywanie w zakładzie pracy, fizyczna obecność pracownika. Ważne jest pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy. Warunkiem pozostawania w dyspozycji pracodawcy jest zaś gotowość pracownika do pracy – subiektywny zamiar wykonywania pracy i obiektywna możliwość jej świadczenia".
W omawianym przypadku ze względu na brak związku urazu z pracą (brak związku czasowego – uraz po zakończeniu pracy i pierwotnym opuszczeniu terenu zakładu) oraz brak związku funkcjonalnego (pracownik nie przebywał na terenie zakładu w celu wykonywania czynności związanych z pracą ani realizacją poleceń przełożonych), w mojej ocenie nie będzie podstaw do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy.
Natomiast zgodnie z definicją ustawową za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Ustawodawca wyraźnie wskazał, iż zamiar pracownika bezpośredniego powrotu z pracy do domu jest czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu danego zdarzenia do wypadku w drodze. Poparcie tego stanowiska znajdziemy w wyrokach Sądu Apelacyjnego „Istotą uznania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy jest, aby pracownik wykonywał drogę z pracy do domu. Istotną przesłanką nie jest jedynie opuszczenie miejsca pracy po jej zakończeniu, ale również opuszczenie tego miejsca w celu udania się do domu".
W omawianym przypadku powrót na teren zakładu pracy po zapomniany telefon, nie zmienia faktu, że pracownik znajdował się już w drodze z pracy do domu, wobec czego, na okoliczność tego wypadku proponuję sporządzić kartę wypadku w drodze z pracy do domu.
Podstawa prawna:
• art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 ze zm.),
• §7 rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków (Dz.U nr 105, poz. 870 ze zm.),
• art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.),
• rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz.924 ze zm.),
• wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1997 r., sygn. akt II UKN 304/97,
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2006r., sygn. akt I UK 127/05,
• wyrok SA w Rzeszowie z 28 października 1993 r., sygn. akt III AUr 320/93,
• wyrok SN z 25stycznia 1980r., sygn. akt III URN 59/79.

Halina Góralska
mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, główny specjalista ds. bhp

 

13.07.2021 Wtorek

PRACA PODCZAS UPAŁÓW - ZALECENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Fala upałów w Polsce trwa w najlepsze. Jest to wymagający czas dla pracowników, ale również dla pracodawców. O działaniach, które powinni podjąć pracodawcy, aby złagodzić skutki narażenia na wysokie temperatury w pracy, przypomina Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Po pierwsze zimne napoje
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy podczas upałów, jest zapewnienie pracownikom biurowym dostępu do zimnych napojów: gdy temperatura przekroczy 28 °C na stanowiskach lub 25°C na otwartej przestrzeni. Główny Inspektor Pracy podkreśla, że powinny one być dostępne stale i w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Nie mniej istotne jest używanie w pomieszczeniu pracy urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, które powinny być utrzymywane w stałej sprawności i czystości - przypomina Katarzyna Łażewska-Hrycko. Jednocześnie nie można doprowadzać do przeciągów i wyziębienia pomieszczeń pracy. Z kolei okna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem.

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/finanse/news-praca-podczas-upalow-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy,nId,5360352

 

ZFŚS: PŁATNICZE ROZLICZENIE PRACOWNICZEGO DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU

​Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom ich rodzin.

Na opodatkowanie tych świadczeń poza źródłem pochodzenia środków pieniężnych na wypłaty, wpływ ma również status osoby ich ostatecznego beneficjenta. W przypadku tych, które nie korzystają ze zwolnienia od pdof, o sposobie obliczenia zaliczki na podatek decyduje moment dokonania wypłaty lub postawienia ich do dyspozycji pracownika.

Wypoczynek bez podatku małoletni członkowie rodziny
Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 otrzymywane przez pracowników może być objęte zwolnieniem od pdof w okolicznościach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, to z kolei oznacza, że ma ono zastosowanie, gdy:

wypoczynek jest zorganizowany i ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie

czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/praca/news-zfss-platnicze-rozliczenie-pracowniczego-dofinansowania-wypo,nId,5360199

Czy jest możliwa kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu?

 
PRAWO PRACY


Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu
Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym
domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak
możliwości wykonywania pracy zdalnej, ze względu na warunki osobiste, materialne czy
lokalowe. Przekazując swoje obiekcje co do pracy zdalnej, nie musi też informować o sytuacji
osobistej, lokalowej czy o domownikach. Czy praca zdalna podlega jakiejkolwiek kontroli?
Zgodnie z art. 3 ust. 3 zd. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej ustawa COVID-19)
wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma:
• umiejętności,
• możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz
• pozwala na to rodzaj pracy.
Przepis ten wskazuje, kiedy i w jakich warunkach praca zdalna może być wykonywana, co w praktyce
oznacza, czy i w jakim zakresie pracodawca jest ograniczony w możliwości wydawania skutecznego
polecenia pracy zdalnej.
Warunki domowe pracownika poza zasięgiem
pracodawcy
Przepis ten nie upoważnia jednak w żadnym wypadku pracodawcy do kontrolowania, nadzorowania
czy sprawdzania warunków mieszkaniowych pracownika. Taka interpretacja przepisu – nawet z
punktu widzenia konieczności zrealizowania obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, wynikających z art. 15 i art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy – byłaby zbyt
Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu 2
daleko idąca i naruszałaby z kolei art. 111 Kodeksu pracy, mówiący o obowiązku poszanowania
godności i innych dóbr osobistych pracownika, do których niewątpliwie należy prawo do prywatności.
Kontrola tylko w ramach telepracy
Ewentualne umożliwienie wykonywania nadzoru czy kontroli warunków pracy zdalnej w miejscu
zamieszkania pracownika, jeżeli zostało wyznaczone jako miejsce pracy zdalnej, musi mieć źródło
ustawowe. Tak jest w przypadku telepracy.
Uwaga
Pracodawca ma prawo kontrolować telepracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy.
Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać
kontrolę:
• wykonywania pracy,
• w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego
instalacji,
• w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
– za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Warunkiem
kontroli jest dostosowanie sposobu jej przeprowadzania do miejsca wykonywania pracy i charakteru
pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego
rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
(art. 6714 § 1–3 Kodeksu pracy).
Analogicznych przepisów nie ma jednak w przypadku pracy zdalnej. Wskazany przepis kp nie może
być – bez wyraźnego odesłania – zastosowany per analogiam do pracy zdalnej, gdyż w przypadku pracy
zdalnej:
• ma ona inną podstawę prawną,
• jej zasadniczym elementem jest czasowość – praca zdalna z założenia nie dotyczy pracowników
wykonujących swoje obowiązki stale poza zakładem pracy i wyłącznie za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
Warto wskazać, że praca zdalna może być obecnie (na podstawie art. 3 ust. 3 zd. 2 ustawy COVID-19)
wykonywana także jako praca wytwórcza lub usługowa (przypominając nieco znany już od wielu lat,
aczkolwiek zapomniany system pracy nakładczej – tzw. chałupniczej, mający jednak także zupełnie
inną podstawę prawną), co jest w praktyce wykluczone przy telepracy.
Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu 3
Jak sprawdzić warunki lokalowe i materialne
Wobec braku podstaw do przeprowadzania osobistej kontroli czy nadzoru w domu bądź mieszkaniu
pracownika zdalnego, pracodawca może bazować jedynie na informacjach, które ten pracownik mu
przekazuje. Tym samym pracodawca, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy COVID-19, ma praktycznie
uznaniowe prawo decydowania, czy dany pracownik będzie pracował zdalnie, czy tylko stacjonarnie.
Polecenie pracy zdalnej jest więc dla pracownika wiążące.
Jeżeli jednak, ze względów właśnie materialno-lokalowych, pracownik nie może takiej pracy wykonać,
powinien wówczas, najpóźniej po otrzymaniu polecenia służbowego pracy zdalnej, złożyć u
pracodawcy stosowne oświadczenie czy informację, że nie jest w stanie pracy zdalnej wykonywać ze
względu na trudną sytuację lokalową. Pracownik nie musi uszczegóławiać takiej informacji ani
informować pracodawcy o sytuacji osób trzecich, czyli domowników (np. o stanie zdrowia członków
rodziny czy warunkach panujących w swoim mieszkaniu, w tym o relacjach osobistych z
domownikami).
Ważne
Ponieważ polecenie pracy zdalnej nie ma sprecyzowanej formy, samo oświadczenie czy informacja
pracownika o braku możliwości pracy zdalnej mogą być złożone w jakiejkolwiek formie, także ustnie.
Najlepiej uzgodnić warunki pracy zdalnej przed jej
poleceniem
Najbezpieczniej jest jednak dla pracodawcy przed wydaniem polecenia pracy zdalnej uzgodnić jej
warunki z pracownikiem. Na tym etapie, przed decyzją co do pracy zdalnej, pracodawca i pracownik
mogą już ustalić, czy praca zdalna w ogóle może być wykonana przez danego pracownika, a jeżeli tak –
to w jakim zakresie. Wtedy też pracownik może (ale nie musi) przekazać pracodawcy swoje obiekcje co
do polecenia pracy zdalnej i możliwości jej wykonywania we własnym domu. Pracodawca powinien je
uwzględnić i wydać ostatecznie polecenie pracy zdalnej na określonych warunkach albo zrezygnować z
takiego polecenia.
Podstawa prawna:
− art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
− art. 6714 § 1–3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.)

Czy po zakończeniu epidemii będzie można szkolić online?

 
Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych robotniczych za pomocą internetowych środków komunikacji? Zaznaczam, że nie dotyczy to szkolenia w stanie epidemii, tylko po jego zakończeniu. Wyglądałoby to w ten sposób, że pracownicy zbierają się w lokalnej jednostce zakładu pracy, a osoba przeprowadzająca szkolenie łączy się na żywo z uczestnikami i przeprowadza szkolenie z wykorzystaniem obrazu i dźwięku za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
Uwzględniwszy formy szkolenia, w jakich powinno się odbywać szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzanie szkoleń z wykorzystaniem komunikatorów internetowych nie będzie postępowaniem prawidłowym i może zostać zakwestionowane przez organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Należy pamiętać, że zdalna forma przeprowadzenia szkolenia bhp w znacznym stopniu ogranicza możliwość korzystania z odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego za pośrednictwem komunikatora elektronicznego (w ramach szkolenia wstępnego) byłoby całkowicie sprzeczne z zasadami prowadzania takiego szkolenia.
Szkolenie bhp to nie jednorazowy epizod w relacji między pracodawcą a pracownikami. Z wyjątkiem przewidzianym w Kodeksie pracy, który dotyczy odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych, pozostali pracownicy powinni mieć zapewnione cykliczne szkolenia bhp, zapewniające aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.
Osoby prowadzące działalność szkoleniową mogą mieć wątpliwości, czy szkolenia bhp mogą być realizowane online za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem komputera i kamery internetowej. Odnosząc się bezpośrednio do wątpliwości, o których mowa w pytaniu, należy zauważyć, że rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje konkretne formy, w jakich szkolenia powinny być zapewnione.
W zasadzie jedyną formą, która może być realizowana z wykorzystaniem elektronicznych komunikatorów jest samokształcenie kierowane. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przyjąć, że szkolenie wstępne i okresowe nie będą mogły być przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych komunikatorów – każde bowiem musi mieć formę kursu.
Ponadto należy mieć na względzie, że strategiczną częścią szkolenia wstępnego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest instruktaż stanowiskowy, który kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy, zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Z ramowego programu instruktażu stanowiskowego wynika również, że jego częścią jest próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika oraz samodzielna praca szkolonego pracownika pod nadzorem instruktora. Przeprowadzanie szkoleń bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych nie będzie zatem prawidłową praktyką

Odzież robocza a ubranie służbowe


Bez względu na to, czy pracodawca zapewnia pracownikom odzież roboczą, czy ustalony przez siebie asortyment sortów mundurowych, musi zapewnić możliwość przebrania się w pracy. Ale czy pracodawca może przydzielić pracownikom administracyjno-biurowym (praca na recepcji) odzież roboczą, np. w postaci białych bluzek i granatowych spódnic i nakazać korzystanie z ich w pracy? Czy są różnice między odzieżą roboczą a ubraniem służbowym?
Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze:
• jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
• ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kwestie związane z wyposażeniem pracowników w odzież i obuwie robocze nie powinny być autorytarnie rozstrzygane przez pracodawcę. Wymagane jest przeprowadzenie konsultacji. Rodzaj odzieży i obuwia roboczego, przewidywane okresy ich używalności powinny zostać ustalone w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (zwykle w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy), a w przypadku braku takiej organizacji, a także gdy na pracodawcy nie ciąży obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę w trybie przyjętym w zakładzie pracy.
Mundurem natomiast jest ubiór lub jego część służąca oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. Wybór takiego umundurowania może być autonomiczną decyzją pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że wyposażenie pracowników w składniki umundurowania nie zwalnia pracodawcy z obowiązku dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego w wyżej wymienionych przypadkach.

ces

Praca przy urządzeniach emitujących promieniowanie jonizujące

Pracownicy firmy działającej na rynku ochrony rozpoczną pracę w sądzie przy bramkach stanowiących źródło promieniowania jonizującego. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca, oprócz uzyskania niezbędnych badań dla ww. pracowników, by spełnić wszystkie wymagania formalne?

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń w zakresie czasu pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do prześwietlania bagażu emitujących promieniowanie jonizujące. Pracodawca powinien jednak zapewnić urządzenie do pomiaru dawki promieniowania jonizującego (tzw. dozymetr), który powinien być regularnie odczytywany w celu stwierdzenia, że nie zostały przekroczone określone w przepisach dawki.

W przypadku urządzeń do wykrywania metali (np. bramowych), należy dokonać pomiarów pola elektromagnetycznego i na tej podstawie ustalić, czy osoby wykonujące pracę w pobliżu tych urządzeń są narażone na ich szkodliwe oddziaływanie i czy należy wprowadzić taką organizację pracy (np. rotację pracowników, oddalenie stanowiska pracy itp.), która zapewni niezbędną ochronę pracownikom.

Stosowanie urządzeń do prześwietlania bagażu zgodnie z przepisami

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, działalność polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zgodę na prowadzenie takiej działalności wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot oraz przedłożeniu przez niego dokumentacji wymaganej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Kiedy pozwolenie nie jest konieczne

Z uwagi na to, że większość dostępnych na rynku skanerów do prześwietlania bagażu emituje niską dawkę promieniowania jonizującego (do 1 mikrosiwerta na godzinę), podmiot wprowadzający je do użytku jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na ich stosowanie. Wynika to z przepisów par. 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Przepis ten stanowi bowiem, że obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia nie podlega stosowanie urządzenia elektrycznego wytwarzającego promieniowanie jonizujące, którego typ został zatwierdzony w kraju członkowskim UE, jeżeli podczas normalnej pracy urządzenia moc dawki w odległości 0,1 m od dowolnej, dostępnej jego powierzchni nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę. W przypadku, gdy wprowadzone do stosowania urządzenie ma inne parametry, należy przejść przez pełną procedurę uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia.

Uwaga! W przypadku urządzeń o słabszych parametrach pracodawca powinien zapewnić jedynie dozymetrię środowiskową, a więc w pobliżu urządzenia, w miejscu, w którym przebywają pracownicy:

·         umieścić dozymetr i

·         okresowo dokonywać oceny narażenia pracowników, czy nie występują przekroczenia dawek wynikających z Prawa atomowego.

Jak dokonać pomiarów pola elektromagnetycznego

W przypadku urządzeń do wykrywania metali (np. bramowych), należy dokonać pomiarów pola elektromagnetycznego na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na tej podstawie należy ustalić, czy osoby wykonujące pracę w pobliżu tych urządzeń (np. pracownicy ochrony) narażone są na ich szkodliwe oddziaływanie.

Ważne! Co prawda profesjonalne urządzenia dostępne na naszym runku spełniają restrykcyjne wymagania bezpieczeństwa, jednakże może się zdarzyć, że koniecznym będzie wprowadzenie zmian w organizacji pracy (np. rotacji pracowników, oddalenie o pół metra stanowiska pracy itp.), w celu zapewnienia ochrony pracowników.

Zarówno przy jednych, jak i drugich urządzeniach, warto umieścić informacje o zagrożeniach, jakie ze sobą niosą, bowiem w pewnych przypadkach mogą one nie być całkowicie obojętne np. dla osób z rozrusznikami serca czy kobiet w ciąży.

Sylwester Bryłka

specjalista ds. BHP

Biegły Sądowy z zakresu bhp
 

ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA PRZESTOJOWEGO

Przepisy z zakresu prawa pracy zawierają regulacje dotyczące przestoju określone w Kodeksie pracy, a także w czasie występowania pandemii - w specustawie w sprawie COVID-19. Za czas przestoju pracownikowi może przysługiwać wynagrodzenie, ale także może nie mieć do niego prawa. Wszystko zależy od warunków wystąpienia przestoju.

Czytaj więcej na : https://biznes.interia.pl/praca/news-zasady-obliczania-wynagrodzenia-przestojowego,nId,5093965
 

Praca w czasach szczególnego zagrożenia

 
W związku z ogłoszeniem pandemii wirusa COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z zakażeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa, w wielu wypadkach została również ograniczona możliwość świadczenia pracy na dotychczasowych zasadach.

W pierwszej kolejności tam, gdzie jest to możliwe, pracodawcy mogą (a jest to wskazane) polecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnie. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Ten szczególny przepis pozwala pracodawcy polecić pracownikowi wykonywanie pracy w domu, mimo, że strony wcześniej nie umówiły się na świadczenie pracy w taki sposób. Nie ma w tym wypadku konieczności zmiany umowy o pracę, czy też zawierania porozumień, choć oczywiście nie jest to wykluczone. Może bowiem okazać się, że taki sposób wykonywania pracy strony zdecydują się wprowadzić na stałe.
 
 
 

Praca na stanowisku robotniczym – kiedy potrzebny jest nadzór?


W przepisach prawa pracy nie ma zapisu wymagającego, aby pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym musiał mieć zawsze zapewniony stały nadzór bezpośredniego przełożonego.
Zresztą trudno sobie wyobrazić, aby przepisy wymagały takiej organizacji, bowiem w każdym zakładzie jest wiele miejsc pracy i stanowisk, na których pracownik wykonuje prace samodzielnie i to nawet poza zakładem pracy.
Natomiast obowiązujące przepisy określają sytuacje, które wymagają wykonywania prac pod stałym nadzorem albo wykonywania ich przez co najmniej dwie osoby, w szczególności dotyczy to prac:
• szczególnie niebezpiecznych wymienionych w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp,
• określonych jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (np. przy urządzeniach energetycznych),
• określonych w przepisach i instrukcjach eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji,
• innych, o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywanych w utrudnionych warunkach, uznanych przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne,
• przy wykonywaniu których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Pamiętaj o tych zasadach
1. Jeżeli w pomieszczeniu pracy (np. hali produkcyjnej), w którym zatrudniona jest jedna osoba, mogą w sytuacji awaryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, a w szczególności zagrożenia:
o pożarowe,
o wybuchowe,
o porażenia prądem elektrycznym,
o wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne
– pracodawca wprowadza obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach.
1. Pracodawca ustala rodzaje pomieszczeń, o których mowa wyżej, a także określa sposób meldowania się oraz postępowania w razie braku meldunków.
2. Pracodawca ustala rodzaje prac wymagających obsady co najmniej 2 osobowej (dla zapewnienia asekuracji lub wymogów technologicznych), w szczególności takich, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
3. Uwaga – zastosowanie monitoringu stanowisk pracy musi być zgodne z zapisami art. 222 Kodeksu pracy oraz zapisami rozporządzenia RODO, w tym pracodawca musi poinformować pisemnie pracowników o wprowadzeniu monitoringu i jego celu.
W sytuacji, gdy pracownik nie wykonuje:
• prac szczególnie niebezpiecznych, lub
• prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,
– może pracować na 3 zmianie sam bez nadzoru.
Monitoring hali produkcyjnej, w której pracuje tylko jeden pracownik może zastępować meldowanie się pracownika w ustalony sposób o określonych porach.
Podstawa prawna:
• art. 222, art. 207, art. 212, art. 225, art. 23711a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),
• § 39a, § 43, Dział IV - Rozdział 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
• art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
• ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
• rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) – uchylone 18 stycznia 2009 r.
 

Czy można polecić pracę zdalną

„do odwołania”?

 

PYTANIE: Czy w poleceniu pracy zdalnej koniecznie musi być napisane, że zostało ono wydane na określony czas, np. na czas nie dłuższy niż do upływu 3 miesięcy od odwołania stanu epidemii COVID? Czy dużym błędem będzie napisanie „polecam Pani/panu wykonywanie pracy zdalnej do odwołania”?

ODPOWIEDŹ: Przepisy tarczy antykryzysowej stanowią, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Jednym z wymogów pracy zdalnej jest więc ustalenie okresu jej wykonywania. Z tego względu polecenie nie powinno zawierać zwrotu „do odwołania”. Z jednej strony taki zwrot jest nieostry i nie można konkretnie określić, jak długo ma trwać wykonywanie pracy zdalnej. Z drugiej zaś strony mogą pojawić się wątpliwości co do jego znaczenia, tj. czy odwołać pracę zdalną ma pracodawca, czy też może chodzi o odwołanie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego itp.

Bezpieczniej więc stosować polecenie określające konkretne terminy. Natomiast nie ma problemu, aby stosować takie polecenia kilkakrotnie, adaptując się do bieżącej sytuacji epidemicznej. Można więc kolejnymi decyzjami wydłużać takie polecenie. A poza tym pamiętajmy też, że w razie potrzeby zawsze można sporadycznie wzywać pracownika do pracy – nawet w okresie, w którym miał polecenie pracy zdalnej. Polecenie pracy zdalnej może obejmować dowolny okres, np. tygodnia, miesiąca, konkretnych dni itd. Wydaje się też, że z ważnych powodów można kolejnym poleceniem skrócić okres pracy zdalnej, choć to raczej lepiej stosować w ostateczności.

Odpowiedzi udzieliła: Katarzyna Wrońska-Zblewska

prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

DYSCYPLINARKA ZA COVIDOWE KŁAMSTWA

 
Pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie zatrudnionego, który okłamał firmę i nie przekazał informacji o podróży za granicę w okresie pandemii - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".
 
Sąd uznał, że w pandemii zasadne jest pytanie o to, czy w ostatnim czasie pracownik nie przebywał w miejscu występowania wirusa SARS CoV-2


 
"Tak wynika z prawomocnego wyroku sądu okręgowego w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r. Może mieć on precedensowy charakter, bo potwierdza, że w szczególnych okolicznościach firma ma prawo żądać od zatrudnionych dodatkowych informacji. A okłamywanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy, i to w trybie natychmiastowym" - wyjaśnia gazeta.
 
CZYTAJ WIĘCEJ NA:
 
 

Pytanie: Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu (ok. 2 miesięcy) zakończony amputacją palców stopy I–III do paliczków bliższych spełnia kryteria wypadku ciężkiego?

Odpowiedź: Amputacja palców u stóp powinna być uznana za ciężki wypadek przy pracy. W świetle wiedzy medycznej duży paluch u stopy (I palec – hallux) jest niezbędny człowiekowi w procesie chodzenia. Pomaga w wybiciu stopy w pierwszej fazie chodu. Pozostałe dwa palce (II i III) spełniają funkcję podporową w fazie chodu. Poamputacyjne oszczędzenie paliczków bliższych stopy będzie istotne do zaprotezowania, bez czego chodzenie będzie mocno utrudnione. W związku z tym doznane obrażenia ciała spełniają przesłanki do uznania wypadku za ciężki. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie powinna rozwiać opinia lekarska.
Za ciężki wypadek uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło:
1) ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:
·         utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub
·         inne uszkodzenie ciała;
2) rozstrój zdrowia, naruszający podstawowe funkcje organizmu, a także:
·         choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
·         trwała choroba psychiczna;
3) całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo
4) trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
·         podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
·         podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
·         w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
W razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Pamiętaj też, że Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a miał związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy...

Halina Góralska
główny specjalista ds. bhp,
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Czy mimo przedłużenia ważności terminów szkoleń okresowych mogę je przeprowadzić w czasie epidemii


Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie stanu epidemii wydłużona została ważność szkoleń okresowych dla pracowników i badań okresowych. Czy jeśli mam możliwość wykonania szkolenia dla pojedynczej osoby, to mogę je przeprowadzić? Czy jeśli medycyna pracy funkcjonuje normalnie, to mogę wysłać pracownika na badania okresowe?

Wprowadzone przepisy nie zakazują wprost zorganizowania szkolenia okresowego bhp, jeżeli jest to możliwe w ramach form zdalnych, przewidzianych dla danej grupy szkoleniowej, np. w formie samokształcenia kierowanego. W przypadku szkoleń okresowych ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła rozwiązania szczególne – zarówno względem szkoleń wstępnych, jak też okresowych. Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z 16 kwietnia 2020 r. w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada:

·         w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub

·         w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,

to termin przeprowadzenia szkolenia okresowego jest wydłużony do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

W przypadku szkoleń okresowych przepisy szczególne przewidują ich zawieszenie. Zasady mają zastosowanie do szkoleń okresowych z zakresu bhp niezależnie od rodzaju stanowiska pracy. Z przepisów ustawy nie wynika, aby szczególne postanowienia odnosiły się do konkretnych grup stanowisk. Tym samym można przyjąć, że intencją ustawodawcy było zawieszenie i przełożenie w czasie obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych w stosunku do wszystkich grup pracowniczych, czyli zarówno względem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jak i zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Obowiązujące przepisy nie zakazują wprost zorganizowania szkolenia okresowego, jeżeli sposób jego zorganizowania będzie korespondował z zasadami przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19. Nowe regulacje pozwalają jedynie na przesunięcie terminu szkoleń okresowych. Uwzględniając powyższe można uznać, że w sytuacji gdy pracodawca zechce zorganizować szkolenie okresowe zdalnie w ramach samokształcenia kierowanego, trudno wówczas zabronić mu możliwości przesłania do pracowników stosownych materiałów szkoleniowych.

Uwzględniając jednak zasadę, zgodnie z którą szkolenie okresowe powinno skończyć się egzaminem, a potwierdzeniem jego zakończenia z wynikiem pozytywnym jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, najbezpieczniej będzie przełożyć organizację szkolenia zgodnie z nowymi przepisami szczególnymi.

Przepisy zawieszające obowiązki związane z wykonywaniem okresowych badań profilaktycznych zawiesiły procedurę realizacji tych badań i obowiązki stron stosunku pracy, w tym zakresie niezależnie od tego, czy przychodnia medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę funkcjonuje, czy nie.


Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Wykorzystanie wózka do podnoszenia osób – kiedy uzgodnienia z UDT są konieczne

 

Czy Urząd Dozoru Technicznego ma obowiązek dokonać odbioru wózka widłowego wraz z koszem do podnoszenia ludzi (na wysokość)? Kosz został dokupiony jako oddzielny sprzęt.
Kwestia konieczności dokonania uzgodnień z UDT zależy od tego, czy producent wózka podnośnikowego przewidział możliwość dostosowania go do podnoszenia osób.
Sytuacja pierwsza
Instrukcja (dokumentacja) wózka podnośnikowego, dostarczona przez jego producenta, dopuszcza taką możliwość, czyli wózek jest przez producenta dostosowany do zamontowania kosza i podnoszenia osób.
Wówczas nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych uzgodnień z UDT.
Wystarczy w zakładowej instrukcji eksploatacji wózka uwzględnić dodatkowe wyposażenie i określić warunki bezpieczeństwa prac dotyczące samego wózka i osób wykonujących prace z kosza.
Uwaga!
1. W decyzji UDT i księdze rewizyjnej wózka, otrzymanych po odbiorze wózka przez inspektora UDT, musi być określony sposób eksploatacji wózka, w tym zaznaczone wykorzystywanie go do podnoszenia osób.
2. Kosz musi odpowiadać warunkom określonym winstrukcji (dokumentacji) wózka podnośnikowego, dostarczonej przez jego producenta.
Sytuacja 2
W sytuacji, gdy wózek jest zaprojektowany i wytworzony tylko z przeznaczeniem do podnoszenia i przenoszenia ładunków (nie jest przystosowany przez jego producenta do podnoszenia osób – nie ma takiego zapisu w jego instrukcji czy dokumentacji), wówczas eksploatujący wózek, w celu wykorzystywania go do podnoszenia osób (np. z zamontowanego na widłach wózka kosza) musi:
· opracować szczegółowe warunki eksploatacji, opisujące czynności organizacyjno-techniczne podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z rozszerzoną eksploatacją wózka,
· uzgodnić szczegółowe warunki eksploatacji z UDT, czyli wystąpić do UDT z pismem o zezwolenie na zastosowanie wózka do podnoszenia osób.
UDT będzie wymagać:
· dostarczenia rysunku konstrukcyjnego kosza ze wskazaniem sposobu jego zamontowania i zabezpieczenia na wózku,
· podania masy kosza wraz z przewidywanym obciążeniem, a także
· danych firmy eksploatującej,
· podanie dopuszczalnego udźwigu, znaków bezpieczeństwa,
· dostarczenia instrukcji eksploatacji uwzględniającej wykorzystanie wózka do podnoszenia osób, wraz z opisem zagrożeń podczas tych prac oraz określeniem sposobów ich unikania i przeciwdziałania im.
Uwaga! Po otrzymaniu zgłoszenia inspektor UDT ustosunkuje się do otrzymanej dokumentacji oraz określi dalszy ciąg postępowania, z terminem badania doraźnego i wydaniem decyzji włącznie.
Podstawa prawna:
· art. 207, art. 210, art. 212, art. 215, art. 216, art. 217, art. 283 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
· art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 18, art. 19, art. 63, art. 65 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 667),
· rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468),
· § 4. § 5, § 8, § 11, § 17 rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176),
· 3, § 6, § 11 rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47 ze zm.),
· § 6, § 8a, § 24.4 rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.),
· § 5, § 59.1, § 117 rozporządzenia ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.).
· § 39a, § 41, § 42, § 51 oraz Dział IV Rozdział 6: punkty A i E rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
· rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008 ).

NOWE PRZEPISY - HONOROWE KRWIODASTWO

 
Moi Drodzy mamy nowe przepisy, przepisy te jednoznacznie wskazują, że każdy kto odda honorowo krew lub osocze ma dwa dni płatnego wolnego. W dniu w którym odda krew lub osocze oraz w dniu nastepnym. Nie muszę chyba zwracać uwagę, że najlepszym dniem do tego będzie czwartek.

Korzystajcie z nowego prawa i ratujcie ludzkie życie. W roku można oddać, aż 5 razy krew ( 10 dni dodatkowo wolne ), osocze zaś 20 razy ( 20 dni dodatkowo wolne )

https://www.google.com/amp/s/businessinsider.com.pl/wiadomosci/przywileje-dla-ozdrowiencow-i-krwiodawcow-dwa-dni-dodatkowego-urlopu/lnqnzlk.amp
 

Odwołanie od zwolnienia - kiedy jest zasadne?

 
Zostałam zwolniona. Jako przyczynę podano "niemożność porozumienia się i współpracy przełożonego z pracownikiem oraz utrata zaufania pracodawcy do pracownika, zajmującego kierownicze stanowisko art. 100 par. 2 pkt. 4 KP. Bezczynność i bierność pracownika powodują brak skuteczności w wykonywaniu powierzonych mu zadań”. Czy mogę odwołać się od tego zwolnienia?
 
Pracowałam 11 lat w firmie odzieżowej, w tym 8 lat na stanowisku kierownika produkcji. Dostałam rozwiązanie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę podano "niemożność porozumienia się i współpracy przełożonego z pracownikiem oraz utrata zaufania pracodawcy do pracownika, zajmującego kierownicze stanowisko art. 100 par. 2 pkt. 4 KP. Bezczynność i bierność pracownika powodują brak skuteczności w wykonywaniu powierzonych mu zadań". Czy mogę odwołać się od tego zwolnienia? Magdalena Aksamit - Królewicz, Kancelaria Prawna ARKANA
 
 

Bezpłatny urlop. Na czym polega, komu przysługuje?

 
Bezpłatny urlop może zostać udzielony na mocy zgody pracodawcy, o ile pracownik złożył wcześniej stosowny wniosek. Podpowiadamy, komu przysługuje i na czym dokładnie polega urlop bez wynagrodzenia.
 
Bezpłatny urlop. Na czym polega, komu przysługuje?
Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć jedynie sam pracownik. Tylko on może wystąpić z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu, a pracodawca nie może zaproponować pracownikowi, aby skorzystał z urlopu - np. w celu podreperowania sytuacji finansowej firmy.
 
 

Praca zdalna. Co z wypadkami i ekwiwalentem? "To są kwestie sporne"

 
- Mamy projekt resortu pracy i propozycje ze strony pracodawców dotyczące pracy zdalnej. To zapotrzebowanie na uregulowanie tej kwestii wypływa zarówno od strony pracowników jak i pracodawców - powiedziała w programie
 
 

Wypadek przy pracy zdalnej. Brak regulacji to wielki problem


Nie mamy przepisów o pracy zdalnej z prawdziwego zdarzenia. Gdy więc dochodzi do wypadku, który nastąpił przy wykonywaniu obowiązków, ale jednak w mieszkaniu pracownika, pojawia się problem: to wypadek przy pracy czy jednak nie? To ważne, bo wypadek przy pracy oznacza wyższy zasiłek.
 
Choć od marca praca z domu jest rzeczywistością tysięcy pracowników, w przepisach wciąż brak regulacji dotyczących wypadków przy pracy. Dopóki nie wydarzy się jakieś nieprzewidziane zdarzenie, "jakoś to jest". Gorzej, gdy dojdzie do wypadku i nie ma jasności, czy zdarzenie należy kwalifikować jako wypadek przy pracy.
"Gazeta Wyborcza" opisuje sytuację kobiety, która w czasie pracy biurowej wykonywanej w mieszkaniu, przewróciła się i uszkodziła rzepkę. Jak opisuje pani Hanna, pracodawca był bardzo zdenerwowany informacją o wypadku i zarzucił kobiecie, że w niewłaściwy sposób zorganizowała "domowe biuro". Kobieta wyjaśniła, że zrobiła, co w jej mocy, ale na niewielkim metrażu nie da się wyczarować kącika do pracy z prawdziwego zdarzenia.
 
 

Niewykorzystany urlop. Prawo mówi jasno, co się dzieje z zaległym wolnym

 
Nie wykorzystałeś urlopu w całości w ubiegłym roku? Teoretycznie pracodawca powinien go udzielić do 30 września. Wariantów i furtek jest jednak znacznie więcej.
 
Urlop to niezbywalne prawo pracownika. Nie może nikomu oddać przysługujących mu dni wolnych, a do tego pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu. Pracownik nie może zrezygnować z urlopu w zamian za pieniądze otrzymane od pracodawcy.
Czym innym jednak jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku, gdy rozwiązaniu bądź wygaśnięciu ulegnie stosunek pracy. Można go wypłacić w sytuacji, gdy współpraca pracownika z firmą ma się wkrótce zakończyć, a okres wypowiedzenia jest tak krótki, że pracownik nie zdąży wykorzystać należnych mu dni wolnych.
 
 

Regulacje zakładowe dotyczące monitoringu

 
Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia i życia swoich pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególną formą nadzoru nad bezpieczeństwem pracy jest monitoring wizyjny. Czy wprowadzenie kamer w miejscu pracy powinno zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach zakładu?

Jeżeli pracodawca uzna – w porozumieniu z pracownikami, że wprowadzenie monitoringu jest działaniem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy, powinien przystąpić do opracowywania regulacji zakładowych. Należy pamiętać, że cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu należy ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Regulacje zakładowe zawarte w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub w obwieszczeniu dotyczące monitoringu powinny wskazywać na:

cele monitoringu,
zakres monitoringu,
sposób zastosowania monitoringu.
Niestety przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do właściwego uregulowania monitoringu na szczeblu zakładowym nie precyzują, jakie konkretnie zapisy powinny być zawarte w regulaminie lub układzie zbiorowym, nie wskazują również stopnia szczegółowości takich zapisów. W braku szczegółowych uregulowań prawnych należy uznać, że cel zastosowania monitoringu nie powinien być określony nazbyt ogólnie. Wydaje się, że niewystarczający będzie lakoniczny zapis wskazujący, że monitoring wprowadzony został w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Definiując w przepisach zakładowych cel monitoringu, warto wskazać nie tylko jego rodzaj – w omawianym przypadku monitoring wizyjny – ale również określić powody, dla których monitoring zostaje wprowadzony. Wydaje się, że regulacje zakładowe nie muszą zawierać szczegółowego opisu przesłanek wprowadzenia monitoringu, jednak warto dla porządku wypunktować kluczowe powody jego wprowadzenia, z których będzie wynikało, że wprowadzenie kamer jest rzeczywiście działaniem niezbędnym do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Samo określenie celu monitoringu, jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, w przepisach zakładowych mogłoby zostać zakwestionowane przez inspektora pracy. Należy pamiętać, że aby monitoring mógł zostać wprowadzony, musi być działaniem niezbędnym i koniecznym, bez którego zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy użyciu innych środków nie jest możliwe.

Cele monitoringu należy określić przez pryzmat zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Regulacje zakładowe powinny odnosić się również do zakresu monitoringu – uwzględniając fakt, że przepisy nie definiują, czym ten zakres jest lub co może być za zakresu uznane. W braku szczególnych regulacji można przyjąć, że pod pojęciem zakres monitoringu kryje się wskazanie miejsc monitorowanych w ramach zakładu pracy oraz terenu wokół zakładu pracy.

Określając w przepisach zakładowych zakres monitoringu, warto wystrzegać się ogólnych sformułowań, że monitoringiem objęty jest zakład pracy lub teren wokół zakładu. Takie ujęcie zakresu monitoringu dalekie jest od właściwej precyzji i może powodować nadmierną dowolność w kwestii usytuowania kamer w przyszłości. Wydaje się, że w przepisach zakładowych należy wskazać konkretne miejsca i obszary zakładu pracy lub terenu wokół zakładu, które będą monitorowane.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 623 ze zm.).

Praca zdalna a wyposażenie domowego stanowiska pracy z komputerem

 
Pracownik administracyjno-biurowy na polecenie pracodawcy będzie wykonywał pracę zdalną w domu. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi nie tylko komputer, ale także dodatkowy sprzęt, taki jak monitor, klawiatura oraz myszka? Czy obowiązek wyposażenia domowego stanowiska pracy w ww. sprzęt będzie nadal aktualny w sytuacji, gdy pracodawca zapewni pracownikowi służbowego laptopa? Które przepisy regulują pracę z laptopem?

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Tym samym należy przyjąć, że obowiązkiem pracodawcy jest organizacja komputerowego stanowiska pracy pracownika socjalnego zgodnie z przepisami bhp oraz zasadami ergonomii na takich samych zasadach, jak w przypadku telepracownika. Nie ma bezpośrednich regulacji normujących organizację stanowiska pracy wyposażonego w komputer mobilny czy tablet.

Stan epidemii i możliwość pracy zdalnej

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z COVID-19 wprowadzono stan epidemii. Stan taki definiują przepisy jako sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Epidemią jest natomiast wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Typowym, uwarunkowanym historią i bogatą tradycją, jak również specyfiką pracy miejscem wykonywanie zadań pracowniczych jest zakład pracy. Jednak wiele zawodów i specjalności może być z powodzeniem realizowanych spoza zakładu - co pokazała funkcjonująca od lat w ramach krajowego porządku prawnego telepraca.

Epidemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie jeszcze bardziej elastycznego rozwiązania - jakim jest praca zdalna. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Ma ona zatem zastosowanie szersze niż telepraca – która jest ograniczona do prac, których efekty można przesłać pracodawcy szczególności drogą elektroniczną.

Organizacja pracy zdalnej

Mimo, iż praca zdalna na chwilę obecną nie jest uregulowana w kodeksie pracy (tak jak inny rodzaj pracy na odległość jaką jest telepraca), cały czas realizowany jest stosunek pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami – zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Z relacji między pracodawcą a pracownikiem wynika, że odpowiedzialnym za organizację procesu pracy jest pracodawca – niezależnie od tego, czy praca jest organizowana w zakładzie, w wynajętym biurze usytuowanym poza zakładem, czy prywatnym mieszkaniu pracownika.

W stosunku do pracownika zdalnego obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie zasady, zgodnie z którą pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W przypadku pracy zdalnej, która może wiązać się z obsługą monitorów ekranowych należy uznać, iż obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracownikowi stanowiska pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Żaden przepis przywołanego rozporządzenia nie ogranicza jego stosowania wyłącznie do komputerowych stanowisk pracy usytuowanych na terenie zakładu.

W kwestii zapewnienia pracownikowi pracującemu zdalnie infrastruktury o której mowa w pytaniu należy przyjąć, iż nie będzie postępowaniem wystarczającym zapewnienie komputera (rozumianego jako jednostka centralna) – pracodawca musi zapewnić również monitor ekranowy, klawiaturę, myszkę lub trackball. Z oczywistych względów nie ma obowiązku wyposażenia pracownika w stację dyskietek – która cały czas na gruncie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jest wyposażeniem opcjonalnie wymaganym.

Pracodawca może oczywiście wyposażyć pracownika zdalnego urządzenie mobilne jakim jest laptop zwany również notebookiem - a w przypadku bardziej zaawansowanych konfiguracji - mobilną stacją roboczą. Przepisy z zakresu bhp nie nadążają za postępem technologicznym - i nie zauważają, że od dwóch dekad laptopy stanowią poważną konkurencję dla komputerów stacjonarnych i są z powodzeniem wykorzystywane w procesach pracy. Nie ma przepisów, które w sposób bezpośredni regulowałyby organizację stanowiska pracy wyposażonego w laptop. Można jednak spotkać się z rekomendacjami, zarówno ze strony CIOP, jak również PIP w zakresie organizowania stanowiska pracy z wykorzystaniem laptopów – tak aby praca z ich wykorzystaniem wiązała się z jak najmniejszym poziomem obciążeń zarówno narządu wzroku, jak również układu mięśniowo-szkieletowego.

Sposób organizowania pracy zdalnej może być kontrolowany przez inspektorów pracy. Inspektor pracy nie będzie miał jednak podstaw prawnych aby wydać pracodawcy nakaz aby ten obok laptopa wyposażył pracownika w dodatkowe urządzenia – monitor i klawiaturę zewnętrzną, myszkę – aby stanowisko pracy bardziej przypominało to znane z komputerów stacjonarnych.

Należy pamiętać, że praca zdalna jest stosunkowo młodą instytucją w ramach organizowania pracy na odległość. Nie można wykluczyć, że w sytuacji gdy zostanie wprowadzona na stałe do krajowego porządku prawnego, doczekamy się bardziej precyzyjnych regulacji dotyczących sposobu organizowania komputerowego stanowiska pracy w kontekście pracy zdalnej – w tym z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. Oczywiście nie będzie mogło to prowadzić do dyskryminowania pracowników zdalnych w stosunku przykładowo do telepracowników w zakresie warunków pracy.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374),
art. 77 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1086),
§ 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973 z dnia 10.12.1998 r.).
Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Europejska płaca minimalna. Ważny postulat OPZZ dobrze przyjęty

 
Europejskie Związki Zawodowe poparły postulat OPZZ dotyczący europejskiej płacy minimalnej. Nie powinna ona wynosić mniej niż 60 procent mediany i 50 procent płacy średniej w danym kraju.
 
- Od przyjęcia stanowiska w sprawie płacy minimalnej do dyrektywy jest jeszcze daleka droga. Jednak najważniejsza praca została wykonana i EKZZ pokazał swoje silne wsparcie dla naszej inicjatywy. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Komisja przychyla się do stanowiska związkowego i przedstawi projekt dyrektywy - zaznaczył Adam Rogalewski dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ.
Ma też nadzieję, że polski rząd wyrazi swoje poparcie dla europejskiej godnej płacy, w ciągu dalszych prac legislacyjnych.
 
 

Pensja minimalna w Polsce na tle Europy. Wciąż daleko nam do Zachodu, inni rosną szybciej

 
Tak niskiej pensji minimalnej jak w Polsce nie ma w żadnym kraju Zachodu. Konkurować możemy jedynie ze Wschodem. Gdy u nas najtańsi pracownicy muszą radzić sobie za mniej niż 600 euro miesięcznie, nasi najbiedniejsi zachodni sąsiedzi mają do dyspozycji dwa razy tyle.
 
Tak niskiej pensji minimalnej jak w Polsce nie ma w żadnym kraju Zachodu. Konkurować możemy jedynie ze Wschodem. I widać to doskonale w danych Eurostatu. Nawet po uwzględnieniu poziomu cen w sklepach na całym kontynencie i tego, ile możemy kupić za nasze pensje, pozycja Polski nie zmienia się zbyt istotnie.
Wzrost pensji minimalnej z 2019 i 2020 roku może i jest wyraźny, ale to poziomy, które - wbrew radości rządzących - w zamożniejszych krajach Unii Europejskiej uznawane są za niedające szans na podtrzymanie egzystencji. W tej chwili w Polsce jest to 2250 zł, a przyszłym roku będzie to 2450 zł.
 
 

Kiedy praca na dachu nie będzie pracą na wysokości

 
Lakiernicy mają zacząć prace konserwacyjne dachów kabin lakierniczych (czyszczenie raz na dwa tygodnie). Dach jest poziomym, na wysokości 3,5 m. Pracownicy będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, tj. szelki i uprzęże amortyzujące oraz haki mocujące. Czy to wystarczy, aby tych prac nie uznawać za prace na wysokości (pracownicy nie będą musieli robić badań lekarskich)? Czy aby zamocować kotwy należy spełnić jakieś wymagania? Czy możemy zrobić to wg własnych ustaleń, czym się posiłkować wybierając sprzęt?

Stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości podczas prac na dachu nie zmienia faktu, że praca ta jest nadal pracą na wysokości, w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Kiedy praca nie jest pracą na wysokości

Pracę taką można by uznać, że nie jest pracą na wysokości tylko wówczas, gdyby były zastosowane środki ochrony zbiorowej, np. miejsce pracy byłoby:

osłonięte ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, albo
wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości i jednocześnie praca nie wymagałaby wychodzenia czy wychylania się poza osłony, wygrodzenia.
W związku z powyższym praca na dachu wymaga spełnienia wymagań bhp dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności:

bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
odpowiednich środków zabezpieczających,
instruktażu pracowników obejmującego:
imienny podział pracy,
kolejność wykonywania zadań,
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
zapewnienia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.
Skierowanie na badania lekarskie

Następnym wymogiem jest określenie w skierowaniu na badania lekarskie pracowników wykonujących prace na dachu, w punkcie „Opis warunków pracy” czynników:

niebezpiecznych – praca na wysokości pow. 3 m, 
szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych –  praca z użyciem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości i
innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.
Lekarz przeprowadzający badania dobierze odpowiedni zakres badań, a w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie skierowania na badania określi, że:

pracownik jest zdolny do wykonywania/podjęcia pracy na określonym stanowisku, lub
wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny do wykonywania/podjęcia
pracy na określonym stanowisku.

Pamiętać należy, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku obejmującym konkretne  czynniki niebezpieczne, np. prace na wysokości.

Punkty kotwiczenia

Wybór punktów kotwiczenia oraz ich montaż może być wykonany przez pracodawcę, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.

Definicje

Punkt strukturalny  – element, bądź elementy konstrukcyjne przytwierdzone na stałe do struktury, która spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, do którego można podłączyć urządzenie kotwiczące bądź element środków ochrony indywidualnej.

Punkt kotwiczący – element, do którego może być dołączony sprzęt ochrony indywidualnej po zainstalowaniu urządzenia kotwiczącego.

Pojedyncze punkty kotwiczenia muszą posiadać minimalną wytrzymałość statyczną 12 kN, a dynamiczną 9 kN.

Uwagi

Kotwy muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, albo posiadać atest ich producenta. Wszystkie części i podzespoły muszą wytrzymać upadek ze współczynnikiem odpadnięcia dwukrotnie większym (Wskaźnik Ochrony =2).
Minimalna odległość montowania systemu zabezpieczeń od krawędzi dachu zależy w szczególności od:rodzaju prac jakie mają być wykonywane na dachu,
konieczności przestrzegania zasady, że pracownik asekurowany powinien być przypięty do punktu kotwiczenia linką bezpieczeństwa o długości uniemożliwiającej rozpoczęcie spadania.
Dokumentacją punktów kotwiczenia:
projekt techniczny opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje budowlane lub mechaniczne,
protokół odbioru  sporządzony po zamontowaniu punktów kotwiczenia. W protokole odbioru musi się znaleźć zapis montażysty (kierownika robót) potwierdzający zgodność systemu z wymaganiami Polskiej Normy EN 795 lub spełnienie wymagań projektu,
instrukcja użytkowania systemu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
Podstawa prawna:

art. 207, art. 212, art. 226, art. 229, art. 2374, art. 23711a § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.).    
§ 2; Dział IV - Rozdział 6 - pkt A i pkt E;  Zał. Nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
§ 6, §15.2 i Rozdział 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
§ 8a rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.
§ 4, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3a  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 2067).
PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące.
PN-EN 795-A1 Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).
PN-EN 362 Łączniki.
PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania.
PN-EN 354 Linki bezpieczeństwa.
PN-EN 355 Amortyzatory.
Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zawiadomienie przełożonego przed powstrzymaniem się od pracy.

 
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. W którym momencie należy poinformować o tym przełożonego?

Wstrzymanie się od pracy pracownika wykonującego prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej jest możliwe po zawiadomieniu przełożonego, które powinno mieć charakter uprzedni w stosunku do powstrzymania się od pracy. W praktyce oczywiście realizując czynność zawiadomienia pracownik i tak zmuszony jest przynajmniej chwilowo wstrzymać się z wykonywaniem obowiązków.

W jakiej formie zawiadomić przełożonego?

Przepisy nie regulują w jakiej formie zawiadomienie pracodawcy powinno nastąpić. Ponieważ mowa o „zawiadomieniu”, a nie o poinformowaniu można odnieść wrażenie, że chodzi o bardziej formalną czynność, realizowaną przykładowo w formie pisemnej czy w ramach kontaktu mailowego. Niezależnie od powyższego, uwzględniając brak obostrzeń co do formy zawiadomienia można przyjąć, iż zawiadomienie pracodawcy o potrzebie powstrzymania się od pracy w związku z niewłaściwym stanem psychofizycznym może być zrealizowany w każdej formie – w tym w ramach bezpośredniej rozmowy z przełożonym, w tym podczas rozmowy telefonicznej.

Pamiętaj, że zawiadomienie poprzedzające powstrzymanie się od pracy w związku z niewłaściwym stanem psychofizycznym powinno być skierowane do przełożonego. Może nim być zarówno pracodawca, jak też osoba zarządzająca pracownikami, która w definicję pracodawcy się nie wpisuje. W przypadku gdy pracownik ma bezpośredniego przełożonego, który nie jest pracodawcą, w żadnym razie nie ma dodatkowego obowiązku zawiadamiania pracodawcy o potrzebie skorzystania ze swojego uprawnienia w zakresie powstrzymania się od pracy.


Warto zwrócić uwagę, że przepis regulujący uprawnienie do powstrzymania się od pracy przewiduje obowiązek wyłącznie zawiadomienia przełożonego. Tym samym przełożony nie powinien wchodzić z pracownikiem w polemikę co do aktualnej dyspozycji w zakresie stanu psychofizycznego zatrudnionego, czy przekonywać go do tego, aby praca była kontynuowana argumentując, iż za czas powstrzymania się od pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Wyłączną decyzją pracownika jest uznanie, czy jego stan psychofizyczny umożliwia bezpieczne wykonywanie pracy czy też nie. Bezpośredni przełożony czy pracodawca w żadnym razie nie powinni kwestionować zasadności w zakresie powstrzymania się od pracy.

Analizując przepis umożliwiający powstrzymanie się od pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej można by uznać, iż nie ma formalnych przeszkód, aby pracownik mimo stanu psychofizycznego niezapewniającego bezpiecznego wykonywania pracy nie skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od świadczenia pracy – nawet gdy pracodawca ma pełną świadomość w tym zakresie. Taka sytuacja jest oczywiście teoretycznie możliwa, jednak w praktyce należy ją uznać za niedopuszczalną.

Przykład

Pracownik firmy budowlanej obsługujący żuraw wieżowy wspomniał przełożonemu o informacji, jaką otrzymał przed chwilą przez telefon a temat ciężkiej choroby bliskiej osoby. Przełożony wysłuchał pracownika, który po chwili przystąpił do wykonywania swoich obowiązków w ramach obsługi dźwigu.

W powyższej sytuacji zachowanie przełożonego należy uznać za nieprawidłowe. Przełożony powinien był zapytać się pracownika, czy czuje się na siłach, aby bezpiecznie kontynuować swoje obowiązki bez narażenia na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i innych osób.


Podstawa prawna:

ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

oraz kontroli jego przestrzegania

Wniosek o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – gdzie złożyć?


Pracownik chce złożyć wniosek o świadczenie z tytułu

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Do kogo

powinien go złożyć? O jakie świadczenie może wystąpić?

Aby uzyskać świadczenie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej uprawniony pracownik lub członek jego rodziny powinien złożyć do płatnika składek (pracodawcy) odpowiedni wniosek.
Co pracodawca dołącza do wniosku?
Do wniosku uprawnionego lub członków jego rodziny o przyznanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej pracodawca musi dołączyć:
protokół powypadkowy lub kartę wypadku,
prawomocny wyrok sądu pracy,
decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony,
odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy lub u której stwierdzono chorobę zawodową.
Po dołączeniu dokumentacji, o której mowa wyżej, pracodawca przekazuje wniosek do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik jest kierowany przez ten oddział na badanie do lekarza orzecznika ZUS.
Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi?
Świadczeniami przysługującymi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej są:
zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne,
jednorazowe odszkodowanie dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
zasiłek wyrównawczy dla pracownika,
renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego,
renta szkoleniowa,
świadczenia dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty (jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej),
dodatek pielęgnacyjny,
pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Podstawa prawna
art. 6 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1773);
§ 1; § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 954).

Ponowne uruchomienie zakładów pracy a weryfikacja oceny ryzyka

W ostatnim czasie często przypomina się pracodawcom o konieczności aktualizacji/weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Trzeba bowiem mieć świadomość, że ocena ryzyka zawodowego nie jest czynnością jednorazową wykonaną raz na zawsze. Kiedy należy przeprowadzić jej weryfikację? Jak często należy dokonywać przeglądu i dodatkowej oceny ryzyka zawodowego?

Weryfikacja oceny ryzyka zawodowego powinna być dokonana wówczas, gdy:

tworzone są nowe stanowiska pracy,
zmianie ulegają miejsca wykonywania prac,
wprowadza się nowe urządzenia, maszyny, narzędzia,
wprowadza się zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy,
zmienia się stosowane materiały, substancje i preparaty chemiczne,
ujawniły się nowe substancje chemiczne, czynniki biologiczne, rakotwórcze lub mutagenne i/lub wystąpiło przekroczenie ich NDS,
ujawniły się czynniki fizyczne i/lub wystąpiło przekroczenie ich NDN,
stwierdzono nieskuteczność stosowanych środków ochrony lub wprowadzane są zmiany w stosowanych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej,
zostały zmienione wymagania prawne, w szczególności dotyczące:dopuszczalnego poziomu stężeń czy natężeń czynników środowiska pracy;
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
maszyn, urządzeń, narzędzi, a także
 inne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Przegląd i dodatkowa ocena muszą być przeprowadzone również po:

zrealizowaniu zadań poprawiających warunki bhp na konkretnych stanowiskach pracy,
wzroście (a także spadku) liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych na konkretnym stanowisku pracy,
wzroście absencji chorobowej mogącej być skutkiem nieprawidłowych warunków pracy, a także
okresowo w przyjętym w firmie przedziale czasu.
Ten przyjęty w firmie okres może wynikać z zapisów funkcjonującej w zakładzie procedury zarządzania ryzykiem zawodowym albo funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W innych sytuacjach dla weryfikacji należy przyjąć okres 2÷3, lat chociażby po to, aby doskonalić sam proces oceny na podstawie zebranych informacji od załogi i doświadczeń osób z zespołu dokonującego oceny ryzyka, w tym służby bhp.

Okresowa weryfikacja oceny ryzyka zawodowego musi być udokumentowana, w zależności od sytuacji:

wprowadza się nowe wykazy zagrożeń i nowe karty oceny ryzyka zawodowego – jeżeli zostały zmienione,
na niezmienionych wprowadza się zapis – zaktualizowano, data i podpis osób aktualizujących.
Pamiętaj, że nieaktualne dokumenty z oceny ryzyka mają być przechowywane jako dokumenty archiwalne, np. w oddzielnym segregatorze razem z całą dokumentacją związaną z oceną ryzyka zawodowego. Jest to istotne dla sprawdzenia, pokazania, jak poprawiały się w zakładzie warunki pracy, a również do wykazania się przed inspektorem PIP czy PIS. Całość dokumentacji z oceny ryzyka powinna być przechowywana, archiwizowana w jednym miejscu zakładu pracy, najlepiej w służbie bhp.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.).
Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Złamanie czy zwichnięcie – jak odróżnić urazy

 
Złamanie czy zwichnięcie – jak odróżnić urazy
Uraz mechaniczny może powodować nie tylko stłuczenie, ale także złamanie lub zwichnięcie kości i stawów. Chcąc udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu warto wiedzieć, jak odróżnić nogę złamaną od zwichniętej i jak postępować w takich sytuacjach.

Złamanie nogi można podejrzewać, gdy poszkodowany nie może nią poruszać, odczuwa ból i pojawia się u niego obrzęk, ma nienaturalnie ustawioną lub ugiętą nogę. Zwichnięcie natomiast ma miejsce, jeżeli występuje upośledzona ruchomość w stawie, ból, obrzęk, zasinienie, przymusowe ustawienie lub nienaturalna ruchomość.

Pierwsza pomoc w przypadku złamania

Nogę, która jest złamana, należy w prosty i delikatny sposób unieruchomić, pamiętając o zagrożeniu wstrząsem. W tym celu należy unieruchomić dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy. Chorą nogę można związać z drugą, omijając okolice złamania, wykorzystując prowizoryczną szynę (np. ze złożonej gazety lub tektury).

Uwaga! W razie złamań z rotacją nie wolno obracać ich „na miejsce”. Może wtedy dojść do dodatkowego uszkodzenia naczyń krwionośnych i nerwów.

Z kolei w przypadku złamania otwartego, gdy odłam kostny przebił skórę, należy go bardzo delikatnie ustabilizować, a ranę luźno przykryć opatrunkiem z gazy. Nigdy nie wolno amatorsko, doraźnie nastawiać złamań.

Jak rozpoznać zwichnięcie

Urazy stawów (zwichnięcia) bywają trudniejsze w leczeniu niż złamania. Dlatego trzeba unikać prób leczenia domowego w przekonaniu, że uraz „sam się uzdrowi”. Nawet pozornie niewinnie wyglądające urazy nieprawidłowo leczone mogą przerodzić się w poważną dysfunkcję ruchową lub funkcjonalną.

Doraźnie należy przede wszystkim unieruchomić i odciążyć staw oraz zabezpieczyć go przed szybko narastającą opuchlizną. Nie wolno podejmować prób samodzielnego nastawienia zwichnięcia, a także rozbierać poszkodowanego, ściągać butów itp. Wskazane jest natomiast rozluźnienie jego obuwia lub ubrania i uniesienie wyżej uszkodzonej kończyny.

Należy także pamiętać, że o zastosowaniu długotrwałego usztywnienia, okładów czy rehabilitacji ruchowej może zadecydować wyłącznie specjalista.

Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej a regulamin pracy

W przepisach Kodeksu pracy nie ma nic na temat obowiązku umieszczania tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży czy obuwia roboczego w regulaminie pracy. Czy w takim razie można stworzyć odrębną procedurę czy wewnętrzne zarządzenie regulujące te kwestię funkcjonujące obok regulaminu pracy? Czy jednak właściwym jest umieszczenie tabeli w samym regulaminie?

Przepisy normujące regulamin pracy nie zawierają bezpośredniego nakazu umieszczania w nim tabeli przydziału odzieży, czy środków ochrony indywidualnej. Jednak analizując szerzej dyspozycję w zakresie zawarcia w regulaminie postanowień dotyczących wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej wydaje się, że regulamin pracy jest odpowiednim miejscem do umieszczenia w jego treści takiej tabeli.

Co powinien zawierać regulamin pracy

Regulamin pracy przede wszystkim określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Powinien w szczególności zawierać ustalenia dotyczące:

organizacji pracy,
warunków przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
wyposażenia pracowników w:
narzędzia i materiały,
odzież i obuwie robocze,
środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
Wewnętrzne akty dotyczące prawa pracy

Definicję prawa pracy znajdziemy w art. 9 kp. Zgodnie z nią prawo pracy to przepisy:

Kodeksu pracy,
ustaw i aktów wykonawczych, które określają prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawców.
Są to także:

postanowienia układów zbiorowych pracy,
innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów
określających prawa oraz obowiązki stron stosunku pracy.

Istotne jest, że postanowienia zawarte w regulaminach, statutach, układach zbiorowych i porozumieniach zbiorowych nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż przepisy kodeksu pracy oraz pozostałych ustaw i aktów wykonawczych.

Zakres regulaminu pracy

Praca realizowana na podstawie stosunku pracy uwzględniając jej złożoność i różnorodność. U każdego pracodawcy sposób unormowania wzajemnych praw i obowiązków powinien uwzględnić specyfikę danego zakładu pracy, szczególnie u większych pracodawców. Zbiorcze uregulowanie wszystkich kwestii związanych z porządkiem i organizacją pracy następuje w formie aktu, jakim jest regulamin pracy. Zakres treści zawartych w regulaminie pracy określa w sposób ogólny przepis art. 104 § 1 kp. Znacznie bardziej szczegółowa w tym zakresie jest jednak regulacja art. 1041 § 1 kp., zawierająca katalog zagadnień jakie powinny znaleźć się w treści regulaminu.

Tabela przydziału a regulamin pracy

Prawidłowo skonstruowany regulamin pracy powinien zawierać postanowienia odnoszące się w szczególności do organizacji pracy, w tym dotyczące wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

Przepisy regulujące obowiązkową zawartość regulaminu pracy nie wskazują w sposób bezpośredni na umieszczanie w jego treści tabeli przydziału odzieży. Jednak pośrednim wskazaniem takiego obowiązku jest przywołana zasada, zgodnie z którą regulamin pracy powinien ustalać wyposażenie pracowników, m.in. w odzież i obuwie robocze. Tym samym można uznać, iż regulamin pracy jest miejscem, w którym przedmiotowa tabela powinna się znajdować.

Ważne! Umieszczenie tabeli przydziału odzieży w pozaregulaminowym źródle prawa pracy wiąże się ze znacznie niższym poziomem odpowiedzialności pracodawcy niż zupełne nieuregulowanie zasad przydziału odzieży na poziomie zakładu pracy.

Zdaniem eksperta

Warto pamiętać, że regulamin pracy, jako źródło przepisów zakładowych, podlega kontroli realizowanej przez inspektorów pracy. Uwzględniając fakt, iż kwestie dotyczące wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej powinny stanowić obligatoryjną treść regulaminu pracy nie można wykluczyć, że w sytuacji gdy tabela, o której mowa w pytaniu zostanie zamieszczone w innym źródle zakładowego prawa pracy, inspektor pracy wyda wystąpienie zgodnie z którym zobowiąże pracodawcę do umieszczenia tabeli w regulaminie pracy.

Podstawa prawna

art. 104, art. 1041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 zm.).
Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Jak prawidłowo zorganizować stanowisko pracy zdalnej – praktyczne wskazówki?

 
Pracodawca, który ma zamiar powierzyć pracownikowi pracę zdalną ma obowiązek zorganizować ją w taki sposób, aby odpowiadała rodzajowi pracy, a także spełniała wymagania bhp dla stanowiska pracy. Ze względu na specyfikę pracy zdalnej, która w przeważającej większości przypadków będzie szeroko rozumianą pracą biurową oraz fakt, że wyniki pracy przekazywane są za pomocą środków komunikowania się na odległość należy przyjąć, że podstawowym narzędziem jego pracy będzie komputer oraz towarzyszące mu urządzenia peryferyjne. Które zatem wymagania powinien uwzględnić pracodawca, aby właściwie zorganizować pracę zdalną?

Przede wszystkim, aby prawidłowo zorganizować stanowisko pracy zdalnej należy przyjąć, że właściwe wyposażenie stanowiska pracy pracownika pracującego zdalnie powinno uwzględniać przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zasady, którymi należy się kierować

Chcąc zorganizować stanowisko pracy pracownika pracującego zdalnie z wykorzystaniem komputera w sposób prawidłowy, powinno się przestrzegać w szczególności następujących zasad:

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Nie może być mowy o utrudnionym poruszaniu się czy przeciskaniu między meblami w celu dotarcia na stanowisko pracy.
Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.
Monitor ekranowy powinien wyświetlać obraz w sposób wyraźny, czytelny, stabilny i bez tętnienia. Powinien dawać możliwości regulacji zarówno parametrów obrazu jak i jego ustawień w zakresie pochylenia oraz obrotu.
Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. Jej konstrukcja powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.
Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury. Szerokość oraz głębokość stołu powinna dawać wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy.
Krzesło powinno być stabilne, wyposażone w podstawę z kółkami jezdnymi oraz zapewniać regulację siedziska, oparcia oraz umożliwiać obrót wokół osi pionowej o 360 stopni.
Między stołem a krzesłem powinny istnieć określone zależności tak aby wysokość stołu i siedziska zapewniała w szczególności naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem jak również właściwy kont obserwacji ekranu monitora.
Uwaga! Jeżeli przyjąć, że telepracownik wykonujący pracę na odległość ma prawo do bezpiecznych warunków pracy oraz organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp oraz ergonomii, a pracownik pracujący zdalnie w celu zapobiegania COVID-19 może mieć zorganizowane stanowisko pracy w sposób dowolny – byle pracował poza zakładem pracy, byłoby to nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należy pamiętać, iż muszą być one zapewnione niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę oraz miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych.

Praca na laptopie a przepisy

Duża część pracowników pracujących zdalnie z pewnością wykorzystuje lub będzie wykorzystywała komputery przenośne w formie laptopa. Problem w tym, że w czasie kiedy powstały przepisy dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, zastosowanie komputerów mobilnych było marginalne.

Mimo, iż od tamtej pory wykorzystywanie komputerów przenośnych stało się powszechne, przepisy regulujące organizację komputerowych stanowisk pracy nie uległy zmianie. Tym samym pracodawcy powierzający pracownikom pracę zdalną mogą mieć uzasadnione wątpliwości w zakresie prawidłowej konfiguracji stanowiska pracy umiejscowionego poza zakładem - gdy praca ma być wykonywana z użyciem komputera przenośnego.

Odnosząc się do możliwych wątpliwości pracodawców oraz pracowników zdalnych należy w pierwszej kolejności zauważyć, że laptop jest komputerem mobilnym w ramach którego ekran, klawiatura, oraz elektronika zawierająca podzespoły stanowią integralną całość. Tym samym można odnieść wrażenie, że w przypadku komputerów mobilnych nie mają zastosowania przepisy w sprawie bhp przy monitorach ekranowych. Ponadto należy zauważyć, że system mobilny jakim jest laptop, nie spełnia wymogów minimalnych w zakresie ergonomii.

Niezależnie od powyższego, jak najbardziej istnieje możliwość przystosowania komputera przenośnego do wymogów ergonomii w zakresie stanowiska pracy o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Tym samym laptop może być wykorzystywany jako jednostka centralna wyposażona przykładowo w napęd oraz zespół niezbędnych złącz do podłączenia pozostałych urządzeń takich jak monitor, klawiatura czy drukarka. Wówczas laptop w stanie się czymś w rodzaju komputera stacjonarnego a stanowisko pracy powinno wówczas jak najbardziej korespondować z wymogami zawartymi w przywołanym wcześniej rozporządzeniu.

Należy mieć na uwadze, że nie ma podstaw do odstąpienia od stosowania przepisów rozporządzenia argumentując, że laptop nie jest komputerem stacjonarnym i może być w każdym momencie przeniesiony w inne, praktycznie dowolne miejsce. Warto zauważyć, że przepisy rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie mają zastosowania do „systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy” oraz do „maszyn do pisana z wyświetlaczem ekranowym”. Kwalifikowanie laptopów w kategoriach maszyn jest oczywiście nie na miejscu, jednak w przypadku gdy jest on systemem przenośnym przeznaczonym do używania na danym stanowisku pracy - w tym na stanowisku pracy pracownika zdalnego, wówczas przepisy rozporządzenia powinny być stosowane.

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy
oraz kontroli jego przestrzegania

Postępowanie powypadkowe a przyczyny ergonomiczne wypadku

Nieergonomiczna maszyna czy stanowisko pracy mogą być jedną z przyczyn wypadku przy pracy i to najczęściej tzw. praprzyczyną , która nie zawsze jest widoczna podczas rutynowych kontroli stanowisk pracy i dlatego może nie być uwzględniona w ocenie ryzyka zawodowego. Praktyka pokazuje, że taki właśnie mechanizm występuje przy zaistnieniu wielu wypadków, a dochodzenie powypadkowe powinno ujawnić wszystkie nieprawidłowości, w tym leżące w sferze ergonomii. O czym, w aspekcie przyczyn ergonomicznych, należy pamiętać prowadząc postępowanie powypadkowe?

Oto trzy zasady, które trzeba mieć na uwadze, prowadząc dochodzenie powypadkowe, w szczególności w aspekcie ergonomicznych przyczyn zaistnienia wypadku:

Każdy wypadek to wynik braku zgodności z normami, tzn. z przepisami ogólnymi, przepisami branżowymi lub przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w danej firmie, w tym zapisami dotyczącymi spełnienia wymagań ergonomii.
Nieergonomiczne maszyny, narzędzia, stanowisko pracy, warunki w miejscu pracy mogą być źródłem zagrożenia, a z pewnością podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, w tym urazowych, czyli zwiększają prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku przy pracy.
Nikt nie chce doznać urazu, ulec wypadkowi, ale to nieergonomiczne:maszyny,
stanowisko pracy i warunki środowiska pracy,
organizacja prac,
ułatwiają popełnianie błędu będącego pośrednią czy bezpośrednią, przyczyną wypadku.

Uwzględnienie powyższych stwierdzeń w procesie badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy pomoże uniknąć błędów związanych z ergonomią w dochodzeniu powypadkowym, a co najważniejsze – pozwoli opracować odpowiednie wnioski i środki zapobiegawcze.

Przykład wypadku przy pracy wskutek niezachowania wymagań ergonomii

Pracownik administracyjno-biurowy – uderzenie o nieruchomy przedmiot

Biuro zostało wyposażone w typowe meble i sprzęt komputerowy z czterema stanowiskami roboczymi. Powierzchnia, wysokość pomieszczenia, oświetlenie, temperatura odpowiadają wymaganiom przepisów. W okresie ostatnich 5 lat na ocenianym stanowisku pracy nie zanotowano wypadków przy pracy ani chorób zawodowych.

Ocena ryzyka zawodowego

Tabela 1. Wycinek oceny ryzyka zawodowego, wykonanej metodą wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 w skali 3-stoniowej dla typowego zagrożenia występującego w biurze: kontakt, uderzenie o nieruchomy przedmiot
 
 
Zapis w protokole powypadkowym

W przypadku nieanalizowania szczegółowo okoliczności wypadku i bez zwrócenia uwagi na ergonomię stanowiska pracy, a przy skupieniu się głównie na bezpośredniej przyczynie urazu.

Przyczyny wypadku:

bezpośrednia – kontakt z elementem wyposażenia biura,
pośrednia – niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności.
Działania profilaktyczne będą wówczas ograniczały się do takich zapisów:

zamykać szafki po wyjęciu/włożeniu dokumentów,
zachować należytą ostrożność przy pracy.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy okoliczności wypadku, ze zwróceniem uwagi na ergonomię stanowiska pracy.

Szczegółowy opis wypadku

Podczas normalnych czynności biurowych pracownica otworzyła górne drzwiczki szafy z dokumentami, wyjęła potrzebne dokumenty, a drzwiczki pozostawiła otwarte. Szafa ustawiona była w odległości ok. 30 cm bezpośrednio za obrotowym krzesłem stojącym przy biurku. Dolna krawędź drzwiczek znajdowała się na wysokości 1,1 m od podłogi. Po chwili potrzebne jej były dokumenty z półki w dolnej części szafy bez drzwiczek. Pracownica obróciła się na fotelu, mocno się schyliła i wyjęła potrzebny segregator. Następnie obracając się z fotelem, odruchowo się wyprostowała i uderzyła barkiem o otwarte górne drzwiczki szafy. Doznała urazu barku. Poszkodowana musiała wykonać czynność szybko, kierownik czekał przy telefonie na informację. Pracownica była osobą o dość znacznej tuszy i poruszanie się w przestrzeni między biurkiem a fotelem było dla niej czynnością dość trudną. Wypadek pokazuje, że stanowisko pracy było nieergonomiczne, a niewłaściwe usytuowanie sprzętów stało się przyczyną wzrostu prawdopodobieństwa doznania urazu.

Podjęte po zdarzeniu działania profilaktyczne:

przemeblowano biuro, doprowadzając do zachowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków,
dokonano przeglądu wszystkich pomieszczeń biurowych pod kątem zapewnienia wystarczającej przestrzeni dla bezpiecznego poruszania się w obrębie stanowisk, z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych osób zatrudnionych,
przeprowadzono weryfikację oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, na których w ostatnim okresie wprowadzone były zmiany, z uwzględnieniem osób na nich zatrudnionych.
Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy,

rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Czy można zdyscyplinować inspektora ds. bhp?

 
Pytanie: Zatrudniony w naszej firmie inspektor ds. bhp niestety nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy pracodawca może go ukarać?

Odpowiedź: Pracownik służby bhp, tak samo jak każdy inny pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych. Należy jednak pamiętać, że nie można go z racji pełnionej funkcji w strukturach służby bhp karać w sposób bardziej dotkliwy niż innych za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, choć oczywiste jest, że to właśnie on powinien być wzorem bezpiecznych postaw dla współpracowników.

Za co ukarzesz upomnieniem lub naganą

Możesz ukarać inspektora ds. bhp karą upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez niego ustalonych w firmie:

organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bhp,
przepisów ppoż.
Możliwa także kara finansowa

Możesz także niezdyscyplinowanego pracownika ukarać karą finansową. Karę pieniężną możesz nałożyć na pracownika który:

nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych,
opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia,
stawia się do pracy w stanie nietrzeźwości,
spożywa alkohol w czasie pracy.
Wymierzając karę pamiętaj o obowiązkach

Pamiętaj, że możesz zastosować karę:

w ciągu 2 tygodni od momentu powzięcia wiadomości o naruszeniu przez danego pracownika jego obowiązków i
przed upływem 3 miesięcy od ich naruszenia.
Przed nałożeniem kary jako pracodawca masz obowiązek wysłuchać wyjaśnień pracownika. Ponadto musisz poinformować ukaranego w formie pisemnej o zastosowanej karze.

Zawiadomienie o tym fakcie musi zawierać:

rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
datę dopuszczenia się przez pracownika naruszenia,
informację o prawie zgłoszenia przez ukaranego pracownika sprzeciwu i terminie jego ewentualnego wniesienia
Kara uznana za niebyłą

Trzeba także pamiętać, że kara jest uznawana za niebyłą po upływie roku nienagannej pracy. Odpis zawiadomienia o ukaraniu przechowywany jest w aktach osobowych pracownika i powinien zostać usunięty po upływie tego terminu. Pracodawca może przed upływem roku sam lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
Marta Popławska
specjalista ds. bezpieczeństwa procesowego

Jak udokumentować wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

 
W jaki sposób przepisy regulują dokumentowanie wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy? Czy taki wypadek powinien mieć odrębną numerację, czy należy nadać mu kolejny numer w raporcie, w zbiorze dokumentacji powypadkowej? Czy przepisy określają formę, jaką powinno mieć polecenie powypadkowe czy jest dowolność w tej kwestii?

W zakresie postępowania powypadkowego wypadki zrównane z wypadkiem przy pracy w ramach uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, są traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Przepisy nie przewidują odrębnego trybu postępowania powypadkowego i sposobu jego dokumentowania poza przepisami rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. A zatem wypadkowi traktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy należy nadać kolejny numer w raporcie. Jego dokumentacja natomiast powinna mieć numeracje kolejnych dokumentów dokumentacji powypadkowej.

Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy, czyli jakie

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi:

w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone dla wypadku przy pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe,
to taki wypadek, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się na równi z wypadkiem przy pracy.

Należy pamiętać, że do rejestru wypadków przy pracy wpisuje się – na podstawie protokołów powypadkowych – zdarzenia uznane lub nieuznane za wypadek przy pracy oraz zdarzenia uznane lub nieuznane za wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, w szczególności:

miejsce i datę wypadku,
skutki wypadku dla poszkodowanego,
datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, a także
informacje wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
Polecenia powypadkowe

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że polecenia powypadkowe powinny logicznie wynikać z ustalonych w toku postępowania okoliczności i przyczyn wypadku. Ich głównym celem jest – na bazie obowiązujących przepisów oraz zasad bhp – dążenie do eliminacji podobnych wypadków w przyszłości. Przepisy nie określają jednak wzoru dokumentu polecenia powypadkowego.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).
Bohdan Michalski
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jaka jest prawidłowa równomierność oświetlenia dla stanowisk administracyjno-biurowych

 
Inspektor PIP wydał zalecenie, by oprócz pomiarów natężenia oświetlenia sprawdzić równomierność oświetlenia. Mam tę równomierność oświetlenia uwzględnić w ocenach. Jak to wyliczyć?

Równomierność oświetlenia to stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na powierzchni. Równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej określamy jako iloraz natężenia najmniejszego do średniego na tej płaszczyźnie. Wartość średnia natężenia na sąsiadujących płaszczyznach roboczych, o różnych funkcjach lub na płaszczyźnie roboczej, w stosunku do pozostałej nieroboczej części pomieszczenia lub w sąsiadujących pomieszczeniach nie powinna przekraczać stosunku 5:1. Równomierność oświetlenia w polu zadania nie powinna być mniejsza niż 0,7, natomiast w polu bezpośredniego otoczenia nie mniejsza niż 0,5.

Uwaga:

Pomiar warto zlecić Laboratorium Warunków Pracy – wykonanie samemu może być podważone przez PIP z powodu np. braku kalibracji światłomierza itd.
Pomiar oświetlenia dla stanowisk administracyjno-biurowych wykonuje się w nocy, aby nie dochodziło światło dzienne, gdyż w ciągu dnia natężenie, równomierność i inne parametry ulegają zmianie razem z warunkami pogodowymi.
Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami. Dlatego istotne jest, aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie PN-EN 12464-1:2012. Zawarto w niej wszystkie typowe zadania wzrokowe, również związane z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Nie uwzględniono oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy oraz miejsc pracy w podziemnym górnictwie…

Sylwester Bryłka
specjalista ds. bhp, biegły sądowy z zakresu bhp

Co powinien zrobić pracownik służby bhp, jeżeli pracodawca nie zatwierdzi protokołu powypadkowego?

 
Postępowanie pracownika służby bhp w sytuacji gdy pracodawca odmawia zatwierdzenia protokołu uzależnione jest od okoliczności towarzyszących decyzji pracodawcy. W typowych przypadkach brak zatwierdzenia protokołu związany jest ze zgłoszeniem przez poszkodowanego zastrzeżeń, jak również gdy protokół nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu. W takich sytuacjach obowiązkiem zespołu powypadkowego jest sporządzenie nowego protokołu.

 W sytuacji gdy pracodawca odmawia zatwierdzenia protokołu „dla zasady”, wówczas pracownik służby bhp powinien poinstruować pracodawcę, iż zatwierdzenie protokołu jest obowiązkiem prawnym, który może być zweryfikowany przez inspektora pracy.

Obowiązki powypadkowe zespołu oraz pracodawcy

Postępowanie powypadkowe zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia prowadzone jest przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Przeważająca część działań powypadkowych należy do tego zespołu – przeprowadzenie niezbędnego postępowania wyjaśniającego, jak również sporządzenie niezbędnej dokumentacji. Obowiązkiem prawnym pracodawcy jest natomiast zatwierdzenie protokołu, nie później niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia.

W szczególnych sytuacjach pracodawca ma prawo odstąpić od zatwierdzenia protokołu powypadkowego. Będzie to miało miejsce gdy:

   do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika
protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu.
W takiej sytuacji obowiązkiem prawnym zespołu jest dokonanie wyjaśnień oraz uzupełnień i następnie sporządzenie nie później niż w terminie 5 dni, nowego protokołu powypadkowego, do którego dołącza się protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. Taki nowy protokół powinien zostać przez pracodawcę zatwierdzony.

W sytuacji gdy pracodawca w dalszym ciągu będzie odmawiał zatwierdzenia protokołu, warto aby pracownik służby bhp uświadomił swojego pracodawcę, że zatwierdzenie protokołu nie jest czynnością którą pracodawca według własnej oceny może ostatecznie zrealizować lub nie. Zatwierdzenie protokołu po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości jest obowiązkiem prawnym pracodawcy. 

Warto wiedzieć

Pracodawca, który bez uzasadnienia będzie odmawiał zatwierdzenia protokołu ryzykuje, że poszkodowany złoży do właściwego miejscowo okręgowego inspektoratu pracy skargę na pracodawcę.

Ważne

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika.

Brak wypełnienia obowiązku prawnego przez pracodawcę jakim jest zatwierdzenie protokołu uniemożliwia realizację z kolejnego przywołanego wyżej obowiązku związanego z doręczeniem poszkodowanemu lub jego rodzinie protokołu. Ponadto należy mieć na względzie, że protokół powypadkowy – zatwierdzony, dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy.

Warto wiedzieć

W związku z brakiem zatwierdzenia przez pracodawcę protokołu powypadkowego, w sytuacji gdy nie występują przypadki uzasadniające sporządzenie nowego protokołu, dobrym pomysłem będzie sporządzenie przez pracownika służby bhp notatki służbowej opisującej okoliczności odmowy podpisania protokołu. Notatka taka może okazać się przydatna w przypadku kontroli inspektora pracy, który będzie badał nie tylko okoliczności braku zatwierdzenia protokołu przez pracodawcę, ale również prawidłowość wywiązania się przez zespół powypadkowy za swoich zadań.

Pracownik służby bhp nie poniesie w przypadku kontroli PIP żadnych negatywnych konsekwencji sytuacji gdy jako członek zespołu powypadkowego wywiązał się ze swoich obowiązków powypadkowych, w tym przedłożył pracodawcy protokół do zatwierdzenia.

Ważne

Dodatkowym zabezpieczeniem dla pracownika służby bhp może być sporządzenie krótkiego pisma przewodniego, z którego wynikać będzie czynność przekazania protokołu do zatwierdzenia, na którym to piśmie pracodawca potwierdzi odbiór protokołu od zespołu powypadkowego ze wskazaniem daty.

Podstawa prawna :

§ 4, § 5, § 6, § 7,§ 13, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U z 2009 r. nr 105, poz. 870).

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Amputacja palców u stóp to wypadek ciężki?

Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu (ok. 2 miesiące) zakończony amputacją palców stopy I-III do paliczków bliższych spełnia kryteria wypadku ciężkiego?

Za ciężki wypadek uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło:

ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub
inne uszkodzenie ciała;
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także:
choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
trwała choroba psychiczna,
całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo 
trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Zatem, amputacja palców u stóp powinna być uznana za ciężki wypadek przy pracy.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, przystępując niezwłocznie do ustalenia okoliczności i przyczyn ma obowiązek:

dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadania warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć związek z badanym zdarzeniem,
sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku,
wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego – jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków,
zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów – w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
zebrania innych dowodów dotyczących wypadku,
dokonania prawnej kwalifikacji wypadku – zgodnie z ustawą  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W świetle wiedzy medycznej, duży paluch u stopy (I palec – hallux), jest niezbędny człowiekowi w procesie chodzenia. Pomaga on w wybiciu stopy w pierwszej fazie chodu. Pozostałe dwa palce (II i III) spełniają funkcję podporową w tejże fazie chodu.

Poamputacyjne oszczędzenie paliczków bliższych stopy będzie istotne do zaprotezowania. Bez właściwego zaprotezowania chodzenie będzie mocno utrudnione.

W związku z powyższym, doznane obrażenia ciała spełniają przesłanki do uznania wypadku za ciężki. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie powinna rozwiać opinia lekarska.

Komentarz eksperta:
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Podstawa prawna: 

art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1205),
§ 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków (Dz.U nr 105, poz. 870 ze zm.).
Halina Góralska

główny specjalista ds. bhp
 

Jakie szkolenie dla pracownika obsługującego wózki jezdniowe unoszące

 
Jakie są warunki dopuszczenia pracownika do obsługi wózków jezdniowych unoszących? Czy jest wymagane posiadanie uprawnienia? Jakiego rodzaju szkolenia powinien odbyć taki pracownik i kto może szkolenie przeprowadzić? W jaki sposób udokumentować takie szkolenie – jakie są wymagania w tym zakresie?

Warunki dopuszczenia pracownika do obsługi wózka unoszącego (wysokość podnoszenia do ok. 30 cm) z napędem silnikowym zostały określone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W § 4 ust. 2 zapisano, że do obsługi wózków innych niż podnośnikowe (np.: unoszące, naładowne, ciągnikowe, pchające) dopuszcza się osobę, która:

ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności na podstawie programów opracowanych lub zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego lub
posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
spełnia warunki kwalifikacyjne dotyczące obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Tak więc operatorem wózka unoszącego może być:

Osoba posiadająca zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności na podstawie programów opracowanych przez Urząd Dozoru Technicznego (programy takie są bezpłatnie udostępniane przez UDT) lub posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności na podstawie opracowanego przez wnioskodawcę programu szkolenia zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (zatwierdzenie programu jest odpłatne). Szkolenie może przeprowadzić pracodawca posiadający instruktorów i warunki do przeprowadzenia szkolenia lub ośrodek szkoleniowy, którego działalność obejmuje szkolenie operatorów wózków z napędem silnikowym.
Osoba posiadająca prawo jazdy, o którym mowa w ustawie o kierujących pojazdami w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Osoba, która posiada kwalifikacje do obsługi wózków podnośnikowych, których dotyczy rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kto może zastąpić chorego pracownika służby bhp?

 
W zakładzie „X” pracownik służby bhp jest na zwolnieniu lekarskim L4. Czy może go zastąpić na czas nieobecności pracownik tej samej firmy wykonujący inne funkcje w zakładzie, posiadający ukończone studia o kierunku/specjalizacji bhp? Pracownik mimo studiów kierunkowych bhp nie wykonywał wcześniej tej funkcji. Czy istnieje możliwość prowadzenia przez tę osobę szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników?

Zawarcie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo) na stanowisku pracownika służby bhp, na czas przebywania na zwolnieniu dotychczasowego pracownika służby bhp, jest możliwe jeżeli kandydat ma kwalifikacje wymagane dla służby bhp. Ukończone studia o kierunku/ specjalizacji bezpieczeństwo i higiena pracy pozwalają na spełnienie owego wymogu i zatrudnienie pracownika w komórce służby bhp na zastępstwo. Możliwe jest również czasowe przeniesienie/delegowanie pracownika z takim wykształceniem na stanowisko pracownika służby bhp.

Proszę jednak pamiętać, iż w przypadku przeniesienia/ delegowania lub zatrudnienia pracownika obecnie pracującego na innym stanowisku w firmie, będzie on musiał odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp dla pracowników służy bhp w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, jeżeli od ukończenia studiów minęło już 5 lat.

Ukończenie studiów bhp jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia okresowego bhp, a więc pozwala na ustalenie najbliższego terminu szkolenia okresowego przed upływem pięciu lat od daty ukończenia studiów. Innym jeszcze rozwiązaniem – jakie można brać pod uwagę, jeżeli firma zatrudnia do 100 pracowników – jest powierzenie, na czas nieobecności pracownika służby bhp, zadań służby bhp owemu pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, który ukończył studia o kierunku bhp.

Kolejnym rozwiązaniem jest wyznaczenie tylko do prowadzenia szkoleń wstępnych ogólnych, na czas nieobecności pracownika służby bhp, owego innego pracownika zakładu (zatrudnionego na innym stanowisku), legitymującego się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia bhp, którego wiedza i umiejętności gwarantują realizację programu instruktażu.

Instruktaż ogólny może bowiem prowadzić:
- pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
- osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby
albo
-pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
-pracownik wyznaczony przez pracodawcę mający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym przypadku nie ma konieczności ani przenoszenia pracownika zatrudnionego na innym stanowisku na stanowisko służby bhp, ani zatrudniania go na czas określony (zastępstwo) na stanowisku pracownika służby bhp na podstawie odrębnej umowy.

Pracodawca w tym przypadku musi tylko rozważyć, czy pracownik, wskazany w pytaniu, ma wystarczający zasób wiedzy i umiejętności, które pozwolą na właściwą realizację programu instruktażu. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie pracodawca, ale od osoby, która ukończyła studia o kierunku bhp, można oczekiwać już posiadania wiedzy wystarczającej do przeprowadzenia szkolenia ogólnego bhp.

Powyższe rozwiązanie wydaje się najkorzystniejsze, jeżeli zastępstwo w znacznej części dotyczy konieczności przeprowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownika służby bhp.

Podstawa prawna:
- § 10 ust. 2, § 15 ust. 4 i 5 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.);
-art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

Kinga Grodzicka-Lisek
prawnik specjalizujący się w prawie pracy

Ocena warunków pracy pracowników biurowych

 
Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

Praca biurowa powszechnie postrzegana jest jako lekka, pozbawiona w zasadzie czynników narażających osoby, które ją wykonują na uciążliwości czy nawet zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Opinia ta może pokrywać się z rzeczywistością, ale wyłącznie wtedy, gdy stanowiska pracy biurowej zorganizowane są nie tylko zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, ale również zasadami ergonomii. Zbyt często jeszcze przy projektowaniu stanowiska pracy kwestie te są traktowane zupełnie marginalnie.

Każdy pracodawca powinien upewnić się, że w jego firmie funkcjonuje właściwie system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, również w odniesieniu do pracowników biurowych. Pomocna w dokonaniu oceny takiego systemu może być następująca lista pytań:

Czy są opracowane jasne procedury postępowania i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?
Czy każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, zna procedury i odpowiedzialność dotyczące jego bezpośrednio?
Czy w firmie znane i stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy?
Czy zostały zidentyfikowane główne zagrożenia, szkodliwości i uciążliwości pracy oraz podejmowane są działania zmierzające do likwidacji lub przynajmniej znacznego ich ograniczenia?
Czy pracownikom zapewniono niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie w zakresie posługiwania się tymi środkami – w sytuacji gdy nie ma innych możliwości uniknięcia ryzyka zawodowego?
Czy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na ich stanowisku pracy i sposobach unikania zagrożeń?
Czy pracownicy uczestniczą w konsultacjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie?
Czy pracownicy wiedzą, kogo i w jaki sposób należy informować o niebezpiecznych warunkach pracy i zaistniałych wypadkach?
Czy w zakładzie prowadzone są regularne kontrole miejsc pracy z uwzględnieniem stosowania przez pracowników obowiązujących procedur bezpieczeństwa pracy?
Czy w zakładzie funkcjonuje system przeglądu polityki i procedur bezpieczeństwa pracy?
W razie negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań konieczne jest podjęcie działań naprawczych. Przygotowując się do oceny warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej, trzeba przede wszystkim:

zidentyfikować możliwie wszystkie zagrożenia, szkodliwości i uciążliwości pracy, zastanawiając się, co, gdzie i jak może je spowodować,
ocenić, kto i jak poważnie może zostać poszkodowany, uwzględniając własnych pracowników, pracowników innych firm, a nawet osoby postronne mogące znaleźć się w miejscu lub pobliżu wykonywania pracy,
zdecydować, jak duże jest prawdopodobieństwo, że wystąpi niebezpieczeństwo dla ludzi,
zdecydować, w jaki sposób zagrożenia, szkodliwości i uciążliwości pracy mogą zostać wyeliminowane lub przynajmniej ograniczone (czy istniejące zabezpieczenia, metody i organizacja pracy, wyposażenie, szkolenie mogą być udoskonalone?),
wprowadzić kontrole zapobiegające aktywizacji zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości i upewnić się, że kontrole te rzeczywiście właściwie funkcjonują,
konsultować z pracownikami metody i formy zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz informowania ich o tym ryzyku,
upewnić się, że wiedza na temat zagrożeń zawodowych, szkodliwości i uciążliwości, osiągnięcie niezbędnych umiejętności, wskazówki i instrukcje bezpieczeństwa pracy są dla pracowników dostępne.

Kara dla pracodawcy, gdy nie zapewni kontrolującym środków ochrony ?

 
Pracodawca podlegający kontroli wykonywanej przez organ władzy publicznej zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tego organu, wykonującym czynności kontrolne, odpowiednich środków ochronnych, przewidzianych w przepisach bhp. Brak takich środków nie uzasadnia odmowy poddania się czynnościom kontrolnym i może prowadzić do nałożenia na pracodawcę kar porządkowych – orzekł NSA w wyroku z 18 lipca 2018 r.; sygn. akt I FSK 874/18.

Firma A. w kwietniu 2017 r. złożyła deklarację podatkową VAT, wykazując nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i wniosła o zwrot podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w N., właściwy w sprawie zarządził w celu ustalenia należności podatkowej przysługującej firmie A. kontrolę podatkową. W ramach kontroli urzędnicy skarbowi mieli przeprowadzić oględziny na terenie budowy prowadzonej przez kontrolowaną firmę.

Oględziny jednak nie doszły do skutku, gdyż właścicielka firmy odmówiła wpuszczenia urzędników skarbowych na teren budowy, powołując się na przepisy bhp, nakazujące posiadanie kasków ochronnych przez osoby przebywające na terenie budowy. Urzędnicy kontrolujący tych kasków nie mieli, a właścicielka firmy potwierdziła, że nie wpuści kontrolerów na teren budowy, jeżeli nie stawią się do czynności kontrolnych wyposażeni w kaski ochronne.

W tej sytuacji naczelnik Urzędu Skarbowego w N. wymierzył kontrolowanej firmie karę porządkową za bezzasadną odmowę poddania się oględzinom. Właścicielka firmy A. złożyła zażalenie, oddalone przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. Sprawa trafiła następnie do sądu. Zdaniem NSA kontrolowany pracodawca powinien posiadać zapas środków ochrony indywidualnej i udostępnić je kontrolerom.

Rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. oddalił skargę na decyzję dyrektora IAS. Właścicielka firmy skierowała więc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale ten oddalił ją w całości.

NSA wskazał, że w sytuacji, gdy organ skarbowy dokonuje kontroli w miejscu wykonywania działalności przez podatnika, zastosowanie ma art. 3044 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym: krótkotrwałe prace albo

czynności inspekcyjne, w czasie których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności.

Zdaniem NSA pojęcie «czynności inspekcyjnych», którym operuje art. 3044 Kodeksu pracy, należy rozumieć także jako czynności kontrolne.

Przepis ten nakazuje bowiem pracodawcy posiadanie zapasowych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w celu ich udostępnienia w razie konieczności osobom niebędącym co do zasady pracownikami w danym zakładzie pracy.

Wobec tego przepis ten określa obowiązek zapewnienia przez kontrolowanego pracodawcę kasków ochronnych również osobom prowadzącym kontrolę podatkową. Ordynacja podatkowa – mówiąc o umożliwieniu czynności kontrolnych – nawiązuje do obowiązku zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków pracy.

Obowiązek taki wynika również z przepisów art. 287 § 5 Ordynacji podatkowej. Przepis stanowi bowiem, że kontrolujący są uprawnieni do: wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie jednostki kontrolowanej na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki. Nie podlegają natomiast rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki.

Kontrolujący podlegają zaś przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Ważne!

Ponadto kontrolowany ma obowiązek (określony w art. 287 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej) umożliwić czynności kontrolne polegające m.in. na zapewnieniu wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego i w tym zakresie zapewnić kontrolującemu warunki do pracy. To oznacza – zdaniem NSA – że powinnością kontrolowanego jest zapewnienie osobom kontrolującym wszelkich środków ochronnych, wynikających z przepisów bhp.

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Jakie szkolenia przeprowadzić przedstawicielowi handlowemu, którego stanowisko nazwano „kierownik”

 
Czy przedstawiciel handlowy, który w umowie o pracę ma wpisane: „kierownik okręgu przedstawicielstwa handlowego”, musi mieć szkolenie dla osób kierujących pracownikami? Pracownik ten nie ma pod sobą żadnego pracownika, tylko chciał taką nazwę stanowiska ze względu na prestiż.

Celem szkolenia okresowego bhp osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych) jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Ponadto, Kodeks pracy w katalogu obowiązków osoby kierującej pracownikami wymienia:

organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, przy uwzględnieniu zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Przedstawiciel handlowy zatrudniony w celach prestiżowych na stanowisku kierownika, bez przydzielenia podległych mu pracowników, a więc niekierujący pracownikami, praktycznie kierownikiem nie jest. Nie dotyczą go obowiązki i odpowiedzialność związana z kształtowaniem warunków pracy i ochroną pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy.

W mojej ocenie o zakwalifikowaniu pracownika do odpowiedniej grupy szkoleniowej nie decyduje nazwa stanowiska, lecz charakter wykonywanej pracy. Przedstawiciela handlowego zatrudnionego błędnie na stanowisku kierownika proponuję skierować na szkolenie okresowe dla pracowników niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1–5 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Halina Góralska
główny specjalista ds. bhp,
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Czy kierownik ponosi odpowiedzialność za bhp z tytułu zajmowanego stanowiska ?

 
Do objęcia danej osoby kierującej pracownikami obowiązkami w sferze bhp na podstawie art. 212 Kodeksu pracy nie jest konieczna żadna wyjątkowa forma, a obowiązki te nie muszą stanowić treści umowy o pracę, nie muszą także być włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków w sferze bhp. Dlatego pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji ma obowiązek stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bhp – orzekł Sąd Najwyższy.

W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. akt IV KK 216/12 pracownik został oskarżony o to, że jako majster budowy odpowiedzialny z tytułu zajmowanego stanowiska za przestrzeganie przepisów z zakresu bhp nie dopełnił obowiązku poprzez brak sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace przy wykopie kanalizacji. W następstwie doszło do niewłaściwego wykonania prac przy wykopie i do usunięcia ziemi oraz przysypania jednego z pracowników, który doznał rozległych obrażeń ciała w postaci m.in. złamania kości czaszki, tj. o przestępstwo z art. 220 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 osobie, która będąc odpowiedzialna za bhp, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd rejonowy uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu. Apelację od wyroku wniósł prokurator. Sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego. Oskarżyciele posiłkowi wnieśli kasację od wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że oskarżony pełnił funkcję majstra budowy i nadzorował m.in. brygadę prowadzącą prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Do jego obowiązków należały również nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bhp i w rozumieniu art. 212 Kodeksu pracy (dalej: kp) był on osobą kierującą pracownikami. Nie posiadał jednak uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z przepisami bhp należało do kierownika budowy, którym w tym przypadku był inny pracownik. Bezpośredni nadzór nad bhp podczas wykonywania robót budowlanych na stanowiskach pracy mają natomiast sprawować kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do swoich obowiązków. Zdaniem SN, skoro do zakresu obowiązków oskarżonego nie należało kierowanie, zarządzanie i koordynowanie robotami budowlanymi, a do wypadku doszło w trakcie prowadzenia robót budowlanych, to oznacza, że nie kierował on pracownikami w trakcie prac budowlanych i nie ciążył na nim prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, a w konsekwencji nie ponosi on odpowiedzialności za przestępstwo z art. 220 § 1 Kodeksu karnego (dalej: kk). Jednocześnie wielu uchybień w organizacji prac budowlanych i zapewnieniu nad nimi właściwego nadzoru dopuścili się pracodawca oraz kierownik budowy. W rezultacie prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko prezesowi firmy oraz kierownikowi budowy, którym zarzuciła popełnienie przestępstw z art. 220 § 1 kk.

Oskarżony kierował pracami pracowników brygady, w której był m.in. pokrzywdzony. Zgodnie z art. 212 pkt 1, 3 i 5 kp osoba kierująca pracownikami ma obowiązek m.in.:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp;

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy;

- egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp.

Ustalając podmiot powinności wynikających z art. 212 kp, należy przyjąć, że przypisanie ich osobom kierującym pracownikami będzie wynikało z samego faktu pełnienia takiej roli (funkcji) kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zakładu pracy. Dla objęcia kierownika, majstra, brygadzisty czy innej osoby kierującej pracownikami obowiązkami w sferze bhp, w rozumieniu art. 212 kp, nie jest konieczna żadna wyjątkowa forma, przede wszystkim obowiązki te nie muszą stanowić treści umowy o pracę lub innego źródła stosunku pracy, na podstawie którego osoba kierująca pracownikami jest zatrudniona, nie muszą także być włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków wymienionych w art. 212 kp. Dlatego pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji ma obowiązek stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bhp. Podmiotem przestępstwa z art. 220 § 1 kk jest jedynie osoba odpowiedzialna za przestrzeganie bhp, a więc może być nim nie tylko kierownik zakładu pracy, ale również każda inna osoba kierująca pracownikami.

Aneta Mościcka

dziennikarz, prawnik

Czy w egzemplarzu dokumentacji powypadkowej dla osoby poszkodowanej wykreślić dane świadka?

 
W trakcie postępowania powypadkowego sporządzany jest m.in. protokół z przesłuchania świadka wypadku. Mogą tam zostać zamieszczone jego dane w postaci adresu zamieszkania. Czy w egzemplarzu dokumentacji dla osoby poszkodowanej należy wykreślić adres świadka?

Pracodawca jest administratorem danych osobowych świadków wypadku przy pracy. Uwzględniając brak wystarczających regulacji dotyczących przetwarzania danych świadków na potrzeby postępowania powypadkowego, warto wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, wskazać, iż dane osobowe świadka będą przetwarzane również w ramach udostępniania pełnej dokumentacji powypadkowej poszkodowanemu. W takiej sytuacji nie będzie wątpliwości co do konieczności usuwania adresu świadka z dokumentacji udostępnianej poszkodowanemu.

Świadek spoza firmy powinien udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania powypadkowego, w tym przetwarzania jego danych na potrzeby wywiązania się przez zespół powypadkowy z obowiązku udostępnienia dokumentacji powypadkowej poszkodowanemu. Udostępnianie protokołu poszkodowanemu Wiedza o wypadku wymusza na pracodawcy podjęcie szeregu czynności. Jedną z nich jest powołanie zespołu powypadkowego, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku.

Ustalenie okoliczności i przebiegu wypadku wymaga przeprowadzenia przez zespół powypadkowy postępowania dowodowego. Kluczowym dokumentem, jaki zostaje wytworzony w ramach postępowania powypadkowego, jest protokół powypadkowy. Nie może mieć on kształtu dowolnego, musi bowiem w pełni odpowiadać wymogom (wzorowi), o których mowa w przepisach rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071).

Zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Pamiętać należy, że obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zapoznanie poszkodowanego z całym protokołem powypadkowym, którego częścią są załączniki do protokołu. Tym samym nie będzie prawidłową praktyką zapoznanie poszkodowanego wyłącznie z samym protokołem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, z pominięciem załączonych do niego dokumentów ujętych w wykazie załączników. Problem z danymi osobowymi świadków Załącznikami do protokołu mogą być wyjaśnienia świadków zdarzenia – zarówno osób będących pracownikami pracodawcy poszkodowanego pracownika, jak również osób spoza zakładu, które widziały wypadek. Powoduje to istotne wątpliwości praktyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych – tym bardziej, że przepisy powypadkowe nie regulują w sposób bezpośredni kwestii zakresu danych osobowych uzyskiwanych od świadka, jak również przetwarzania tych danych. Przykładowo ich udostępniania na potrzeby realizowania uprawnienia poszkodowanego, jakim jest zapoznanie z protokołem przed jego zatwierdzeniem, oraz dostępu do dokumentacji w celu dokonywania z niej odpisów czy kopii. Uwzględniając wątpliwości w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych świadków wypadku, warto sporządzić klauzulę informacyjną na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO.

Z klauzuli powinno wynikać, iż dane osobowe świadka będą przetwarzane na potrzeby postępowania powypadkowego, w tym w ramach procesu udostępniania protokołu poszkodowanemu – protokołu wraz z załącznikami obejmującymi dane osobowe świadka.

W przypadku świadka, który nie jest pracownikiem pracodawcy poszkodowanego pracownika, warto uzyskać od niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania powypadkowego – w ramach czego dane zostaną udostępnione poszkodowanemu w ramach realizacji przysługującego mu uprawnienia zapoznania się z protokołem oraz uprawnienia wglądu do akt postępowania powypadkowego.

W przypadku świadka, który jest osobą spoza zakładu pracy, również należy sporządzić klauzulę informacyjną na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO, w której będzie zawarta informacja, iż dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postępowania powypadkowego – w tym zrealizowania względem poszkodowanego jego uprawnień w zakresie dostępu do dokumentacji powypadkowej.

Reasumując, uprawnienie w zakresie dostępu poszkodowanego do protokołu powypadkowego wraz z załącznikami, w tym wyjaśnieniami świadków wypadku, nakłada na pracodawcę obowiązek udostępnienia takiej dokumentacji. Ponieważ przepisy nie regulują kwestii udostępniania danych osobowych świadków, warto w omawianym przypadku uzyskać zgodę od świadka zdarzenia na udostępnienie jego danych osobowych poszkodowanemu.

 

Problematyka przetwarzania, w tym udostępniania danych osobowych świadków wypadku osobom poszkodowanym nie jest bezpośrednio uregulowana w przepisach powypadkowych. Uwzględniając brak stosownych regulacji, najbezpieczniej jest uzyskać zgodę świadków na udostępnienie ich danych osobowych – w postaci adresów kontaktowych, oraz imienia i nazwiska, w przypadku gdy świadek nie jest zatrudniony w zakładzie pracy i jego personalia nie są tym samym znane poszkodowanemu.

Brak zgody świadka wypadku na przetrwanie jego danych osobowych W sytuacji braku udzielenia zgody przez świadka wypadku na przetwarzanie jego danych osobowych można powołać się na przesłankę wynikającą z art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia RODO, z którego wynika, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W omawianym przypadku stroną trzecią jest pracownik poszkodowany, który mógłby, za pośrednictwem np. kancelarii prawnej, wystąpić z powództwem przeciwko świadkowi.

Uwzględniając powyższy przepis rozporządzenia RODO, wydaje się, że dopuszczalnym rozwiązaniem – w sytuacji nieuzyskania zgody od świadka wypadku na udostępnienie jego danych osobowych, będzie odwołanie się do prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez stronę trzecią – jakim jest interes prawny w zakresie wniesienia powództwa. Nie ma wówczas uzasadnienia do usuwania z dokumentacji powypadkowej udostępnianej poszkodowanemu danych osobowych świadka, w tym jego danych kontaktowych.

Gdyby bowiem uzależniać możliwość uzyskania udanych wyłącznie od zgody świadka, który może być. np. sprawcą wypadku, wówczas pracownik nie mógłby w sposób skuteczny dochodzić swoich roszczeń z uwagi na brak danych niezbędnych do sporządzenia pozwu.

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 4, art. 5, art . 6, art. 7, art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1),
art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
§ 7, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).
 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

Kiedy pracownik służby bhp będzie mógł prowadzić szkolenia okresowe

 
Czy pracownik służby bhp może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp w czasie pracy? Jeżeli nie, to czy zgodnie z nowymi przepisami o szkoleniach bhp pracodawca, będąc organizatorem szkolenia, może zlecić wykonanie tych szkoleń pracownikowi służby bhp na podstawie umowy zlecenia? Czy w takim wypadku jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach tej działalności prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu bhp?

W czasie pracy w komórce bhp na stanowisku pracownika służby bhp pracownik może wykonywać wyłącznie zadania należące do tej służby. Nie mieszczą się w jej ramach szkolenia okresowe dla pracowników. Jeżeli pracodawca będzie organizatorem szkolenia okresowego, wówczas będzie mógł na podstawie umowy cywilnoprawnej zaangażować pracownika służby bhp w charakterze wykładowcy – poza jego czasem pracy w służbie bhp. Można przyjąć, że w takim przypadku pracownik pełniący rolę wykładowcy nie będzie musiał zakładać działalności gospodarczej, ponieważ nie występuje w roli organizatora szkolenia – jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową.

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.

Należy pamiętać, że zapewnianie właściwych szkoleń bhp jest na bieżąco kontrolowane przez inspektorów pracy – praktycznie przy każdej kontroli dotyczącej sfery technicznego bezpieczeństwa pracy.

Zlecanie przez pracodawcę przeprowadzania szkoleń okresowych przez pracownika służby bhp w czasie pracy (w czasie, w którym pracownik komórki bhp wykonuje obowiązki pracownika służby bhp) nie jest działaniem prawidłowym. Nie oznacza to jednak, że pracownik służby bhp nie może uczestniczyć w procesie zapewniania szkoleń okresowych – przykładowo poza czasem pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, organizatorem szkolenia okresowego jest pracodawca. Jego rolą jest między innymi zapewnienie odpowiedniej kadry wykładowców. Wykładowcą takim może być pracownik służby bhp – zakładając, że posiada właściwy zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i bliżej nieokreślone w przepisach rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia…

Więcej na ten temat w publikacji „Praktyczne szkolenia BHP”.

Sebastian Kryczka
​prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Czy do każdego wypadku przy pracy należy wzywać pogotowie

 
Powzięcie informacji o wypadku, w tym wstępna ocena zdarzenia również w zakresie urazu jakiego doznał pracownik poszkodowany nakazują pracodawcy podjęcie obowiązków wynikających z treści rozporządzenia powypadkowego. Problem w tym, że obowiązująca regulacja nie odpowiada na kluczowe dla bezpieczeństwa poszkodowanego pracownika pytanie – w jakich przypadkach pracodawca powinien sięgnąć po fachową pomoc medyczną?

Wypadek mogący być kwalifikowany w kategoriach wypadku przy pracy z całą pewnością nie jest zdarzeniem przez pracodawcę oczekiwanym. Niezależnie od tego, że jego wystąpienie generuje liczne „pożyteczne” obowiązki związane przykładowo z refleksją na temat aktualności oceny ryzyka zawodowego. Powzięcie informacji o wypadku – czyli nie zatajenie tego faktu przez pracownika obawiającego się odpowiedzialności porządkowej lub innej "sankcji dyscyplinarnej" – nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pomocy poszkodowanemu. Pracodawca musi również zabezpieczyć miejsca zdarzenia, tak aby nie zostało ono zmanipulowane.

Jak wiadomo, kluczowym elementem wypadku przy pracy, który świadczy, iż mamy do czynienia z osobą poszkodowaną jest uraz. Problem w tym, że uraz urazowi nie jest równy, a wypadki zdarzają się nie tylko w placówkach medycznych, gdzie istnieje możliwość szybkiego udzielenia pierwszej pomocy przez osoby o najwyższych kwalifikacjach.

Udzielenie pomocy poszkodowanemu możliwe jest przez sprawnie funkcjonujący, zapewniony przez pracodawców system udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc leży w gestii pracowników wyznaczonych do tego celu. Wątpliwością nierozstrzygniętą zupełnie na gruncie przepisów powypadkowych jest natomiast kwestia ustalenia, czy konsekwencje wypadku w postaci urazu kwalifikują się do wezwania zewnętrznych służb medycznych, czy też byłoby to działanie na wyrost.

Kiedy wzywać karetkę do wypadku przy pracy?  

Z całą pewnością, wystąpienie wypadku ciężkiego i śmiertelnego zobowiązuje pracodawcę do zawiadomienia służb zewnętrznych. W przypadku wypadku śmiertelnego niezbędne jest stwierdzenie zgonu. W sytuacji wystąpienia wypadku ciężkiego, szybkie i profesjonalne działanie jest konieczne, aby wypadek ciężki nie przerodził się w wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Kłopot powstaje w przypadku urazów mniejszego kalibru.

Jak już podkreśliłem, w przepisach powypadkowych, których źródłem jest zarówno Kodeks pracy, jak i rozporządzenie sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, brak jest jednoznacznych oraz precyzyjnych wskazań w zakresie obowiązku wzywania fachowej pomocy lekarskiej – w zależności od ciężaru gatunkowego urazu jakiego doznał poszkodowany.

Aby rozstrzygnąć kwestię „wzywać czy nie wzywać pogotowie” należy odwołać się do przepisów ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.).

Z treści art. 4 przywołanej wyżej ustawy wynika, iż kto:

zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub
jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan,
w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Definicja stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wynika zaś z art. 3 pkt 8 ustawy, zgodnie z którym jest to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Co robić w razie wątpliwości?

Uwzględniając przepisy obowiązujące na gruncie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wynika, iż nie każda sytuacja uzasadnia wzywanie pogotowia. W przypadku wystąpienia wątpliwości, można oczywiście zadzwonić, opisać stan faktyczny i wówczas w gestii dyspozytora będzie podjęcie decyzji, czy w danym przypadku interwencja pogotowia będzie zasadna, czy też nie.

Warto w takiej sytuacji, sporządzić notatkę z takiej rozmowy telefonicznej dla celów dowodowych. Będzie to świadczyło, iż pracodawca lub jego upoważniony przedstawiciel dokonał należytej staranności w kwestii ustalenia zasadności wzywania pomocy z zewnątrz do poszkodowanego.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Wypadek w drodze do pracy pracownika z zadaniowym czasem pracy?


Jak potraktować wypadek w drodze do pracy w sytuacji

kiedy pracownik ma zadaniowy czas pracy? Droga do

pracy nie może być porównana z drogą wskazaną w

definicji określającej wypadek w drodze do pracy,

ponieważ pracownik był w mieście i z miejsca spożycia

posiłku pokonywał drogę najbliższą do pracy na

hulajnodze.

Definicja „wypadku w drodze” jest definicją obowiązującą niezależnie tego jakim systemem czasu pracy pracownik jest objęty. W sytuacji gdy zdarzenie, o którym mowa w pytaniu, nie wpisuje się w definicję wypadku w drodze do pracy nie można mówić o możliwości jego kwalifikowania w kategoriach wypadku w drodze. Należy jednak pamiętać, że za drogę do pracy lub z pracy, uważa się również drogę do pracy z miejsca zwykłego spożywania posiłków. Tym samym w sytuacji, o której mowa w pytaniu, istnieje możliwość kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku w drodze do pracy – niezależnie od faktu czy byłaby ona dokonywana pieszo, rowerem, samochodem, komunikacją zbiorową czy z wykorzystaniem hulajnogi.
 
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu
 
Pracownicy mogą uczestniczyć w zdarzeniach wypadkowych w różnych okolicznościach i miejscach. Najbardziej powszechnym rodzajem wypadku jest wypadek przy pracy – co nie wyklucza możliwości zaistnienia zdarzenia wypadkowego przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu po opuszczeniu terenu zakładu pracy. Należy pamiętać, że wypadek przy pracy, a wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu to zupełnie inne kategorie zdarzeń.
Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy (jego definicję) znajdziemy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Zgodnie z treścią przepisu za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zdarzenie:
nagłe
wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Ponadto za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się też przypadki, gdy droga:
a) ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
b) nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Czy droga zawsze musi być z domu do pracy/z pracy do domu?
Pojęcie drogi do pracy lub z pracy w kontekście uznania danego zdarzenia za wypadek „w drodze...” zostało rozszerzone. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do:
a) miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
c) zwykłego spożywania posiłków oraz odbywania nauki lub studiów.
W sytuacji, o której mowa w pytaniu, pracownik objęty zadaniowym systemem czasu pracy uległ wypadkowi w drodze z miejsca spożywania posiłków do pracy, kierując się drogą najbliższą, która prowadzi do zakładu.
Ważne
Na wstępie rozważań w sprawie powyższego zdarzenia warto zauważyć, że definicja wypadku w drodze jest obowiązująca niezależnie od tego w jakim systemie czasu pracy pracownik pracuje. W żadnym razie nie można uznać, iż pracownik pracujący w systemie zadaniowym nie może ulec wypadkowi w drodze tylko na tej podstawie, że względem niego pracodawca zastosował taki a nie inny system czasu pracy. Jeżeliby uznać, że system zadaniowy czas pracy wyłącza możliwość wystąpienia wypadku w drodze do pracy, wówczas oznaczałoby to nierówne traktowanie pracownika ze względu na zastosowany względem jego system czasu pracy.
Uwzględniając fakt, iż przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozszerzają pojęcie drogi do pracy, również na drogę pokonywaną z miejsca spożywania posiłków do pracy, można przyjąć, że wypadek, o którym mowa w pytaniu, może być kwalifikowany w kategoriach wypadku w drodze do pracy. Warto przy tym pamiętać, że w kontekście kwalifikowania zdarzenia w kategoriach „wypadku w drodze” nie jest istotny środek transportu z jakiego pracownik korzystał.
 
Podstawa prawna
 
art. 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.:Dz.U z 2018 poz. 1270 ze zm.)

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Czy na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia można dopisać dodatkowe informacje

 
Czy dopuszczalne jest, aby na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp wydawanego na podstawie wzoru z załącznika do rozporządzenia umieszczać: nazwę stanowiska, na którym szkolony pracownik jest zatrudniany, oraz skład i podpisy komisji egzaminacyjnej?

Wzór karty szkolenia wstępnego zawiera zakres danych osobowych, które powinny się znaleźć w prawidłowo wypełnionym dokumencie. Uwzględniając zasady minimalizacji danych osobowych, należy uznać, że nie ma podstaw do rozszerzenia zakresu danych o dodatkowe informacje w zakresie konkretyzacji stanowiska pracy oraz danych osobowych członków komisji egzaminacyjnej, w tym ich podpisów.

Karta szkolenia wstępnego bhp i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp powinny być wypełnione zgodnie z wzorami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp stanowi załącznik do rozporządzenia. Ponieważ wzór stanowi załącznik do powszechnie obowiązującego aktu prawnego, należy uznać, że jest on częścią przepisów prawnych, a nie luźną propozycją, z której może, ale nie musi, skorzystać pracodawca. W tym przypadku wzór określa zakres danych osobowych, jakie powinny zostać umieszczone w treści zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Prawidłowo wypełnione zaświadczenie powinno określać nazwę organizatora szkolenia, imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia osoby przeszkolonej, jak również podpis osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia. Uwzględniając powyższy zakres danych, nie ma bezpośrednich podstaw prawnych do umieszczania w prawidłowo wypełnionym zaświadczeniu informacji o stanowisku pracy osoby, która ukończyła szkolenie oraz informacji w zakresie danych osobowych składu komisji egzaminacyjnej.

Warto pamiętać o obowiązującej na gruncie rozporządzenia RODO zasadzie minimalizacji danych osobowych. Umieszczanie w treści zaświadczenia dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza zakres wynikający z przepisów rozporządzenia może być uznane za naruszenie wspomnianej zasady, wynikającej z art 5 rozporządzenia RODO.

Warto pamiętać, że prawidłowość procesu szkolenia w dziedzinie bhp oraz wypełniania dokumentacji jest kontrolowana przez inspektorów pracy. Umieszczanie dodatkowych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza obowiązujące przepisy może być zakwestionowane przez inspektora pracy podczas czynności kontrolno-nadzorczych.
 
Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Czy można potwierdzić kserokopie dokumentów bhp „za zgodność z oryginałem”

 
Przepisy regulujące problematykę bhp, w tym generowaną na jej potrzeby dokumentację, nie regulują zagadnienia sporządzania kserokopii dokumentów oraz ich poświadczania za zgodność z oryginałem. Nie odsyłają w tym zakresie zarówno do zasad obowiązujących na gruncie postępowania administracyjnego jak również postępowania cywilnego. Tym samym, uwzględniając brak uregulowań tego zagadnienia, można uznać, iż nie ma przeciwwskazań potwierdzenia kopii dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy w ramach prowadzonej działalności. Odrębną kwestią będzie natomiast ostateczna ocena skutków (ważności) takiego poświadczenia.

Czy trzeba potwierdzać kopie dokumentów bhp?

W praktyce prowadzący działalność w dziedzinie bhp, wykonując określone zadania na rzecz pracodawcy, może mieć wątpliwość czy kopie wytworzonych dokumentów powinny (lub mogą) być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Przepisy prawa pracy, w tym z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, regulując rodzaje dokumentacji generowanej w ramach realizowania obowiązków z zakresu bhp nie wskazują na konieczność stosowania w przypadku kopii dokumentów potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Praktyka polegająca na potwierdzeniu kopii dokumentu za zgodność z oryginałem jest stosowana powszechnie przed organami administracji publicznej, które działają na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, jak również w postępowaniach realizowanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Czy można potwierdzać kopie dokumentów bhp?

Brak jednoznacznych bezpośrednich przepisów odnoszących się do zamieszczania adnotacji „za zgodność z oryginałem” w przypadku sporządzania kopii dokumentacji z zakresu bhp nie zakazuje oczywiście prowadzącemu działalność w zakresie bhp sporządzania takich adnotacji, np. w formie pieczątek. Tym bardziej, że sporządzone dokumenty nie mają waloru dokumentów urzędowych. Odrębną sprawą jest natomiast ocena wartości lub znaczenia takiej adnotacji, jako potwierdzenia zgodności kopii z dokumentem oryginalnym.

Uwzględniając brak uregulowania w przepisach bhp kwestii potwierdzania „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów nie ma również jednoznacznego wskazania rodzaju czy zakresu dokumentacji, której kopie mogą być w ten sposób opieczętowane.

Komentarz eksperta:
Uwzględniając brak bezpośrednich uregulowań dotyczących potwierdzenia kopii dokumentacji związanej z działalnością w obrębie bhp za zgodność z oryginałem, optymalnym postępowaniem wydaje się być sporządzanie dokumentacji oryginalnej w niezbędnej liczbie egzemplarzy – choć oczywiście nie zawsze jest to możliwe uwzględniając zasadę szybkości i prostoty postępowania.

Podstawa prawna :

art. 23711 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
 
Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Czy dodatek za pracę w warunkach szkodliwych należy wypłacać pracownikom czasowo delegowanym do takiej pracy?

Czy pracownik czasowo oddelegowany do prac gospodarczych na terenie zewnętrznym, np. do koszenia trawy, powinien mieć wypłacany

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych nie jest świadczeniem obligatoryjnym – przysługuje, o ile jest on przewidziany w przepisach zakładowych. Jeżeli zatem przepisy wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy przewidują przyznawanie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych dla zdrowia, wówczas należy pozytywnie rozważyć zasadność wypłacania dodatku pracownikowi delegowanemu czasowo do wykonywania takich prac. W przeciwnym azie pracodawca może narazić się na zarzut nierównego traktowania pracowników.

Jeżeli przepisy zakładowe kwalifikują prace gospodarcze, o których mowa w pytaniu, do prac wykonywanych w warunkach szkodliwych – co wiąże się z dodatkiem do wynagrodzenia – wówczas pracownik delegowany zasowo do ich wykonywania powinien mieć wypłacany dodatek.

Zwykle dodatek za pracę w warunkach szkodliwych ustalany jest kwotowo lub jako procent najniższej stawki wynagrodzenia i przysługuje za czas przepracowany w określonych warunkach. Jeżeli zatem prace wykonywane przez delegowanego pracownika gospodarczego nie noszą znamion prac wykonywanych w warunkach szkodliwych – choć dodatki u pracodawcy są przewidziane, pracodawca nie ma obowiązku ich wypłacania. Możliwa jest również sytuacja odwrotna – pracownik może wykonywać prace zaliczane do prac wykonywanych w szkodliwych warunkach, a przepisy zakładowe dodatków nie przywidują – wówczas pracownik nie będzie miał roszczenia w sprawie ich wypłacenia.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

Kiedy pracodawca może być organizatorem

szkolenia okresowego dla kierowników.

 
Czy pracodawca może być organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób na kierowniczych stanowiskach pracujących w jego firmie?

Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca był organizatorem szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami. Obostrzenie w tym zakresie dotyczy wyłącznie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie zapewnia pracownikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi wywoływać zagrożenia. Uczestnicy szkolenia poznają ponadto przepisy i zasady bhp niezbędne do wykonywania danej pracy oraz umiejętności bezpiecznego wykonywania umówionych zadań.

Szkolenie okresowe organizowane jest względem wszystkich pracowników – z wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, przy założeniu, że pracodawca spełnia pozostałe kryteria, o których mowa w Kodeksie pracy, uprawniające do odstępstw od szkoleń okresowych.

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce pracodawca może mieć wątpliwości, czy organizatorem szkolenia dla szeroko rozumianej kadry kierowniczej może być wyłączniejednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Odnosząc się do powyższego zagadnienia, należy wskazać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne. W pozostałym zakresie nie ma przeciwwskazań, aby organizatorem szkolenia był pracodawca. Dotyczy to również szkoleń okresowych organizowanych dla kadry kierowniczej. Warto zauważyć, że zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, szkolenie okresowe odbywają osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Niezależnie od faktu, że przywołany przepis wymienia jednym ciągiem pracodawcę oraz osoby kierujące pracownikami, nie ma podstaw, aby uznać, że organizatorem szkolenia dla osób kierujących powinna być wyłącznie zewnętrzna jednostka szkoleniowa w dziedzinie bhp. Wynika to z jednoznacznie brzmiącego przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, który wyraźnie stanowi, że wyłącznie wobec pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy właściwym podmiotem organizującym i prowadzącym szkolenie jest jednostka szkoleniowa w dziedzinie bhp.

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Dyscyplinarka za podjadanie w pracy. Sklepy obserwują i ostro reagują

 
Lada moment wejdą w życie nowe przepisy o niemarnotrawieniu żywności. Tymczasem wyrzucanie pracowników z pracy – i to dyscyplinarnie – za podjadanie towarów przeznaczonych do utylizacji to wciąż praktyka wielu pracodawców. Pojawia się pytanie, czy taka kara nie jest na wyrost.

Zakaz wyrzucania jedzenia zdatnego do spożycia - wprowadzi go już za kilka dni, bo 18 września, ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. poz. 1680). Zgodnie z nową regulacją sklepy będą musiały przekazywać niesprzedane towary organizacjom pożytku publicznego. Przy tej okazji rozgorzała dyskusja na temat tego, czy zwalnianie pracowników, zwłaszcza za podjadanie produktów uszkodzonych, często przeznaczonych na tzw. odpad (czyli do utylizacji), jest etyczne.

Czytaj więcej na :https://praca.interia.pl/news-dyscyplinarka-za-podjadanie-w-pracy-sklepy-obserwuja-i-ostro,nId,3201102
 
 

Kiedy inspektor PIP wyda nakaz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej

 
W przypadku stwierdzenia, że stan bhp zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, inspektor pracy ma prawo skierować do okręgowego inspektora pracy wniosek o wydanie decyzji nakazującej zaprzestanie

prowadzenia działalności skontrolowanemu podmiotowi. 

Działalność kontrolno-nadzorcza inspektorów pracy nastawiona jest w dużej mierze na problematykę technicznego bezpieczeństwa pracy. Obok takich zagadnień jak:

profilaktyczne badania lekarskie,
szkolenia bhp,
ocena ryzyka zawodowego
inspektorzy pracy badają czy stanowiska pracy usytuowane są w nieruchomości, której stan techniczny pozwala stwierdzić, że wykonywanie pracy nie zagraża zdrowiu lub życiu osób zatrudnionych. W większości przypadków praca organizowana jest w budynkach, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń w kontekście możliwych zagrożeń zdrowia i życia osób zatrudnionych. Bywają jednak przypadki, kiedy kontrola wykaże na tyle rażące i obiektywnie widoczne nieprawidłowości, w obliczu których inspektor pracy nie może przejść obojętnie.

Ważne

Pracodawca, który zatrudnia pracowników i wskazuje jako miejsce wykonywania pracy obiekt, którego stan techniczny stoi pod dużym znakiem zapytania ryzykuje, że w wyniku kontroli właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy wyda decyzję nakazującą zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju.

W praktyce okazuje się jednak, że nie tylko stan techniczny budynku może być podstawą wydania decyzji nakazującej zaprzestania prowadzenia działalności. Nie wymaga specjalnego komentarza na ile wydanie takiej decyzji skomplikuje życie pracodawcy lub podmiotu zatrudniającego pracobiorców na innej podstawie niż stosunek pracy. Tym samym warto wiedzieć, w jakich najczęściej przypadkach organy PIP wydają wspomnianą decyzję nakazową. Pozwoli to na zorganizowanie procesu pracy w warunkach nie dających podstaw do zastosowania przez inspektorów pracy tak radykalnych środków prawnych.

Nakaz zaprzestania prowadzenia działalności

W przypadku decyzji nakazującej zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju warto mieć świadomość, że wydawane są one w szczególnych przypadkach przy wystąpieniu łącznie dwóch przesłanek:

Wystąpienie naruszenia przepisów, które w sposób bezpośredni zagraża życiu lub zdrowiu pracowników, osób świadczących pracę na innej podstawie w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą.
Trwałość stwierdzonych naruszeń, której nie można usunąć w drodze innych decyzji inspektora pracy.
O powstaniu bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia można mówić gdy istnieje obiektywne, duże prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w stosunku do dóbr, które powinny podlegać największej ochronie jakimi są życie i zdrowie.

Naruszenia przepisów będące podstawą do wydania nakazu

W najczęstszych przypadkach podstawą do wydania komentowanego nakazu jest niespełnianie przez obiekty i pomieszczenia pracy wymagań techniczno-budowlanych. 

Do naruszeń stwierdzanych przez inspektorów, poprzedzających wydanie decyzji nakazującej  zaprzestanie prowadzenia działalności, należy zaliczyć brak zapewnienia właściwych warunków użytkowych odpowiadających rzeczywistemu przeznaczeniu obiektu. Przekłada się to automatycznie na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa tu o sytuacjach prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej w obiektach o innym przeznaczeniu, np. w garażu czy stodole.

Do stwierdzanych nieprawidłowości skutkujących wydaniem komentowanego nakazu można również zaliczyć użytkowanie pomieszczeń stałej pracy, niekorespondujących z rodzajem wykorzystywanej w pracy technologii czy z liczbą zatrudnionych pracowników. Co ma związek ze zbyt małą wysokością pomieszczeń w kontekście braku właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Należy mieć świadomość, że organy PIP z dużą rozwagą podchodzą do korzystania z decyzji nakazującej zaprzestanie działalności. Zasadniczo ma ona na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Z drugiej jednak strony jej najczęstszym skutkiem jest likwidacja stanowiska pracy, co w rezultacie prowadzi do utraty miejsca pracy (uwzględniając nikłe w większości przypadków szanse na zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę innej pracy). Tym samym wydanie decyzji nakazującej zaprzestanie działalności stanowi absolutną ostateczność, w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania innych środków prawnych zmierzających do wyeliminowania zagrożenia.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Czy żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody?

 
Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż te które wskazano w protokole powypadkowym lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, czyli żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody – orzekł Sąd Najwyższy.

W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2018 r., (sygn. akt I PK 176/17) powódka zatrudniona w piekarni uległa wypadkowi przy pracy 30 listopada 2010 r. Zespół powypadkowy ustalił, że zgodnie z poleceniami kierownika, powódka miała wyznaczone stanowisko pracy przy zmywaniu blach, przy wykonywaniu tej pracy nie powinna przebywać na innym stanowisku. Ponadto zespół ustalił, że samodzielnie, naruszając zasady ustalonego porządku i organizacji pracy, udała się na nie swoje stanowisko pracy, gdzie nie powinna się znajdować i dodatkowo, że poruszając się w rejonie tego stanowiska pracy, nie obserwowała uważnie drogi, którą się poruszała, nie zachowując należytej ostrożności.

Sąd I

Powódka wniosła pozew do sądu  o zadośćuczynienie, rentę wyrównawczą i koszty opieki w związku z wypadkiem przy pracy z 30 listopada 2010 r.. Sąd uznał, że co do zasady jest słuszne i nie uległo przedawnieniu. Sąd wyjaśnił, że wprawdzie złożenie pozwu w omawianej sprawie miało miejsce już po upływie 3 lat od dnia wypadku przy pracy, to jednak doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia w związku z tym, że powódka wytoczyła wcześniej powództwo o sprostowanie protokołu powypadkowego.

W ocenie sądu pierwszej instancji, wytoczenie tego powództwa zmierzało pośrednio do ustalenia osoby odpowiedzialnej za wypadek, skoro wedle protokołu powypadkowego w jego pierwotnym brzmieniu nie było żadnych podstaw do twierdzenia, że podmiotem odpowiedzialnym może być pracodawca. Dopiero postępowanie dowodowe prowadzone w tamtej sprawie ujawniło okoliczności pozwalające zidentyfikować pracodawcę jako podmiot odpowiedzialny. Sąd rejonowy uznał w rezultacie, że trzyletni okres przedawnienia rozpoczął swój bieg od daty prawomocności wyroku sądu rejonowego tj. od 8 sierpnia 2012 r.

Pracodawca odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu okręgowego, który w wyniku apelacji pozwanego oddalił powództwo.

Sąd okręgowy uznał, że sąd rejonowy błędnie ustalił datę, w której powódka dowiedziała się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Powódka miała bowiem informację o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej już w dniu wypadku, tj. 30 listopada 2010 r.

Powódka złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok i przekazał sądowi okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy

W myśl art. 4421 § 1 Kodeksu cywilnego  roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Sąd Najwyższy podkreślił, że rozpoczęcie biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia było uzależnione jedynie od wykazania wiedzy poszkodowanego o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W omawianej sprawie powódka miała informację pozwalającą przypisać pracodawcy odpowiedzialność za szkodę w chwili zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu powypadkowego (21 grudnia 2010 r.) wskazujących, że nie zgadza się z przypisaniem jej wyłącznej winy za wypadek przy pracy. To oznacza, że trzyletni termin przedawnienia zakończyłby swój bieg 21 grudnia 2013 r., przed wniesieniem powództwa w omawianej sprawie – 16 maja 2014 r., gdyby nie został przerwany.
 

Dochodząc roszczeń o naprawienie szkody warto pamiętać:

datę wymagalności roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wyznacza uzyskanie informacji o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia,
bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od otrzymania przez poszkodowanego informacji, które pozwalają z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo szkody konkretnej osobie,
pozew o sprostowanie protokołu powypadkowego przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody.
Aneta Mościcka

prawnik, dziennikarz

Czy pracownik służby bhp może odmówić prowadzenia szkoleń wstępnych

 
W naszej firmie pracownik służby bhp powołał się na rozporządzenie w sprawie służby bhp i odmówił prowadzenia szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników. W rozporządzeniu tym nie wskazano jednoznacznie, że jest to obowiązek pracowników służby bhp. Czy pracownik ma rację?

Bezpośrednim źródłem obowiązku prowadzenia szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego przez pracownika służby bhp jest rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym niezależnie od faktu braku bezpośredniego wyeksponowania obowiązku prowadzenia instruktażu ogólnego w przepisach rozporządzenia w sprawie służby bhp, pracownik tej służby nie powinien odmawiać przeprowadzenia szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkoleniaw dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W praktyce angażowanie pracownika służby bhp do prowadzenia instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego może budzić wątpliwości ze strony pracowników tej służby. Wynika to z faktu, że rozporządzenie w sprawie służby bhp, wymieniając zakres działań oraz uprawnień pracowników służby bhp, nie wymienia w sposób bezpośredni obowiązku prowadzenia szkoleń wstępnych. Tym samym powstaje pytanie: Czy pracownik służby bhp ma możliwość zakwestionowania polecenia pracodawcy w zakresie zapewnienia szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego? Odnosząc się do powyższej wątpliwości, wydaje się, że pracownik służby bhp nie powinien odmówić przeprowadzania instruktażu ogólnego...

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność porządkowa z tytułu naruszenia przepisów bhp

 
Wypadki przy pracy są zdarzeniami do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej.

Mimo wypełniania przez pracodawców obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w żadnym razie nie można wykluczyć, że nie dojdzie do zdarzenia nagłego, spowodowanego przyczyną zewnętrzną, powodującego uraz na osobie lub śmierć, mającego związek z pracą. Wypadek przy pracy może zdarzyć się niezależnie od wielkości pracodawcy, formy organizacyjno-prawnej, jak również od profilu prowadzonej działalności. Większe ryzyko wypadkowe będzie oczywiście dotyczyło pracodawców prowadzących działalność w branży budowlanej czy prowadzących gospodarstwo rolne niż w przypadku podmiotów zatrudniających pracowników w biurowych w warunkach pracy.

Jak wiadomo ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie tego czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy czy też nie następuje w treści protokołu powypadkowego, który jednocześnie stanowi oficjalne potwierdzenie prawnej kwalifikacji zdarzenia. Zanim jednak zespół powypadkowy w sposób ostateczny potwierdzi, że zdarzenie wypełnia znamiona wypadku przy pracy czy też nie, istnieje możliwość dokonania oceny całego zdarzenia pod innym kątem - w kontekście zachowania pracownika przed wypadkiem, które może być oceniane w kategoriach naruszenia przepisów i zasad bhp.

Postępowanie powypadkowe prowadzi powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w składzie określonym przepisach rozporządzenia w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Przepisy wskazują zadania jakie stoją przed zespołem powypadkowym, które sprowadzają się do:

przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie,
przyjęcia kwalifikacji prawnej zdarzenia oraz
sporządzenia niezbędnej dokumentacji.
Odrębnym postępowaniem od postępowania powypadkowego jest postępowanie w sprawie nałożenie na pracownika kary porządkowej w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez zatrudnionego przewinienia porządkowego w zakresie bhp.

Zespół powypadkowy nie posiada formalnie kompetencji do prowadzenia takiego postępowania, jednak pracownik służby bhp w ramach postępowania powypadkowego ma prawo wnioskować do pracodawcy o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary porządkowej oraz ukaranie w związku z naruszeniem przez pracownika przepisów i zasad bhp.

Jak wiadomo postępowanie powypadkowe i obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy mają charakter priorytetowy w stosunku do postępowania zmierzającego do nałożenia kary porządkowej na pracownika. Czynności powypadkowe wpisują się bowiem w obowiązki prawne - procedura nakładania kary porządkowej jest natomiast uprawnieniem pracodawcy a nie jego obowiązkiem.

Zarówno w ramach postępowania powypadkowego, również w postępowaniu w sprawie nałożenia na pracownika kary porządkowej ustaleniu podlegają okoliczności towarzyszące zdarzeniu, w tym działania lub zaniechania pokrzywdzonego poprzedzające zdarzenie. Zarówno w przypadku postępowania powypadkowego, jak i w przypadku postępowania w sprawie nałożenia kary porządkowej pobiera się wyjaśnienia od pracownika w ramach czynności wysłuchania. Niezależnie od potrzeby dokonania ustaleń w zakresie zachowania pokrzywdzonego w związku z wypadkiem, inny jest efekt postępowania powypadkowego a inne postępowania w sprawie nałożenia kary porządkowej. W konsekwencji istnieje możliwość, że pracownik pokrzywdzony będzie osobą która uległa wypadkowi przy pracy, która w konsekwencji została dodatkowo ukarana karą porządkową - upomnienia, nagany lub karą pieniężną w związku z przewinieniem porządkowym z zakresu bhp. W żadnym razie nie ma podstaw aby pracodawca odstąpił od ukarania pracownika karą porządkową w sytuacji gdy z prowadzonych postępowań jednoznacznie wynika, że do wypadku doszło w wyniku naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Reasumując, w przypadku zdarzenia które może być ostatecznie kwalifikowane w kategoriach wypadku przy pracy istnieje możliwość prowadzenia dwóch niezależnych postępowań, które jednak mogą się przenikać i wzajemnie uzupełniać. Postępowaniem głównym jest postępowanie w sprawie wypadku przy pracy, drugie – fakultatywne dotyczy możliwości zastosowania przepisów o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej.

Postępowanie w sprawie nałożenia kary może okazać się postępowaniem niezwykle istotnym na potrzeby postępowania powypadkowego. Wykaże ono - lub też nie, że do wypadku doszło nie w związku z brakiem  zapewnienia właściwych warunków pracy lub siły wyższej niezależnej od pracownika tylko na skutek naruszenia przez zatrudnionego podstawowych obowiązków pracowniczych, do których zalicza się obowiązek wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

Jak bezpiecznie zorganizować pracę zmianową?

Funkcjonowanie pracodawcy w trybie jednozmianowym nie stwarza szczególnych problemów związanych zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Problem może pojawić się w przypadku pracodawców gdzie proces pracy podzielony jest na zmiany. Niezależnie od przyjętej organizacji pracy pracownicy muszą mieć zapewnione właściwe warunki bezpieczeństwa, a zatem sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy – zarówno w ciągu dnia, jak i podczas pracy w porze nocnej. Jak o to zadbać i jak to zorganizować?

Zatrudnianie pracobiorców niezależnie od podstawy prawnej nakłada na podmiot zatrudniający szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Najbardziej przejrzyście są one ukształtowane w ramach relacji pracodawca – pracownicy, w ramach ogólnej zasady, zgodnie z którą pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy nakładające na pracodawcę szereg obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy obowiązują wszystkich pracodawców, niezależnie od:

liczby zatrudnionych pracowników,
formy organizacyjno-prawnej w jakiej działalność jest prowadzona,
sposobu zorganizowania dzielności w kontekście czasu pracy funkcjonowania zakładu.
Bezpieczeństwo pracy to nie tylko wydanie środków ochrony indywidualnej pracownikom przeszkolonym i zweryfikowanym pod względem zdrowotnym w ramach profilaktycznych badań lekarskich. Rolą, a właściwie obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, jak również wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Ważne

Powyższe działania powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Uwzględniając powyższe zasady, obowiązkiem pracodawcy jest takie dostosowanie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, aby jego sprawność korespondowała z wspomnianym zakresem działalności, liczby pracowników, rodzajem prac oraz poziomem występujących zagrożeń.

Problemy organizacyjne w zakresie zapewnienia właściwych bezpiecznych warunków pracy w kontekście powyższych wymagań mogą występować w przypadku pracy zmianowej.Zarówno tam gdzie na każdej zmianie realizowane procesy pracy są identyczne – wykonywane w takiej samej obsadzie stanowisk pracy, przy użyciu tych samych szeroko rozumianych narzędzi pracy, w takim samym środowisku pracy – jak również w przypadkach gdy każda zmiana odznacza się nieco innymi warunkami pracy.

Kiedy zakład może odwiedzić inspektor PIP

Przy zmianowej organizacji pracy część pracodawców podchodzi do problemu bezpieczeństwa w sposób szczególny w stosunku do zmiany funkcjonującej w typowych dla zakładów pracy godzinach pracy - od 7:00 do 15:00 (8:00 – 16:00). Z czego wynika taka „troska” o bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w tych godzinach? Jest to bowiem pora, w której z największym prawdopodobieństwem w zakładzie pracy może pojawić się inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Wprawdzie inspektorzy pracy mają możliwość przeprowadzania kontroli o każdej porze dnia i nocy, to kontrola nocnej zmiany – w ramach wizytacji zakładu pracy – nie jest zjawiskiem częstym w działalności kontrolno-nadzorczej PIP. Jeżeli inspektor pracy musi, z całą pewnością przyjdzie na kontrolę w godzinach dla niego dogodnych – co najczęściej wyklucza wizytę w zakładzie w porze nocnej (choć może się to zdarzyć w szczególnych przypadkach).

Co grozi pracodawcy za niedopełnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa zatrudnionym?

Uwzględniając powyższe, część pracodawców może stać na stanowisku, iż sposób zorganizowania pracy na zmianach, których godziny pracy nie korespondują z godzinami wykonywania przez inspektorów pracy działań kontrolnych, może wykazywać większe odstępstwa w zakresie bhp.

Powyższy pogląd – poniekąd logiczny – jest nie do pogodzenia z obowiązkiem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim zatrudnionym, niezależnie od tego w jakich porach świadczą pracę. W przeciwnym razie pracodawca w pierwszej kolejności naraża się na zarzut nierównego traktowania w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy – pracownikom wykonującym taką samą pracę w tych samych warunkach pracy. Należy ponadto pamiętać, że wypadek przy pracy może mieć miejsce nie tylko na pierwszej „reprezentatywnej dla inspektorów pracy” zmianie, ale szczególnie podczas wykonywania pracy w porze nocnej, która to pora nie jest naturalnym okresem doby, w którym człowiek optymalnie funkcjonuje w pracy.

Jak zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa zatrudnionym?

Rolą pracodawcy w ramach zmianowej organizacji pracy jest zapewnienie analogicznego poziomu bezpieczeństwa na każdej zmianie. Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, w ramach której przykładowo pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy jest pracownikiem świadczącym pracę tylko w obrębie jednej zmiany. Nie oznacza to oczywiście, że osoba taka powinna być w pracy 24 godziny. Pracownika wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników obowiązuje taki sam system czasu pracy jak pozostałych pracowników – w tym prawo do odpoczynków.

Ważne

W konsekwencji, obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie pracowników wyznaczonych na każdej zmianie – w tym realizowanej w porze nocnej.

Problematyka sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy, oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników jest zawsze kontrolowana w przypadku rutynowych działań inspektorów pracy, a w szczególności w sytuacji gdy zdarzył się wypadek ciężki śmiertelny lub zbiorowy. W takich przypadkach obowiązkiem pracodawcy będzie wykazanie, przed prokuratorem i inspektorem pracy, iż wywiązał się ze swoich obowiązków w zakresie zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy na zmianie, podczas której doszło do wypadku.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania
 

Od listopada trudniej będzie zwolnić

pracownika. Firmy niezawodolone

 
Dobra wiadomość dla pracowników, gorsza dla pracodawców. Od listopada już sąd pierwszej instancji będzie mógł przywrócić bezprawnie zwolnionego do pracy. Gorzej, jeśli II instancja ten wyrok uchyli.
 
Dziś zwolniony pracownik może skierować sprawę do sądu – jeśli uzyska prawomocny wyrok, co najczęściej oznacza dwie instancje potwierdzające bezprawność zwolnienia, pracodawca powinien ponownie go zatrudnić. Od listopada sytuacja zdecydowanie się zmieni – donosi "Dziennik Gazeta Prawna".
 
 

PRAWO PRACY - KODEKS PRACY

Kodeks pracy 2019. Zmiany w wypłacie wynagrodzeń oraz PPK
 
Kodeks pracy jest stosunkowo często nowelizowany. W 2019 roku wprowadzono kilka istotnych zmian, m.in. nowe zasady wypłaty wynagrodzeń oraz nową rewolucję emerytalną PPK.
 
Kodeks pracy w Polsce określa ustawa z 26 czerwca 1974 r. Jest on jednak często nowelizowany, ostatnie zmiany wprowadzone zostały na początku stycznia br.
Znowelizowany kodeks pracy obejmuje nowe zasady wypłaty wynagrodzeń. Do 2019 r. podstawową formą była wypłata gotówki do rąk pracownika. Przelew na rachunek bankowy wymagał odpowiednich regulacji i pisemnej zgody zatrudnionego. Obecnie sytuacja została "odwrócona".
 
 
 

Kiedy brygadzista może prowadzić instruktaż stanowiskowy

 
W zakładzie podjęto decyzję, że szkolenia stanowiskowe będą prowadzić brygadziści. Czy samo szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp wystarczy, żeby mogli robić innym instruktaż stanowiskowy? W przepisach nie znalazłem takiego szkolenia. Czy raczej powinni przejść szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami i dopiero wtedy prowadzić instruktaż stanowiskowy? Czy są dopuszczalne jakieś inne formy szkolenia niż te określone w rozporządzeniu o szkoleniach bhp?

Osoba kierująca pracownikami nie musi ukończyć dodatkowego szkolenia z metodyki ani z przygotowania pedagogicznego. Wystarczy, że z wynikiem pozytywnym ukończy szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierujące pracownikami, tak jak wszyscy pracownicy w danej firmie, powinny mieć ukończony instruktaż ogólny, czyli szkolenie wstępne w dziedzinie bhp. Dodatkowo ta grupa pracowników powinna ukończyć szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Przepisy wskazanego rozporządzenia stanowią, że wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca mogą prowadzić instruktaż stanowiskowy, jeżeli:

posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
W ramowym programie szkolenia okresowego, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami została zawarta tematyka dotycząca organizacji i metodyki szkolenia w zakresie bhp (2 godziny lekcyjne). Można zatem przyjąć, że ukończenie szkolenia okresowego dla wskazanej grupy pracowników stanowi potwierdzenie przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Warto podkreślić, że nie ma szczegółowych przepisów, które nakładają na pracodawcę i inne osoby kierujące pracownikami obowiązek ukończenia dodatkowego przygotowania pedagogicznego lub z zakresu metodyki, niż te, które odbywają się w ramach szkolenia okresowego.

Mariusz Foremniak
główny specjalista ds. bhp
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Czy badania okresowe można wykonać w trakcie urlopu wypoczynkowego?

 
Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. W praktyce nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy termin badań okresowych przypadnie podczas urlopu pracownika. Czy w takim przypadku obowiązkiem zatrudnionego będzie realizacja badań w czasie urlopu i czy orzeczenie lekarskie wydane w takich warunkach będzie wiążące?

Badania lekarskie zaliczają się do szczególnych środków profilaktycznych – pozwalają bowiem zapobiegać, przynajmniej teoretycznie świadczeniu pracy przez osoby, które jej wykonywać nie powinny. Zrealizowanie badań wstępnych oraz uzyskanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu na badania nie oznacza, że zatrudniony będzie przez cały okres aktywności zawodowej miał kwalifikacje zdrowotne do wykonywania pracy. Weryfikacji stanu zdrowia służą regularne badania okresowe.

Podstawą udania się pracownika na badanie lekarskie – w przypadku badań profilaktycznych okresowych jest nie tylko zbliżający się upływ okresu ważności poprzednich badań ale i skierowanie na badania wypełnione przez pracodawcę i przekazane pracownikowi.

Uwaga!

Przyjmuje się, że skierowanie na badania lekarskie jest poleceniem służbowym, które pracownik powinien bezwzględnie wykonać, chcąc kontynuować zatrudnienie.

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi konkretny termin na wykonanie badania profilaktycznego?

Pracodawca wręczając pracownikowi skierowanie na badania lekarskie może pozostawić pracownikowi wybór w zakresie terminu (konkretnego dnia), w jakim pracownik uda się na badanie lekarskie, który powinien przypadać przed upływem ważności dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego. Jednak z ważnych względów – np. organizacyjnych, pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykonania badań lekarskich w konkretnym dniu, o wybranej przez pracodawcę porze.

Uwaga!

Co do zasady badania profilaktyczne bez względu na to czy są to badania okresowe czy kontrolne powinny być w pierwszej kolejności przeprowadzane w godzinach pracy. Zasada wynikająca z art. 229 § 3 kp jest dla pracodawcy wiążącym wskazaniem, aby w pierwszej kolejności kierował pracowników na te badania w godzinach pracy. W takim wypadku pracownik mimo, iż formalnie pracy nie świadczy, zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Czy na profilaktyczne badania lekarskie można skierować pracownika podczas urlopu?

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przeprowadzanie badań lekarskich poza godzinami pracy. Ponieważ przepisy nie precyzują przypadków w jakich zlecanie badań poza godzinami pracy jest dopuszczalne, w praktyce może się zdarzyć sytuacja, zamach w której pracodawca zechce, aby badanie profilaktyczne zostało zrealizowane w czasie urlopu wypoczynkowego. Nie można bowiem wykluczyć przypadku kiedy to termin ważności badań lekarskich upłynie w okresie korzystania przez pracownika z uprawnień urlopowych.

Odnosząc się do powyższego przypadku należy stwierdzić, że pracodawca nie powinien powoływać się na przesłankę możliwości realizacji badań lekarskich po godzinach pracy i oczekiwać ich zrealizowania przez pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego.

Ważne

Mimo, iż przepisy dopuszczają możliwość realizacji badań po godzinach pracy w żadnym wypadku nie można tej zasady rozciągnąć na dni w których pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Możliwość zrealizowania badań po godzinach pracy może mieć miejsce gdy pracownik ze względu na organizację pracy nie jest w stanie ich wykonać w godzinach, w których funkcjonuje placówka medycyny pracy. Są to jednak dni pracy – czyli takie, w których pracownik w harmonogramowych godzinach świadczy pracę, a nie dni wolne od pracy wykorzystywane w ramach urlopu wypoczynkowego.

Uwaga!

Uwzględniając powyższe, rolą pracodawcy jest takie ustalenie terminu lub przedziału czasu, w ramach którego pracownik powinien zrealizować badania profilaktyczne, aby nie pozostawał on w kolizji z urlopem wypoczynkowym.

Co kiedy pracownik nie widzi problemu wykonania badania podczas urlopu, czy orzeczenie jest ważne?

- Co jednak w przypadku gdy pracownik spędza urlop w miejscowości, w której znajduje się zarówno siedziba zakładu pracy, jak również placówka medycyny pracy, a zatrudniony nie widzi żadnych przeszkód, aby badania profilaktyczne przeprowadzić w czasie urlopu?

W sytuacji gdy pracownik zrealizował badania profilaktyczne w czasie urlopu wypoczynkowego w żadnym razie nie można uznać, iż orzeczenie lekarskie jest obarczone wadą i nie jest wiążące w zakresie swojego rozstrzygnięcia. Pracownik po powrocie z urlopu przekazując pracodawcy orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy może wówczas od pierwszego dnia wykonywać swoje obowiązki. Odrębną kwestią jest oczywiście ocena racjonalności działania pracownika, który zdecydował się wykonać badania w czasie gdy nie miał takiego obowiązku.

Czy inspektor pracy podważy badania lekarskie wykonane w czasie urlopu?

Problem pojawi się wówczas gdy u pracodawcy zjawi się inspektor pracy, który będzie kontrolował problematykę profilaktycznych badań lekarskich oraz realizację przez pracodawcę przepisów dotyczących udzielania urlopów wypoczynkowych. W takim przypadku istnieje ryzyko, że inspektor pracy zauważy, iż orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy zostało wydane w czasie przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym. Należy wówczas spodziewać się pisemnego wystąpienia, w którym inspektor zobowiąże pracodawcę do zapewniania badań profilaktycznych w dniach pracy, a nie w dniach, w których pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych.

W sytuacjach skrajnych, gdy zobowiązywanie pracowników do realizowania profilaktycznych badań lekarskich w dniach wolnych od pracy jest „normą zakładową”, inspektor pracy może praktykę pracodawcy ocenić w kategorii wykroczenia, jak również przestępstwa przeciwko prawom pracownika – przeciwko prawu do wykorzystywania urlopu wypoczynkowego zgodnie z przeznaczeniem.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Jak oznaczyć stres w skierowaniu na badania lekarskie?

 
Nasz pracownik administracyjno-biurowy awansuje na naczelnika, dochodzi mu czynnik zagrożenia (stres). Jakie skierowanie mam wystawić: na wstępne czy okresowe badania?

Kodeks pracy zabrania pracodawcy dopuszczania pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Natomiast do podstawowych obowiązków pracownika należy poddawanie się profilaktycznym badaniom lekarskim, w skład których wchodzą badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Zgodnie z Kodeksem pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

osoby przyjmowane do pracy;
pracownicy młodociani;
pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ustala, że skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

określenie rodzaju badania profilaktycznego (wstępne, okresowe lub kontrolne), jakie ma być wykonane;
w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;
w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;
opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Wobec powyższego, pracodawca musi skierować pracownika awansowanego na wstępne badanie lekarskie, dokładnie opisując w skierowaniu warunki pracy na nowym stanowisku pracy.

Halina Góralska
główny specjalista ds. bhp,
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp
 

Gdzie przechowywać oświadczenia o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym

 
Czy oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika? Czy listę pracowników, którzy zapoznali się z ryzykiem zawodowym, przechowywać w osobnej dokumentacji w komórce bhp?

Oświadczenie pracownika potwierdzające fakt zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego mogą jak najbardziej być przechowywane w aktach osobowych pracownika. W braku szczególnych bezpośrednich regulacji można również listę pracowników z potwierdzeniem zapoznania się z oceną ryzyka przechowywać w ramach osobnej dokumentacji będącej w dyspozycji komórki bhp.

Potwierdzenie zapoznania z oceną ryzyka

Obowiązkiem pracodawcy, zgodnie przepisem Kodeksu pracy jest:

dokonanie oceny ryzyka zawodowego,
udokumentowanie ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy,
stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz
informowanie pracowników o tym ryzyku zawodowym na ich stanowiskach pracy.
Przepisy nie regulują bezpośrednio kwestii technicznej potwierdzania zapoznania się przez pracowników z oceną ryzyka. Ponieważ jednak obowiązek zapoznawania pracowników z oceną ryzyka jest obowiązkiem prawnym – pracodawca powinien mieć potwierdzenie, że pracownik (pracownicy) zostali z oceną ryzyka zaznajomieni.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią przepisów i zasad bhp – jak również z oceną ryzyka zawodowego. Potwierdzenie to przechowuje się wówczas w aktach osobowych pracowników.

W kontekście udokumentowania faktu zapoznania pracowników z oceną ryzyka powstaje wątpliwość, czy pracodawca może – kierując się zasadą szybkości i prostoty postępowania, posługiwać się zbiorczymi zestawieniami (listami) pracowników, w ramach których każdy z zatrudnionych odręcznie własnym podpisem potwierdzi fakt zapoznania się z oceną ryzyka – w tym jej aktualizacją. W braku szczególnej, narzuconej przez przepisy i jedynie słusznej formy dokumentowania faktu zapoznania pracowników z oceną ryzyka (w tym jej aktualizacją) można przyjąć, że posłużenie się zestawieniem zbiorczym nie będzie postępowaniem nieprawidłowym. Warto jednak pamiętać, że lista taka powinna zawierać podpisy wszystkich pracowników zapoznanych z oceną ryzyka – w tym jej aktualizacją.

Ocena ryzyka pod kontrolą PIP

Problematyka związana z technicznym bezpieczeństwem pracy jest szczególnie intensywnie kontrolowana przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole dotyczą całego procesu związanego z oceną ryzyka – począwszy od jej przeprowadzenia, zapoznania z nią pracowników – a skończywszy na jej bieżącej aktualizacji.

Uwaga

Fakt zapoznania pracowników z oceną ryzyka jest szczególnie badany podczas kontroli związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków – ciężkich, zbiorowych oraz śmiertelnych.

Dla przeważającej części inspektorów istotne będzie to, czy pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka i czy pracodawca potrafi to udowodnić. Tym samym niezależnie od tego, jaką praktykę w zakresie przechowywania dokumentacji – oświadczeń pracowników – przyjmie pracodawca, nie należy spodziewać się szczególnych sankcji ze strony inspektora. Nie można oczywiście wykluczyć inspektora pracy, który w ramach swojej szeroko pojmowanej niezależności uzna, że dobrą praktyką jest przechowywanie oświadczeń wraz z dokumentacją pracowniczą lub w osobnych segregatorach znajdujących się w komórce bhp. W takim wypadku inspektor co najwyżej wyda polecenie lub wystąpienie, w którym zwróci się o przechowywanie potwierdzeń zapoznania pracowników z oceną w sposób przez niego rekomendowany.

Należy pamiętać, że polecenie ustne lub wystąpienie nie wiążą się dla podmiotu kontrolowanego z żadnymi poważnymi konsekwencjami – są wyłącznie sugestiami inspektora pracy. Na tle innych nieprawidłowości związanych z oceną ryzyka sposób przechowywania potwierdzeń pracowników - na dowód zapoznania się z oceną - jest problemem absolutnie marginalnym.

Ważne

Pracownika, który nie chce pisemnie potwierdzić faktu zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, pracodawca może zdyscyplinować, nakładając na niego karę porządkową.

 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

Telepraca a odmowa przeprowadzenia kontroli z zakresu bhp

 
Tam, gdzie istnieje możliwość przesłania efektów pracy drogą elektroniczną, a praca nie wymaga czynności skooperowanych oraz bieżącego nadzoru ze strony pracodawcy, istnieje podstawa do powierzenia pracy w formie telepracy. Mimo iż przeważnie realizowana jest ona w domu telepracownika, nie może być wykonywana w dowolnych warunkach. Rolą pracodawcy jest nie tylko właściwe wyposażenie telepracownika, ale również przeprowadzanie kontroli wykonywania telepracy pod względem bhp. Czy pracownik może się nie zgodzić na taką kontrolę?

Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego telepracownika, niezależnie od tego, czy miejscem umówionej pracy jest mieszkanie zatrudnionego, czy inne miejsce usytuowane poza siedzibą zakładu pracy, jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Tym samym przestrzeń pracy, w której pracownik realizujący zadania w ramach telepracy, będzie się poruszał nie może być zorganizowana w sposób dowolny.

Właściwe wyposażenie stanowiska pracy telepracownika

Istotną kwestią, uwzględniającą charakter pracy telepracownika, jest właściwe urządzenie komputerowego stanowiska pracy, w skład którego nie mogą w żadnym razie wchodzić przypadkowe meble będące na wyposażeniu mieszkania, jak również leciwy komputer modernizowany wielokrotnie przez pracownika.

Ważne

Obowiązkiem pracodawcy względem telepracownika jest zatem dostarczenie infrastruktury niezbędnej do wykonywania pracy, jak również zapewnienie pracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń związanych z obsługą sprzętu.

Kontrola warunków pracy telepracownika

Pracodawca jako organizator procesu pracy ma prawo i obowiązek kontrolować warunki, w jakich praca jest realizowana. Dotyczy to również wykonywania pracy w formie telepracy, nawet wówczas gdy miejscem jej wykonywania jest prywatne mieszkanie czy dom telepracownika.

Kontrola kwestii technicznego bezpieczeństwa wykonywania pracy w formie telepracy jest wyraźnie przewidziana w przepisach dotyczących telepracy. Warto pamiętać, że kontrola ta nie jest jednorazowym epizodem, na co wyraźnie wskazują przepisy, z których wynika, że jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę między innymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga!

Kontrola z zakresu bhp przeprowadzana w domu telepracownika powinna być poprzedzona zgodą zatrudnionego. Zgoda powinna być wyrażona na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Zgoda telepracownika na kontrolę nie jest swobodną decyzją telepracownika.

Problem w tym, że zgoda zawsze kojarzy się z dobrowolnością i brakiem przymusu. Obowiązek wyrażenia zgody powoduje, że trudno mówić o zgodzie. Powstaje zatem pytanie: czy telepracownik może zgody nie wyrazić na przeprowadzanie kontroli z zakresu bhp?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości, należy przyjąć, że mimo niefortunnego odwołania się w przepisach do wymogu zgody, telepracownik nie może odmówić pracodawcy możliwości przeprowadzenia kontroli z zakresu bhp. Kontrola ta jest bowiem nie uprawnieniem, lecz obowiązkiem pracodawcy i trudno wyobrazić sobie sytuację, w której swobodna decyzja telepracownika spowodowałaby, że pracodawca byłby pozbawiony możliwości realizowania swoich obowiązków – zwłaszcza w sferze technicznego bezpieczeństwa pracy.

Kontrola tylko w godzinach pracy telepracownika

Obowiązek a nie możliwość wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli zakresu bhp nie oznacza, że pracodawca ma pełną dowolność w zakresie kontrolowania domowych warunków wykonywania telepracy. Należy bowiem pamiętać, że mimo iż praca wykonywana jest w domu, telepracownika obejmują takie same zasady dotyczące czasu pracy pracownika wykonującego pracę w zakładzie pracy, w tym dotyczące okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Tym samym trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy to telepracownik świadczy umówioną pracę w godzinach od 8.00 do 16.00, a pracodawca decyduje się na przeprowadzenie kontroli z zakresu bhp o 20.00 – bo będzie akurat przy okazji w okolicy miejsca zamieszkania telepracownika. W takim przypadku jak najbardziej telepracownik będzie miał możliwość niewyrażenia zgody – nie tyle na przeprowadzenie kontroli z zakresu bhp, co na jej przeprowadzenie o porze proponowanej przez pracodawcę.

W powyższym przypadku pracodawca w żadnym razie nie będzie miał możliwości postawienia pracownikowi zarzutu dotyczącego utrudniania realizowania przez pracodawcę jego obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Należy bowiem pamiętać, że wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Czy istnieje bezpośredni związek między naruszeniem przepisów bhp a zagrożeniem dla zdrowia?

 
Bezpośredniość związku zachodzącego pomiędzy naruszeniem przepisów bhp a zagrożeniem dla zdrowia i życia występuje wtedy, gdy naruszenie tych przepisów jest tego rodzaju, że skutek w postaci zagrożenia życia lub zdrowia jest wynikiem samego naruszenia przepisów bhp, bez konieczności wystąpienia dodatkowej przyczyny – orzekł sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt III Aua 743/14.


W sprawie, rozpoznanej przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt III AUa 743/14 ZUS, powołując się na art. 36 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz.300 ze zm.), podwyższył płatnikowi składek prowadzącemu firmę budowlaną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. o 100%.

W uzasadnieniu ZUS wskazał, że podwyższenie płatnikowi stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe nastąpiło na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy z uwagi na stwierdzone przypadki naruszenia przepisów bhp, które zagrażały zdrowiu i życiu ludzkiemu. Płatnik odwołał się do decyzji ZUS, żądając zmiany wydanej decyzji. Wskazał, że z przeprowadzonych kontroli przez PIP nie wynika, aby doszło do rażących naruszeń przepisów BHP, a tylko takie pozwalają na podwyższenie stopy procentowej składki. Podkreślił, że zarzuty kontrolujących dotyczące braku zaświadczeń lekarskich przez zatrudnianych pracowników zostały niezwłocznie uzupełnione. Dodał również, że wbrew twierdzeniom kontrolujących rusztowania były posadowione prawidłowo, a zabezpieczenia w postaci hełmów znajdowały się w dyspozycji pracowników. Podkreślił, że zastosowanie art. 36 ustawy wypadkowej powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia rażących uchybień w trakcie dwóch kolejnych, czyli bezpośrednio po sobie następujących kontroli u płatnika składek, tymczasem ostatnia przeprowadzona kontrola poprzedzona była kontrolą w 2012 r. ZUS podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, płatnik odwołał się od tej decyzji do sądu okręgowego.

Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników

Niewątpliwie wypracowane na tle przepisów kodeksu karnego orzecznictwo sądów karnych może być przydatne dla prawidłowej wykładni pojęcia „bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników”. Bezpośredniość związku zachodzącego pomiędzy naruszeniem przepisów bhp a zagrożeniem dla zdrowia i życia występuje wtedy, gdy naruszenie tych przepisów jest tego rodzaju, że skutek w postaci zagrożenia życia lub zdrowia jest wynikiem samego naruszenia przepisów bhp, bez konieczności wystąpienia dodatkowej przyczyny.

Bezpośrednie niebezpieczeństwo a zagrożenie dla życia

Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie, tzn. nieuniknione lub co najmniej wysoce prawdopodobne, zagrożenie dla życia musi być „konkretne i realne”. W ocenie sądu wskazane wyżej naruszenia w szczególności:

brak odpowiednich poręczy ochronnych na rusztowaniach przy pracy na wysokości, (brak właściwego zabezpieczenia),
brak desek krawężnikowych przy pracy na wysokości odpowiedniego zakotwiczenia zapewniającego stabilność konstrukcji, co stwarza niebezpieczeństwo upadku z wysokości,
brak odbioru technicznego rusztowania, czy
brak sprzętu ochrony osobistej przy pracy na wysokości,
cechuje właśnie taki charakter.
Naruszenia te stwarzają bowiem bezpośrednie, konkretne i realne (rażące) zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

Aneta Mościcka

prawnik specjalizujący w prawie pracy i bhp

Jakie dane osoby wyznaczonej do zwalczania pożarów i ewakuacji umieścić w informacji dla pracowników?

 
Czy osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników muszą być wyznaczeni imiennie, czy można określić tylko stanowisko takich osób np. mistrz zmianowy?

W informacji o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji musi znaleźć się imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizowania tych działań.

Przepisy Kodeksu pracy obligują pracodawcę do przekazania pracownikom informacji o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji w zakresie obejmującym:

imiona i nazwiska,
miejsca wykonywania pracy oraz
numerów telefonów służbowych
(art. 207 § 2 Kodeksu pracy).

Czy potrzebna zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników wyznaczonych do działań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy w informacji dla pracowników?

Umieszczenie danych tych pracowników, np. w punktach pierwszej pomocy, czy w apteczkach, mieści się w kategorii przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów RODO. Wskazane dane nie są danymi wrażliwymi, niezależnie od tego, że przepisy RODO nie odwołują się bezpośrednio do pojęcia takich danych. Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych, jakim w omawianym przypadku jest pracodawca. Tym samym należy uznać, że umieszczanie danych osobowych osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników czy udzielania pierwszej pomocy, w widocznym miejscu dostępnym dla pracowników nie pozostaje w sprzeczności z art. 6 rozporządzenia RODO regulującym zgodność przetwarzania danych z prawem.

Podkreślmy, że do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie środków niezbędnych m.in. do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy czy wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Jednak samo wyznaczenie pracowników wykonujących czynności w tym zakresie nie jest wystarczające. Pracodawca ma obowiązek bowiem poinformować pracowników o podjętej decyzji wskazując, którzy pracownicy zostali wyznaczeni do pełnienia działań w zakresie ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy.

Ważne

Wykaz (wykazy) pracowników wyznaczonych do działań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy powinny być w widocznym miejscu wywieszone w punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach.

Zatem wyznaczenie pracowników do ewakuacji oraz udostępnienie ich danych osobowych jest jednym z elementów składających się na złożoną i sprawnie funkcjonującą bezpieczną organizację pracy. Dane takie jak imię i nazwisko czy numer telefonu – w tym służbowego – nie są uznawane za dane wrażliwe. Są to „zwykłe” dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia RODO.

Wyznaczenie pracowników do ewakuacji oraz udostępnienie ich danych na forum zakładu pracy wpisuje się w pojęcie przetwarzania danych osobowych. Dane te są zebrane w konkretnym i prawnie usprawiedliwionym celu, w zakresie niezbędnym do wykonania przez pracodawcę obowiązku zapewnienia sprawnie funkcjonującego zakładowego systemuochrony ppoż..

Sebastian Kryczka
prawnik

Jak zapewnić właściwą temperaturę w magazynie podczas pracy?

 
 
Jak zapewnić właściwą temperaturę w magazynie podczas pracy
Utrzymanie optymalnej temperatury w magazynie poprzez właściwe ogrzewanie oraz stosowanie wentylacji pozwala poprawić wydajność pracy. Co prawda przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Poznaj owe zasady pozwalające uzyskać właściwą temperaturę w magazynie i tym samym zwiększyć jakość świadczonej w nim pracy.

Temperatura w magazynie musi być dostosowana do:

rodzaju wykonywanych prac i
składowanych materiałów.
Jak wiemy, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C. Natomiast w pomieszczeniach, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej.

W celu zapewnienia właściwej temperatury w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy w magazynie konieczne jest zabezpieczenie ich przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. W tym celu możemy zastosować np. kotary w drzwiach, bramach na okres zimowy.

Ważne

W pomieszczeniach pracy, w których występują łatwo palne lub niebezpieczne pod względem wybuchowym pyły, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna być zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania dla wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z: 

potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń,
bilansu ciepła i wilgotności
zanieczyszczeń stałych i gazowych.
W obecnym czasie, kiedy mamy problemy ze smogiem, ważną zasadą jest, aby powietrze doprowadzane z zewnątrz przez klimatyzację lub wentylację mechaniczną było oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45°C – w pozostałych przypadkach.

W razie zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy:

odpowiednio konserwować urządzenia i instalacje klimatyzacyjne oraz wentylacyjne, aby nie dopuścić do awarii,
stosować środki ograniczające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Uwaga

W magazynach materiałów wybuchowych i łatwo zapalnych obowiązują specjalne wymagania dotyczące instalacji ogrzewczych.

Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza ilość powietrza świeżego nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego powietrza. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3.

Optymalna temperatura w magazynie

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy. Jest ona bowiem uzależniona od ciężkości wykonywanej pracy, im praca cięższa (większy wydatek energetyczny organizmu), tym temperatura powinna być bardziej zbliżona do optymalnej. Dla średnio ciężkiej pracy, o średnim tempie metabolizmu (ręczne prace magazynowe) temperatura powinna wynosić:

zimą 18–20°C,
latem 20–23°C,
przy wilgotności względnej latem 40–60% i prędkości ruchu powietrza zimą do 0,2 m/s, latem do 0,4 m/s.

 

Rodzaj pomieszczenia, sposób obsługi
Minimalna temperatura [°C]
Magazyny bez stałej obsługi
5
Magazyny, składy ze stałą obsługą przeznaczone do stałego przebywania pracowników w okryciach zewnętrznych albo wykonujących pracę fizyczną
14
Pomieszczenia przy magazynach przeznaczone do przebywania pracowników w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej
16
Pomieszczenia przy magazynach przeznaczone do przebywania pracowników bez okryć zewnętrznych, którzy nie wykonują pracy fizycznej (np. kantorki biurowe)
18
 

Warto wiedzieć

W temperaturze powyżej 25°C człowiek odczuwa problemy natury psychofizycznej, a od 30°C występują zaburzenia fizjologiczne, szczególnie obciążone jest serce i układ krążenia. Oznacza to, że praca w takich warunkach dla wielu osób może być szkodliwa, a nawet niebezpieczna.

Pomieszczenia do ogrzania się

Pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach magazynowych należy zapewnić w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające:

schronienie się przed opadami atmosferycznymi,
ogrzanie się oraz
zmianę odzieży.
Powinny znaleźć się w nich urządzenia do podgrzewania posiłków. W pomieszczeniach do ogrzewania się temperatura ma wynosić co najmniej 16°C. Natomiast na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

Wybór urządzeń grzewczych stosowanych w magazynie nie może być przypadkowy. W pomieszczeniach magazynowych, w których istnieje zagrożenie pożarowe, nie wolno stosować urządzeń grzewczych z otwartym ogniem, np. piecyków gazowych, a także grzejników elektrycznych z otwartą spiralą.

Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy,

rejestrowany audytor promocyjny SZBP wg ISRS

Czy brak wyraźnego urazu wyklucza wypadek przy pracy?

 
Pracownik dźwigał przedmioty i poczuł ból w kręgosłupie. Został odwieziony do szpitala gdzie zdiagnozowano bóle (bez urazu) i dostał kilkanaście dni zwolnienia. Czy można uznać takie zdarzenie za wypadek przy pracy skoro nie stwierdzono wyraźnego urazu?

W przypadkach takich jak opisane w pytaniu, kiedy brak jest wyraźnego urazu przy jednoczesnej niezdolności do pracy w wyniku zdarzenia, na zespole powypadkowym spoczywa zadanie drobiazgowego wyjaśnienia wszystkich aspektów wykonywanej pracy przez pracownika. Analizując, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, trzeba wziąć pod uwagę kwestię zewnętrznej przyczyny tego zdarzenia. W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, że przyczyną zewnętrzną jest czynnik zewnętrzny, pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.

Zadaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie:

nagłe,
wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z pracą:

a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ustalenia zespołu powypadkowego

Wyjaśniając, czy wystąpiła przyczyna zewnętrzna, która przyczyniła się do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pracownika, należy między innymi ustalić jak przebiegała praca związana z podnoszeniem przedmiotów, czyli:

jaki był ciężar przedmiotów,
jaka długość przedmiotów,
na jaką odległość miały być przemieszczane przedmioty,
czy praca miała być wykonywana samodzielnie,
czy powinna być wykonywana zespołowo,
czy nie było przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego rodzaju przy przez pracownika,
a więc ustalenie, czy sposób wykonywania pracy nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia.

Pojęcie urazu w definicji wypadku przy pracy?

Następnie należy ustalić, czy doszło do urazu. Przy tym warto pamiętać, że uraz jest definiowany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Ważne

Według Sądu Najwyższego słowo „uszkodzenie” w definicji urazu nie ma jednego znaczenia (desygnatu) w języku polskim, nawet gdy odnosi się do tkanki lub narządu ciała. Uszkodzenie to również nadwyrężenie lub naruszenie tkanki rozumiane jako pogorszenie stanu zdrowia pracownika. Wykładnia gramatyczna (literalna) pojęcia „uraz” nie pozwala na zawężenie znaczenia słowa „uszkodzenie” tylko do fizycznego (anatomicznego) zniszczenia tkanki ciała”.

Sąd Najwyższy uznał, że „stwierdzenie w konkretnej sprawie, czy u ubezpieczonego wystąpił uraz należy poprzedzić szczegółowymi ustaleniami faktycznymi. Ich dokonanie wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, w tym celu zespół powypadkowy, który ma wątpliwości dotyczące wystąpienia u poszkodowanego urazu, powinien zasięgnąć opinii lekarza, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku”.

Przyczyna zewnętrzną wypadków przy pracy związanych z dźwiganiem?

Jak stwierdził Sąd Najwyższy „za przyczynę zewnętrzną można uznać nadmierny wysiłek fizyczny, np. dźwignięcie znacznego ciężaru, wywołujący w czasie pracy uszkodzenie organu wewnętrznego pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym, jeżeli przyśpieszył on lub pogorszył istniejący stan chorobowy”.

„Przyczyną zewnętrzną wypadku może być także wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia samoistnej choroby pracownika. Ocena nadmierności wysiłku fizycznego wymaga uwzględnienia możliwości fizycznych i psychicznych pracownika, w tym jego wieku i kondycji w dniu wypadku, która zależy także od tego, czy pracownik przystąpił do pracy po okresie dłuższego odpoczynku (urlopu), czy też wykonywał ją przemęczony dotychczasową jej intensywnością i rozmiarem oraz bez odpoczynku przez dłuższy czas”.

Ponadto, Sąd Najwyższy stwierdził, że „podniesienie przez pracownika w czasie pracy znacznego ciężaru, które doprowadziło do nagłego uszkodzenia organizmu w takim stopniu, że stał się niezdolnym do wykonywania dotychczasowej pracy, ma charakter wypadku przy pracy, choćby nawet pracownik przed wypadkiem był dotknięty schorzeniem samoistnym, które jednak pozwalało na wykonywanie codziennej pracy”.

Jak przeprowadzić szkolenie bhp w przypadku prywatnego powierzenia pracy

 
Prowadzę szkolenia bhp i osoba prywatna zleca mi przeprowadzenie szkolenia bhp dla pana, który będzie wykonywał remont (kafelkowanie) w jego mieszkaniu. Zleceniodawca dostaje dofinansowanie i w umowie jest warunek konieczny posiadania takiego szkolenia dla osoby wykonującej prace. Ani właściciel mieszkania, ani pan kafelkarz nie prowadzą działalności gospodarczej. W jakiej formie mogę takie szkolenie wykonać i wystawić fakturę (na osobę prywatną zleceniodawcę czy na pana kafelkarza?) W jaki sposób zleceniodawca ma wykonać instruktaż stanowiskowy, skoro nie zna się na budowlance?

Nie ma formalnych przeszkód, aby osoba prywatna powierzająca wykonanie innej osobie fizycznej prac budowlanych zapewniła jej szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy. Problematyka takich szkoleń nie jest jednak bezpośrednio uregulowana w przepisach technicznego bezpieczeństwa pracy, tym bardziej nie są uregulowane kwestie ewentualnych rozliczeń. Z braku szczególnych przepisów można uznać, że przeszkolenie może być przeprowadzone na zasadach, jakie w tym zakresie obowiązują dla stanowisk robotniczych. Zleceniodawca z racji braku odpowiedniej wiedzy nie przeprowadzi instruktażu stanowiskowego, warto tym samym rozważyć możliwość jego przeprowadzenia przez osobę z zewnątrz.

W typowych warunkach szkolenia z zakresu bhp przeprowadzane są w ramach relacji pracodawca – pracownik (prowadzący działalność szkoleniową – pracodawca – pracownik). Ponieważ bezpieczne warunki pracy powinny być zapewnione pracobiorcom niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, przyjmuje się, że w przypadku pracy o dużym poziomie zagrożeń szkolenia powinny być zapewnione również dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Szkolenia takie zapewniają wówczas pracodawca lub inny podmiot prowadzący działalność i zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

W omawianym przypadku sprawy komplikują się znacznie bardziej. Potrzebę przeprowadzenia szkolenia zgłasza prywatna osoba fizyczna w związku z programem zapewniającym dofinansowanie, a szkolenie ma być przeprowadzone na rzecz innej osoby fizycznej, która w ramach umowy o dzieło (jak należy się domyślać) będzie miała obowiązek położenia glazury. W powyższym przypadku należy próbować posiłkować się przepisami dotyczącymi szkoleń bhp, korzystając z analogii i ogólnych zasad oraz poglądów, jakie funkcjonują w przypadku zapewniania szkoleń bhp osobom zatrudnionym na podstawie elastycznych form zatrudnienia.

Uwzględniając charakter prac wykonywanych przez pracownika budowlanego można przyjąć, że szkolenie bhp powinno zostać przeprowadzone według programu szkolenia przewidzianego dla stanowisk robotniczych. Jak pan słusznie zauważył w treści pytania, szkolenie takie będzie obejmowało instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. O przeprowadzeniu drugiej omawianej formy instruktażu przez osobę fizyczną zatrudniającą pracobiorcę na podstawie umowy o dzieło nie może być mowy, ponieważ osoba ta, jak wynika z treści pytania, nie legitymuje się właściwymi w tym zakresie kompetencjami. Trudno jednocześnie wyobrazić sobie sytuację, w ramach której pan jako osoba prowadząca szkolenia z zakresu bhp przeszkoli w pierwszej kolejności z zakresu prac budowlanych osobę zatrudniającą, a następnie osoba ta przeszkoli osobę zatrudnianą. Oczywiście powyższej konstrukcji nie można kategorycznie wykluczyć i jest to pewnego rodzaju „rozwiązanie”.

Na ile taki instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez zatrudniającego będzie rzetelny, to już zupełnie odrębna sprawa. Uwzględniając szczególny charakter opisanej w pytaniu sytuacji, wydaje się, że dopuszczalną praktyką będzie powierzenie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przez osobę z zewnątrz, legitymującą się właściwym poziomem doświadczeń w obrębie prac budowlanych.

Problematyka rozliczeń, w tym wystawienia faktury, o której mowa w pytaniu, w żadnej mierze nie jest uregulowana w przepisach prawa pracy, w tym zagadnieniach szczegółowych dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. Wydaje się jednak, że faktura powinna być wystawiona na osobę zlecającą wykonanie usługi. W jej bowiem interesie jest zapewnienie przeszkolenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło, w związku z kwestią bliżej nieokreślonego dofinansowania.

Praca przy użyciu wózka jezdniowego, pracą szczególnie niebezpieczną?

 
Prace wykonywane przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uwagi na specyfikę oraz towarzyszące im zagrożenia mogą stwarzać szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i wymagają sporządzenia wykazu takich prac. Jednak rodzi się pytanie, czy takiego rodzaju prace mogą być oceniane w kategoriach prac szczególnie niebezpiecznych? Czy należy umieścić je także w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych? Jak te wykazy mają się do siebie?

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

Prace, o których mowa wyżej, nasuwają skojarzenie z pracami definiowanymi jako szczególnie niebezpieczne w przepisach ogólnych bhp.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w:

innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne (§ 80 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm).

Czy prace wykonywane wózkiem jezdniowym można uznać za prace szczególnie niebezpieczne?

Uwzględniając powyższą definicję prace szczególnie niebezpieczne, to również te które są za takie uznane przez pracodawcę – o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach. Istnieją zatem podstawy, aby prace wykonywane przy użyciuwózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu były zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych.  

Czy wykazu prac stwarzających szczególne zagrożenie zastąpi wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?

Obowiązkiem organizatora prac w związku z pracami przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które stwarzają możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia zobowiązują pracodawcę do sporządzenia szczegółowego wykazu takich prac. Pytanie, czy prowadzenie takiego wykazu ma wpływ na obowiązki związane z ustaleniem i aktualizowaniem wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie?

Trzeba zauważyć że przepisy nie rozstrzygają kolizji między wykazem prac o szczególnym zagrożeniu, wykonywanych przy użyciu wózków, a zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych. Wydaje się zatem, że uznanie pracy wykonywanej przy użyciu wózków jezdniowych za szczególnie niebezpieczną zobowiązuje pracodawcę co uzupełnienia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Niezależnie od faktu prowadzenia i uzupełniania odrębnego wykazu prac obarczonych zwiększonym ryzykiem, wykonywanych przy użyciu wózków jezdniowych. Inaczej mówiąc każdy wykaz – prac szczególnie niebezpiecznych i prac stwarzających szczególne zagrożenie – powinien być prowadzony niezależnie.

Uwaga!

Wykaz prac stwarzających szczególne zagrożenie wykonywanych przy użyciu wózków jezdniowych ma charakter szczególny w stosunku do zakładowego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.

Co w praktyce oznacza zakwalifikowanie prac wózkiem jezdniowym do prac o szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz do prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w zakładzie?

Kwalifikacja taka powoduje, że w grę wchodzą obowiązki związane z organizowaniem prac wynikające zarówno z rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, jak również te, których źródło stanowi rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp. W przypadku ewentualnych kolizji należy przyjąć, że pierwszeństwo w stosowaniu będą miały zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, jako przepisy szczególne.

Czy zwolnienie lekarskie w celu opieki nad osobą bliską zwalnia też ze szkolenia bhp?

Pracownik ma opiekę na żonę. W tym czasie wypada termin okresowego szkolenia bhp. Czy w związku z tym może wziąć udział w szkoleniu? Czy należy czekać do końca czasu trwania opieki i w pierwszym dniu powrotu do pracy zorganizować pracownikowi szkolenie?

Zwolnienie lekarskie w celu opieki nad osobą bliską ma na celu pomoc choremu w odzyskaniu zdrowia, które pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie. Zasiłek opiekuńczy stanowi pomoc materialną dla opiekuna, który na czas opieki nie wykonuje pracy.

Jeżeli jednak opiekun wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas traci prawo do zasiłku. Natomiast wypłacone kwoty będą podlegały potrąceniu z należnych bieżących zasiłków, innych świadczeń lub zostaną ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia,
za okres, w którym zaświadczenie lekarskie straciło ważność wskutek kontroli prawidłowości orzekania i wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Szkolenie w zakresie bhp odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W związku z powyższym, pracownik nie może uczestniczyć w szkoleniu okresowym bhp w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim w celu sprawowania osobistej opieki nad chorą żoną. Udział w szkoleniu pozbawiłby pracownika prawa do zasiłku opiekuńczego i spowodował konieczność zwrotu wypłaconego zasiłku. Dlatego należy skierować pracownika na szkolenie okresowe bhp po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego.
 

Czy pracodawca musi odbyć instruktaż ogólny i stanowiskowy?

 
W zakładzie pracy niedługo zmieni się osoba na stanowisku pracodawcy. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służb bhp zakładu. Kto powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, skoro ta osoba nie ma przełożonego?

Szkolenie wstępne bhp prezesa (nowego pracodawcy) zależne jest od tego, czy jest on sam w sobie pracodawcą, czy też sam został zatrudniony przez zarząd, aby kierować jednostką i tym samym ma status pracownika. Szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny – odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni:

pracownicy,
studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na stanowisku:

pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
pracownika przenoszonego na powyżej wymienione stanowisko,
ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
W związku z powyższym, szkolenie wstępne bhp odbywają wyłącznie pracownicy (pracobiorcy). Natomiast pracodawca jest obowiązany odbywać tylko szkolenia okresowe, zorganizowane przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracodawca musi odbyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku, a kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat. W przypadku gdy nowy pracodawca (prezes) firmy sam jest zatrudniony przez zarząd, powinien odbyć szkolenie wstępne (ogólne i stanowiskowe), a także okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny może przeprowadzić osoba wykonująca w danej firmie zadania służby bhp. Natomiast szkolenie stanowiskowe powinien przeprowadzić bezpośredni przełożony nowego pracodawcy (ktoś z zarządu) lub inna wyznaczona osoba z grupy osób kierujących pracownikami. Przepisy Kodeksu pracy definiują pojęcie pracodawcy, którym jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Nie określają natomiast pojęcia „osoby kierującej pracownikami”. Mogą to być:

kierownik zakładu pracy,
jego zastępcy, np. wiceprezes,
kierownicy jednostek organizacyjnych w zakładzie,
kierownicy zespołów pracowniczych (brygadziści, majstrowie, mistrzowie).

Łączne pomiary czynników szkodliwych na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego?

 
Czy jest jakaś podstawa prawna (norma), która nakazuje, aby na stanowisku pracy kierowcy wózka jezdniowego zawsze wykonywać łącznie pomiary hałasu, drgań ogólnych i pyłów? Podczas kontroli z PIS stwierdzono, że wykonanie tylko pomiarów drgań ogólnych na ww. stanowisku to za mało, gdyż brakuje wyników pomiaru pyłów i hałasu.

Zakres badań i pomiarów, sposób oraz częstotliwość ich przeprowadzania zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Przepisy tego rozporządzenia mówią, że pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników (…).

W sytuacji stanowiska operatora wózka jezdniowego, który nie ma stałego miejsca wykonywania prac, oprócz pomiarów drgań mechanicznych należy wziąć pod uwagę:

hałas emitowany przez układ napędowy wózka i ewentualnie hałas występujący w miejscach pracy wózka pochodzący od innych urządzeń niż wózek,
zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzącymi z procesów produkcyjnych czy nawet kurzu w pomieszczeniach, w których operator wózka wykonuje prace,
inne szkodliwe czynniki chemiczne w powietrzu, jeżeli występują w miejscach pracy operatora wózka.
Proces postępowania należy rozpocząć od przeprowadzenia rozeznania, jakie czynniki szkodliwe występują w poszczególnych miejscach pracy operatora wózka, następnie należy:

dokonać wstępnej oceny szkodliwości poszczególnych czynników,
wybrać te czynniki, których wartości stężeń lub natężeń mogą być szkodliwe dla zdrowia, i przeprowadzać okresowe ich badania i pomiary,
dokonać oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami środowiska pracy,
dobrać odpowiednie działania dla ograniczenia szkodliwego oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia operatora, w tym środki ochrony indywidualnej.
Ważne

Pierwsze wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy wykonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Podstawa prawna:

§ 2 i § 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166),
rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. nr 157, poz. 1318),
§ 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1488),
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1286).
oraz

- karty charakterystyki substancji i preparatów chemicznych stosowanych w zakładzie.

Jak wyznaczyć termin następnego szkolenia okresowego

 
Jak należy interpretować zapis w § 15 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego: „Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu (…), na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku”? Jeżeli pracownik odbył szkolenie 4 stycznia 2018 r., to kolejne szkolenie bhp musi przejść do 3 stycznia 2019 r. czy może je ukończyć np. w lutym lub marcu, ewentualnie do końca 2019 roku?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownikaw zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia szkoleń bhp reguluje rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Termin następnego szkolenia okresowego powinien być liczony od dnia, w którym odbył się egzamin sprawdzający przyswojenie przez pracownika wiedzy określonej programem szkolenia, ponieważ dopiero pozytywny wynik egzaminu decyduje, że pracownik może zostać dopuszczony do pracy na stanowisku.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia „nie rzadziej niż raz w roku”. Przepis rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że okres między szkoleniami bhp dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, nie powinien być dłuższy niż 1 rok (12 miesięcy). W odniesieniu do rozpatrywanej sprawy, jeżeli pracownik przeszedł szkolenie 4 stycznia 2018 r., wówczas kolejne okresowe szkolenie bhp musi przejść do 3 stycznia 2019 r.

Organizowane przez pracodawcę szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Czy orzeczenie lekarskie zleceniobiorcy możne być uznane u kilku zleceniodawców?

 
Czy podczas zatrudnienia osoby na umowę zlecenie można uznać za ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, przedstawione przez zleceniobiorcę, które otrzymał w innym zakładzie pracy?

W przypadku, gdy nowa praca ma być realizowana na podstawie umowy zlecenia wydaje się, że nie ma przeszkód, aby nowy zleceniodawca uznał orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy wydane na podstawie skierowania pochodzącego od innego zleceniodawcy. Warunek jest jeden – warunki pracy u nowego zleceniodawcy muszą odpowiadać warunkom, jakie panowały u zleceniodawcy, który skierował zleceniobiorcę na badania profilaktyczne. Orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy wydane w ramach umowy zlecenia nie będzie mogło być jednak uznane w przypadku, gdyby strony miały zamiar zawrzeć umowę o pracę.

Badania zleceniobiorcy

Uprawnienia pracownika i powiązane z tym obowiązki pracodawcy reguluje kompleksowo Kodeks pracy. Szczególnie ważną kwestią są zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy – takie jak badania lekarskie pracowników pozwalające monitorować zdolność zdrowotną do pracy. Pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W przypadku zleceniobiorców nie ma identycznych bezpośrednich regulacji – co może dawać wrażenie, iż w stosunku do tej grupy pracobiorców przepisy o badaniach profilaktycznych nie mają zupełnie zastosowania.

Ważne

Odnosząc się w tym kontekście do zasadności kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia, warto przywołać przepis art. 304 Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zleceniobiorcom) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Powyższa regulacja może być podstawą kierowania zleceniobiorców na badania profilaktyczne, szczególnie tych, którzy wykonują pracę w środowisku pracy o dużych zagrożeniach wypadkowych.

Ważność orzeczenia lekarskiego

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Problem w kontekście zadanego pytania polega na tym, że brak identycznej regulacji w stosunku do zatrudniania pracobiorcy na podstawie umowy zlecenia. Jest to więc, problem nieuregulowany, co daje podmiotowi przyjmującemu zleceniobiorcę szersze pole manewru niż w przypadku pracodawcy. Jeśli zleceniobiorca przedstawi orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy, wydane na podstawie skierowania sporządzonego przez poprzedniego zleceniodawcę, wówczas wydaje się, że nie będzie przeciwwskazań do uwzględnienia takiego orzeczenia przez zleceniodawcę przyjmującego zleceniobiorcę. Tym bardziej że brak bezpośrednich podstaw prawnych do kierowania zleceniobiorców na badania lekarskie w ogóle. Należy jednak przyjąć, że uwzględnienie wcześniejszego skierowania na badania będzie możliwe w przypadku, gdy warunki pracy u nowego zleceniodawcy będą porównywalne z warunkami środowiska pracy, które panują u nowego zatrudniającego, a pracownik będzie świadczył pracę tego samego rodzaju. W przeciwnym razie, gdy warunki pracy są w istotny sposób odmienne, a nowa praca oferowana w ramach umowy zlecenia ma być zupełnie inna niż ta, która była świadczona wcześniej (w stosunku do której nie było przeciwwskazań zdrowotnych), wówczas nie ma podstaw do uwzględnienia posiadanego przez zleceniobiorcę orzeczenia lekarskiego.

Podstawa prawna:

art. 229, art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Czy w okresie wypowiedzenia pracownik podlega szkoleniom bhp

 
Czy w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega szkoleniom okresowym bhp i profilaktycznym badaniom lekarskim?

Przepisy nie normują kwestii obowiązku uczestniczenia pracownika w szkoleniach okresowych bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich przypadających w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W przypadku gdy strony wyraźnie nie zastrzegą możliwości odwołania pracownika ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy, należy przyjąć, że uczestnictwo w szkoleniu i badaniu nie jest wymogiem koniecznym na potrzeby kontynuowania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do czasu rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia zobowiązuje pracownika do kontynuowania świadczenia pracy – do końca okresu wypowiedzenia. Różne względy mogą jednak powodować, że pracodawca nie będzie zainteresowany, żeby pracownik przychodził do pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującym od 22 lutego 2016 r. przepisem, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której w czasie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy wypadnie termin szkolenia okresowego dla pracowników oraz okresowych badań profilaktycznych. Pracodawca może mieć wątpliwości, czy obowiązkiem pracownika jest uczestniczenie w szkoleniach oraz badaniach – w końcu nadal formalnie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Powyższą wątpliwość należy ocenić w zależności od sytuacji. Zasadą jest, że pracodawca podejmując decyzję w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, liczy się z faktem, iż pracownik nie będzie wykonywał obowiązków do końca okresu współpracy. W takim przypadku kierowanie pracownika na badania oraz szkolenia wydaje się być działaniem zbędnym. Zarówno szkolenia, jak i badania są niezbędne w kontekście obowiązku świadczenia pracy – a nie w kontekście zwolnienia pracownika z obowiązku jej wykonywania. Trudno przyjąć, że badanie profilaktyczne jest niezbędne, aby ustalić, czy pracownik w okresie nieświadczenia pracy jest zdolny do jej wykonywania. Nawet gdyby okazało się, że pracownik ma przeciwwskazania do pracy, to nic by to nie zmieniało w kontekście możliwości korzystania przez niego z przywileju, jakim jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Inaczej sytuacja może się przedstawiać w przypadku, gdy strony na etapie podejmowania decyzji w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy ustalą, że pracownik w szczególnych przypadkach może zostać wezwany do świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W takim przypadku należy przyjąć, że zapewnienie szkoleń oraz badań profilaktycznych będzie jak najbardziej zasadne – w kontekście możliwości dopuszczenia pracownika do pracy w związku z odwołaniem decyzji w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Czy stan psychiczny pracownika może stanowić przyczynę wypadku?

Analizujemy wypadek, w którym choć ciężko zostali poszkodowani dwaj pracownicy, inspektor bhp nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości po stronie pracodawcy. Natomiast zespół powypadkowy musiał wykazać się dociekliwością w ustalaniu faktów i przyczyn wypadku. Ten przypadek to przykład jak nietypowe potrafią być przyczyny wypadków.

Do wypadku doszło podczas ustawiania rusztowań na terenie budowy w elektrowni gazowo-parowej w Bydgoszczy. Inspektor pracy który badał okoliczności wypadku przy pracy, w trakcie kontroli nie znalazł chybień w zakresie przepisów prawa pracy po stronie pracodawcy. Poszkodowani, zatrudnieni na podstawie umów o pracę, poddani byli wymaganym szkoleniom oraz profilaktycznym badaniom lekarskim, poinformowani byli również o ryzyku zawodowym.

Stan faktyczny

Na podstawie zeznań świadków wypadku i z treści protokołów powypadkowych wynika, że jeden z poszkodowanych wyszedł poza obrys rusztowania i stanął przodem do rusztowania, a tyłem do strefy montażu. W tym czasie nie był on zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. W pewnym momencie współpracownicy zobaczyli, że pracownik spadł z rusztowania, z wysokości ok. 8 m, na innego pracownika. W wyniku tego zdarzenia obaj odnieśli bardzo ciężkie obrażenia.

Zespół badający wypadek nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy. Swoją decyzję zespół uzasadnił opierając się na dokumentacji medycznej, z której wynika, że poszkodowany sprawca oświadczył, iż była to próba samobójcza. Po takim oświadczeniu pracownika został on przewieziony do szpitala na oddział psychiatrii. Zespół powypadkowy uznał również ,że sprawca świadomie, nie zabezpieczając się wyszedł poza obrys rusztowania. Sprawca wypadku, wniósł zastrzeżenia do ustaleń zespołu powypadkowego.

Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego

Sprawca w swoich zastrzeżeniach do treści protokołu powypadkowego nie zgodził się z ustaleniem zespołu mówiącym, że z jego strony „była to próba samobójcza”. Pracownik oświadczył, że taki zapis znalazł się w karcie szpitalnej na podstawie stwierdzenia funkcjonariusza policji. Ponadto podał, że nie pamięta tej rozmowy z policjantem i stwierdzenia, że była to próba samobójcza.

Pracownik oświadczył, że w dniu wypadku, pracując na wysokości czuł się z powodu przegrzania osłabiony i tak jak by tracił świadomość”, gdyż panowała w tym dniu wysoka temperatura. Sprawca uznał, że warunki pogodowe, w szczególności wysoka temperatura spowodowały znaczne przegrzanie organizmu i zaburzenia w funkcjonowaniu jego organizmu. Pracownik podał, że nie miał świadomości tego co robi, nie była to w żadnym razie świadoma próba samobójcza.

W związku z wniesionymi przez sprawcę zastrzeżeniami, zespół powypadkowy sporządził nowy protokół, w którym odniósł się do tych zastrzeżeń.

Ponowne zbadanie sprawy i rozpatrzenie zastrzeżeń

Podczas ponownego badania okoliczności wypadku zespół powypadkowy dotarł do świadka, od którego w toku przesłuchania uzyskał informacje, iż ten że słyszał podczas akcji udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej jak sprawca powiedział, że leczy się na depresję. Poszkodowany nie poinformował jednak o tym pracodawcy, tymczasem przyjmowanie leków psychotropowych ma ogromny wpływ na koncentrację ruchową.

Ponadto zespół powypadkowy stwierdził, że w dokumentacji medycznej znalazł się zapis, iż sprawca leczony był psychiatrycznie od 2 miesięcy z depresji. Jednak poszkodowany nie dostarczył pracodawcy dokumentów z przebiegu leczenia na oddziale psychiatrii, na którym przebywał 3 tygodnie.

Rozbieżności między informacjami od sprawcy

W treści nowego protokołu zespół powypadkowy zaznaczył również, że poszkodowany z jednej strony nie pamięta na jakiej wysokości pracował, a z drugiej strony podaje szczegóły dotyczące rozpoczęcia pracy, czasu przerwy śniadaniowej, temperatury powietrza oraz wysokości, na jakiej pracował. Dodatkowo według ustaleń zespołu powypadkowego poszkodowany mija się też z prawdą w sprawie długości pracy oraz rzekomego braku wody do picia. Podkreślenia wymaga również fakt, że pracownicy znają procedury zgłaszania niedyspozycji i wiedzą, że w przypadku złego samopoczucia mają obowiązek informować o tym przełożonych. Sprawca jednak nikogo nie informował.

Ponowny protokół powypadkowy po rozpatrzeniu zastrzeżeń

W protokole powypadkowym ostatecznie podtrzymane zostały pierwotne ustalenia zespołu dotyczące okoliczności i przyczyn upadku. Zespół powypadkowy nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy.

Warto zaznaczyć, że ani zespół powypadkowy podczas ustalania okoliczności i przyczyny wypadku, ani badający sprawę inspektor PIP, nie dopatrzyli się żadnych przyczyn wypadku leżących po stronie pracodawcy. Prace montażowe rusztowania zostały niezwłocznie wstrzymane przez nadzorujących roboty do czasu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. Ponadto inspektor pracy badający okoliczności i przyczyny wypadku uznał, że nie było podstaw do ukarania pracodawcy i osób kierujących pracownikami.

Podwyższona składka wypadkowa?

 
Wydawać by się mogło, że inspektor pracy w wyniku kontroli może skierować do kontrolowanego podmiotu nakaz, zakaz, wystąpienie lub polecenie ustne. Jednak powyższe tradycyjne środki prawne nie wyczerpują możliwych reakcji inspektora – szczególnie gdy w grę wchodzą rażące naruszenia w dziedzinie bhp. W takim przypadku inspektor pracy może wnioskować o podwyższenie składki wypadkowej przez ZUS. Zobacz, co z praktyki inspektorskiej może być postrzegane jako rażące naruszenie przepisów bhp.

W typowych przypadkach spisany po kontroli protokół inspektora przedstawia nie do końca optymistyczny obraz kontrolowanego podmiotu – niezależnie od tego, czy kontroli podlegały zagadnienia określane w PIP mianem prawnej ochrony pracy, czy kwestie technicznego bezpieczeństwa pracy. Jak wiadomo, w wyniku kontroli inspektor jest uprawniony, a właściwie chyba bardziej zobowiązany, do uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości. Zwykle wygląda to tak:

w przypadku gdy nieprawidłowości dotyczą sfery bhp – należy spodziewać się nakazu lub zakazu,
natomiast gdy uchybienia dotyczą prawnej ochrony pracy, a więc takich zagadnień jak urlopy, czas pracy, zawieranie umów o pracę – wówczas stosowane są wystąpienia i polecenia ustne.
Powtórna kontrola PIP

W części kontrolowanych podmiotów interwencje inspektorów pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy wyrażane nakazami i zakazami to przysłowiowa „walka z wiatrakami”. Kontrola się kończy, pracodawca dostaje nakaz, realizuje go (bądź nie), informuje inspektora, że nakaz został wykonany – i sprawy nie ma.

Problem w tym, że inspektor pracy wraca – jak nie ten sam co poprzednio, to jego kolega lub koleżanka, albo – co gorsza – oboje. Zaczyna się powtórna kontrola od sprawdzenia, jak się ma realizacja wydanych uprzednio środków prawnych. Nie ma większego problemu, jeżeli uchybienia w czasie poprzedniej kontroli dotyczyły spraw bhp o nieznacznym ciężarze gatunkowym. Problemy się zaczną, gdy inspektorzy stwierdzili coś, co wpisuje się w pojęcie rażących naruszeń przepisów bhp.

Nawet gdy kontrolowany pracodawca usunął rażące nieprawidłowości po poprzedniej kontroli, to jeżeli zostaną one wykazane w trakcie drugiego, kolejnego postępowania kontrolnego, wówczas należy spodziewać się czegoś więcej niż tylko nakazu czy zakazu.

Wniosek o podwyższenie składki

W tym miejscu warto sobie przypomnieć o istnieniu art. 36 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z przywołanym przepisem:

„(...) inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie składki, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy”.

Podstawą sporządzenia przez inspektora wspomnianego wyżej wniosku do ZUS jest wykazanie, w czasie dwóch kolejnych kontroli, rażących naruszeń przepisów bhp. Skoro naruszenie ma być rażące, to nie każde naruszenie przepisów bhp będzie nadawało się na podstawę sporządzenia wniosku do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kłopot w tym, że przepisy nie definiują pojęcia „rażących naruszeń”. Jednak, uwzględniając praktykę inspektorską, można uznać, że rażące naruszenia wiążą się z wydaniem przez inspektorów pracy nakazów w następujących przypadkach:

bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracobiorców,
okoliczności uzasadniających wydanie decyzji wstrzymujących pracę,
dopuszczenie do danych prac pracowników, którzy danej pracy wykonywać nie powinni.
Ponadto o rażących naruszeniach bhp można mówić w sytuacji, gdy okręgowy inspektor pracy po wniosku inspektora pracy wydał decyzję zaprzestania prowadzenia działalności lub działalności określonego rodzaju.

Warto podkreślić, że rażące naruszenia stwierdzone w czasie dwóch kolejnych kontroli nie muszą dotyczyć tych samych kwestii. Jeżeli w jednym przypadku inspektor stwierdzi użytkowanie przez pracowników maszyn bez wymaganych osłon, a za pół roku w czasie kolejnej kontroli zobaczy, że pracownicy świadczą pracę na wysokości bez właściwych zabezpieczeń, wówczas jak najbardziej będzie podstawa do skierowania wniosku do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej.

Wypadek podczas wyjścia do sklepu w czasie pracy-wypadkiem przy pracy?

 
Czy za wypadek przy pracy należy uznać zdarzenie, które nastąpiło w sytuacji, gdy pracownik wyszedł w czasie pracy do sklepu i nie powiadomił o tym, że wychodzi przełożonego? A w przypadku, gdy zgłosi przełożonemu, że wychodzi do sklepu i ulegnie wypadkowi, czy wypadek wtedy jest wypadkiem przy pracy? Czy zawsze pracownik powinien zgłaszać fakt, że wychodzi np. sklepu?

Opuszczenie zakładu pracy przez pracownika w celach prywatnych, niezależnie od tego, czy nastąpiło w sposób samowolny, czy też za zgodą przełożonego nie pozwala przyjąć, że zdarzenie do którego dojdzie po opuszczeniu zakładu pracy będzie wypadkiem przy pracy. Zasadą jest, że pracownik w czasie pracy – nawet podczas przerw w jej wykonywaniu – pozostaje na terenie zakładu pracy. Tym samym każde opuszczenie zakładu pracy, w celach prywatnych, powinno być zgłaszane przełożonym. W przeciwnym wypadku pracownik naraża się na karę porządkową. W celu uniknięcia wątpliwości w kwestii legalności opuszczania terenu zakładu pracy w czasie pracy, warto to zagadnienie uregulować w przepisach zakładowych – np. w regulaminie pracy.

Wypadek przy pracy

W pracy może dochodzić do zdarzeń, które mimo iż na pierwszy rzut oka wyglądają na wypadek przy pracy, nie będą mogły być w tych kategoriach oceniane. Wynika to ze specyficznej definicji wypadku przy pacy, na którą składają się cztery przesłanki. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Ważne

Ustalenie związku wypadku z pracą jest kluczową sprawą w kontekście prowadzonego postępowania powypadkowego. Brak jego wykazania lub stwierdzenie zerwania związku wypadku z pracą powoduje, że zdarzenie za wypadek przy pracy nie może być uznane.

Zerwanie związku wypadku z pracą

W praktyce nie zawsze zdarzenie, które na pierwszy rzut oka nosi cechy wypadku przy pracy, będzie mogło ostatecznie być w taki szczególny sposób kwalifikowane. Bywają w praktyce przypadki, kiedy to wypadek na terenie zakładu pracy – wypadkiem przy pracy nie będzie, natomiast za wypadek przy pracy zostanie uznany wypadek, do którego dojdzie poza terenem pracodawcy.

Problematyczną kwestią może okazać się kwalifikowanie zdarzenia, do którego dochodzi w czasie gdy pracownik opuszcza stanowisko pracy udają się poza teren zakładu pracy – np. do sklepu.

Prostsza w zakresie oceny będzie sytuacja, w której pracownik samowolnie, bez porozumienia z przełożonym opuszcza zakład pracy w celach prywatnych i podczas takiego wyjścia ulegnie wypadkowi. Ponad wszelką wątpliwość, zdarzenie takie za wypadek przy pracy nie będzie mogło być uznane z uwagi na niemożność ustalenia związku zdarzenia z pracą.

Bardziej problematyczna sytuacja ma miejsce gdy pracownik przed opuszczeniem zakładu pracy poinformuje przełożonego i uzyska jego akceptację w kwestii udania się do sklepu. Pytanie, czy w takim przypadku zgoda pracodawcy, czy innej osoby upoważnionej na opuszczenie zakładu w celach prywatnych powoduje, iż związek wypadku z pracą zostaje zachowany. Uwzględniając definicję wypadku przy pracy oraz dorobek doktryny i orzecznictwa w tym zakresie należy uznać, że zgoda przełożonego na opuszczenie zakładu pracy w celach prywatnych nie powoduje, że zdarzenie do którego dojdzie poza zakładem będzie mogło być uznane za wypadek przy pracy.

 

Wyjścia z pracy warto uregulować

Wątpliwości, o których mowa w pytaniu, które mogą w praktyce przerodzić się w spór z pracownikiem, który ulegnie wypadkowi poza zakładem pracy w związku z załatwianiem spraw prywatnych powodują, że zagadnienie opuszczania zakładu pracy w czasie pracy powinno być uregulowane na poziomie zakładowych źródeł prawa pracy. Stosowne zapisy można umieścić w treści regulaminu pracy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy, w tym zagadnienia związane z warunkami przebywania pracowników na terenie zakładu pracy – zarówno w czasie pracy jak i po jej zakończeniu.

Ważne

Samowolne opuszczenie zakładu pracy przez pracownika pozwala na zastosowanie względem niego przepisów o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, w tym zastosowanie względem pracownika kary pieniężnej – niezależnie od tego, czy pracownik uległ wypadkowi oraz faktu wywiązania się w pełni z zadań służbowych na dany dzień pracy.

Najnowsze zmiany w przepisach bhp

 
Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy o dozorze technicznym
Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów ustawy o dozorze technicznym oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego. Ma się to przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Ustawa ma również na celu zmniejszenie barier administracyjnych dla przedsiębiorców. A już w połowie 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat.

Nowa regulacja dotycząca urządzeń transportu bliskiego
Od 6 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dostosowało warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych transportu bliskiego do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Nowa regulacja dotycząca obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących
Od 16 lutego zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2147).

Od 2019 r. zmiany w aktach osobowych pracownika i krótszy czas ich przechowywania
Od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Zmianom w Kodeksie pracy towarzyszyć będzie także wydanie przez MRPiPS nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Są już nowe przepisy dotyczące bhp na uczelniach
Od 3 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. poz. 2090).

Nowe obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp
Zamiast nowego rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach są jedynie zmiany do obecnie obowiązującego. Nakładają nowe obowiązki na dyrektora szkoły i osoby zajmujące się kwestiami bhp w szkole. Wśród nich jest obowiązek zapewnienia: przeszkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

e-PIT od 1 stycznia 2019 r.
Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników. Z wypełnionym zeznaniem będzie można zapoznać się na Portalu Podatkowym od 15 lutego. Podatnik sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.

Pracownik młodociany – zmiana przepisów
Od września tego roku została obniżona granica wieku pracownika młodocianego. Pracę mogą podjąć osoby, które ukończyły 15. rok życia.

14.01.2019 Poniedziałek

Czy w okresie wypowiedzenia pracownik

podlega szkoleniom bhp

 

Czy w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega szkoleniom okresowym bhp i profilaktycznym badaniom lekarskim?

Przepisy nie normują kwestii obowiązku uczestniczenia pracownika w szkoleniach okresowych bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich przypadających w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W przypadku gdy strony wyraźnie nie zastrzegą możliwości odwołania pracownika ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy, należy przyjąć, że uczestnictwo w szkoleniu i badaniu nie jest wymogiem koniecznym na potrzeby kontynuowania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do czasu rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia zobowiązuje pracownika do kontynuowania świadczenia pracy – do końca okresu wypowiedzenia. Różne względy mogą jednak powodować, że pracodawca nie będzie zainteresowany, żeby pracownik przychodził do pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującym od 22 lutego 2016 r. przepisem, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której w czasie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy wypadnie termin szkolenia okresowego dla pracowników oraz okresowych badań profilaktycznych. Pracodawca może mieć wątpliwości, czy obowiązkiem pracownika jest uczestniczenie w szkoleniach oraz badaniach – w końcu nadal formalnie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Powyższą wątpliwość należy ocenić w zależności od sytuacji. Zasadą jest, że pracodawca podejmując decyzję w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, liczy się z faktem, iż pracownik nie będzie wykonywał obowiązków do końca okresu współpracy. W takim przypadku kierowanie pracownika na badania oraz szkolenia wydaje się być działaniem zbędnym. Zarówno szkolenia, jak i badania są niezbędne w kontekście obowiązku świadczenia pracy – a nie w kontekście zwolnienia pracownika z obowiązku jej wykonywania. Trudno przyjąć, że badanie profilaktyczne jest niezbędne, aby ustalić, czy pracownik w okresie nieświadczenia pracy jest zdolny do jej wykonywania. Nawet gdyby okazało się, że pracownik ma przeciwwskazania do pracy, to nic by to nie zmieniało w kontekście możliwości korzystania przez niego z przywileju, jakim jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Inaczej sytuacja może się przedstawiać w przypadku, gdy strony na etapie podejmowania decyzji w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy ustalą, że pracownik w szczególnych przypadkach może zostać wezwany do świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W takim przypadku należy przyjąć, że zapewnienie szkoleń oraz badań profilaktycznych będzie jak najbardziej zasadne – w kontekście możliwości dopuszczenia pracownika do pracy w związku z odwołaniem decyzji w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

11.01.2019 Piątek

W pracy nie może być zimnoPracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty.

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

PIP zauważa, że w przypadku pracowników wykonujących w okresie zimowym zadania na wolnej przestrzeni obowiązki pracodawcy są bardziej rozbudowane ze względu na większe narażenie na wychłodzenie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.

Podstawowym obowiązkiem zatrudniającego jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni CCzytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-w-pracy-nie-moze-byc-zimno,nId,2777687
 

18.12.2018 Wtorek

 

Obniżony wymiar czasu pracy

wpływa na wymiar urlopu wychowawczego?Ważne: Pełny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, przy czym co do zasady, jeden miesiąc przysługuje wyłącznie każdemu z rodziców; nie może on jego scedować na drugiego rodzica.

Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym w wymiarze 24 m-cy (ojciec dziecka nie korzystał z tego urlopu). Obecnie złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu. Czy jej wniosek jest dla pracodawcy wiążący oraz czy korzystanie z uprawnienia obniża odpowiednio wymiar urlopu wychowawczego?

Stosownie do art. 1867§ 1 K.p., pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Brzmienie przepisu prowadzi do wniosku, że pracownica z pytania może skorzystać z obniżenia wymiaru już tylko przez część puli urlopowej przysługującej jednemu rodzicowi, tj. 11 miesięcy (35 m-cy - 24 m-ce), zakładając, że dziecko nie przekroczyło jeszcze wieku granicznego.Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-obnizony-wymiar-czasu-pracy-wplywa-na-wymiar-urlopu-wychowaw,nId,2729273
 

9.11.2018 Piątek

Zwolnienie monitorowane, czyli jak

pożegnać się z pracownikiem?


Decyzja o zwolnieniu pracownika, nie należy do łatwych i na pewno wiąże się z dużym stresem dla każdej ze stron. Kiedy zapada i dlaczego?


- Pracodawcy bardzo świadomie i ostrożnie podchodzą do zwolnień pracowników. Takie decyzje analizowane są głównie pod względem biznesowym i trwają przez wiele tygodni. Najczęściej przyczyną jest fuzja dwóch firm, przeniesienie procesów do zewnętrznego operatora lub brak odpowiednich kompetencji. W pierwszym przypadku pracodawca musi dokonać wyboru między dwoma pracownikami na równorzędnych stanowiskach i podjąć niełatwą decyzję, która z osób posiada kompetencje bardziej odpowiadające wyzwaniom rynkowym czy celom biznesowym firmy. Druga sytuacja dotyczy w głównej mierze obszarów księgowości, administracji, kadr oraz IT.Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-zwolnienie-monitorowane-czyli-jak-pozegnac-sie-z-pracownikie,nId,2650057?fbclid=IwAR1RxNGDV70Jjev4ePhRmlv-_K7ZF4hT1r8pKsXUFrGt--kPLqKbGFPNA3A
 

06.11.2018 Wtorek

 

TSUE: pracownik nie może stracić urlopu

bez wniosku


Pracownik nie może automatycznie utracić nabytego prawa do corocznego płatnego urlopu ze względu na to, że nie złożył wniosku urlopowego - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Z odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wynika jednak, że jeśli pracodawca udowodni, iż pracownik umyślnie i z pełną świadomością nie wystąpił o urlop, to regulacje UE nie stoją na przeszkodzie, żeby prawo to utracił. Jeśli umowa o pracę będzie rozwiązana, pracownik w takim przypadku może również stracić ekwiwalent pieniężny za dni wolne.  


Wtorkowe orzeczenie, które będzie miało znacznie dla pracowników i pracodawców w całej UE, to konsekwencja sprawy wytoczonej niemieckiej administracji przez Sebastiana Kreuzigera. Podczas ostatnich miesięcy aplikacji, którą obywał w urzędzie w Berlinie nie korzystał z corocznego płatnego urlopu. Po zakończeniu aplikacji zwrócił się o przyznanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni urlopu. Jego pracodawca (kraj związkowy) odmówił mu tego prawa. Kreuziger zaskarżył tę decyzję przed niemieckim sądem administracyjnym. 

Czytaj więcej na :https://praca.interia.pl/news-tsue-pracownik-nie-moze-stracic-urlopu-bez-wniosku,nId,2654515?fbclid=IwAR09V9VjiciRJBB_Dt0dNV3mtds7f7Be9Pr-2YXW8yrUBIZWgW4sBJnuIm4
 

08.10.2018 Poniedziałek

Warunki wykonywania pracy w nocy

Rozkłady czasu pracy obowiązujące w danym zakładzie mogą przewidywać różne pory jej świadczenia. Wykonywać pracę można zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, jednak nocna praca - jako bardziej uciążliwa - jest dodatkowo rekompensowana. Występowanie takiej pracy w danym zakładzie jest też związane z obowiązkiem dopełnienia określonych formalności po stronie pracodawcy.

Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-warunki-wykonywania-pracy-w-nocy,nId,2639793
 

01.10.2018 Poniedziałek

Podaj szefowi prywatny numer. Pozna go

też kontroler ZUS

Organ rentowy zyska możliwość wezwania chorego na kontrolę nie tylko listem poleconym, ale też telefonując do niego lub wysyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną.

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Dokument ten wprowadza zmiany również w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.). Partnerzy społeczni nie opiniowali ich jednak, bo znalazły się w projekcie już po etapie uzgodnień.

 - Nie zgadzamy się na zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii za naszymi plecami. Zrobię wszystko, żeby posłowie przyjrzeli się rozszerzeniu uprawnień kontrolnych ZUS .....


Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-podaj-szefowi-prywatny-numer-pozna-go-tez-kontroler-zus,nId,2636892
 

29.09.2018 Sobota

Identyfikatory pracowników łamią prawo?

Lekarz, pielęgniarka, ochroniarz, urzędnik - to tylko niektóre z zawodów, których pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani do noszenia identyfikatorów. Często widnieje na nich nie tylko stanowisko i zdjęcie, ale również imię i nazwisko. Czy identyfikatory naruszają w takim razie zasady ochrony danych osobowych?

Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-identyfikatory-pracownikow-lamia-prawo,nId,2632267
 

28.09.2018 Piątek

 

Wynagrodzenia w działach finansowo-

księgowych wzrastają

Jak wynika z raportu Randstad Polska, wynagrodzenia w działach finansowo-księgowych dynamicznie rosną. Nastanie rynku kandydata spowodowało, że pracodawcy muszą o pracowników mocniej rywalizować, również wysokością pensji.

Czytaj więcej na https://praca.interia.pl/news-wynagrodzenia-w-dzialach-finansowo-ksiegowych-wzrastaja,nId,2637025
 

25.09.2018 Wtorek

Rada Ochrony Pracy: Umów o pracę nie

można zastępować cywilnoprawnymi

Umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi - przypomina Rada Ochrony Pracy. W przyjętym we wtorek stanowisku zaproponowała m.in. wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu.

Jak napisano w stanowisku ROP, "w celu wyciągnięcia wniosków de lege ferenda (łac. według postulowanego prawa; postulat pod adresem ustawodawcy dotyczący przyszłych zmian w prawie - PAP), szczególną uwagę należy zwracać na przypadki związane z rozstrzygnięciami w sądach, dotyczącymi spraw, kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy rzeczywiście istnieje świadczenie pracy". Rada wskazuje, że podczas kontroli prawidłowości zawierania umów z pracownikami należy pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem pracy umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi. Jednocześnie ROP oceniła, że zapisy art. 22 Kodeksu pracy określające warunki, w jakich istnieje faktyczny stosunek pracy, "należy uznać za prawidłowe i wystarczające, tym bardziej, że z analizy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeni ostatnich lat wynika, że nadużycia w tym zakresie maleją".

Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-rada-ochrony-pracy-umow-o-prace-nie-mozna-zastepowac-cywilno,nId,2636022
 

09.08.2018 Czwartek

Zbyt późne dostarczenie L4 pracodawcy

to niższy zasiłek

Mniej biurokracji i papierowej roboty, za to większa kontrola zwolnień lekarskich - to korzyści z wprowadzenia elektronicznych zwolnień.

Każdy pracodawca, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzymuje natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie drogą cyfrową dokument trafia do ZakładuUbezpieczeń Społecznych, co odciąża pracodawcę i lekarza od dodatkowych obowiązków. Zyskują też pacjenci, którzy nie muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu zwolnienia pracodawcy.

- Pracodawcy popierają wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich. Po pierwsze, zmniejsza to biurokrację, prowadzenie dokumentacji papierowej. Z minuty na minutę będziemy widzieli pojawiające się w systemie ZUS-owskim e-zwolnienie. To będzie miało pozytywne skutki, większy będzie monitoring wystawianych zwolnień lekarskich - podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Robert Lisicki, ekspert prawa pracy z Konfederacji Lewiatan.Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-zbyt-pozne-dostarczenie-l4-pracodawcy-to-nizszy-zasilek,nId,2615954
 

31.07.2018 Wtorek

W związku z upałami Główny Inspektor

Pracy apeluje o skracanie czasu pracy

 
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, z uwagi na nadzwyczajną falę upałów, zaapelował do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.


Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C.

Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. Przy tzw. pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

W czasie upałów na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów.

Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-w-zwiazku-z-upalami-glowny-inspektor-pracy-apeluje-o-skracan,nId,2613098
 

16.07.2018 Poniedziałek

Coraz większe zaległości urlopowe Polaków. Wypoczynek dopiero po interwencji PIP


W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy wyegzekwowała zaległy wypoczynek dla 22,3 tys. osób. Dzięki jej kontrolom płatne wolne dostało więc o 11,3 tys. więcej zatrudnionych niż rok wcześniej. To zaskakujące dane, bo wcześniej - po wydłużeniu czasu na oddawanie zaległego wypoczynku - wyraźnie zmniejszyła się liczba naruszeń prawa w tym zakresie.

- Wpływ na to ma m.in. sytuacja na rynku. Brakuje rąk do pracy, a niektóre branże latem potrzebują większej liczby pracowników. To utrudnia udzielanie urlopów - podkreśla Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-coraz-wieksze-zaleglosci-urlopowe-polakow-wypoczynek-dopiero,nId,2605661
 

02.07.2018 Poniedziałek

Kiedy możemy bezkarnie wyjść z pracy?


Zalało nam mieszkanie, dzieci w przedszkolu się pobiły - sytuacji, w których nie mamy innego wyjścia i musimy wyjść z pracy jest wiele. Warto wiedzieć, kiedy możemy to zrobić bezkarnie i w jaki sposób o tym powinniśmy poinformować naszego szefa.
 
Najważniejsza w takiej sytuacji jest konieczność poinformowania o tym fakcie pracodawcy - to spowoduje, że sytuacja będzie klarowna dla obu stron i jesteśmy w stanie umówić się na jej uregulowanie - odpracowanie godzin, wypisanie wniosku urlopowego czy skorzystanie z przysługujących rodzicom godzin opieki nad dzieckiem.

Co się dzieje w przypadku braku informacji ze strony pracownika?


Czytaj więcej na : https://praca.interia.pl/news-kiedy-mozemy-bezkarnie-wyjsc-z-pracy,nId,2605697
 

24.05.2018 Czwartek

MRPIPS: Świadczenie urlopowe u małego

pracodawcy

 
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mimo że wysokość i warunki jego wypłaty reguluje ustawa o ZFŚS, świadczenie urlopowe wypłacane jest tylko w firmach, w których nie tworzy się ZFŚS. Dlatego można się spotkać ze stwierdzeniem, że świadczenie urlopowe jest charakterystyczne dla małych pracodawców, tj. takich, którzy ze względu na stan zatrudnienia nie muszą tworzyć ZFŚS.

Albo ZFŚS, albo świadczenie urlopowe


Ustawa o ZFŚS określa procedurę tworzenia i rezygnacji z ZFŚS oraz warunki wypłaty lub rezygnacji ze świadczenia urlopowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ZFŚS pracodawcyspoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz bez względu na stan zatrudnienia i nie mogą z niego zrezygnować (w przeciwieństwie do pracodawców spoza sfery budżetowej).Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/firma/news/swiadczenie-urlopowe-u-malego-pracodawcy,2569898,1852
 

23.05.2018 Środa

Nowy typ umów dla pomocników

sezonowych przy zbiorach

 
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników reguluje zatrudnianie pomocników przy zbiorach. Wprowadza dla nich specjalny typ umowy cywilnoprawnej, która może zostać zawarta na maksymalnie 180 dni w ciągu roku. Nowy typ umów może ucywilizować zatrudnianie pracowników sezonowych, którzy bardzo często pracują na czarno.

Rolnik, który zatrudnia pomocnika na podstawie takiej umowy, musi odprowadzić za niego zryczałtowane składki na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe oraz składkę zdrowotną. Nowela wprowadza do obrotu nowy typ umowy cywilno prawnej – będzie to tzw. umowa o pomocy przy zbiorach.


Nowela wprowadza do obrotu nowy typ umowy cywilnoprawnej - będzie to tzw. umowa o pomocy przy zbiorach. Może ona zostać zawarta z pomocnikiem rolnika, czyli osobą, która pomaga mu przy zbiorach owoców, warzyw czy innych płodów rolnych. - Tym, co jest rewolucyjne w nowej umowie, jest fakt, że będzie ona podlegać oskładkowaniu. 
Składki będzie płacił rolnik, który zatrudni pomocnika. Będą to składki na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe oraz składka zdrowotna, przy czym będą one zryczałtowane. Ich wysokość będzie kształtować się na poziomie około 180 zł miesięcznie - mówi agencji Newseria Biznes Monika Kolasińska, radca prawny w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-nowy-typ-umow-dla-pomocnikow-sezonowych-przy-zbiorach,nId,2584967
 

22.05.2018 Wtorek

Ochrona zatrudnienia w czasie absencji

innych niż choroba


Prawo pracy chroni pracownika korzystającego z urlopu lub nieobecnego w pracy w sposób usprawiedliwiony, przed rozwiązaniem umowy przez pracodawcę. Często spotykaną absencją w pracy, inną niż urlop, jest nieobecność z powodu choroby. Związana jest z nią szeroka ochrona zatrudnienia, jednak inne okresy nieobecności też korzystają z pewnej ochrony.

Pracownik korzystający z urlopu cieszy się szczególną ochroną zatrudnienia. Zgodnie z art. 41 K.p. pracodawca nie może mu wówczas wypowiedzieć umowy o pracę, poza nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie pracy i przepisach odrębnych. Wyłączenie wspomnianej ochrony, na mocy art. 411K.p., jest przewidziane w przypadku:

upadłości lub likwidacji pracodawcy,  
wystąpienia przesłanek do dyscyplinarnego zwolnienia.


Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-ochrona-zatrudnienia-w-czasie-absencji-innych-niz-choroba,nId,2582429
 
 

21.05.2018 Poniedziałek

Ochrona zatrudnienia w czasie absencji innych niż choroba

Prawo pracy chroni pracownika korzystającego z urlopu lub nieobecnego w pracy w sposób usprawiedliwiony, przed rozwiązaniem umowy przez pracodawcę. Często spotykaną absencją w pracy, inną niż urlop, jest nieobecność z powodu choroby. Związana jest z nią szeroka ochrona zatrudnienia, jednak inne okresy nieobecności też korzystają z pewnej ochrony.

Pracownik korzystający z urlopu cieszy się szczególną ochroną zatrudnienia. Zgodnie z art. 41 K.p. pracodawca nie może mu wówczas wypowiedzieć umowy o pracę, poza nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie pracy i przepisach odrębnych. Wyłączenie wspomnianej ochrony, na mocy art. 411 K.p., jest przewidziane w przypadku:

upadłości lub likwidacji pracodawcy,
wystąpienia przesłanek do dyscyplinarnego zwolnienia.

 

Warto dodać, że pod pojęciem urlopu, którym posługuje się art. 41 K.p., rozumie się nie tylko urlop wypoczynkowy, ale także inne rodzaje urlopów, np. bezpłatny czy wychowawczy. One również korzystają

 

Czytaj więcej na :http://praca.interia.pl/news-ochrona-zatrudnienia-w-czasie-absencji-innych-niz-choroba,nId,2582429

 

 

 

 

 

10.05.2018 Czwartek

 

Prezydent podpisał ustawę w sprawie

umowy o pracę pomocnika rolnika

 

​Prezydent podpisał ustawę dotyczącą pomocy przy zbiorach, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy stwarzają nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie, po pierwsze, "zatrudniania na czarno" pomocników rolników, a po drugie, zawieranie z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy zbiorach, ale przede wszystkim nie są objęte ubezpieczeniem.

Umowa z pomocnikiem rolnika może być zawarta na 120 dni.
 

12.04.2018 Czwartek

Telefon, e-mail i komunikator pod kontrolą szefa. Nowe przepisy pozwolą firmom na monitoring
 
Szef przeglądający skrzynkę mailową pracownika, śledzący rozmowy na komunikatorach - to rzeczywistość, którą przyniesie nam RODO. Firma będzie miała większą zdolność inwigilacji pracownika.Wystarczy, że firma poinformuje pracowników co najmniej dwa tygodnie wcześniej, a cel, zakres i sposób wpisze do układu zbiorowego i już zyskuje prawo do zaglądania do maila, komórki, czy laptopa podwładnych. A wszystko w trosce o prawidłowe wykorzystanie czasy pracy – czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Dzięki przepisom o RODO firma zyskuje solidną podstawę prawną do monitorowania zatrudnionych. Co oznacza to dla pracowników? A mianowicie to, że szef będzie mógł wejść na służbową skrzynkę pocztową i przejrzeć wiadomości. Prawo do prywatności ma ograniczyć jego wgląd tylko do fragmentu korespondencji – tłumaczą eksperci pytani przez DGP.
 
 

30.01.2018 Wtorek

Stawka godzinowa się sprawdza?

Co 7 firma zaniża pensję minimalną

13,7 zł za godzinę, tyle wynosi minimalna stawka obowiązująca od roku w Polsce. Jak przekonuje Państwowa Inspekcja Pracy, liczba przedsiębiorstw, które się do niej nie stosują, jest względnie mała.Stawka godzinowa dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub świadczące usługę. Przez rok jej obowiązywania PIP skontrolowała 19,5 tys. polskich firm. W tym czasie wykryła nieprawidłowości w 15 proc. przedsiębiorstwach – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Jednym ze sposobów obchodzenia stawki minimalnej odkrytych przez PIP było potrącanie z wynagrodzenia np. zobowiązując do pokrycia kosztów wynajmu urządzeń służących do pracy lub korzystania ze służbowego umundurowania.
 
 
 

26.01.2018 Piątek

Rewolucja w urlopach.

Szykują się kolejne zmiany w Kodeksie Pracy

26-dniowy urlop dla każdego niemal pewny. Dodatkowy bezpłatny urlop na żądanie i przepadające niewykorzystane dni wolne wciąż dyskutowane. Jak będzie wyglądał nowy Kodeks Pracy?

Pomysłów zmian w Kodeksie Pracy nie brakuje. O proponowanych zmianach pisaliśmy wielokrotnie w money.pl. Jednak z informacji, do których dotarł ”Super Express”, niemal pewne jest, że wszystkim, nawet nowo zatrudnionym pracownikom, ma przysługiwać pula 26 dni urlopu. O tej propozycji również informowaliśmy w money.pl.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która pracuje nad zmianami, rozważa wprowadzenie również czterech dodatkowych dni bezpłatnego urlopu na żądanie.
 
 

13.12.2017 Środa

Praca w święta i Nowy Rok - zasady

Boże Narodzenie, czyli 25 i 26 grudnia, a także Nowy Rok to jedne z dni, w których obowiązuje zakaz wykonywania obowiązków zawodowych. Nie dotyczy on jednak wszystkich. Za pracę w dni świąteczne pracownik powinien otrzymać 100 proc. stawki godzinowej lub dzień wolny w innym terminie.

Zakaz pracy w Boże Narodzenie i Nowy Rok – kogo dotyczy?
Ustawowy zakaz pracy (art. 15110 Kodeksu Pracy) w święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, tak jak w inne dni świąteczne, dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wyklucza to zatem tych, którzy podpisali umowę zlecenia lub o dzieło.

Ustawa nie obowiązuje także części osób posiadających umowę o pracę. Należą do nich pracownicy:

ratownictwa medycznego, ochrony mienia czy służb awaryjnych (pogotowie gazownicze, energetyczne itp.),
zatrudnieni w systemie zmianowym,
transportu i komunikacji,
jednostek straży pożarnej,
rolnictwa i hodowli,
firm remontowych wykonujących niezbędne w tym czasie prace,
zatrudnieni w systemie polegającym na pracy w piątki, weekendy i święta,
ośrodków i zakładów o charakterze użyteczności społecznej, czyli lokale gastronomiczne, hotele, placówki zdrowia, w których prowadzone jest leczenie całodobowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze z opieką całodobową, jednostkach gospodarki komunalnej, ośrodki kultury, oświaty i turystyki.

czytaj więcej na: https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/praca-w-swieta-i-nowy-rok---zasady,197,0,2393029.html
11.12.2017 Poniedziałek

Urlop bezpłatny - 5 rzeczy, o których musisz pamiętać, wybierając go

Urlop bezpłatny to czasowe zaprzestanie pełnienia obowiązków służbowych. Zazwyczaj pracownik ubiega się o niego w nieoczekiwanych sytuacjach, takich jak nagła choroba bliskiej osoby, ewentualnie w celu podjęcia dodatkowej, tymczasowej pracy.

Zwolnienie z pracy w czasie bezpłatnego urlopu
Urlop bezpłatny to czas, kiedy pracodawca nie ma prawa wręczyć pracownikowi wypowiedzenia, niezależnie od tego, jak długo na urlopie przebywa. Kolejną ważną kwestią dotyczącą przywrócenia lub zaprzestania pełnienia obowiązków jest chęć pracownika do wcześniejszego powrotu. Prawo tego nie zabrania, jednak pracodawca może się na to nie zgodzić, zwłaszcza, gdy na dane miejsce została zatrudniona osoba na zastępstwo. Z drugiej strony pracodawca może wyrazić chęć przywrócenia pracownika przed terminem upływu urlopu. Tu także wymagana jest zgoda pracownika.

Składki ZUS i wynagrodzenie podczas bezpłatnego urlopu
Jak sama nazwa wskazuje, podczas urlopu bezpłatnego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Jednak warto pamiętać, że za brakiem pensji idzie również zaprzestanie płacenia składek ZUS przez pracodawcę. Oznacza to, że po upływie 30 dni pracownik traci ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i emerytalne.

czytaj więcej na: https://praca.money.pl/poradniki/artykul/urlop-bezplatny---5-rzeczy-o-ktorych-musisz,111,0,2370671.html

28.11.2017 Wtorek

Umowa na zastępstwo - jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2016 roku umowa na zastępstwo została włączona do umów na czas określony. W związku z tym osoby zatrudnione na jej podstawie obowiązuje okres wypowiedzenia określony prawem pracy, a także taki sam sposób naliczania urlopu, jak w przypadku umowy na czas określony. Co jeszcze należy wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Czym jest umowa na zastępstwo?
Umowa na zastępstwo z definicji jest rodzajem stosunku pracy, który wykonywany jest na danym stanowisku, w określonym czasie, a zatrudniany pracownik wykonuje obowiązki, które pierwotnie należały do osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym albo urlopie naukowym. Dzięki zastępstwu możliwe jest zachowanie ciągłości pracy na danym stanowisku.

Według Kodeksu Pracy po nowelizacji w 2016 roku, umowa na zastępstwo już formalnie nie istnieje. Została bowiem zastąpiona umową o pracę na czas określony. Jednak warto pamiętać, że umowa na zastępstwo, nawet jeśli przez prawo nazywana jest inaczej, powinna zachować swoją specyfikę. Nie obejmuje zatem limitu trzech kolejnych umów podpisywanych łącznie na 3 i 33 miesiące.

Pracodawca powinien określić termin zakończenia współpracy na zastępstwie jako datę powrotu pracownika, przebywającego na urlopie czy zwolnieniu lekarskim. Z racji tego, że jego nieobecność może się skrócić lub wydłużyć, takie rozwiązanie czyni umowę na zastępstwo bardziej elastyczną i nie wymaga wprowadzania zmian.

czytaj więcej na: https://praca.money.pl/poradniki/artykul/umowa-na-zastepstwo---jakie-prawa-i-obowiazki,89,0,2370649.html07.11.2017 Wtorek

 
PRAWO PRACY

Z poniższej informacji wynika, że w tym roku otrzymacie bony świąteczne bez opodatkowania, a co to oznacza? Każdy pracownik, który otrzyma bon w wyskości 400 pln, nie zapłaci w styczniu podatku w wysokości 80 pln, jak to miało miejsce w latach ubiegłych :)


Zwolnienia z PIT 2018 – wyższe limity i nowe

zwolnienia

Minister Rozwoju i Finansów chce od 2018 roku zwiększyć wartość limitów niektórych ważnych zwolnień podatkowych. Między innymi zwiększony ma zostać limit zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS (z 380 zł do 1000 zł), limit zwolnienia dla przychodów z zamiany rzeczy lub praw (z 2280 zł do 6000 zł), czy limit zwolnienia dla wygranych w konkursach (z 760 zł do 2000 zł). Wzrosną też limity zwolnień dla różnych zapomóg. Ponadto zlikwidowane mają być w kilku przypadkach limity istniejących zwolnień i wprowadzone trzy nowe zwolnienia.
 
Propozycje te są zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który przechodzi ostatnie modyfikacje przed skierowaniem go do Sejmu.

Świadczenia z ZFŚS
Aktualnie zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT).

 
Minister Rozwoju i Finansów w omawianym projekcie nowelizacji ustawy o PIT proponuje podniesienie limitu (rocznego) tego zwolnienia z 380 zł do 1000 zł .

Obecny limit zwolnienia w wysokości 380 zł obowiązuje 15 lat. Wysokość otrzymywanych świadczeń z ZFŚS jest uzależniona od sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego. Oznacza to, że świadczenia w kwocie powyżej limitu 380 zł otrzymują osoby, które są w trudniejszej sytuacji, najgorzej sytuowane. Zdaniem Ministra Rozwoju i Finansów utrzymanie przez ustawodawcę niskiego ograniczenia zwolnienia nie jest zasadne społecznie.
 
 

11.10.2017 Środa

Rekompensata za niewykorzystany urlop - nad tym pracuje komisja prawa pracy
 
Za pół roku mają być gotowe nowe przepisy w prawie pracy. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" - kto nie wykorzysta zaległego urlopu, zyska prawo do rekompensaty finansowej. Takie są ustalenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Ponadto zaległy urlop ma być wykorzystywany nie do końca września, lecz do końca marca następnego roku. W wyjątkowych sytuacjach termin ten ma być wydłużony do września, ale tylko z przyczyn dotyczących pracownika, nie pracodawcy. Katalog tych przyczyn na razie nie jest jeszcze znany.
 
 

18.09.2017 Poniedziałek

Pracownik może, ale nie musi, wyrazić zgody

na to, żeby jego pensja trafiała na rachunek

bankowy


Pracodawca nie może wymagać od zatrudnionego, aby ten założył konto bankowe, na które będzie wpływało wynagrodzenie. Nalegając na to, łamie prawo. Wówczas poszkodowany może zgłosić sprawę Państwowej Inspekcji Pracy i ubiegać się o odszkodowanie. W wyjątkowych sytuacjach za uporczywość grozi szefowi nawet sprawa karna.

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/zarobki/news-pracownik-moze-ale-nie-musi-wyrazic-zgody-na-to-zeby-jego-pe,nId,2440751
 

13.07.2017 Czwartek

Niespodziewany powrót z urlopu

wypoczynkowego

 
Podstawowym celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu przepisach urlopowych, które wręcz nakazują udzielenie i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Jednak jeden z tych przepisów uwzględnia interes pracodawcy, pozwalając mu w określonych okolicznościach przerwać wypoczynek pracownika i wezwać go do pracy

Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/niespodziewany-powrot-z-urlopu-wypoczynkowego,2528341,3415
 

06.07.2017 Czwartek

 
Stres jako przyczyna wypadku przy pracy
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (dalej: „Ustawa”) za wypadek przy pracy uważa się:

nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło m.in. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
 

Jakkolwiek definicja ustawowa obejmuje również inne okoliczności pozwalające określone zdarzenie uznać za wypadek przy pracy lub za zrównany z wypadkiem przy pracy to nie mają one znaczenia zważywszy na analizowane zagadnienie, tj. czy naruszenie sprawności organizmu (uraz) wywołane przez zawał serca bądź udar mózgu może być uznane za wypadek przy pracy, gdy czynnikiem sprawczym był stres. Innymi słowy: czy praca w stresujących warunkach, bądź stresująca sytuacja mogą być uznane za przyczynę zewnętrzną oraz zdarzenie nagłe w rozumieniu Ustawy.
 
 

01.06.2016 Czwartek

Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłkuŚwiadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ubezpieczony otrzymał podwyżkę pensji. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się bowiem w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za okres poprzedzający miesiąc zachorowania albo nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.
 
Podstawa wymiaru zasiłku
 
Miesięczna wysokość świadczeń chorobowych stanowi odpowiedni procent (np. 70%, 80% lub 100%) podstawy ich wymiaru. Tę natomiast dla pracownika z reguły oblicza się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, chyba że np. zachorowanie miało miejsce przed upływem tego okresu. Wówczas bowiem podstawę wymiaru zasiłku stanowi odpowiednio:

Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/firma/news/wplyw-podwyzki-pensji-na-podstawe-zasilku,2520182,1852
 

30.05.2017 Wtorek

Czy można nagrać rozmowę z pracodawcą,

która poświadczy łamanie praw

pracowniczych.

 
Rozmowa podwładnego z przełożonym, zarejestrowana bez zgody pracodawcy, może stanowić istotny dowód w procesie sądowym. Pracownik może zostać jednak oskarżony o naruszenie dóbr osobistych pracodawcy.

Problem: Pracownik nagrał w celach dowodowych swoje rozmowy z pracodawcą, ponieważ przełożony zwlekał z podpisaniem z zatrudnionym umowy na piśmie. Pracownik i pracodawca umówili się na 3 miesięczny okres próbny z wynagrodzeniem 2100 netto. Kiedy pracownik kategorycznie upomniał się o pisemną umowę, po tygodniu podziękowano mu za pracę i wypłacono bez pokwitowania 600 zł. Nagrania rozmów pracownika i pracodawcy potwierdzają ustalenia odnośnie warunków umowy i fakt zatrudnienia w firmie. Czy można je wykorzystać w sądzie?
 
 

24.05.2017 Środa

Skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego a

sankcja od ZUS

 
Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa sankcje, jakie grożą osobie wykonującej pracę w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystującej zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Pracownicy, którzy nie dostosują się do przepisów tracą prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Należy jednak podkreślić, że powyższy przepis nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono ZUS.
 
 
 
 

16.05.2017 Wtorek

 

MRPIPS: Skutki obniżenia wielkości etatu

Zmiana w trakcie miesiąca wymiaru etatu pracownika z pełnego na część etatu skutkuje zmianą zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika do przepracowania. Jednakże przepisy z zakresu prawa pracy nie regulują wprost zasad ustalania wymiaru czasu pracy czy wynagrodzenia za pracę w takiej sytuacji. W praktyce wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie za pracę należy obliczyć oddzielnie za okresy przed zmianą etatu oraz po jego zmniejszeniu.

Wymiar czasu pracy

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca wymaga ponownego ustalenia dla pracownika obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce oblicza się go z uwzględnieniem dwóch okresów, przed i po obniżeniu etatu, biorąc pod uwagę wielkość etatu pracownika w poszczególnych okresach (przykład 1).

Wymiar czasu pracy w każdym z tych okresów oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 130 K.p. W tym celu należy:

pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 
dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
 
obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.


Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/skutki-obnizenia-wielkosci-etatu,2514812,3415
 

15.05.2017 Poniedziałek

Warunki bhp także dla zleceniobiorcy

 
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców nadało zatrudnieniu cywilnoprawnemu trochę bardziej "etatowego" charakteru. Nadal jednak taka forma wykonywania pracy pozostaje poza regulacjami prawa pracy, choć są od tej zasady wyjątki. Dotyczą one nie tylko wspomnianej minimalnej stawki godzinowej, ale też zapewnienia zleceniobiorcy odpowiednich warunków bhp.

Przepisy bhp nie tylko dla etatowców
Nowe przepisy dotyczące wynagradzania osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług ustawowo unormowały minimalny poziom ich wynagrodzenia. Nie uchyliły przy tym właściwej dla stosunków cywilnoprawnych swobody stron w kształtowaniu warunków łączącej ich umowy. Jednak nawet w przypadku zatrudnienia nawiązanego na podstawie umowy prawa cywilnego, regulacje prawa pracy mają zastosowanie.

Czytaj więcej na :http://praca.interia.pl/news-warunki-bhp-takze-dla-zleceniobiorcy,nId,2393885
 
 

10.09.2017 Środa

Będzie większa ochrona pracownic w ciąży.

Ustawa podpisana

 
Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową nowelizację ustawy dotyczącą pracowników tymczasowych - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada m.in. większą ochronę pracownic w ciąży.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Ustawa zakłada, że ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.
 
 

05.05.2017 Piątek

Wypadek przy pracy – zespół powypadkowy

 
W przypadku, gdy pracownik lub pracownicy ulegną wypadkowi przy pracy, okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Powołanie zespołu jest obowiązkiem pracodawcy, od którego nie może on zostać zwolniony nawet w przypadku oczywistego przyczynienia się pracownika do zdarzenia czy braku związku z pracą. Koszty przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku ponosi pracodawca.

Skład zespołu powypadkowego
W skład zespołu powypadkowego powinien wchodzić pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy. Jeżeli u danego pracodawcy nie ma obowiązku tworzenia służby BHP, drugą osobą w zespole powypadkowym może być sam pracodawca, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, albo też specjalista spoza zakładu pracy.

W przypadku kiedy u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy to w skład zespołu, zamiast społecznego inspektora pracy, wchodzi pracownik, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

W sytuacji, kiedy z powodu zbyt małej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, nie jest możliwe utworzenie dwuosobowego składu zespołu powypadkowego, tworzy się zespół, który składa się z pracodawcy i specjalisty spoza zakładu pracy.

Zadania zespołu powypadkowego
 
 

28.02.2017 Wtorek

Jak korzystać z przedłużenia urlopu

rodzicielskiego?

W razie podjęcia pracy w czasie urlopu rodzicielskiego okres tego urlopu ulega przedłużeniu. Ta ponadwymiarowa część urlopu może być zagospodarowana na pracę, na zasadach analogicznych jak przy podejmowaniu pracy w czasie "podstawowego" urlopu rodzicielskiego. Niektóre z reguł korzystania z tego urlopu, jak np. wspólne przebywanie na nim przez oboje rodziców, nie mogą być jednak wprost zastosowane.


Praca na urlopie przedłuża wymiar
Mechanizm przedłużania urlopu rodzicielskiego o okres, w którym był on łączony z wykonywaniem pracy, funkcjonuje w prawie pracy dopiero od 2 stycznia 2016 r. Został wprowadzony na mocy ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich, która weszła w życie z tym dniem.Przedłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy w jego trakcie następuje zgodnie z art. 1821ei 1821fK.p. Wymiar części, o którą urlop zostaje wydłużony, odpowiada iloczynowi tygodni, przez które pracownik zamierza łączyć pracę z urlopem i wymiaru etatu, w jakim ta praca zostanie podjęta.Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-jak-korzystac-z-przedluzenia-urlopu-rodzicielskiego,nId,2357393
 
 
 

08.02.2017 Środa

 

Kiedy pracodawca może odwołać

pracownika z urlopu wypoczynkowego

 
Firma może przerwać wypoczynek pracownika, jeśli wymagają tego okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania przez niego wypoczynku
 
Pracownik ma prawo skorzystać z przysługującego mu urlopu w zaplanowanym wcześniej terminie. Jeśli jednak w jego trakcie wystąpią okoliczności, które wymagają obecności podwładnego, a firma nie mogła ich przewidzieć w momencie rozpoczynania wypoczynku, pracodawca może odwołać z niego pracownika.

Forma odwołania

Odwołanie takie może nastąpić w dowolnej formie. Jest to polecenie służbowe, a przepisy nie zobowiązują pracodawców do wydawania poleceń w konkretnej formie. Ważne jest, żeby pracownik mógł zapoznać się z treścią polecenia pracodawcy. Pracodawca może zatem np. wysłać pracownikowi SMS-a, zatelefonować do niego, przesłać mu e-mail lub faks.
 
 

07.02.2017 Wtorek

5 podstawowych praw, jakie przysługują

pracownikowi w Polsce

 
Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę w Polsce przysługują pewne podstawowe uprawnienia, w tym wynagrodzenie w określonej wysokości czy możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Za ich łamanie pracodawcy grozi kara grzywny, a w skrajanych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności.
 
Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązków pracownika, ale przyznaje mu także szereg praw.
 
1. Tylko obowiązki wynikające z umowy
Podstawowym dokumentem regulującym wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika jest umowa o pracę, a głównym prawem zatrudnionego jest prawo do wykonywania pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę, które nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy.

Rodzaj umowy zależy od ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. 

Aby umowa byłą ważna, powinna określać strony stosunku pracy oraz rodzaj umowy. Ponadto dokument powinien wskazywać warunki pracy i płacy, w tym rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia), wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. 

2. Godziwe wynagrodzenie za pracę
Wynagrodzenia, na jakie zgadza się pracownik w umowie o pracę, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto powinno być one ustalone na godziwym poziomie. Co to oznacza?
 
 
 

06.02.2017 Poniedziałek

MRPIPS: Rozkład czasu pracy dla

niepełnoetatowca

Zatrudnienie na część etatu wpływa na ustalenie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Tym samym ma on mniejszą liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego rozkład czasu pracy może przy tym przewidywać równomierne rozłożenie godzin na poszczególne dni pracy, bądź też pracę tylko w niektórych dniach i w różnym wymiarze.

Ustalanie rozkładu
 
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracymoże świadczyć pracę w stałym lub zmiennym rozkładzie czasu pracy. Stały rozkład przewiduje pracę w tych samych dniach i w takim samym wymiarze dobowym. Klasycznym przykładem stałego rozkładu czasu pracy dla niepełnoetatowca zatrudnionego na 1/2 etatu jest praca w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 4 godziny na dobę.

Nieco inaczej jest z rozkładami zmiennymi. Mogą one bowiem przewidywać pracę tylko w niektóre dni tygodnia i dodatkowo w różnym wymiarze dobowym, w ramach obowiązujących pracownika norm czasu pracy.

Przy czym zarówno w przypadku pracowników pełnoetatowych, jak i niepełnoetatowych, rozkład ich czasu pracy powinien określać dni oraz godziny pracy, a także dni wolne wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ponadto powinien on wskazywać wymiar czasu pracy, ustalany w proporcji do wielkości etatu niepełnoetatowca, oraz uwzględniać normy czasu pracy, dobową i przeciętną tygodniową, jednakową dla pracowników niezależnie od wielkości ich etatu. W rozkładach sporządzanych dla niepełnoetatowców należy również zachować odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz roczny limit godzin nadliczbowych (przykład 1).

Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/firma/news/rozklad-czasu-pracy-dla-niepelnoetatowca,2462615,1852
 

03.02.2017 Piątek

Dzień wolny udzielony za pracę w niedzielę to nie urlop


Jeżeli pracodawca wymaga świadczenia pracy w święto lub w weekend, w zamian za odpoczynek w wybranym dniu roboczym, to zatrudniony nie może odmówić. Ale jeśli potem ten sam pracownik zachoruje i nie skorzysta w pełni z "odpracowanego" przez siebie czasu, wówczas nie będzie miał już do tego prawa w innym terminie.

Gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego z powodu choroby, wówczas pracodawca ma obowiązek przesunięcia przerwy w świadczeniu pracy na późniejszy termin. Zobowiązuje go do tego art. 165 pkt 1 Kodeksu pracy. W sytuacji, gdy urlop zatrudnionego zakłóca niespodziewana choroba, również nie traci on dni, przysługujących na wypoczynek. Na podstawie art. 166 pkt 1 K.p., pod warunkiem dostarczenia do kadr zwolnienia lekarskiego, niewykorzystana część urlopu musi zostać "zwrócona" w innym czasie. Za okres choroby przypadającej w terminie, na który został zaplanowany urlop, osoba zatrudniona otrzyma wynagrodzenie chorobowe.

- Jeśli jednak chodzi o dzień wolny, niebędący urlopem, lecz otrzymany w zamian za pracę w sobotę, niedzielę lub święto, nie ma uregulowań, jakie nakładałyby na pracodawcę obowiązek "oddania" go w innym terminie, z uwagi na chorobę pracownika. Nie istnieje bowiem podstawa prawna do tego, żeby obniżyć w takim przypadku wymiar czasupracyzatrudnionej osoby, przypadający w danym okresie rozliczeniowym. I uważam, że nie ma uzasadnienia do tego, aby zmieniać istniejący stan prawny - stwierdza Katarzyna Dobkowska z Kancelarii Prawa Pracy Raczkowski Paruch.Czytaj więcej na :http://praca.interia.pl/news-dzien-wolny-udzielony-za-prace-w-niedziele-to-nie-urlop,nId,2345673
 

23.01.2017 Poniedziałek

Ewidencja godzin pracy dla zleceniobiorcy.

 
Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorca lub świadczący pracę na podstawie umowy o świadczenie usług ma zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Narzędziem służącym do weryfikacji czy zleceniobiorcy faktycznie zapewniono ustawową minimalną stawkę godzinową, jest informacja o liczbie godzin pracy w ramach umowy zlecenia. Podstawą tej informacji jest ewidencja godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę.

Nowy zapis w umowie zlecenia
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewidują one obowiązek zapewnienia zleceniobiorcy oraz osobie świadczącej pracę na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej zwanych zleceniobiorcami) minimalnej stawki za godzinę pracy w ramach tych umów. W 2017 r. godzinowa stawka minimalna dla zleceniobiorcy wynosi 13 zł. Konsekwencją wprowadzenia stawki minimalnej przy umowie zlecenia jest konieczność posiadania wiedzy o ilości godzin pracy na podstawie tej umowy. Nie wystarczy już zapis określający wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy.


Kwota wynagrodzenia na umowie może bowiem nie odpowiadać faktycznemu wynagrodzeniu, jakie należy się zleceniobiorcy z uwagi na liczbę godzin pracy w danym okresie. Dlatego, zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, strony umowy zlecenia lub o świadczenie usługpowinny określić w tej umowie sposób potwierdzania liczby godzin pracy na podstawie tych umów. Nowe przepisy nie precyzują, jaką formę należy zastosować do potwierdzania liczby godzin pracy na zleceniu. Kwestię tę pozostawiono do swobodnego uznania stron.Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-ewidencja-godzin-pracy-dla-zleceniobiorcy,nId,2339528
 

20.01.2017 Piątek

Odbieranie służbowego telefonu po pracy.

Rafalska: Ta kwestia powinna być rozwiązana

 
Komisja kodyfikacyjna prawa pracy powinna zająć się kwestią odbierania służbowych telefonów oraz poczty elektronicznej po pracy - powiedziała we wtorek minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Rafalska była pytana we wtorek na konferencji prasowej o możliwość wprowadzenia ograniczeń w związku z odbieraniem służbowych maili oraz telefonów. Na taki krok zdecydowała się od początku 2017 roku Francja.

- Konieczność odbierania maili, telefonów od swoich przełożonych będzie na pewno problemem narastającym. Z całą pewnością komisja kodyfikacyjna, która pracuje nad nowoczesnym kodeksem pracy, szczególnie indywidualnym, powinna tym zagadnieniem się zająć - powiedziała minister. - Uważam, że to powinno być w jakiś sposób, może nie bardzo sztywno, rozwiązane - dodała.
 
 

19.01.2017 Czwartek

 

ZUS sprawdza zasadność przyznawania

zwolnień lekarskich


Praca podczas zwolnienia lekarskiego może skutkować

odebraniem prawa do zasiłku. Może też uzasadniać

zwolnienie dyscyplinarne.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego za czas choroby. Zwolnienie lekarskie powinno służyć jak najszybszemu powrotowi do zdrowia, dlatego nie powinno się wówczas wykonywać żadnej pracy.


Pracapodczas zwolnienia to podstawa do odebrania zasiłku. Może też uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne.

- Za 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby pracownicy mają prawo do wynagrodzenia. Dotyczy to również osób wykonujących pracę nakładczą oraz odbywających służbę zastępczą.


Gdy liczymy 33 dni niezdolności do pracy, bierzemy pod uwagę wszystkie zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego. Od 34. dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy - przypomina Adam Kostuch z Departamentu Zasiłków w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-zus-sprawdza-zasadnosc-przyznawania-zwolnien-lekarskich,nId,2338789
 

11.01.2017 Środa

Ważne zmiany w prawie pracy 

 
Z początkiem 2017 r. weszły w życie następujące zmiany w prawie pracy:

1. Zmiana terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy
Do końca 2016 r. kodeksowe terminy na wniesienie odwołania do sądu pracy wynosiły: 7 dni – na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, 14 dni – na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz na żądanie nawiązania umowy o pracę w przypadku odmowy przyjęcia do pracy. Obecnie powyższe terminy zostały wydłużone i ujednolicone – wynoszą dla każdego przypadku 21 dni.

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

2. Zmiana progów, od których uzależnione jest utworzenie regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy
Na podstawie znowelizowanych przepisów pracodawca ma obowiązek ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania oraz wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Pracodawca ma także obowiązek ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania oraz wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, a zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem
 
 
 
 

14.12.2016 Środa

Od Nowego Roku minimalna stawka za pracę to 13 zł za

godzinę.


Od Nowego Roku wszyscy zatrudnieni na podstawie umów-zleceń będą mieli zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł za godzinę. Nowe przepisy mogą spowodować, że więcej podmiotów będzie operować w szarej strefie. W pierwszych miesiącach mogą też pojawić się oferty nieuczciwych agencji, które będą próbowały omijać minimalną stawkę - mówi ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. To jednak naraża ich klientów na dodatkowe koszty.

Czytaj więcej na: http://praca.interia.pl/news-od-nowego-roku-minimalna-stawka-za-prace-to-13-zl-za-godzine,nId,2321391
 

09.12.2016 Piątek

Urlop wypoczynkowy a choroba dziecka

Czy pracownik będący na urlopie wypoczynkowym może wziąć zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym dzieckiem? Czy należy mu się za to urlop w innym terminie?

 
Nie. Jeżeli pracownik korzysta już z urlopu wypoczynkowego, to wtedy choroba dziecka pracownika nie przerywa tego urlopu. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) stanowi, że części urlopu niewykorzystanej z powodu:

- czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

- odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

- odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

- urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym (art. 166 k.p.). Jeśli zatem dziecko pracownika zachoruje, to pracownik opiekuje się chorym dzieckiem w ramach swojego urlopu wypoczynkowego.

29.11.2016 Wtorek

MRPIPS: Czym są dane osobowe i kiedy

podlegają ochronie?

 

Obecnie szczegółowe zasady ochrony przetwarzanych danych osobowych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych. Nakłada ona na administratorów takich danych (podmioty, które wykonują określone czynności na tych danych) szereg obowiązków, takich jak konieczność posiadania zgody osoby, której dane są przetwarzane, czy też prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z ochroną tych danych. Często jednak pojawiają się problemy z określeniem czy pozyskiwane informacje o osobach spełniają przesłanki do uznania ich za dane osobowe i czy ustawowa ochrona takim danym się należy.

Czytaj więcej na : http://biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/czym-sa-dane-osobowe-i-kiedy-podlegaja-ochronie,2428126,3415
 

25.11.2016 Piątek

Pracodawca może wezwać do pracy w święto

 

Co do zasady święta powinny być dla pracowników dniami odpoczynku. Oczywiście nie wszystkie, a tylko te wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Wtedy pracownik nie powinien być zatem zmuszany do świadczenia pracy. Od generalnej zasady są jednak liczne wyjątki. Wszystkie wymienia Kodeks pracy.


Określone branże i rodzaje zadań
Zgodnie z nim pracę w święto zlecić mogą pracodawcy zatrudniający pracowników:

- w ruchu ciągłym,

- przy pracy zmianowej,

- przy niezbędnych remontach,

- w transporcie i w komunikacji,

- w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

- przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

- w rolnictwie i hodowli,Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-pracodawca-moze-wezwac-do-pracy-w-swieto,nId,2311968
 

17.11.2016 Czwartek

Nieszczelna stawka godzinowa. Komu nie

przysługuje 13 zł za godzinę?


13 zł za godzinę pracy nie będzie przysługiwać samozatrudnionemu, który przyjął choćby jednego zleceniobiorcę albo zarejestrował działalność np. w Czechach lub na Słowacji.

Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i samozatrudnieni zostaną objęci minimalną stawką godzinową w wysokości 13 zł. W praktyce część z nich nie skorzysta jednak z tego rozwiązania. Powodem są nieprecyzyjne i nieszczelne definicje osób, którym ma przysługiwać płacowe minimum. Otrzyma je np. samozatrudniony, który sam korzysta zusługkilkudziesięciu dziełobiorców, ale już nie ten, który zatrudnia choćby jednego pracownika albo zleceniobiorcę.

Stawka godzinowa nie będzie też przysługiwać, jeśli osoba z firmą zarejestruje działalność w kraju należącym do UE (innym niż Polska). Pracodawcy mogą wykorzystywać te rozwiązania do obchodzenia nowych wymogów. Ale wszystkie te niejasności uderzą także w nich - nie zawsze bowiem będą wiedzieć, czy muszą wypłacać danej osobie 13 zł za godzinę pracy.


Ustawodawca zapomniał?
W praktyce najwięcej wątpliwości będzie wywoływała definicja prowadzącego działalność gospodarczą (samozatrudnionego), którego obejmie godzinowe minimum.Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-nieszczelna-stawka-godzinowa-komu-nie-przysluguje-13-zl-za-g,nId,2307343
 
 

14.11.2016 Poniedziałek

Dwa dni "opieki" na dziecko w ciągu roku

Zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 to jedno z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Jest ono ściśle związane z danym rokiem kalendarzowym, pracownik musi więc mieć na uwadze graniczny termin wykorzystania tego uprawnienia. Dostępne są dwa warianty skorzystania z niego - godzinowy lub "dzienny".

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-dwa-dni-opieki-na-dziecko-w-ciagu-roku,nId,2304001
 

06.10.2016 Czwartek

 

Minimalne 13 zł za zlecenie nie dla wszystkich

zleceń

W 2017 r. za zlecenie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić przynajmniej 13 zł za godzinę. Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawiera jednak wyłączenia spod stosowania tego minimalnego limitu w przypadku specyficznych zleceń czy usług.

Nowością od nowego roku będzie minimalna ustawowa godzinowa stawka za wykonywanie umowy zlecenia lub świadczeniausług- ma ona wynieść 13 zł brutto.

Zasada ta obejmie umowy cywilnoprawne (o których mowa w art. 734 oraz 750 Kodeksu cywilnego) zarówno zawierane od 1 stycznia 2017 r., jak i zawarte przed 1 stycznia 2017 r. i trwające w tym dniu. Trzeba przyjąć, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów zrealizowanych w 2016 r., których wypłata będzie miała miejsce w 2017 r. Generalnie minimalną stawką za godzinę mają być objęci wszyscy zleceniodawcy oraz wykonujący umowy o świadczenieusług. Jak to jednak przy każdej generalnej zasadzie bywa, również i tu ustawodawca przewidział

Czytaj więcej na : http://biznes.interia.pl/firma/news/minimalne-13-zl-za-zlecenie-nie-dla-wszystkich-zlecen,2394438,1852
 

05.10.2016 Środa

Jakie skutki spowoduje niewykorzystanie

urlopu w terminie


Pracownik stale odkładający urlop na później może być zmuszony do jego wykorzystania w czasie narzuconym przez szefa. Albo w ogóle stracić do niego prawo.

Czy pracodawca sam ustali termin urlopu?
Pan Maciej planuje wyprawę turystyczną na antypody. Postanowił przez kilka lat nie brać urlopu wypoczynkowego, aby uzbierać odpowiednio długi czas wolny. Czy pracodawca może zmusić go, aby wykorzystał go wcześniej, nawet w niedogodnym dla niego terminie?

TAK

Generalnie pracownik powinien wykorzystać urlop w roku, w którym nabył do niego prawo, a pracodawca ma obowiązek w takim terminie go udzielić. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których musi być przesunięty na rok następny. Może to być wynikiem np. szczególnych potrzeb podwładnego lub pracodawcy, długiej nieobecności w pracy m.in. z powodu choroby lub korzystania z uprawnień rodzicielskich. Wszystkie te sytuacje wymienia kodeks pracy, ustalając przy tym ostateczny termin, w którym zaległy urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany. Jest to 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Przepisy nie rozstrzygają jednak, co w sytuacji, gdy pracownik nie chce skorzystać z przysługującego mu wypoczynku. Dlatego jedni eksperci prawa pracy uznają, że jednostronne wyznaczenie terminu urlopu przez pracodawcę jest wtedy dopuszczalne. Zwłaszcza gdy wszelkie próby jego ustalenia w porozumieniu z pracownikiem są przez niego ignorowane. Inni taką możliwość wykluczają, uznając, że do urlopu zaległego należy stosować ogólną regułę udzielania wypoczynku, zgodnie z którą powinien być ustalany zawsze w porozumieniu z podwładnym. Sąd Najwyższy, jak się wydaje, opowiada się jednak za pierwszym z prezentowanych poglądów. Przypomniał, że zgodnie z art. 168 kp urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału (obecnie do 30 września) następnego roku kalendarzowego. W takim przypadku, zdaniem SN,pracodawcanie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi mu go udzielić w terminie określonym w powołanym przepisie. Podobnie SN orzekł z 25 stycznia 2005 r. uznając, że zastosowanie art. 168 k.p. nie jest zależne od zgody pracownika.Czytaj więcej na: http://praca.interia.pl/news-jakie-skutki-spowoduje-niewykorzystanie-urlopu-w-terminie,nId,2285795
 

04.10.2016 wtorek

Kiedy nie trzeba uzasadniać

wypowiedzenia umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on wszystkich bez wyjątku umów o pracę.

Umowa bezterminowa z silniejszą pozycją
 
Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę przezwskazaniejego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, pracodawca, co do zasady, nie powinien więc wypowiadać jej bez uzasadnionego powodu. Natomiast pracownik generalnie nie ma obowiązku podania przyczyny rozwiązania przez niego stosunku pracy za wypowiedzeniem, poza jednym wyjątkiem, o którym dalej.

Czytaj więcej na : http://biznes.interia.pl/firma/news/kiedy-nie-trzeba-uzasadniac-wypowiedzenia-umowy-o-prace,2383797,1852
 

03.10.2016 Poniedziałek

Praca: Urlop ojcowski w pigułce.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że urlop ojcowski może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Trwa 2 tygodnie - liczone łącznie z sobotą i niedzielą - i przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem.

Ojciec może skorzystać z tego urlopu w ciągu 2 lat od urodzenia dziecka. Może go wykorzystać w całości albo podzielić na dwie części. Nieważne, w jakiej sytuacji zawodowej jest matka i czy wasz związek jest sformalizowany.

Urlop ojcowski jest płatny w 100 proc. Ojciec dostanie zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
 
 

29.09.2016 czwartek

Zaległy urlop. Czas na jego wzięcie upływa w

piątek

W piątek 30 września upływa termin na wzięcie zaległego urlopu. Rozpoczęcie urlopu do tego dnia uznaje się za dochowanie terminu. Pracodawca, który nie wyśle pracowników na zaległy urlop, może zostać ukarany grzywną.

Prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu daje pracownikowi kodeks pracy. Pracownik nie może z niego zrezygnować, a pracodawca musi go udzielić w roku kalendarzowym, w którym podwładny uzyskał prawo do urlopu. Ale bardzo często zdarzają się sytuacje, że pracownik nie wykorzystuje w ciągu roku wszystkich przynależnych dni wolnych. Wówczas urlop staje się zaległy, a czas na jego wykorzystania upływa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W tym roku termin na wykorzystanie zaległego urlopu za ubiegły rok mija w piątek. Jeśli więc pracownik weźmie wolne do tego dnia, to uznaje się, że termin został dochowany. Jeśli pracodawca nie wyśle pracownika na wypoczynek, to grozi mu grzywna, nawet w wysokości 30 tys. zł.
 
 

26.09.2016 Poniedziałek

MRPIPS: Ewidencja ekwiwalentów wypłacanych pracownikom
Pracownicy za używanie dla celów służbowych własnych strojów, obuwia, narzędzi i sprzętów mogą otrzymywać od pracodawców ekwiwalenty pieniężne.We wskazanych w przepisach sytuacjach podlegają one zwolnieniu z oskładkowania i opodatkowania. Wydatki z tego tytułu ujmuje się w księgach rachunkowych jako koszty działalności operacyjnej.

Odzież robocza i służbowa

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązek taki wynika z art. 2377 § 1 Kodeksu pracy. Przy czym pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 § 2 i 4 K.p.).


Czytaj więcej na : http://biznes.interia.pl/firma/news/ewidencja-ekwiwalentow-wyplacanych-pracownikom,2388574,1852
 

21.09.2016 Środa

Upokorzenie zatrudnionego może kosztować

pracodawcę równowartość jego pensji za

okres wypowiedzenia


Pracownik, który jest poniżany przez szefa, ma prawo niezwłocznie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz skierować sprawę do sądu. Jeśli ją wygra, otrzyma odszkodowanie. Musi jednak liczyć się z obowiązkiem dostarczenia odpowiednich dowodów.

Uprawnienie upokorzonego pracownika do niezwłocznego odejścia z firmy nie oznacza, że może on natychmiast opuścić swoje stanowisko pracy. Wówczas naraziłby się na zarzut naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Poszkodowany musi najpierw złożyć pisemne oświadczenie z wyjaśnieniem, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych i nie wyobraża sobie dalszej współpracy z takim pracodawcą.

Powinien uczynić to nie później, niż w terminie miesiąca od daty wystąpienia zdarzenia. Dopiero po dopełnieniu tej formalności, ma prawo opuścić swoje miejsce pracy.

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-upokorzenie-zatrudnionego-moze-kosztowac-pracodawce-rownowar,nId,2277386
 

16.09.2016 Piątek

Do 21 dni dodatkowego urlopu dla uczących się

pracowników

Kiedy jako pracownicy przygotowujemy się do obrony pracy magisterskiej czy do egzaminu zawodowego, szef może zwolnić nas z obowiązków pracowniczych w ramach tzw. urlopu szkoleniowego. Może, o ile nauka odbywa się z jego inicjatywy i za jego zgodą. Taka przerwa od pracy może trwać od 6 do 21 dni.

Jedną z zalet etatu jest niewątpliwie zagwarantowane ustawowo prawo pracownika do płatnych 26 lub 21 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik musi wykorzystać urlop na regeneracje sił, co przełoży się na efektywniejsze wykonywanie pracy po powrocie z wakacji - w tym celu jest on przydzielany (art. 154 Kodeksu pracy).

Pracownik na umowie o pracę nie tylko jednak musi odpoczywać, powinien też podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. A dokładniej, to pracodawca jest prawnie obowiązany do ułatwiania podwładnym podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 94 pkt 6 oraz art. 1031-1036 ww. kodeksu).

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-do-21-dni-dodatkowego-urlopu-dla-uczacych-sie-pracownikow,nId,2275188
 

14.09.2016 Środa

Od 1 stycznia pierwszy rok pracy na

warunkach 100 proc. płacy minimalnej


Od nowego roku płace minimalne pracowników nie będą różnicowane przez pryzmat stażu pracy. Osoby wstępujące po raz pierwszy w stosunek pracy z pracodawcą będą miały prawo do 100-proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie - jak to ma miejsce do tej pory - jedynie do 80 proc. stawki.
 
Pierwsza podjęta na etacie praca rządzi się szczególnymi prawami. Przykładowo świeżo upieczonemu pracownikowi, który podpisuje swoją pierwszą w życiu umowę o pracę przysługuje nie pełny, a wyliczony w proporcji urlop wypoczynkowy.

Kolejną specyficzną zasadą pierwszej pracy jest obowiązująca nowych pracowników, niższa od krajowej, płaca minimalna. Obecnie wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Do okresu jego pierwszej pracy wlicza się wszystkie okresy, za które opłacana była składka ZUS-owska lub zaopatrzenie emerytalne (z tym, że nie liczą się tu umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego), zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy.


Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/zarobki/news-od-1-stycznia-pierwszy-rok-pracy-na-warunkach-100-proc-placy,nId,2267994
 

13.09.2016 Wtorek

MRPIPS: Choroba przypadająca na dzień wolny

od pracy.


Wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Do tych usprawiedliwionych nieobecności zalicza się np. okres choroby. Chorobowa niezdolność do pracy ma więc wpływ na czas pracy pracownika, a niekiedy także na czas wolny.

Czytaj więcej na : http://biznes.interia.pl/firma/news/choroba-przypadajaca-na-dzien-wolny-od-pracy,2383816,1852
 

18.08.2016 Czwartek

Stypendium i wolne dni, czyli prawa pracownicze stażysty

Tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą skorzystać ze stażu z urzędu pracy, który może trwać 12 lub 6 miesięcy (ale minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące). Na dłuższe przygotowanie do zatrudnienia mają szansę osoby, które nie ukończyły 25 lat lub 27 lat, jeśli od ukończenia studiów nie upłynął rok. Natomiast na krótszy staż mogą liczyć między innymi osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych i bez wykształcenia średniego, a także matki, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia lub osoby samotnie wychowujące dziecko do lat 18, jak również osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni.
 
 

09.08.2016 Wtorek

Zmiany w prawie pracy: Świadectwa pracy po

nowemu, więcej dni na odwołanie się od

wypowiedzenia

 
 
​Partnerzy społeczni chwalą uproszczenie zasad potwierdzania zatrudnienia. Związki zawodowe krytykują jednak ograniczenie obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Pracownik zyska siedem dodatkowych dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę. Firma zatrudniająca do 50 pracowników nie będzie musiała tworzyć regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli zatrudnia pracowników na podstawie kolejnych umów na czas określony, będzie wydawać świadectwo pracy niezwłocznie po złożeniu wniosku przez pracownika lub w razie zakończenia współpracy.

To podstawowe zmiany z zakresu prawa pracy zawarte w rządowym projekcie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Realizuje on założenia pakietu ułatwień dla firm, jakie przygotowało Ministerstwo Rozwoju (tzw. pakiet wicepremiera Morawieckiego).

- Proponowane zmiany oceniamy pozytywnie. Realizują one postulaty wielokrotnie zgłaszane przez pracodawców - podkreśla Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.Czytaj więcej na :http://praca.interia.pl/news-zmiany-w-prawie-pracy-swiadectwa-pracy-po-nowemu-wiecej-dni-,nId,2248221
 
 

12.07.2016 Wtorek

 
Zakazane pytania. O co nie może pytać pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej
 
Rekrutacja, która ma wyłowić właściwego kandydata, to wyzwanie. I to nie tylko dla kandydata, ale i pracodawcy. Bo – o czym rekrutującym zdarza się zapominać - podczas rozmowy nie można pytać o dowolne sprawy.
 
„Wyobraź sobie, że dostajesz pudełko ołówków. W jaki sposób wykorzystałbyś je poza tradycyjnym użyciem? Podaj 10 przykładów” - jeszcze nie tak dawno dużą popularnością w internecie cieszyły się artykuły opisujące zadania, jakie podczas rekrutacji musieli rozwiązywać kandydaci do takich firm jak Google czy Facebook. Podchwytliwe pytania obrosły legendami, po czym okazało się – co przyznały osoby odpowiedzialne za strategię HR – że nie mają one właściwie większego znaczenia w weryfikacji, czy dana osoba nadaje się do pracy w firmie.

Dziś zainteresowanie łamigłówkami rekrutacyjnymi mocno przygasło. Jest jednak kategoria pytań, na którą przedsiębiorcy czy właściciele firm powinni zwrócić uwagę. To wszystkie pytania, którymi można – często nieświadomie – naruszyć przepisy kodeksu pracy.
 
 

23.06.2018 Czwartek

Od 1 września koniec tzw. syndromu pierwszej dniówki - prezydent podpisał ustawę

Od 1 września br. pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki. Nowelę przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Obecnie umowa może być dostarczona pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy (tzw. syndrom pierwszej dniówki). Pozwala to na odwlekanie formalności, a w przypadku kontroli - na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin zawarcia umowy jeszcze nie minął.

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy szefowa MRPiPS mówiła PAP, że przypadki tego rodzaju nadużyć były częste. Zwróciła uwagę, że jeśli w sytuacji, gdy nie ma takiej umowy, dojdzie do wypadku - a jak podkreśliła, wypadki często zdarzają się w pierwszych dniach pracy - to okazuje się, że taka osoba jest niezabezpieczona. - To już dawno należało uporządkować - oceniła Rafalska.

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-od-1-wrzesnia-koniec-tzw-syndromu-pierwszej-dniowki-prezyden,nId,2223942

22.06.2016 Środa

Jakie prawa w pracy mają młodzi ojcowie? Kompendium wiedzy przed Dniem Ojca.

Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie, możliwość opieki nad dzieckiem czy ochrona czasu pracy - polskie Prawo pracy przewiduje wiele uprawnień dla pracujących ojców. Przed obchodzonym 23 czerwca Dniem Ojca powstało zestawienie takich regulacji.
Wśród przysługujących ojcom uprawnień Aleksandra Brzezina z działu rachunkowości firmy konsultingowej Grupa Gumułka wymienia m.in. - obok np. urlopów tacierzyńskich i rodzicielskich - także np. dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zdrowym oraz możliwość sprawowania opieki, gdy dziecko zachoruje.

Zgodnie z przepisami, ojciec ma prawo do sześciu tygodni urlopu macierzyńskiego (choć w przypadku ojców przyjęło się już określenie urlop tacierzyński), jeśli matka zrezygnuje po okresie 14 tygodni. Ma też prawo do całego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni. Urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na cztery części, z których każda nie może być krótsza niż osiem tygodni; poza małymi wyjątkami, np. gdy dziecko przebywa w szpitalu. Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Nowością w zakresie urlopu rodzicielskiego jest możliwość późniejszego wykorzystania 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Do niedawna całość urlopu rodzicielskiego można było wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Ponadto wprowadzono możliwość wydłużenia okresu korzystania z urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 lub 68 tygodni, w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu. W konsekwencji powyższych zmian, do sześciu lat wydłużono również okres, w którym rodzice mogą korzystać z urlopu wychowawczego.

czytaj więcej na: http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Jakie-uprawnienia-maja-mlodzi-ojcowie-Kompendium-wiedzy-przed-Dniem-Ojca,wid,18390490,wiadomosc.html

09.06.2016 Piątek

Zmiany w Kodeksie pracy od września. Potrzebny jeszcze tylko podpis prezydenta.

Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy zakłada nowelizacja Kodeksu pracy. W czwartek Senat nie zaproponował do niej poprawek. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy wprowadził w piątek do Kodeksu pracy Sejm, przyjmując rządowy projekt nowelizacji. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Do tej pory, zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia - czyli do końca tego dnia. Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które takiej umowy nie mają, wskazywane są jako pracujące pierwszy dzień. W ocenie PIP tzw. syndrom pierwszej dniówki to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.

czytaj więcej na: http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/zmiany-w-kodeksie-pracy-od-wrzesnia,113,0,2102897.html

08.06.2016 Środa

Brak pensji na czas upoważnia pracownika do rozwiązania umowy. Ma on także prawo do odszkodowania.
Zatrudniony może odejść z pracy bez wypowiedzenia, jeśli nie ma wynagrodzenia. Nie zawsze jest to jednak zgodne z prawem. Sąd w takich przypadkach sprawdza powtarzalność, częstotliwość i długotrwałość opóźnień w wypłatach oraz doniosłości naruszeń dla interesów pracownika.

Jeśli pracodawca nie spełnia jednego ze swych podstawowych obowiązków i nieterminowo lub nieprawidłowo wypłaca wynagrodzenie, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Jednak musi to zrobić w sposób zgodny z Kodeksem Pracy. Wówczas ma również prawo domagać się od byłego pracodawcy rekompensaty.
- W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości pensji za okres wypowiedzenia. Jeśli została ona zawarta na czas określony, zatrudniony otrzyma odszkodowanie w wysokości zapłaty za czas, do którego umowa miała trwać, jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia, mówi adwokat Natalia Rużycka-Kwiatkowska z Kancelarii Bednarczyk&Sokołowski.

Czytaj więcej na :http://praca.interia.pl/news-brak-pensji-na-czas-upowaznia-pracownika-do-rozwiazania-umow,nId,2214577

 

 

 

 

07.06.2016 Wtorek

WAŻNA INFORMACJA - PRAWO PRACY

Przypominam

Zgodnie z art.129 § 3 oraz § 17 pkt.5 Regulaminu Pracy WABCO Polska

Pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który taki rozkład został sporządzony. W WABCO Polska jest to 1 miesiąc.Czyli 7 dni przed końcem miesiąca musicie takie harmonogram otrzymać. Jak również, każda ewentualna zmiana, która nie jest podyktowana siłą wyższą, musi być zakomunikowana pracownikowi 7 dni wcześniej.

Proszę pilnujcie tego, o każdych uchybieniach proszę mnie informować na bieżąco.

pzdr

Jarek

06.06.2016 Poniedziałek

Konsekwencje niewykorzystania urlopu.

Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Pracownik nabywa prawa do płatnego urlopu wroku, w którym podpisuje umowę o pracę oraz do każdej kolejnej jego porcji w każdym kolejnym roku - udzielenie podwładnemu wypoczynku w okresie, w którym nabywa on do niego prawo, jest obowiązkiem pracodawcy.

Jeśli pracownik nie był na urlopie np. w 2015 r., przysługujące mu dni wypoczynku przeszły na 2016 r. Innymi słowy, w br. przysługuje mu urlop za bieżący rok oraz urlop zaległy z 2015 r., jeżeli nie wykorzystał go w zeszłym roku zgodnie z planem urlopów.

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-konsekwencje-niewykorzystania-urlopu,nId,2212665
 

23.05.2016 Poniedziałek

Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników.
Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Prawo do tego urlopu jest niezbywalne. Ustalanie wynagrodzenia za urlop opiera się na zasadzie, zgodnie z którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe powinno więc odpowiadać wysokości wynagrodzenia za pracę.

Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe?

Artykuł 172 K.p. przewiduje, że przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku gdy wysokość tych składników wynagrodzenia podlega znacznym wahaniom, mogą być one przyjęte w wynagrodzeniu za urlop nawet z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Przepis § 6 tego rozporządzenia stanowi, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 

Czytaj więcej na :http://biznes.interia.pl/firma/news/platny-urlop-wypoczynkowy-to-przywilej-pracownikow,2332102,1852

 

  19.05.2016 czwartek

Strajk na śmieciówkach. Firmy przerażone!

Nadchodzi prawdziwa rewolucja w prawie pracy. Po wprowadzeniu proponowanych przez polityków zmian, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych zyskają dużo większe przywileje. Będą mogły zakładać związki zawodowe i strajkować. Z kolei po sześciu miesiącach zatrudnienia zyskają taką ochronę, że ciężko będzie je zwolnić. Przedsiębiorcy protestują.

Punktem wyjścia dla ustawodawców był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca ubiegłego roku o konieczności przyznania prawa do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich osobom zatrudnionym na kontraktach cywilnoprawnych. Problem w tym, że twórcy projektu poszli o wiele dalej. Wzbudziło to niepokój Pracodawców RP, konfederacji Lewiatan, BCC i Związku Rzemiosła Polskiego.

czytaj więcej na: http://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/zmiany-w-prawie-pracy-zyskaja-zatrudnieni-na-umowach-smieciowych/ner2ecz

09.05.2016 Poniedziałek

Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

Wypowiedzenie umowy może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeżeli czynności tej dokonuje pracodawca, wówczas pracownik w okresie wypowiedzenia otrzymuje prawo do skorzystania z dwóch dni wolnego. Celem tego uprawnienia jest umożliwienie pracownikowi podjęcia starań o znalezienie nowego zajęcia.

Dwa dni zwolnienia na wniosek
Kodeks pracy przyznaje pracownikowi któremu wypowiedziano umowę o pracę, prawo do zwolnienia od pracy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia (art. 37 K.p.). Wymiar zwolnienia jest uzależniony od długości wypowiedzenia i wynosi:
- 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
- 3 dni robocze - w razie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy, również w sytuacji, gdy zostało ono skrócone do 1 miesiąca na podstawie art. 361K.p. Przez dni robocze należy przy tym rozumieć dni, które są dniamipracydla danego pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.Czytaj więcej na: http://praca.interia.pl/news-wolne-na-wypowiedzeniu-na-szukanie-pracy,nId,2196477
 

05.05.2016 Czwartek

Pracodawca może zakazać ci dodatkowej pracy!
Prowadzisz dodatkową działalność zarobkową po godzinach pracy? Pracodawca może w to ingerować i zażądać niekiedy zaniechania tej działalności. Sprawdź, jakie prawa ci przysługują.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma prawo zakazać pracownikowi wykonywania działalności konkurencyjnej. Zakaz ten może obowiązywać nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, lecz także po jego ustaniu. W obu przypadkach jest wymagane zawarcie pisemnej umowy.

Czytaj więcej na : http://biznes.interia.pl/firma/news/pracodawca-moze-zakazac-ci-dodatkowej-pracy,2325322,1852

 


 

21.04.2016 Czwartek

Prowadząc prywatne rozmowy na służbowym komputerze, ryzykujemy, że szef pozna ich treść.
Tajemnica korespondencji nie chroni prywatności pracownika, który, korzystając z narzędzi służbowych, załatwia swoje osobiste sprawy. W ramach kontroli wykonywanych obowiązków przełożony może poznać jego sekrety. Jednak nie powinien dzielić się tą wiedzą z osobami trzecimi.

Według Małgorzaty Rackiej-Lewandowskiej, radcy prawnego z Kancelarii Adwokackiej Anny Błach, nie istnieją przepisy prawa, które pozwalają przełożonemu w sposób bezpośredni weryfikować tego, o czym i do kogo pisze w swojej elektronicznej korespondencji podwładny w godzinach pracy.

Szef nie powinien wnikać w to, czy zawiera ona kwestie związane z życiem prywatnym pracownika. Dopiero gdy zatrudniony zaniedbuje obowiązki służbowe w stopniu wykraczającym poza przyjęte normy lub narusza tajemnice przedsiębiorstwa, może być pewien kontroli. Co się wtedy dzieje?

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-prowadzac-prywatne-rozmowy-na-sluzbowym-komputerze-ryzykujem,nId,2188348

  

07.04.2016 czwartek

Moi Drodzy, ponieważ ostatnio znów posypało się kilka nagan i upomnień, chciałbym przypomnieć Wam jeszcze raz kilka bardzo ważnych przepisów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę i ich przestrzegać.


Zanim jednak zacznę:

Pamiętajcie proszę:

- zwracajcie szczególną uwagę z jaką datą wręcza Wam Pracodawca naganę lub upomnienie ( powinna być z datą z dnia doręczenia )
- podpsujcie ją zawsze, oczywiście wraz z podpisem data otrzymania ( jest to w Waszym interesie, nie Pracodawcy )
- macie 7 dni na wyrażenie sprzeciwu od takiej kary ( dlatego tak ważny jest podpis z datą )

Jeśli otrzymałeś naganę, w pierwszej kolejności poinformuj mnie o niej ( nie ważne czy jesteś winny czy niewinny), postaram się o niej z Tobą porozmawiać i pomóc. Są różne przypadki w których ze względów proceduralnych nagana zostaje wycofana.

Przepisy :

1.

Urlop na żadanie

Kiedy można wziąć urlop na żądanie?

Pracownik może zgłosić urlop na żądanie nawet w dniu, w którym ten urlop zamierza wziąć. Może to zrobić telefonicznie, sms-em, mailowo lub w każdy inny skuteczny sposób. Bo urlop na żądanie wymyślono jako przywilej pracownika, z którego może skorzystać w nagłych, losowych sytuacjach. I to właśnie jest główną przyczyną konfliktów na linii pracodawca-pracownik. Bo choć jest to prawo pracownicze, a za jego pogwałcenie pracodawca może być ukarany ogromną, sięgającą 30 tysięcy złotych grzywną, to również pracownik, jeśli weźmie urlop na żądanie niezgodnie z przepisami, może ponieść surowe konsekwencje.

Pamiętajcie: trzeba zawsze zgłosić najpóźniej w dniu ( w naszym regulaminie określono dokładnie - najpóźniej na 2 godziny od rozpoczęcia pracy). Broń Boże na następny dzień, coś takiego grozi NN, w najlepszym wypadku kara upomnienia lub nagana w najgorszym dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

2.

Samowolne opuszczenie miejsca pracy

Kiedy wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy bez powiadomienia oraz zgody przełożonego jest usprawiedliwione?

Gdy życie bądź zdrowie pracownika jest zagrożone, powinien on powstrzymać się od wykonywania obowiązków, a jeśli takie działania nie wystarczą, aby zapobiec wystąpieniu niebezpieczeństwa, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. Istotne jest jednak, iż w przypadku zastosowania powyższego rozwiązania zatrudniony niezwłocznie musi powiadomić pracodawcę. Co ważne, pracownik nadal pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a oddalenie się w celu uniknięcia lub zapobieżenia zagrożeniu nie oznacza opuszczenia miejsca pracy.

Pamiętajcie: zawsze trzeba przekazać informację przełożonemu.Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Oznacza to, że praca świadczona w ramach stosunku pracy polega na kierownictwie pracodawcy nie tylko w zakresie pracy, ale również w sferze wyznaczania miejsca oraz czasu jej świadczenia. Dlatego należy uznać, że samowolne opuszczenie stanowiska pracy przez pracownika pracodawca może potraktować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 KP.

Zgodnie z art. 100 KP pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, w szczególności zaś jest obowiązany przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie pracy porządku

Jak powyżej w najlepszym wypadku kara upomnienia lub nagana w najgorszym dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

3.

Polecenie służbowe


Kiedy masz prawo odmówić wykonania polecenia służbowego?


Zadania, nałożone przez szefa na pracownika, nie mogą łamać przepisów prawa. Nie mogą również być sprzeczne z umową o pracę, zasadami tzw. współżycia społecznego oraz posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami. Osoba zatrudniona może odmówić wykonania polecenia służbowego, gdy zadanie to nie obejmuje czynności przewidzianych umową o pracę i zakresem obowiązków. Kobieta w ciąży także ma prawo odmówić wykonania polecenia. Dotyczy to prac wzbronionych w okresie ciąży, a wymienionych w Kodeksie pracy.

Gdy wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna, wtedy pracownik, po wcześniejszym zawiadomieniu swojego przełożonego, również może powstrzymać się od jej wykonywania, ponieważ wykonanie takiej pracy mogłoby narazić pracownika na utratę życia lub zdrowia oraz stworzenie zagrożenia dla otoczenia. Na przykład osoba, która nie posiada uprawnień do obsługi wózków widłowych (a więc nie posiada odpowiednich kwalifikacji), może odmówić pracy na takim sprzęcie.
Pracownik ma prawo odmówić pracy, jeżeli wykonanie polecenia naruszałoby wspomniane zasady współżycia społecznego. Tak czasem się zdarza w przypadku złego stanu zdrowia pracownika lub jego szczególnej sytuacji rodzinnej, np. śmierci współmałżonka.

Jeżeli natomiast zadanie dotyczy czynności, których wykonanie jest przestępstwem, pracownik nie tylko może, ale wręcz musi odmówić wykonania zadania.

Niewykonanie polecenia służbowego musi być uzasadnione i poparte dowodami. Wówczas pracownikowi nie będą groziły konsekwencje odmowy wykonania polecenia, a tym samym nie będzie musiał się on obawiać, że szef wręczy mu dyscyplinarkę. W przeciwnym przypadku odmowa może być uznana za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i wtedy stanowić będzie przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

Prośby osobiste przełożonych

Czasem pracownicy mają wykonać prośby osobiste przełożonych, choćby zawieźć żonę szefa służbowym autem na zakupy w godzinach pracy albo odebrać dziecko dyrektora z korepetycji. Jeżeli pracownik usłyszy takie polecenie, pracownik nie będzie miał obowiązku wykonać tego zadania. Jeżeli szef będzie nalegał albo zagrozi zwolnieniem pracownikowi, ten może się zabezpieczyć, prosząc o wydanie tego polecenia na piśmie. Szef raczej zrezygnuje z takiej formy przekazania polecenia, bo gdyby to zrobił, podłożyłby się i by mu zarzucono prywatę.

Wytyczne co do stroju służbowego w pracy

Inaczej trzeba ocenić polecenie spięcia włosów pracownikowi w biurze, a inaczej zatrudnionemu na hali produkcyjnej czy w kuchni. W pierwszej sytuacji trudno byłoby uzasadnić, że w biurze spięte włosy to konieczność. W drugim przypadku jednak polecenie może być podyktowane względami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie szata zdobi człowieka, ale...

Podobnie należy rozpatrywać kwestię poleceń dotyczących noszenia stroju służbowego. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami albo reprezentujący firmę na zewnątrz, powinni ubrać się tak, aby ich strój pozostawał w ścisłym związku z pracą. To bowiem przekłada się na ocenę pracodawcy na rynku. O ile pracownik słuchający muzyki punkowej może pozwolić sobie w pracy stróża na noszenie obcisłych spodni w paski, podniszczonej koszulki i glanów, o tyle przedstawiciel handlowy w taki stroju na spotkaniu z klientem pojawić się nie może.

Pracownik ma prawo odmówić też wykonania polecenia dotyczącego np. ubrania koszulki z nadrukiem z wulgarnym tekstem. W tym przypadku odmowa jest uzasadniona ze względu na zasadę poszanowania godności pracownika oraz zasadę niedyskryminacji.

Pamiętajcie, (art. 100 k.p.), że podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z obowiązkiem świadczenia pracy bezpośrednio związany jest obowiązek wykonywania przez pracownika poleceń przełożonego, jeżeli dotyczą one pracy, nie są sprzeczne z rodzajem pracy określonym w umowie o pracę ani z przepisami prawa.

Jak powyżej w najlepszym wypadku kara upomnienia lub nagana w najgorszym dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

4.

Nagła zmiana harmonogramu czasu pracy.

Kiedy masz prawo na zmianę się niezgodzić?

Kiedy przeniesienie pracownika ze zmiany na zmianę następuje wcześniej niż 7 dni a już wogóle niedopuszczalne jest przed rozpoczęciem przez niego danej zmiany, to jest niezgodne z przepisami.

Dopuszcza się zmianę minimum 24 godziny ( w przypadku wystąpenia siły wyższej w określonych z góry przypadkach), czyli go końca zmiany roboczej danego pracownika (pod warunkiem zawarcia takiego zapisu w regulaminie pracy ).

Pamiętajcie jeśli ktoś próbuje na Was wymusić przyjście na inną zmianę jest to niezgodne z prawem i takiego polecenia macie prawo nie wykonać. W takim przypadku stawiacie się normalnie do pracy zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Wolno zmienić harmonogram czasu pracy na 7 dni przed lub 24 h w przypadku wystąpienia siły wyższej. Jeśli dostaniecie takie polecenie trzeba je wykonać w innym przypadku grozi wam (art. 100 k.p.), podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z obowiązkiem świadczenia pracy bezpośrednio związany jest obowiązek wykonywania przez pracownika poleceń przełożonego, jeżeli dotyczą one pracy, nie są sprzeczne z rodzajem pracy określonym w umowie o pracę ani z przepisami prawa.

Jak powyżej w najlepszym wypadku kara upomnienia lub nagana w najgorszym dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

REGULAMIN PRACY - PROPOZYCJA

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustala się Regulamin Pracy dla pracowników WABCO Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, zwanej dalej Pracodawcą.

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1
Regulamin Pracy jest wewnętrznym aktem prawnym ustalającym organizację i porządek w procesie pracy obowiązujący w przedsiębiorstwie Pracodawcy oraz określający prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników.

§ 2
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zaznajomiony z Regulaminem. Na dowód tego składa pisemne oświadczenie zaopatrzone w podpis i datę, które jest dołączane do jego akt osobowych.

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 4
Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:
1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników wysokiej jakości i należytej wydajności pracy,
3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przepisy dotyczące równego traktowania pracowników udostępnia się w formie informacji na tablicy ogłoszeń,
5. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. poinformować pracownika przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy o ryzyku zawodowym związanym z powierzoną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniem,
7. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
8. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
9. stosownie do możliwości i posiadanych środków zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
10. stosować obiektywne, sprawiedliwe i jawne kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
11. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
12. zapewnić pracownikom przed przystąpieniem do pracy odzież, obuwie ochronne lub strój służbowy oraz środki ochrony indywidualnej (np. hełm ochronny, ochronniki słuchu, maski, okulary itd.) wg instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu Pracy,
13. przeciwdziałać mobbingowi wg art. 943 Kodeksu Pracy.
14. zapewnić ochronę osób i mienia – zgodnie z obowiązującymi ogólnymi zasadami w tym zakresie.

III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 5
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie, starannie i efektywnie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 6
Każdy pracownik jest obowiązany w szczególności:

1. przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
2. przestrzegać ustalonego w przedsiębiorstwie czasu pracy i wykorzystywać go w pełni na potrzeby i w interesie Pracodawcy,
3. przestrzegać przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
4. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
5. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie,
6. utrzymywać w czystości i porządku miejsce pracy,
7. zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
8. należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy,
9. używać w czasie wykonywania pracy przydzielonej odzieży roboczej lub służbowej oraz środków ochrony indywidualnej (jeżeli tego wymaga stanowisko pracy, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu Pracy),
10. używać obuwia ochronnego na terenie hali produkcyjnej i magazynów (za wyjątkiem obszarów wyłączonych z tego obowiązku),
11. używać okularów ochronnych na terenie hali produkcyjnej i magazynów (z wyłączeniem pomieszczeń biurowych, Laboratorium Materiałoznawstwa) oraz w innych pomieszczeniach, gdzie wymagają tego wykonywane czynności zgodnie z oznakowaniem,
12. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego.

§ 7
Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz stosować się do poleceń Ochrony Zakładu w tym zakresie.

§ 8
Zabrania się pracownikom:
1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,
2. operowania maszynami i urządzeniami niezwiązanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności.
3. świadczenia pracy w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy z powodu choroby; w przypadku otrzymania od przełożonego polecenia świadczenia pracy w takim okresie, pracownik ma obowiązek poinformować przełożonego o korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego i powstrzymać się od świadczenia pracy.

§ 9
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§ 10
1. Wprowadza się zakaz palenia papierosów, używania papierosów elektronicznych oraz tytoniu na terenie WABCO Polska z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
2. Palenie papierosów, używanie papierosów elektronicznych oraz tytoniu dla pracowników pracujących w systemie zmianowym dozwolone jest jedynie w godzinach ustalonych przerw dla poszczególnych zmian zgodnie z § 20 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
3. Palenie papierosów, używanie papierosów elektronicznych oraz tytoniu dla pozostałych pracowników dozwolone jest jedynie w czasie ich przerwy zgodnie z § 20 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
4. Palenie papierosów, używanie papierosów elektronicznych oraz tytoniu w miejscach do tego wyznaczonych dozwolone jest także przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu pracy.

§ 11
Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, które może spowodować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy jest w szczególności:
1. spożywanie na terenie zakładu pracy lub w czasie pracy alkoholu i innych środków odurzających lub stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających,
2. wnoszenie, posiadanie lub przechowywanie na terenie zakładu pracy alkoholu lub środków odurzających za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 59,
3. nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy lub samowolne opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
4. poważne, świadome naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
5. świadome, złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
6. rażące zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
7. kradzież mienia,
8. świadome zaniechania zawinione przez pracownika naruszające interes Pracodawcy.

§12
1. Każdy pracownik ma obowiązek poddać się na żądanie Ochrony Zakładu kontroli wnoszonego i wynoszonego bagażu podręcznego, otwierając go i pokazując jego zawartość.
2. Każdy pracownik ma obowiązek poddać się na żądanie Ochrony Zakładu kontroli odzieży wierzchniej.
3. Każdy pracownik ma obowiązek poddać się na żądanie Ochrony Zakładu kontroli detektorem metalu. Kontrola może dotyczyć bagażu lub osoby pracownika.
4. W przypadku wykrycia metalowych przedmiotów, na wezwanie Ochrony Zakładu pracownik WABCO Polska jest zobowiązany do okazania posiadanych przedmiotów metalowych. W przypadku odmowy ich okazania, zostanie powiadomiona najbliższa jednostka policji w celu dokonania czynności sprawdzających.
5. Kontrola bagażu, jak i osoby powinna odbywać się z poszanowaniem godności kontrolowanego i zachowaniem dyskrecji.
6. Pracownicy Ochrony Zakładu są upoważnieni do legitymowania i ustalania tożsamości osób przebywających na terenie zakładu, a w szczególności pracowników WABCO Polska.
7. Pracownicy Ochrony Zakładu mają prawo zwrócić uwagę na naruszanie przepisów przeciwpożarowych i BHP, a także przekazać tę informację osobom kompetentnym ze strony WABCO Polska.
8. Każdy pracownik wjeżdżający lub wyjeżdżający z terenu pracodawcy ma obowiązek poddać się na żądanie Ochrony Zakładu kontroli pojazdu, otwierając go i pokazując jego zawartość. Obowiązkiem pracownika jest zgłoszenie faktu wyjazdu z terenu zakładu pracy przed jego opuszczeniem.
9. Każdy pracownik wnoszący na teren zakładu przedmioty będące własnością WABCO Polska jest zobowiązany do ich zadeklarowania Ochronie Zakładu.
10. Pracownik wnoszący na teren WABCO Polska przedmioty stanowiące jego własność, co do których mogłoby powstać przypuszczenie, że stanowią własność WABCO Polska, zobowiązany jest do zadeklarowania tych przedmiotów Ochronie Zakładu przed wejściem na teren WABCO Polska.
11. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez pracownika na teren zakładu pracy, nie mające związku z pracą, np. sprzęt elektroniczny, biżuteria, znaczne kwoty w gotówce. Pracownicy wnoszą tego rodzaju przedmioty na teren zakładu pracy na własne ryzyko.
12. Każdy pracownik ma obowiązek poddać się na żądanie Ochrony Zakładu kontroli szafek socjalnych i ubraniowych po uzyskaniu od kontrolujących ustnego uzasadnienia takiego działania.
13. W przypadkach szczególnych (np. podejrzenie zagrożenia, kradzieży i inne), uzasadnionych ważnymi okolicznościami, kontrola osobistych szafek socjalnych i odzieżowych może się także odbyć pod nieobecność pracowników. Warunkiem przeprowadzenia takiej kontroli jest jednak obecność przedstawicieli związków zawodowych jako reprezentantów pracowników oraz osoby z kadry kierowniczej. Każdorazowo z takiej kontroli należy sporządzić szczegółowy protokół.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz przestrzegania zasad bhp Pracodawca prowadzi na terenie zakładu pracy monitoring za pomocą kamer telewizji przemysłowej. Monitoring jest prowadzony z poszanowaniem prywatności i godności pracowników, w szczególności spod monitoringu wyłączone są takie strefy jak szatnie, łazienki i toalety.
15. Poza wyjątkami wynikającymi z wewnętrznych regulacji Pracodawcy, bez wyraźnej zgody kierownictwa zakładu na terenie zakładu pracy obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania .

§ 13
1. Każdy pracownik jest zobowiązany do ochrony informacji umieszczonych w sieci komputerowej oraz przestrzegać Polityki Użytkowania Zasobów IT, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Naruszenie zasad ustanowionych w tym dokumencie stanowi równocześnie naruszenie Regulaminu Pracy WABCO Polska.
2. Dostęp do sieci informatycznej Pracodawcy możliwy jest tylko dla uprawnionych do tego pracowników za pośrednictwem komputerów stanowiących własność Pracodawcy. Nie dotyczy to przypadków, w których na zasadach określonych w odrębnych politykach Pracodawcy pracownik uzyskał zgodę Pracodawcy na wykorzystywanie w celach służbowych sprzętu stanowiącego własność pracownika.
3. Elementy sieci teleinformatycznej niezależnie od ich lokalizacji podlegają administracji działu IT. Prawo zmiany konfiguracji i lokalizacji elementów sieci mają wyłącznie osoby z działu IT bądź upoważnione przez ten dział. Za wszelkie zmiany topologii sieci i modyfikację jej elementów bez zgody działu IT odpowiedzialność ponosi dokonujący te zmiany.
4. Naruszenie obowiązków pracowniczych stanowi:
- instalacja jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody pracodawcy,
- kopiowanie oprogramowania należącego do pracodawcy, lub też udostępnianie go osobom trzecim,
- wykonywanie czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci teleinformatycznej.
5. Pracownicy mają prawo korzystać ze sprzętu oraz sieci teleinformatycznej Pracodawcy w celach niezbędnych do załatwienia istotnych spraw prywatnych, np. wykonanie przelewu bankowego, umówienie wizyty u lekarza, itp. Korzystanie ze sprzętu i sieci teleinformatycznej Pracodawcy powinno mieć miejsce poza czasem pracy, np. w czasie przerw lub po godzinach pracy. Korzystając z sieci teleinformatycznej Pracodawcy pracownicy zobowiązani są przestrzegać przepisów prawa, wewnętrznych polityk Pracodawcy i działać z poszanowaniem dobra zakładu pracy.
6. W uzasadnionych przypadkach Pracodawca ma prawo przeprowadzenia kontroli sposobu korzystania przez Pracownika ze sprzętu oraz sieci informatycznej Pracodawcy. W szczególności Pracodawca ma prawo kontrolować historię stron internetowych odwiedzanych przez pracownika, zawartość służbowej poczty elektronicznej pracownika oraz zawartość komputera służbowego pracownika.
7. Pracownik, który przechowuje na sprzęcie Pracodawcy pliki lub informacje o charakterze prywatnym lub korzysta w celach prywatnych ze służbowej poczty elektronicznej, musi liczyć się z tym, że jego prywatne dane mogą być przez Pracodawcę poddane przypadkowej kontroli. Z tego względu dane te powinny być usuwane przez pracowników lub wyraźne oznaczane jako prywatne. Pracownik musi jednak liczyć się z tym, że niektóre informacje o charakterze prywatnym mogą być archiwizowane na serwerach Pracodawcy i ich trwałe usunięcie nie będzie możliwe.

§ 14
1. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania ważnego Kodeksu postępowania oraz zasad etyki obowiązujących w WABCO.
2. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszać działania lub zachowania noszące znamiona mobbingu lub dyskryminacji w zatrudnieniu. Zasady postępowania w takich przypadkach definiuje Procedura stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

IV. ORGANIZACJA I CZAS PRACY

§ 15
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. W uzasadnionych, sporadycznych przypadkach, pracownicy mogą uzyskać zgodę pracodawcy na świadczenie pracy z domu. Praca tak jest dopuszczalna wyłącznie w okolicznościach i po spełnieniu warunków określonych w „Polityce sporadycznej pracy z domu", stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

§ 16
1. Czas pracy pracowników w systemie podstawowym wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w ramach przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym jest sobota. W indywidualnych przypadkach w umowie o pracę zostanie wskazany inny dzień wolny od pracy niż sobota.
2. Dni pracy pracowników Centrum Usług Wspólnych świadczących usługi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych odbieranych poza terytorium RP oraz pracę zapewniającą świadczenie takich usług mogą przypadać również w niedziele i święta, jeżeli dla odbiorcy usługi dany dzień jest dniem pracy. Pracodawca rozlicza czas pracy przypadający w niedziele i święta zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące i rozpoczyna się od stycznia.

§ 17
1. Pracowników bezpośredniej oraz pośredniej produkcji obowiązuje podstawowy system czasu pracy.
2. Do pracowników, o których mowa w ust.1, stosuje się pracę zmianową.
3. Dla pracowników wykonujących pracę zmianową tydzień roboczy rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 6:00 a kończy w sobotę o godz. 6:05. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych, dla pracowników pracujących w systemie zmianowym dopuszcza się rozpoczęcie pracy w niedzielę, jednocześnie wyznaczając inny dzień tygodnia jako wolny. W takiej sytuacji za pracę w niedzielę nie przysługuje dodatek przewidziany w Regulaminie Wynagradzania oraz nie traktuje się pracy w takim dniu jako godzin nadliczbowych.
4. Harmonogram czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, będzie sporządzany w formie pisemnej lub elektronicznej i podawany do wiadomości pracowników na okres 1 miesiąca z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Zmiany ustalonego harmonogramu czasu pracy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
 oddawania pracownikom czasu wolnego w przypadkach określonych w przepisach prawa pracy lub innych przypadkach konieczności zmiany harmonogramu czasu pracy wynikających z obowiązujących przepisów;
 choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
 wniosku pracownika umotywowanego ważnymi względami osobistymi;
 ważnej potrzeby organizacyjnej lub biznesowej, która nie mogła zostać wcześniej przewidziana.
 wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec; w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny; powstania; zamieszki; akty terroru; działania władzy publicznej; katastrofy naturalne, w tym: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry i opady, pożary, powodzie, susze, ekstremalne temperatury; ograniczenia w dostawie energii spowodowane warunkami atmosferycznymi lub innymi nadzwyczajnymi okolicznościami; gwałtowne i nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie budynków lub urządzeń technicznych).
O zmianie harmonogramu pracownicy powiadamiani są z 24-godzinnym wyprzedzeniem. (do dalszej dyskusji, przy dodatkowych rozdziałach ).
6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się do pracowników Centrum Usług Wspólnych

§ 18
1. Do pracowników na stanowiskach biurowych stosuje się podstawowy system czasu pracy.
2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, na podstawie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi stosuje się ruchomy rozkład czasu pracy zgodnie z art. 140 1 § 2 Kodeksu Pracy.
§19
1. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy czas pracy pracowników może być określony wymiarem ich zadań (zadaniowy czas pracy).
2. Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
3. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

§ 20
Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz przerw:
1. Na stanowiskach w systemie pracy zmianowej:
­ pierwsza zmiana: od poniedziałku do soboty w godz. 6:00-14:05, przerwa: 08:50 – 09:20, 09:25 - 09:55, 10:00 - 10:30 lub 10:35 - 11:05,
­ druga zmiana: od poniedziałku do soboty w godz. 14:00-22:05, przerwa: 16:50 -17:20, 17:25-17:55, 18:00-18:30 lub 18:35-19:05,
­ trzecia zmiana: od poniedziałku do soboty w godz. 22:00-6:05, przerwa 01:50-02:20 lub 02:25- 02:55..
Czas pracy na tych stanowiskach przewiduje 25 minut przerwy wliczanej do czasu pracy oraz 5 minut przerwy niewliczanej do czasu pracy.
Pracownicy, pracujący w tym systemie, rozpoczynający pracę wchodzą na halę produkcyjną nie wcześniej niż o godz. 5.55 – pierwsza zmiana, o godz. 13.55 – druga zmiana, o godz. 21.55 – trzecia zmiana.
Poza uzasadnionymi przypadkami – w trakcie czasu przerw pracowników zatrudnionych w pracy zmianowej – zabrania się przebywania na stołówce pracownikom biur.
2. Pracownicy wymienieni w § 18 ust. 1 z wyłączeniem osób pracujących w Centrach Usług Wspólnych rozpoczynają pracę w przedziale godzin od 6:00 do 10:00, a kończą w przedziale godzin pomiędzy 14.25 a 18:25. Pracownicy pracujący w Centrach Usług Wspólnych rozpoczynają pracę w przedziale godzin od 6.00 do 9.00, a kończą w przedziale godzin pomiędzy 14.25 a 17.25. W uzasadnionych przypadkach w celu zapewnienia dobrej organizacji pracy działu lub zespołu oraz kontaktu z klientami, przełożony ma prawo zobowiązać pracownika do rozpoczęcia pracy w danym dniu o konkretnej godzinie.
3. Rozkład czasu pracy pracowników biurowych przewiduje przerwę obiadową trwającą 25 minut niewliczaną do czasu pracy oraz 15-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Istnieje możliwość łączenia tych przerw (razem 40 minut).
4. Poza uzasadnionymi przypadkami - zabrania się pracownikom biurowym przebywania na stołówce w trakcie czasu przerw pracowników zatrudnionych w pracy zmianowej.
5. W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi po 8 godzinach pracy przysługuje dodatkowa płatna przerwa w wymiarze 10 minut. Przerwa ta przysługuje w sytuacji, kiedy przewidywane są co najmniej 2 godziny pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 21
Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy. Pracownik zobowiązany jest pozostać na stanowisku pracy do czasu zakończenia swojej dniówki roboczej.

§ 22
Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.

§ 23
Przyjście do pracy pracownika potwierdza się przy użyciu elektronicznego systemu pomiaru czasu pracy zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku braku karty identyfikacyjnej bądź jej zagubienia lub zniszczenia, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia pisemnej karty obecności potwierdzającej czas pracy pracownika w danym dniu. Karta winna być potwierdzona podpisem przełożonego. Pracownicy posiadający firmowy adres mailowy mogą także potwierdzać godziny pracy, przesyłając informację mailową na adres: TimeMeasurement@wabco-auto.com z kopią do przełożonego.

§ 24
1. Termin wyrównania zaległości w czasie pracy jest zawsze uzgadniany z przełożonym pracownika. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu Pracy.
2. Pracownik posiadający zaległości czasowe, które powstały za zgodą przełożonego, będzie odpracowywał je w taki sposób, by jednorazowo praca nie była krótsza niż 1 godz.
3. Na hali produkcyjnej mogą przebywać tylko osoby będące na swojej zmianie.

§ 25
Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

§ 26
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną procedurą podróży służbowych.

§ 27
1. Pracownicy mogą zostać zobowiązani przez Pracodawcę do pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy lub w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko na polecenie przełożonego.
3. Pracodawca określa roczny limit godzin nadliczbowych przepracowanych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy na 400 godzin, gdzie średnia liczba godzin pracy nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
4. Dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zostaje ustalone w wysokości określonej przez Kodeks Pracy.
5. Decyzją Dyrektora Zakładu wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych może być rozliczone i wypłacone w okresie krótszym niż okres rozliczeniowy.
6. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
7. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
8. W przypadkach określonych pkt. 6 i 7 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
9. Oprócz sytuacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach Pracodawca daje pracownikom prawo do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych w innych, zdefiniowanych okolicznościach. Katalog tych sytuacji zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu.

§ 28
Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w Kodeksie Pracy.

§ 29
Z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu, a godziną 6:00 następnego dnia.

V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 30
1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustalają kierownicy działów, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Plan ten sporządza się do końca marca danego roku.
2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O udzieleniu lub odmowie udzielenia urlopu w terminie ustalonym w planie urlopów (pytanie do prawnika, czy można zapisać w Regulaminie rezygnację z tworzenia planu urlopów+ konsekwentne zapisy) (wskazanym) przez pracownika Pracodawca zawiadamia zainteresowanego pracownika nie później, niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia urlopu. 3 dni na odpowiedź lidera, wskazania – kalendarz urlopów.(+okres ferii zimowych).
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Pracodawcy (upoważnionego przełożonego) na karcie urlopowej.
4. Karty urlopowe podpisane przez obie strony przekazywane są do Działu Personalnego przez przełożonych pracowników lub w inny sposób przyjęty w zakładzie. Z wyłączeniem urlopów na żądanie, karty muszą być przekazane przed datą rozpoczęcia urlopu.
5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą przełożonego, urlop może być udzielony poza planem urlopów.
6. Przełożony lub osoba upoważniona ma obowiązek zaopiniować wniosek urlopowy pracownika w terminie do 5 dni (3 dni + decyzja) roboczych od chwili złożenia wniosku.
7. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy czy urlopu macierzyńskiego - Pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
8. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
9. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 (Dz. U. Nr 2, poz. 14).
10. Pracownikowi przysługuje prawo do żądania urlopu na podstawie art. 1672 oraz 1673 Kodeksu Pracy, na zasadach określonych w przepisach. Żądanie urlopu należy zgłosić najpóźniej w ciągu 2 godzin od harmonogramowego rozpoczęcia zmiany roboczej; dla pracowników biurowych do godz. 12.00, w dniu rozpoczęcia urlopu.
11. Pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie bez uzyskania zgody Pracodawcy, pod rygorem uznania jego nieobecności w pracy za nieusprawiedliwioną. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika o zgodzie na udzielenie urlopu lub o jej braku. Sprzeciw udzielenia urlopu na żądanie może odbyć się tylko z powodu wystąpienia ważnych, nieprzewidzianych okoliczności, ze względu na które Pracodawca może zażądać obecności pracownika w pracy. W przypadku uzyskania zgody na urlop, pracownik po zgłoszeniu żądania zgodnie z pkt. 10 może wykorzystywać urlop w rozmiarze przez niego wskazanym bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek innych formalności, a nieobecność nie jest nieobecnością nieusprawiedliwioną i nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

§ 31
Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

§ 32
Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy w trybie i na zasadach określonych odrębnymi stosownymi przepisami.

§ 33
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Pracodawca na pisemny wniosek pracownika, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeśli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§ 34
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 35
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem, że drugi pracujący rodzic nie korzystał z tego prawa.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 36
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej.

§ 37
Pracodawca jest obowiązany:
1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5. wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
6. przydzielić pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia ochronnego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

§ 38
1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym. Zasady szkolenia określone są w odrębnych przepisach krajowych.
2. Przyjęcie do wiadomości zasad ochrony przeciwpożarowej (w ramach szkolenia BHP) pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Pracownik przed przystąpieniem do pracy musi być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy oraz odbyć szkolenie stanowiskowe.

§ 39
1. Pracownikom uprawnionym przydzielana jest nieodpłatnie odzież robocza, ochronna lub służbowa zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy.
2. Wszystkim pracownikom przydzielane są środki ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy.
3. W przypadku zniszczenia z winy pracownika lub zgubienia powierzonych środków ochrony indywidualnej, pracownik zostanie obciążony kwotą w pełnej wysokości (zgodnie z ceną zawartą na fakturze).
4. Pracownikom Recepcji przydzielany jest nieodpłatnie strój służbowy.
5. Za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej odpowiedzialny jest Pracodawca.
6. Pracownik jest zobowiązany do używania w czasie wykonywania pracy odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej na zasadach określonych w instrukcjach w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu Pracy.

§ 40
Zabrania się używania w trakcie pracy multimedialnych urządzeń przenośnych i stacjonarnych. Używanie telefonów komórkowych ze względu na bezpieczeństwo pracowników i funkcjonowanie maszyn na obszarze produkcji jest dopuszczalne w sytuacji pilnej potrzeby poza obszarem linii w uzgodnieniu z przełożonym.

§ 41
Zabrania się kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym w czasie zmiany zmian tj. w godzinach:
- 5.50 – 6.10
- 13.50 – 14.10
- 21.50 - 22.10
Zakaz ten dotyczy obszaru bezpośredniej produkcji.

§ 42
1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 43
1. W warunkach określonych w Kodeksie Pracy Pracodawca zapewnia pracownikom profilaktyczną ochronę zdrowia.
2. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorem ekranowym o czasie pracy nie krótszym niż 4 godzin dziennie Pracodawca zobowiązuje się zapewnić okulary korygujące wzrok zgodnie z ustaleniami zawartymi w Załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.

§ 44
Pracownicy odbywający podróże służbowe samochodami zobowiązani są do przestrzegania odrębnych ważnych procedur i instrukcji dotyczących polityki podróżowania w sprawach służbowych dla WABCO Polska.

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

§ 45
Zatrudnienie kobiet odbywa się zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz innymi przepisami wydanymi na jego podstawie.
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy.

VIII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 46
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę zgodnie z umową o pracę, odpowiednie do jakości i ilości świadczonej pracy.

§ 47
1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od minimalnego ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 48
Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określa Zakładowy Regulamin Wynagradzania.
§ 49
1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami płatne jest raz w miesiącu z dołu dnia 10 następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się najpóźniej w dniu poprzednim.
2. W uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie może być wypłacone wcześniej.
3. Wynagrodzenie, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.
4. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest dnia dziesiątego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc; w uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie może być wypłacone wcześniej. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wypłata ta następuje w dniu poprzednim.
5. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia jego dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 50
1. Pracodawca może wypłacić wynagrodzenie pracownika lub jego część osobie przez niego upoważnionej wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.
2. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż 10 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 51
Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
- sumy egzekwowane na pokrycie należności alimentacyjnych i innych na mocy tytułów wykonawczych,
- kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,
- inne należności, na potrącenie, których pracownik wyraził zgodę.
Potrącenia dokonywane są zgodnie z art. 87 i 871 oraz 91 Kodeksu Pracy.

IX. TRYB I ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM OBOWIĄZKU TRZEŹWOŚCI

§ 52
Naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadku:
1. stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym,
2. spożywania alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy.

§ 53
Każdy pracownik WABCO Polska, a także pracownik Ochrony Zakładu, który poweźmie uzasadnione podejrzenie, że inny pracownik naruszył obowiązek trzeźwości, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Pracodawcę lub osoby odpowiedzialne za proces oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podjąć wszelkie czynności konieczne do usunięcia zagrożenia porządku pracy albo zdrowia lub życia.

§ 54
W razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik naruszył obowiązek trzeźwości, Pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

§ 55
1. Za zgodą pracownika, w stosunku, do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że naruszył on obowiązek trzeźwości, badanie stanu trzeźwości pracownika zapewnia Pracodawca zgodnie z § 56, uprzednio informując pracownika o sposobie przeprowadzenia badania oraz konsekwencjach regulaminowych.
2. Odmowa poddania się powyższym badaniom może być poczytana za potwierdzenie naruszenia obowiązku trzeźwości (jest to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych). Informację o odmowie poddania się badaniu umieszcza się w protokole, o którym mowa w § 57. W takim przypadku Pracodawca ma prawo żądać przeprowadzenia badania przez Policję. Przeprowadzenie badania przez Policję może się odbyć również na żądanie pracownika.

§ 56
1. Wstępne badanie konieczne do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przeprowadza osoba upoważniona przez pracodawcę za pomocą alkotestu. Na żądanie badanego pracownika badanie może odbyć się w obecności wskazanego przez niego innego pracownika. Odmowa poddania się powyższym badaniom poczytana będzie za potwierdzenie naruszenia obowiązku trzeźwości (jest to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych).
2. Jeśli wyniku badania będzie pozytywny, Pracodawca na żądanie pracownika kieruje go na badanie krwi, które powinno być dokonywane przez odpowiednie służby publiczne, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Jednocześnie pracownik powinien być uprzedzony, iż obciążony zostanie kosztami tego badania
3. Badanie wstępne przeprowadza się w obecności osoby odpowiedzialnej, dodatkowego świadka (ze strony pracodawcy) oraz świadka ze strony pracownika, jeśli taka osoba zostanie wskazana.

§ 57
Z czynności podjętych w celu stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości sporządza się niezwłocznie protokół, w którym zamieszcza się następujące informacje:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości, ewentualnie wskazanie okoliczności, w jakich powzięte zostało podejrzenie takiego naruszenia,
2. wskazanie osoby, której zgłoszenie dotyczy,
3. przebieg ewentualnych badań dokonanych w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie oraz ich wyniki,
4. opis stwierdzonych okoliczności i sposobu naruszenia obowiązku trzeźwości,
5. opis poszczególnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem powiadomienia osoby spokrewnionej, lub zawiadomienia służb publicznych,
6. datę sporządzenia protokołu oraz podpis pracownika, którego protokół dotyczy, osoby działającej w imieniu Pracodawcy oraz osoby sporządzającej protokół.

§ 58
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości protokół, o którym mowa w § 57 umieszcza się w aktach osobowych pracownika.

§ 59
Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe lub otrzymujące napoje alkoholowe w formie przesyłki na adres zakładu pracy mają obowiązek przekazania ich w depozyt osobie upoważnionej na recepcji pod rygorem nie wpuszczenia na teren zakładu pracy lub usunięcia pracownika z terenu zakładu pracy.

§ 60
Postanowienia Regulaminu Pracy dotyczące obowiązku trzeźwości i konsekwencji służbowych jego naruszenia stosuje się odpowiednio do narkotyków i innych środków odurzających.

X. DYSCYPLINA PRACY

§ 61
Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez konieczności uzyskania zgody przełożonego, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej;
2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki;
3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8;
4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy;
5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

§ 62
1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien wcześniej uprzedzić swojego przełożonego najpóźniej w przeddzień tej nieobecności.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy, zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić Pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości sms, poczty elektronicznej e-mail. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
4. W przypadku, gdy nieobecność w pracy spowodowana jest chorobą, pracownik jest zobowiązany dostarczyć zwolnienie lekarskie do siedmiu dni od daty jego wystawienia, nie później jednak niż w pierwszym dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności.
5. Zabrania się pracownikom wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz Pracodawcy, w trakcie nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim.

§ 63
1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do
Pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie
podać przyczynę nieobecności na piśmie.

§ 64
W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, Regulaminu Pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
1. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
2. stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu
3. wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
4. nie przestrzega tajemnicy służbowej
5. nie używa w czasie wykonywania pracy odzieży ochronnej, roboczej lub służbowej, obuwia ochronnego, okularów ochronnych w wyznaczonych miejscach oraz (jeżeli tego wymaga stanowisko pracy) hełmu ochronnego.
6. nie przestrzega przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy
mogą być stosowane kary:
- kara upomnienia,
- kara nagany.

§ 65
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana również kara pieniężna. Wpływ z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 66
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 67
1. Kary stosuje kierownik zakładu pracy i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Pismo podpisane przez kierownika lub osoby przez niego upoważnione składa się do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem go.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika.
4. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić wcześniejsze anulowanie nałożonej kary.

§ 68
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie Pracy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69
1. Skargi, wnioski i zażalenia w formie pisemnej należy składać w recepcji, zaadresowane do właściwego adresata. Pracownik jest odpowiedzialny za takie przekazanie korespondencji w taki sposób, aby była ona zabezpieczona przed wglądem przez osoby postronne.
2. Termin udzielenia odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia ustala się na 30 dni kalendarzowych.

§ 70
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i niniejszym z tym dniem tracą moc wcześniejsze zapisy.

 

 

06.04.2016 Środa

MRPIPS: Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

Skrócenie umowy z odszkodowaniem

Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę jednostronną decyzją pracodawcy przewiduje art. 361 K.p. W sytuacjach wskazanych w tej regulacji pracodawca może dokonać skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, najwyżej jednak do jednego miesiąca. Dopuszczalne jest to tylko wtedy, gdy wypowiedzenia dokonano:

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/firma/news/dwa-sposoby-skrocenia-wypowiedzenia,2313481,1852

24.03.2016 Czwartek

12 zł za godzinę: Konieczne vacatio legis

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu - ustalająca minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł brutto dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych - może budzić wątpliwości co do zgodności z Kodeksem cywilnym. Wiodącym celem rządu powinno być szerokie stosowanie umów o pracę - zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych. Jeśli jednak Rząd będzie dalej pracował nad nowelizacją, to konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego vacatio legis - pozwoli ono na waloryzację kontraktów w toku oraz właściwe skalkulowanie budżetów w nowych przetargach publicznych. Nowelizacja musi uwzględniać przepisy, które zobligują zamawiających do kalkulowania budżetów w oparciu o minimalną stawkę godzinową. Kluczowe będzie, by każdy zamawiający w każdym przetargu publicznym zastosował stawkę 12 zł za godzinę od momentu obowiązywania nowych regulacji.

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-12-zl-za-godzine-konieczne-vacatio-legis,nId,2167826
 

PSL chce skrócenia czasu pracy w Wielki Piątek i wigilię

PSL złożyło projekt zmian w ustawie o dniach wolnych od pracy, który zakłada skrócenie maksymalnego czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię do czterech godzin - poinformował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że za te dni przysługiwałoby pełne wynagrodzenie.

Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Pracujemy średnio około 42 godziny tygodniowo. Średniaeuropejskato jest 36-37 godzin - mówił prezes PSL na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie. Zauważył, że w 15 krajach UniiEuropejskiejWielki Piątek jest dniem wolnym od pracy.

Według Kosiniaka-Kamysza inicjatywa ludowców "da szanse na połączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym".

Czytaj więcej na: http://praca.interia.pl/news-psl-chce-skrocenia-czasu-pracy-w-wielki-piatek-i-wigilie,nId,2168317
 

23.03.2016 Środa

Pozew zbiorowy także dla pracowników.

Rzecznik praw obywatelskich proponuje, aby postępowania grupowe były możliwe także w sprawach z zakresu prawa pracy. Popierają go partnerzy społeczni

Wyłączenie możliwości składania pozwów zbiorowych w sprawach pracowniczych jest nieuzasadnione. Powództwa zatrudnionych z reguły są oparte na takiej samej podstawie faktycznej. Grupowe postępowanie ułatwiałoby dochodzenie roszczeń dotyczących np. wynagrodzenia za pracę lub zwolnień grupowych. Tak RPO uzasadnia swoje wystąpienie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w którym proponuje rozszerzenie możliwości prowadzenia postępowań grupowych o sprawy z zakresu prawa pracy (czyli objęcie tych ostatnich ustawą z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44).


– Nie dostrzegam również niebezpieczeństwa nadużywania pozwów zbiorowych kosztem pozwanych pracodawców. W omawianej procedurze uzyskaliby oni możliwość pełnej oceny zasadności roszczeń, a także szansę zawarcia ugody z pracownikami – wskazuje dr Adam Bodnar, RPO.

czytaj więcej na: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/929265,rpo-pozew-zbiorowy-kodeks-pracy.html

23.03.2016 Środa

MRPIPS: Ustalanie i rekompensata nadgodzin średniotygodniowych.
Pracodawca jest obowiązany do rozliczania czasu pracy pracowników po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a w razie stwierdzenia przekroczeń przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy do ich rekompensowania. Tak samo należy postąpić, jeżeli stosunek pracy pracownika ustanie przed upływem okresu rozliczeniowego albo zostanie on nawiązany w czasie trwającego okresu rozliczeniowego. Podstawą do rozliczenia czasu pracy jest wówczas prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy.

Przekroczenia średniotygodniowe

Praca w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy występuje wtedy, gdy pracownik w danym okresie rozliczeniowym przepracuje więcej niż przeciętnie 40 godzin na tydzień. Wskazana liczba oznacza bowiem obowiązującą tygodniową normę czasu pracy. W przypadku szczególnych grup pracowniczych, jak np. niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym czy pracownicy medyczni, nadgodziny średniotygodniowe wystąpią po przekroczeniu normy tygodniowej obowiązującej te grupy zatrudnionych.

Czytaj więcej na :http://biznes.interia.pl/firma/news/ustalanie-i-rekompensata-nadgodzin-sredniotygodniowych,2308100,1852 

16.03.2016 Środa

Luźna część urlopu rodzicielskiego nie dla wszystkich.

W stanie prawnym obowiązującym przed 2 stycznia br. poszczególne części urlopu rodzicielskiego musiały być wykorzystane bezpośrednio jedna po drugiej. Po zmianie przepisów została wyodrębniona tzw. luźna część urlopu rodzicielskiego, która może być wykorzystana po przerwie. Okazuje się jednak, że nie zawsze można z takiej części urlopu skorzystać.

Urlop rodzicielski z przerwą

Od 2 stycznia 2016 r. część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni nie musi być wykorzystana bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Jest to odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą poszczególne części urlopu rodzicielskiego (o ile jest wykorzystywany w częściach) muszą przypadać bezpośrednio jedna po drugiej. Wspomniana luźna część urlopu rodzicielskiego może być wykorzystana nawet w znacznej odległości czasowej od poprzedzającej ją części urlopu - pracownik może wybrać tę część aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 1821c § 1 i 3 K.p.). Z pobieżnej lektury przepisów wprowadzających możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego po przerwie można wnioskować, że jest to opcja dostępna dla ogółu pracowników. Jednak już przy bliższej analizie regulacji dotyczących trybu udzielenia tego urlopu pojawiają się pierwsze wątpliwości. Trzeba przypomnieć, że urlop rodzicielski może być udzielony w dwóch odrębnych trybach, tj.:

Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/firma/news/luzna-czesc-urlopu-rodzicielskiego-nie-dla-wszystkich,2305157,1852

 

 

01.03.2016 Wtorek

5 praw, jakie przysługują pracownikowi rozpoczynającemu zatrudnienie.

Umowa na okres próbny zawarta tylko raz, prawo do urlopu wypoczynkowego, badania lekarskie i szkolenie bhp - takie między innymi uprawnienia nabywa pracownik, gdy rozpoczyna swoją drogę zawodową.

Już w momencie rozpoczęcia pracy dana osoba nabywa pewne prawa.
1. Ile razy umowa na okres próbny

Przede wszystkim umowa o pracę, która w przypadku pracownika zatrudnianego po raz pierwszy jest zawierana często na okres próbny. Nie jest to jednak obowiązkowa forma kontraktu i zależy tylko od woli stron, ale w każdym przypadku musi to być pierwsza umowa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

W lutym 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony, a zmiany objęły także umowę na okres próbny. Określono więc wyraźnie cel tej umowy - można ją zawrzeć tylko w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponadto ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Dopuszczalne jest zatrudnienie na próbę pracownika wykonującego ten sam rodzaj pracy tylko po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Czytaj więcej na: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/924329,prawa-parcownika-urlop-umowa-probna-badania-lekarskie.html22.02.2016 Poniedziałek

Umowy terminowe tylko do 33 miesięcy. W poniedziałek nowe prawo wchodzi w życie.
Od poniedziałku wchodzą w życie nowe zasady zawierania umów terminowych o pracę - możliwość ich przedłużania została ograniczona do 33 miesięcy.
Ogłoszona pół roku temu nowelizacja Kodeksu pracy, którą Sejm uchwalił 25 czerwca 2015 r., zmieniła też długość okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony - ujednoliciła je z umowami stałymi.

Łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech - czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące.

czytaj dalej : http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/umowy-terminowe-tylko-do-33-miesiecy-w,3,0,2024451.html

15.02.2016 Poniedziałek

MRPIPS: Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami
.

Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy rodzicielskie. Panowała w tym zakresie swoboda, która zakończyła się 2 stycznia 2016 r.

Stare wnioski już nieprzydatne

Do 2 stycznia 2016 r. przepisy prawa pracy regulując warunki korzystania z urlopów z tytułu rodzicielstwa określały tylko materialne przesłanki udzielenia tych urlopów oraz termin na złożenie wniosku. Pomijały natomiast niektóre kwestie formalne, jak szczegółowa treść czy forma wniosku o poszczególny urlop. Z tego względu na rynku pracy funkcjonowało wiele różnych wzorów wniosków o urlopy rodzicielskie. Zakłady pracy mogły w tym względzie wytworzyć wnioski zgodnie z własną praktyką i takie wnioski stosować. Wielu pracodawców korzystało też z gotowych wzorów wniosków, które jednak, z uwagi na brak jednego, odgórnego formularza, różniły się między sobą co do formy.

Te zakładowe wnioski od 2 stycznia 2016 r. muszą być jednak wycofywane z obiegu. Pracownicy składając wniosek o konkretne uprawnienie rodzicielskie muszą kierować się rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, zwanym rozporządzeniem w sprawie urlopów rodzicielskich. Wspomniane rozporządzenie to zupełna nowość w prawie pracy, w przeciwieństwie chociażby do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, gdzie wnioskowanie o zasiłki macierzyńskie zostało już dawno ujęte w ramy aktu wykonawczego.

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/firma/news/wniosek-o-urlop-rodzicielski-zgodnie-z-przepisami,2270099,1852?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

02.02.2016 Wtorek

Prawo: 6 kluczowych zmian dla polskiego rynku pracy

W ciągu najbliższych miesięcy wejdą w życie przepisy, które zmienią dotychczasowo obowiązujące zasady zawierania umów i wynagradzania pracowników w Polsce. Pierwsze nowelizacje wejdą w życie już w lutym. Eksperci Work Service i Pracodawców RP przeanalizowali, jakie znaczenie będą miały dla pracowników i pracodawców m.in. zmiany w umowach na czas określony, godzinowa płaca minimalna, nowe wytyczne w przetargach publicznych czy program 500 plus.

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy. Nowelizacja dotyczy m.in. ograniczenia czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony.
Zmiany w umowach zawieranych na czas określony

Według nowych zasad, pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na czas określony trwający nie dłużej niż 33 miesiące. Wliczając w to okres próbny, limit ten będzie osiągał maksymalnie 36 miesięcy. Łączna liczba tego rodzaju umów, zawartych między pracodawcą a pracownikiem, nie będzie mogła być większa niż trzy. Co ważne, miesiące pracy w tej samej firmie będą się sumowały, bez względu na przerwy pomiędzy umowami, a po tym okresie pracodawca będzie zobowiązany do podpisania z danym pracownikiem umowy na czas nieokreślony.

- Zmiana ta zapobiegnie nadużyciom, do jakich mogło dochodzić poprzez wprowadzanie dłuższych niż jednomiesięczna przerw pomiędzy poszczególnymi umowami. Umożliwiało to zawieranie nieograniczonej liczby umów o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami. Nowe przepisy powinny ograniczyć nieuzasadnione i nadmierne wykorzystywanie umów na czas określony. Pracodawcy szukający elastycznych form zatrudnienia, będą mogli w większym stopniu korzystać z umów kodeksowych, w ramach ustawy o pracy tymczasowej - komentuje Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service SA.

Czytaj więcej na: http://praca.interia.pl/news-prawo-6-kluczowych-zmian-dla-polskiego-rynku-pracy,nId,2138225

28.01.2016 Czwartek
ZUS: Zlecenie w połączeniu z etatem a ZUS !
Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych pracownika z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia istotne jest, czy umowę tę zawiera z podmiotem będącym jednocześnie jego pracodawcą (lub wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy) czy innym podmiotem niż własny pracodawca. Jeśli jest ona zawarta z obcym podmiotem, wówczas trzeba też wziąć pod uwagę wysokość przychodu uzyskiwanego ze stosunku pracy.

Zlecenie z własnym pracownikiem

W przypadku gdy umowę zlecenia (także umowę o dzieło) pracownik ma zawartą z podmiotem, z którym łączy go jednocześnie umowa o pracę, podlega on wówczas z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych (tj. ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu - na zasadach obowiązujących jak przy stosunku pracy. Także w przypadku, gdy umowa zlecenia (również o dzieło) zostanie zawarta z innym podmiotem, ale w ramach jej wykonywania zleceniobiorca będzie świadczył pracę na rzecz własnego pracodawcy, to dla celów ubezpieczeń społecznych traktuje się ją jak umowę o pracę.

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/firma/news/zlecenie-w-polaczeniu-z-etatem-a-zus,2262859,1852?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 


21.01.2016 Czwartek

Taksy adwokackie i radcowskie. Stawki wzrosły podwójnie

Od 1 stycznia tego roku przegrana w sądzie kosztuje co najmniej dwa razy więcej. Zmieniła się taksa adwokacka i radcowska, obie są wyższe przynajmniej o 100 proc.

O sprawie napisała czwartkowa Gazeta Wyborcza. W październiku ubiegłego roku, tuż przed wyborami, podwyżkę wprowadził minister sprawiedliwości. Od początku tego roku wszystkie stawki i we wszystkich postępowaniach wzrosły o co najmniej 100 proc. Koszty spraw rozpoczętych przed 1 stycznia będą zasądzane jeszcze według starych stawek.

Czytaj dalej: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/taksy-adwokackie-i-radcowskie-stawki-wzrosly,151,0,2002327.html

19.01.2016 Wtorek

Zasiłek macierzyński po zmianach w urlopach rodzicielskich.
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopów z tytułu rodzicielstwa. W urlopach tych z dniem 2 stycznia 2016 r. nastąpiły istotne zmiany, które odpowiednio przekładają się na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wysokość.

Okres należnego zasiłku

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Wcześniej, tj. do 1 stycznia 2016 r., w katalogu tym znajdowały się również dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlopy te za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy uległy likwidacji z dniem 2 stycznia 2016 r. Nie spowodowało to jednak skrócenia okresu należnego zasiłku macierzyńskiego, a nawet wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach będzie podlegał on wydłużeniu.

Czytaj więcej na:http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/zasilek-macierzynski-po-zmianach-w-urlopach-rodzicielskich,2256119,4141
 

13.01.2016 Środa

Związki zawodowe apelują o podwyżki i uwzględnienie stażu pracy przy prawie do emerytury

O podwyżki wynagrodzeń, które pozwalałyby na odprowadzanie wyższych składek emerytalnych i przez to wzmacniałyby system oraz ustalenie stażu pracy uprawniającego do emerytury - zaapelowali we wtorek przedstawiciele związków zawodowych.

We wtorek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadziła wysłuchanie publiczne prezydenckiego projektu zmian w ustawie emerytalnej. Projekt przywraca niższy wiek przechodzenia na emeryturę - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" opowiada się za ustaleniem stażu pracy pozwalającego na przechodzenie na emeryturę - niezależnie od wieku - na 35 lat składkowych dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. OPZZ uważa, że staż powinien wynosić 40 lat niezależnie od płci, ale w okresach składkowych należałoby uwzględnić czas urlopu wychowawczego oraz zwolnień lekarskich po wypadku przy pracy i w przypadku choroby zawodowej.

Związki poparły proponowaną przez prezydenta zmianę, ale argumentowały, że najważniejszą sprawą jest zapewnienie większych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co ustabilizowałoby go. Taką stabilizację zapewniłby wzrost wynagrodzeń, od których odprowadzane są składki oraz zwiększenie płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia - przekonywali podczas wysłuchania.

Czytaj więcej na : http://praca.interia.pl/news-zwiazki-zawodowe-apeluja-o-podwyzki-i-uwzglednienie-stazu-pr,nId,1953059

 

13.01.2016 Środa

MPIPS: Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2016 r.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają odrębnych zasad obliczania wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Ustala się go tak samo jak w odniesieniu do pełnoetatowców. Przy czym obliczony wymiar zmniejsza się proporcjonalnie do wielkości etatu takiego pracownika.

Wymiar czasu pracy

Zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny niż w odniesieniu do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Powinno ono jednak uwzględniać proporcjonalność wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, w stosunku do wymiaru czasu pracy pracownika. Taka zasada wynika z art. 292 § 1 K.p. Ma ona odniesienie także do wymiaru czasu pracy. Dlatego pracownicy zatrudnieni na część etatu mają wymiar czasu ustalony proporcjonalnie do obowiązującej ich wielkości etatu.

 

Czytaj więcej na: http://biznes.interia.pl/firma/news/wymiar-czasu-pracy-dla-niepelnoetatowcow-w-2016-r,2242556,1852

 

 

 

 

12.01.2016 Wtorek

Płaca minimalna w 2016 roku do poprawki. Będzie 12 złotych dla zleceniobiorców?
Rząd zapowiada wyrównanie najniższego wynagrodzenia dla rozpoczynających pracę i jego szybszy wzrost.

Rok 2016 może upłynąć pod znakiem zmian w zasadach wypłacania minimalnej płacy. Sztandarowym pomysłem rządu w tym zakresie jest wprowadzenie najniższej, 12-złotowej stawki dla zleceniobiorców wynagradzanych godzinowo.

- Chciałabym, żeby to rozwiązanie zaczęło obowiązywać w drugiej połowie obecnego roku - zapowiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Rząd postuluje także m.in. zlikwidowanie zróżnicowania płacy minimalnej ze względu na staż pracy oraz powrót do prac nad propozycjami zawartymi w obywatelskim projekcie zmiany zasad jej ustalania zgłoszonym przez NSZZ "Solidarność" (w 2011 r.). Zakłada on, że najniższe wynagrodzenie ma osiągnąć pułap połowy tego przeciętnego.

 

Czytaj więcej na: http://praca.interia.pl/news-placa-minimalna-w-2016-roku-do-poprawki-bedzie-12-zlotych-dl,nId,1952497

 


 

11.01.2016 Poniedziałek

Umowa o pracę na czas określony – fundamentalne zmiany od 22 lutego 2016 r.

Nowe przepisy ustawy Kodeks pracy wejdą w życie 22 lutego 2016 r. Umowa o pracę na czas określony będzie podlegała nowym zasadom zawierania i rozwiązywania, co może mieć istotne znaczenie dla wielu polskich pracodawców.

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 sierpnia 2015 r., jednak ze względu na istotność wprowadzanych zmian jej wejście w życie zostało na mocy przepisów przejściowych odłożone w czasie o sześć miesięcy (tzw. vacatio legis).

Zmiany w Kodeksie Pracy mogą mieć istotne znaczenie dla wielu polskich pracodawców, istotnie modyfikują bowiem obowiązujące do tej pory szczegółowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Główne zmiany wprowadzone ustawą obejmą m.in. następujące kwestie.

1. Umowa o pracę na czas określony: wprowadzenie ograniczeń co do czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę na czas określony, co powoduje, iż w praktyce funkcjonują umowy zawierane na okresy wieloletnie (np. 5, 7, 10 lat).

Czytaj dalej: http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/alerty-prawne/Umowa-o-prace-na-czas-okreslony-fundamentalne-zmiany-juz-w-2016.html11.01.2016 Poniedziałek

Od 2016 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Duże zmiany w umowach
.
1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy.

Nowe przepisy wprowadzają inne zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z pracownikiem, maksymalnie na 33 miesiące. Zmienią się także okresy wypowiedzenia.

zobacz także: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/koniec-z-przedluzaniem-umow-czasowych-w-nieskonczonosc

– Do tej pory było ograniczenie do dwóch umów terminowych, ale nie było ograniczenia czasowego. Można było zawrzeć jedną umowę na przykład na pięć lat, a potem drugą na kolejne pięć lat. A jeśli była przerwa, ponad miesięczna, pomiędzy jedną a drugą umową na czas określony z tym samym pracownikiem, to ten licznik się zerował – wyjaśnia Adam Nierzwicki, radca prawny w zespole prawa pracy w Kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Od 2016 roku takiej możliwości już nie będzie. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy o pracę na czas określony, przy czym łączny okres obowiązywania tych umów nie będzie mógł trwać dłużej niż 33 miesiące. Przerwa między kolejnymi umowami nie będzie mieć znaczenia.

Ta reguła będzie miała pewne wyjątki. Nie będzie obowiązywać w przypadku zastępstwa innego pracownika, prac sezonowych i dorywczych, pracy w placówkach zagranicznych oraz pracy na czas kadencji.

– Czasami nie sposób przewidzieć, jak długo zastępstwo za danego pracownika będzie konieczne. Wtedy reguła trzech umów i 33 miesięcy nie obowiązuje – wyjaśnia Nierzwicki. – Pracodawca będzie mógł z innych ważnych przyczyn nie stosować się do tej zasady, ale będzie to musiał uzasadnić przed Okręgowym Inspektorem Pracy.

Czytaj dalej: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/od-2016-roku-nowe-przepisy-kodeksu-pracy-duze-zmiany-w-umowach


WAŻNA ZMIANA W PRAWIE PRACY !!!

art. 188 Kodeksu pracy. Art. 188 został zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1268) zmieniającej Kodeks pracy z dniem 2 stycznia 2016 r. W wyniku tej nowelizacji otrzymał on brzmienie:

"Art. 188
§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny."

07.01.2016 Czwartek
 
Sporządzanie zakładowych planów urlopowych !
 
Pracownicy mają niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Skorzystanie w jednym czasie z tego prawa przez większą grupę pracowników mogłoby jednak poważnie zakłócić funkcjonowanie zakładu pracy. Dlatego urlopy zasadniczo powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym, a gdy takich firma nie tworzy - po uzgodnieniu terminu z pracownikiem.

Plan urlopów
 

Zasady planowania urlopów zostały uregulowane w art. 163 K.p. W § 1 przepis ten przewiduje, że urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustalapracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W planie tym nie uwzględnia się jednak urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie na podstawie art. 1672K.p.

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/firma/news/sporzadzanie-zakladowych-planow-urlopowych,2242545,1852?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 
 

05.01.2016 Wtorek

Państwo pomoże w wychowywaniu dzieci – projekt ,,500 zł na dziecko" - OPZZ
dostało dokument do konsultacji społecznych.

eqrwq

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska przekazała do konsultacji do OPZZ projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Projekt realizuje jedną z zapowiedzi wyrażoną w expose przez premier Beatę Szydło odnośnie pomocy ekonomicznej w postaci świadczenia wychowawczego skierowanego do rodzin wychowujących dzieci do lat 18 i przyznaniu świadczenia w wysokości 500 zł. Świadczenie to, zgodnie z projektem ustawy, obejmie swoim zakresem: część dzieci będących „pierwszym dzieckiem" – zakres tego uprawnienia zależeć będzie od spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) oraz ogół dzieci będących drugim i kolejnym dzieckiem – bez zastosowania kryterium dochodowego.
OPZZ przekaże kompleksową opinię w ustawowym terminie.
Konsultacje trwają do 20 stycznia 2016r.

Szczegóły pod linkiem: http://www.opzz.org.pl/-/panstwo-pomoze-w-wychowywaniu-dzieci-_-projekt-500-zl-na-dziecko_?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstrona-testowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YpaplhK6OaQL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_qm4Wg5oIa20r__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

04.01.2016 Poniedziałek

Opieka nad dzieckiem. Rodzice mogą podzielić przysługujące dwa dni na godziny.

mieniły się zasady korzystania z wolnych dni na wychowywanie dziecka. Od 2 stycznia tego roku można dwa dni opieki nad pociechą przeliczać na godziny. Oznacza to, że korzystanie z wolnego na dziecko będzie możliwe nawet przez 16 dni po jednej godzinie - tłumaczy ekspert prawa pracy, adwokat Piotr Wojciechowski.
Adwokat tłumaczy, że dwa dni pracy równają się 16 godzinom. Dlatego osoby wychowujące dzieci do lat 14 będą mogły nawet 16 razy wychodzić na godzinę w celu sprawowania osobistej opieki nad pociechą.

Według Piotra Wojciechowskiego takie rozwiązanie jest o wiele korzystniejsze dla rodziców niż dotychczasowe, kiedy można było skorzystać tylko z całych dwóch dni opieki nad dzieckiem. Wielokrotnie zdarzają się bowiem sytuacje powodujące konieczność wyjścia z pracy na dwie, trzy godziny bez potrzeby wykorzystania całego dnia. Mogą to być na przykład wizyty lekarskie, szczepienia czy zebrania szkolne. Adwokat dodaje, że rodzice opuszczając w takich sytuacjach zakład pracy muszą uprzedzić o tym przełożonego, a przełożony nie może odmówić.

czytaj dalej na: http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Opieka-nad-dzieckiem-Rodzice-moga-podzielic-przyslugujace-dwa-dni-na-godziny,wid,18082370,wiadomosc.html

04.01.2016 Poniedziałek

Część urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w ciągu 6 lat.
Urlop rodzicielski będzie wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat; z 2 dni zwolnienia na dziecko będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym - 2 stycznia wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień pracujących rodziców.

Zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, zaproponowana jeszcze przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mają one uelastycznić sposób wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, a przez to ułatwić rodzicom godzenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

W ustawie zaproponowano również uproszczenie systemu urlopów. Dotychczas obowiązywały płatne urlopy: macierzyński (20 tygodni), dodatkowy (6 tygodni) i rodzicielski (26 tygodni) oraz bezpłatny urlop wychowawczy (36 miesięcy). Po zmianach będą tylko dwa rodzaje płatnych urlopów: macierzyński (20 tygodni) oraz rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie, czyli faktyczna długość urlopu się nie zmieni, gdyż urlop dodatkowy włączono do rodzicielskiego. Było to zasadne ze względu na niemal identyczny charakter obu tych uprawnień.

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-czesc-urlopu-rodzicielskiego-bedzie-mozna-wykorzystac-w-ciag,nId,1947536  

31.12.2015 czwartek
 
Duże zmiany w Kodeksie pracy. Ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony.
 
W I kwartale 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy ograniczają możliwość zawierania umów na czas określony poprzez wprowadzenie limitów w ich stosowaniu. Pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z jednym pracownikiem, na maksymalnie 33 miesiące.

Za nieuzasadnione przekroczenie limitów pracodawcy grozi grzywna do 30 tys. zł. 

- Podstawowym celem ustawodawcy w nowelizacji Kodeksu pracy było ograniczenie możliwości zawierania przez pracodawców z pracownikami umów o pracę na czas określony. Drugą zasadniczą kwestią była zrównanie pozycji pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony - tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Patrycja Szałas-Maciąga, adwokat z Kancelarii JS Legal.

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-duze-zmiany-w-kodeksie-pracy-ograniczenie-mozliwosci-zawiera,nId,1946620#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 
31.12.2015 Czwartek
 
Od 2016 roku rodzice zyskają nowe przywileje

Od 2 stycznia 2016 r. rodzice zyskają znacznie więcej swobody w planowaniu płatnej opieki nad dzieckiem. Wejdzie wówczas wżycienowelizacja Kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1268), którą przygotowała i skierowała do Sejmu kancelaria poprzedniego prezydenta.
 
Nowe przepisy umożliwiają m.in. dzielenie urlopu rodzicielskiego, po to aby jego część wykorzystać np. w momencie, gdydzieckorozpoczyna edukację szkolną lub przedszkolną. Pracujący będą mogli też wymieniać się płatną opieką nad dzieckiem bez względu na podstawę zatrudnienia.

- To pozytywne zmiany, bo rodzice zyskają możliwość wyboru. Będą mogli dostosować poszczególne uprawnienia wynikające z narodzin dziecka do własnych potrzeb - zauważa prof. Bożenna Balcerzak-Paradowska z Zakładu Problemów Rodziny Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Problemem mogą być jednak niejasne przepisy przejściowe. Nie precyzują dokładnie kręgu osób, które zyskają nowe uprawnienia.

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-od-2016-roku-rodzice-zyskaja-nowe-przywileje,nId,1946156#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 
30.12.2015 środa
 
Godzinowa płaca minimalna od połowy przyszłego roku

1 lipca przyszłego roku ma nastąpić rewolucja w zatrudnieniu. Wprowadzona zostanie godzinowa płaca minimalna - zapowiedziała w rozmowie z dziennikarzem RMF FM minister pracy Elżbieta Rafalska. Ma to ukrócić zatrudnianie ludzi na umowach śmieciowych za głodową pensję.
Tak jak zapowiadali w kampanii politycy Prawa i Sprawiedliwości, stawka minimalna ma wynieść 12 złotych za godzinę. Będzie stosowana przy umowach cywilnoprawnych, czyli tak zwanych umowach śmieciowych. To znaczy, że nie będzie już można zatrudniać kogoś do ochrony, do rozdawania ulotek czy pracy w restauracji za kilka złotych - to właśnie w tych zawodach najczęściej dochodzi bowiem do nadużyć.

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-godzinowa-placa-minimalna-od-polowy-przyszlego-roku,nId,1946230#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 
30.12.2015 środa
 
Od 2016 zmiany w urlopach rodzicielskich

Od nowego roku wchodzą w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłuży się do 32 tygodni.

Urlop rodzicielski będzie też proporcjonalne wydłużony, gdy połączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do października 2015 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało ponad 316 tys. osób.

- Od 2 stycznia 2016 roku nie będzie dodatkowego urlop macierzyński. Jego wymiar zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, w związku z czym urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub więcejdzieciprzy jednym porodzie - podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Katarzyna Skarżycka z Departamentu Zasiłków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/od-2016-zmiany-w-urlopach-rodzicielskich,2237183,4141?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 
 
29.12.2015 Wtorek
 
Ozusowanie umów-zleceń. 700 tys. pracowników zagrożonych karą !!!
 
Od 1 stycznia 700 tys. osób zatrudnionych na umowach-zlecenie może mieć kłopot. Jeśli są zatrudnieni w kilku firmach, sami muszą pilnować, żeby pracodawcy odprowadzili za nich składki w odpowiedniej wysokości, inaczej zapłacą zaległe składki i karne odsetki - informuje "Rzeczpospolita".
 
 

18.12.2015 Piątek

"Kosiniakowe" - nowe świadczenie dla 126 tysięcy rodziców

Od 2016 r. wszyscy rodzice, którzy nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, dostaną przez rok 1 tys. zł miesięcznie - przypomina szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tej pory z takich rocznych urlopów korzystali wyłącznie płacący składki ZUS.

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-kosiniakowe-nowe-swiadczenie-dla-126-tysiecy-rodzicow,nId,1941370#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox18.12.2015 Piątek

Nie tylko pracodawca powinien motywować do działania pracowników.

Mogą to robić także koledzy z pracy.

Uznanie dokonań pracowników i premie finansowe to najważniejsze narzędzia motywacyjne w rękach każdego pracodawcy. Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków mogą podtrzymywać także sami pracownicy, tworząc dobrą atmosferę w zespole. Jej podstawą powinno być docenianie i chwalenie osiągnięć współpracowników oraz gotowość do pomocy.

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-nie-tylko-pracodawca-powinien-motywowac-do-dzialania-pracown,nId,1941057#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

 

28.09.2015 Poniedziałek

Podział urlopu macierzyńskiego na nowych zasadach!
Na łamach Gazety Podatkowej poruszaliśmy już temat podziału urlopu macierzyńskiego zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej Kodeks pracy z dnia 24 lipca 2015 r. W sposób zasadniczy zmienia ona warunki wykorzystywania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Dzisiaj zajmiemy się przypadkami, gdy przekazanie urlopu macierzyńskiego drugiemu rodzicowi następuje po krótszym czasie.

Rezygnacja z urlopu po 8 tygodniach

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka na rzecz ojca dziecka co do zasady może nastąpić po wykorzystaniu przez matkę po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 5 K.p.). Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. nowelizującą Kodeks pracy w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem (która wejdzie w życie zasadniczo 2 stycznia 2016 r.), podział ten może nastąpić nie tylko między "etatowymi" pracownikami - rodzicami, ale również między rodzicami, którzy posiadają różne tytuły ubezpieczenia. Przekazanie części urlopu macierzyńskiego może też nastąpić na rzecz niebędącego ojcem dziecka innego najbliższego członka rodziny.

reszta artykułu pod linkiem......
http://praca.interia.pl/news-podzial-urlopu-macierzynskiego-na-nowych-zasadach,nId,1891905 

 

23.09.2015 środa

Kiedy umowy śmieciowe dadzą prawo do etatu?

W słowniku potocznych zwrotów używanych w odniesieniu do zatrudnienia pracowniczego znaczną popularność w ostatnim okresie zyskało określenie "umowy śmieciowe". Pod tym sformułowaniem rozumie się na ogół umowy prawa cywilnego zawierane w celu wykonywania pracy zarobkowej. Mało stabilne i zazwyczaj nisko płatne są przedmiotem ostrej krytyki. Niekiedy umyka jednak fakt, że w aktualnym stanie prawnym śmieciowa umowa zlecenia czy o dzieło może, pod pewnymi warunkami, zostać uznana za równoznaczną z umową o pracę.

dalszy ciąg artykułu pod linkiem:

http://praca.interia.pl/news-kiedy-umowy-smieciowe-dadza-prawo-do-etatu,nId,1890040

 

 

 

08.09.2015 Wtorek

Jak pracodawca może walczyć z "lewymi" zwolnieniami lekarskimi?


Jak pracodawca może walczyć z "lewymi" zwolnieniami lekarskimi?
/123RF/PICSEL

Nadchodzi jesień - czas powrotów z wakacji i ostatnich urlopów. "Bycie chorym na samą myśl o powrocie do pracy" coraz częściej przestaje być przenośnią, a staje się rzeczywistością wielu polskich pracowników, którzy chętnie przedłużają sobie wakacje za pomocą "lewych" zwolnień.

 

W I kwartale 2015 roku suma cofniętych lub pomniejszonych świadczeń - zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych - wyniosła 53 mln zł (o trzy miliony więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie), wynika z kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, przeprowadzanej przez ZUS i pracodawców. W całym 2014 roku było to 177 milionów złotych. Czy oznacza to, że z roku na rok Polacy wyłudzają na nieuzasadnione zwolnienia coraz więcej pieniędzy? .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://praca.interia.pl/news-jak-pracodawca-moze-walczyc-z-lewymi-zwolnieniami-lekarskimi,nId,1881091

4.09.2015 Piatek

Jak zmienią się zasady wypowiadania umów na czas określony?


Nowelizacja Kodeksu pracy zmieniająca w szczególności okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony wchodzi w życie 22 lutego 2016 r.
/123RF/PICSEL

Większość moich pracowników jest zatrudniona na podstawie wieloletnich umów o pracę na czas określony. Wiem, że zgodnie ze zmienionymi przepisami Kodeksu pracy okresy wypowiedzenia takich umów oraz tych na czas nieokreślony będą tożsame. Czy wydłużony okres wypowiedzenia będzie miał zastosowanie do kontraktów terminowych zawieranych dopiero po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy, czy też do tych obowiązujących?

Nowelizacja Kodeksu pracy zmieniająca w szczególności okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony wchodzi w życie 22 lutego 2016 r. Kwestie stosowania nowych zasad do umów trwających w dniu ich wejścia w życie regulują jej przepisy przejściowe. Wyróżnione zostały przy tym trzy sytuacje.

Jeżeli umowa o pracę na czas określony została wypowiedziana przed 22 lutego 2016 r., rozwiązuje się ją na zasadach obowiązujących dotychczas. Z kolei do trwającej umowy zawartej na okres do 6 miesięcy albo powyżej, lecz bez klauzuli o możliwości .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://praca.interia.pl/news-jak-zmienia-sie-zasady-wypowiadania-umow-na-czas-okreslony,nId,1879285
 

19.08.2015 środa

Pracownik nie musi odbierać służbowej poczty, ani sms-ów na urlopie !!!

Pracodawca nie może nakładać na pracownika obowiązku bycia w stałym kontakcie z firmą w czasie urlopu.

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten stan rzeczy.

Pracownik nie musi kontaktować się z firmą na urlopie

Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie może nakładać na swojego podwładnego obowiązku bycia w stałym kontakcie z firmą w czasie urlopu. Oznacza to, że pracownik nie musi zabierać na wakacyjny wyjazd telefonu służbowego ani odpowiadać na SMS-y czy e-maile od pracodawcy.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracownik-nie-musi-odbierac-sluzbowej-poczty-ani-sms-ow-na-urlopie,28028.html

18-08-2015 Wtorek

Przestój produkcyjny z powodu upałów. Czy pracownikom należy się wynagrodzenie?


Pracownikom, którzy ze względu na przestoje spowodowane ograniczeniami dostaw energii elektrycznej nie mogą wykonywać swoich codziennych obowiązków, ale pozostają w dyspozycji pracodawcy i w gotowości do podjęcia pracy, należy się wynagrodzenie.

W ostatnich dniach ze względu na ograniczenie dostaw prądu coraz więcej zakładów zmuszonych jest do wprowadzania przerw w produkcji. Ograniczenia te są spowodowane wysokimi temperaturami powietrza i niskim stanem wód, co utrudnia chłodzenie bloków energetycznych.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/przestoj-produkcyjny-z-powodu-upalow-czy-pracownikom-nalezy-sie-wynagrodzenie,27955.html

11.08.2015 Wtorek
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, ale musi zapłacić.


Pracodawca ma prawo, by w wyjątkowych sytuacjach przerwać pracownikowi urlop (fot.pixabay.com)


Pracodawca powinien korzystać z możliwości odwołania pracownika z urlopu tylko w wyjątkowych sytuacjach bo może okazać się to dość kosztowne dla firmy.

Odwołanie pracownika z wakacji oznacza, że firma powinna zwrócić zatrudnionemu środki, które ten poniósł w związku z odwołaniem. Mogą to być środki wydane na organizację wypoczynku i koszty powrotu do domu. Zwrotem mogą być także objęte wydatki związane z podróżą rodziny.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracodawca-moze-odwolac-pracownika-z-urlopu-ale-musi-zaplacic,27859.html

06.08.2015 czwartek
Łączenie pracy i rodziny będzie łatwiejsze. Duże zmiany w przepisach, elastyczny urlop rodzicielski.

Prezydent podpisał w środę ustawę, która wprowadza rozwiązania pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, między innymi wydłuża i uelastycznia sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracujących rodziców. Zmiany te zaproponował ustępujący prezydent Bronisław Komorowski.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/laczenie-pracy-i-rodziny-bedzie-latwiejsze,250,0,1874426.html

 

6.08.2015 Czwartek

O tym pracodawca musi pamiętać podpisując umowę o pracę !!!Zatrudniający są zobowiązani przede wszystkim skierować przyszłego pracownika na badanie lekarskie zanim zostanie on dopuszczony do wykonywania swoich zadań, a także zorganizować szkolenie BHP i stanowiskowe, podczas którego zapozna się on z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej firmie oraz ze specyfiką konkretnego stanowiska (Fot. shutterstock)

Umowa jest potwierdzeniem nawiązania stosunku pracy, a także kształtuje i reguluje zasady współpracy między jej stronami. To pracodawca zatrudniający w swojej firmie pracowników odpowiedzialny jest za wszelkie kwestie formalne z nią związane.

To właśnie pracodawca proponuje warunki i przedstawia je przyszłemu podwładnemu. Musi też pamiętać o tym, żeby w takim kontrakcie uwzględnić wszystkie najważniejsze zapisy. Jakie punkty należy do niego wpisać?

Obowiązki pracodawcy

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/o-tym-pracodawca-musi-pamietac-podpisujac-umowe-o-prace,27763.html

28.07.2015 Środa

Umowy terminowe maksymalnie do 33 miesięcy

Senat nie wprowadził w piątek (24 lipca) poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy. Ogranicza ona możliwość przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące.

Senatorowie jednogłośnie poparli nowelizację - bez poprawek; teraz trafi ona do podpisu przez prezydenta.

Maksymalnie trzy umowy terminowe

Nowela przewiduje, że łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech - czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Autorzy ustawy przyjęli okres 33 miesięcy jako kompromis pomiędzy postulatami związków zawodowych - 18 lub 24 miesiące i pracodawców - maksymalnie 48 miesięcy.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/umowy-terminowe-maksymalnie-do-33-miesiecy,27591.html

30.06.2015 wtorek

Dyżur pod telefonem: Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie?


Poza wyznaczonymi ramami czasowymi pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu (fot.pixabay.com)

Za pełnienie dyżuru pod telefonem pracownik nie zawsze dostanie rekompensatę. W jakich sytuacjach należy mu się wynagrodzenie?

Pracownik musi pozostawać do dyspozycji pracodawcy tylko w godzinach pracy i dotyczy to także dostępności pod telefonem komórkowym. Oznacza to, że poza wyznaczonymi ramami czasowymi pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu i może go nawet wyłączyć - podaje Dziennik Gazeta Prawna.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


żródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/dyzur-pod-telefonem-kiedy-pracownikowi-nalezy-sie-wynagrodzenie,27066.html

24.06.2015 Środa

Urlop tacierzyński i ojcowski: Zasady przyznawania
Ojcowie, oprócz urlopu ojcowskiego mogą wybrać się także na urlop tacierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Na jakich zasadach?


Od początku 2015 roku na urlop ojcowski zdecydowało się ponad 52 tysiące meżczyzn (fot.pixabay.com)

- Ojcowie coraz chętniej włączają się w opiekę nad dzieckiem. To nie tylko duże wsparcie dla mamy, ale także bezcenny czas spędzony na budowaniu więzi z maluchem. Cieszę się, że coraz więcej ojców korzysta z urlopu ojcowskiego, to dowód na to, że zmiany przez nas wprowadzone sprawdziły się – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W 2013 roku z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 mężczyzn, w 2014 roku było ich już ponad 129 tysięcy. Od początku tego roku zdecydowało się na niego ponad 52 tysiące osób.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/878048,jakie-uprawnienia-zwiazkowe-powinny-przyslugiwac-zleceniobiorcom.html

16.06.2015 Wtorek

Spóźnienia do pracy i bałagan na biurku. 5 rzeczy, za które możesz zostać zwolniony z pracy !!!

Notoryczne spóźnienia do pracy i wcześniejsze wyjścia z firmy, a także nieporządek na stanowisku pracy i zbyt ostra krytyka pracodawcy mogą stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę.

 

Prawo pracy poza uprawnieniami nakłada także na pracownika szereg obowiązków - za ich łamanie oprócz kar porządkowych (jakie dokładnie kary pracodawca może wymierzyć pracownikowi, przeczytasz tutaj>>) pracodawca może również wręczyć podwładnemu wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
1. Spóźnienia do pracy

 

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. A to oznacza, że powinien punktualnie rozpoczynać pracę zarówno wtedy, gdy świadczy ją w siedzibie firmy, jak i w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, w tym podczas odbywania podróży służbowych czy pełnienia dyżurów pracowniczych. Pracownik może nie stawić się w firmie tylko wtedy, jeśli został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, czyli na przykład gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. W przypadku innych nieobecności (zakłócenia w komunikacji miejskiej, nagła choroba członka rodziny) tylko od decyzji pracodawcy zależy, czy uzna je za usprawiedliwione.

 

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/875373,spoznienia-do-pracy-i-balagan-na-biurku-5-rzeczy-za-ktore-mozesz-zostac-zwolniony-z-pracy.html
16.06.2015 Wtorek

Ustne zwolnienie z pracy jest ważne. Pracownik ma jednak prawa .

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie ustnej jest skuteczne. Pracownik jednak może żądać od pracodawcy odszkodowania lub nawet przywrócenia do pracy.

Kodeks pracy przewiduje, że niezależnie od tego, czy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę składa pracodawca, czy pracownik, powinno mieć ono bezwzględnie formę pisemną.

Jednak nawet, gdy ta forma nie zostanie zachowana, umowa może być ważna. Dzieje się tak, ponieważ wypowiedzenie jest oświadczeniem woli na piśmie i w związku z tym stosuje się do niego także przepisy prawa cywilnego. Kodeks cywilny natomiast zakłada, że dla formy pisemnej nie jest zastrzeżona rygorem nieważności.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ustne-zwolnienie-z-pracy-jest-wazne-pracownik-ma-jednak-prawa,26734.html

15.06.2015 Poniedziałek

Utrata uprawnień przyczyną zwolnienia !!!

są tylko trzy podstawy do dyscyplinarki
/123RF/PICSEL

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-utrata-uprawnien-przyczyna-zwolnienia,nId,1834933#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 
Najbardziej znaną podstawą dyscyplinarnego zwolnienia pracownika jest ciężkie naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. To z tego powodu dokonywana jest zdecydowana większość dyscyplinarek. Znacznie rzadziej przyczyną dyscyplinarnego rozwiązania umowy jest popełnienie przestępstwa przez pracownika czy utrata przez niego uprawnień koniecznych do wykonywania pracy. W tym ostatnim przypadku zakres osób, którym można wręczyć dyscyplinarkę, jest ograniczony.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiemŹródło: http://praca.interia.pl/news-utrata-uprawnien-przyczyna-zwolnienia,nId,1834933
 

09.06.2015 Wtorek

Płaca minimalna wzrośnie do 1850 zł. Dla pracodawców za dużo, dla związkowców za mało !!!
 
Do 1850 złotych chce podnieść płacę minimalną w 2016 roku resort pracy kierowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podwyżka o sto złotych nie uczyni z nas jednak europejskiego giganta w tej kwestii. Na tle zachodu wypadaliśmy i będziemy wypadać blado. Mimo to podnoszenie płacy minimalnej to zły pomysł - uważa Leszek Balcerowicz.

Dziś ustaleniami w sprawie płacy minimalnej zajmie się Rada Ministrów. Ministerstwo pracy chce podnieść płacę minimalną o sto złotych w porównaniu ze stawką, która obowiązuje w tym roku. 1850 złotych brutto ma być - jak mówiła w poniedziałek rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska - kompromisem między oczekiwaniami związków zawodowych, a pracodawców.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem
 
 

03.06.2015 Środa

Nie tylko zatrudnieni na etacie mogą tworzyć związki zawodowe
 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne.

 
Wyrok TK oznacza, że zatrudnieni na "śmieciówkach" mogą należeć do związków zawodowych.

O zbadanie zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym przepisów ustawy o związkach zawodowych wniosło do TK OPZZ.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem
 
 

20.05.2015 Środa

Po co pracownikowi umowa?
 
Szara strefa to problem polskiej gospodarki i utrudnienie pracowników, jednak trzeba pamiętać, że nie zawsze jest tak, że to sytuacja na rynku pracy zmuszają do pracy w szarej strefie.

 
Szacunki są różne, a rozbieżności między nimi często ogromne – według pojawiających się co pewien czas danych, Polaków pracujących bez umowy może być od miliona do nawet 1,5 mln. Szara strefa to duży problem polskiej gospodarki i duże utrudnienie dla samych pracowników, jednak trzeba pamiętać, że nie zawsze jest tak, że to sytuacja na rynku pracy i brak alternatywy zmuszają nas do pracy w szarej strefie.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem
 
 

15.05.2015 Piątek

 
Pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na rodzaj umowy.
 
Obok takich kryteriów jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia czy narodowość, zatrudnienie na czas określony stanowi jedną z cech, którymi pracodawca nie może się kierować, różnicując sytuację pracowników.

 
W praktyce jednak zdarza się, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umów terminowych są nierówno traktowani w porównaniu z zatrudnionymi na czas nieokreślony, m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tymczasem nakaz równego traktowania pracowników rozciąga się na wszystkie fazy stosunku pracy, poczynając od jego nawiązania, przez ukształtowanie warunków pracy, kończąc na jego rozwiązaniu.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem
 
 

14.05.2015 Czwartek

Jakie kary za niewykorzystanie urlopu?
 
Jeżeli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września danego roku kalendarzowego, przechodzi on na następny okres i ulega przedawnieniu po trzech latach. Jednak w przypadku, gdy zaległe dni pozostały z winy pracodawcy, grozi mu za to kara grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.
 
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje coroczny, nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy, którego długość jest uzależniona od okresu zatrudnienia danej osoby. Podstawowy wymiar urlopu wynosi więc 20 dni roboczych, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni roboczych – po 10 lat pracy.

Zasadą jest przy tym, że pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo, zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu i na wniosek pracownika. Jeżeli nie było to możliwe - z winy pracownika, bądź pracodawcy - szef powinien wysłać podwładnego na wypoczynek najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, przy czym nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie pracownika. Więcej o tym, co dzieje się o z niewykorzystanym urlopem na żądanie, przeczytasz tutaj>> Pracownik powinien więc rozpocząć zaległy urlop najpóźniej ostatniego września następnego roku kalendarzowego, o ile jest to dzień, w którym powinien świadczyć pracę (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy).

Pracodawca musi obligatoryjnie więc wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy do końca trzeciego kwartału, nawet jeśli ten odmawia uzgodnienia terminu wypoczynku. Przełożony może wtedy samodzielnie, bez uzgadniania i planowania terminu zdecydować o wypoczynku podwładnego (zwłaszcza jeśli wykaże, że zwracał się do pracownika o zaplanowanie wykorzystania urlopu, a ten ignorował takie wnioski), bowiem gdy tego nie zrobi, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co grozi kara grzywny od 1 do 30 tys. zł.
 
Kara grozi pracodawcy jednak tylko w przypadku, gdy zaniechanie powstało z jego winy. Jeżeli urlop nie został wykorzystany na przykład z powodu choroby pracownika lub innej usprawiedliwionej przyczyny, firmie kara nie grozi.

Natomiast w żadnym z tych przypadków pracownik nie traci zaległego urlopu - roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się bowiem z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne i tyle czasu ma dana osoba na wykorzystanie zaległego wypoczynku. Bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył prawo do urlopu lub w razie przesunięcia - najpóźniej z końcem września następnego roku.

14.05.2015 Czwartek

Czy można dać urlop wypoczynkowy podczas przestoju w pracy?

 
Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednak pracodawcy, którzy szukają oszczędności chcą by pracownik otrzymał urlop w okresie, który dla nich jest najwygodniejszy, np. podczas przestoju w zakładzie. Czy takie działania są zgodne z prawem
Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w dniu kiedy nie ma pracy w zakładzie?
Często się zdarza u mojego męża w zakładzie, kiedy szykując się na nocną zmianę do pracy na 22 godz., o godz. 19 dostaje sms o treści, że ma urlop. W ten sposób nie planując urlopu, wykorzystał już 12 dni urlopu, o którym decyduje jego szef. Dla mnie to jest kradzież urlopu. Proszę o wyjaśnienie, czy jest to zgodne z prawem - pyta nasza czytelniczka. Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna, Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna. Prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym. Jest to jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych, które wynika z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 pkt 3 Europejskiej Karty Społecznej. Prawo do urlopu jest także podstawową zasadą prawa pracy. Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, stanowią, iż pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Z prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego wynika jednocześnie obowiązek pracodawcy do jego udzielenia w odpowiednim wymiarze oraz w odpowiednim terminie ustalonym zgodnie z przepisami prawa pracy. Co do zasady, urlop wypoczynkowy powinien być udzielany pracownikowi zgodnie z planem urlopów, podanym do wiadomości w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, przy czym planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie. Przepisy kodeksu pracy przewidują, iż z obowiązku ustalania planu urlopów zwolniony jest pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. Co więcej same związki zawodowe działające u danego pracodawcy mogą również wyrazić zgodę na niesporządzanie planu urlopów. Czy zdecydował(a)byś się pójść do sądu z pracodawcą, który nie przestrzega Twoich praw? tak, każde uchybienie pracodawcy to powód, żeby dochodzić swoich praw 15% tak, ale nie przy mało istotnych sprawach 22% tak, ale tylko przy poważnych naruszeniach, np. braku wypłaty wynagrodzenia 37% nie, obawiał(a)bym się, że kolejny pracodawca, nie będzie chciał mnie zatrudnić jak się o tym dowie 18% nie, szkoda mi czasu na takie sprawy 8% zakończona łącznie głosów: 181 Zgodnie zaś z art. 163 § 11 Kodeksu Pracy, w przypadkach niesporządzania planu urlopów, pracodawca ustala termin urlopu w trybie indywidualnym, po porozumieniu z każdym pracownikiem. Wskazać w tym miejscu należy, iż z uwagi na możliwość zaistnienia szczególnych okoliczności ustawodawca przewidział, że zarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą zażądać zmiany wcześniej ustalonego terminu urlopu. Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika może nastąpić jedynie w przypadkach umotywowanych ważnymi przyczynami, pracodawca zaś może dokonać zmiany terminu urlopu z powodu szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, w okolicznościach uzasadniających przesunięcie urlopu na inny termin niż określony w planie urlopów lub ustalony po porozumieniu z pracownikiem, pracodawca udziela pracownikowi niewykorzystanego urlopu również w terminie z nim uzgodnionym. Tym samym, uprawnienie do ustalenia przez pracodawcę terminu urlopu wypoczynkowego, nie jest uprawnieniem do dokonania jednostronnej czynności. Przepisy kodeksu pracy jasno wskazują, iż pracodawca nie powinien udzielać pracownikowi urlopu w terminie, który nie został indywidualnie ustalony z pracownikiem. Co więcej, kodeks pracy nie przewiduje możliwości jednostronnego ustalania terminu urlopu przez pracodawcę w przypadku opisanym przez Czytelniczkę, kiedy to nie ma pracy w zakładzie. Przepisy dotyczące przesunięcia terminu urlopu odwołują się bowiem do sytuacji, gdy "nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy", a nie do sytuacji, gdy obecność pracownika jest tego dnia niewskazana, z uwagi na brak możliwości zapewnienia mu pracy. W razie natomiast gotowości pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, gdy niemożliwe jest ich świadczenie z przyczyn dotyczących pracodawcy (a brak zapotrzebowania na pracę jest taką właśnie przyczyną) - pracownikowi przysługuje zgodnie z jego osobistym zaszeregowaniem wynagrodzenie za czas przestoju. Z uwagi na fakt, iż prawo do wypoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy, określoną w art. 14 Kodeksu Pracy, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest powinność prawidłowego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego w naturze. W przypadku zaś naruszenia przez pracodawcę zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo odmówić skorzystania z urlopu, a jeśli zgłasza gotowość do wykonywania pracy, przysługują mu świadczenia za czas nie wykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (Kodeks Pracy. Komentarz, pod red. Florek Ludwik, Wolters Kluwer Polska 2011). Opisane przez czytelniczkę działania pracodawcy stanowią rażące naruszenie jego podstawowych obowiązków wobec pracownika i stanowić one mogą nawet, zgodnie z art. 55 § 11 Kodeksu Pracy, podstawę do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik chcąc skorzystać z tego prawa zobowiązany jest złożyć pracodawcy najpóźniej w terminie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, z jednoczesnym podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ponadto, pracodawca podlega sankcjom pieniężnym z tytułu naruszania swoich podstawowych obowiązków. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy, pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Podsumowując zatem, należy wskazać, że prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego ustalanego w porozumieniu z pracownikiem stanowi obecnie jeden z elementów konstytucyjnej zasady prawa do odpoczynku. Jest ono prawnie chronione, jego naruszenie zaś jest prawnie sankcjonowane.

 

07.05.2015 Czwartek

L4 -Terminowe dostarczanie zwolnień lekarskich


Wystawiający zaświadczenie będzie je przekazywał na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS /© Panthermedia

 Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Dokument taki, oprócz potwierdzenia nieobecności w pracy, stanowi przede wszystkim podstawę do wypłaty odpowiednich świadczeń chorobowych.

1 kwietnia weszła w życie kolejna zmiana przepisów w ramach pakietu zmian ułatwiających prowadzenie działalności. Przedsiębiorca nie będzie musiał fundować wstępnych badań lekarskich pracownikowi, którego zatrudnia ponownie lub który właśnie zmienia firmę, jeśli pracownik będzie dysponować odpowiednim i aktualnym orzeczeniem od lekarza medycyny pracy.

Prawo do nich oraz ich wysokość ustalają, a także stosownej wypłaty dokonują płatnicy zasiłków. Jedną z okoliczności mającą znaczenie przy ustalaniu wysokości należnego zasiłku jest terminowe dostarczenie otrzymanego zaświadczenia lekarskiego.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło:

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/terminowe-dostarczanie-zwolnien-lekarskich,2121548,4141?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

05.05.2015 wtorek

Pracownik innego wyznania a zwolnienie na czas świąt.


Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować pracownikom, aby niedziele i święta były dla nich dniami wolnymi od pracy, oczywiście, jeśli praca u niego w te dni jest dozwolona/ Fot. fotolia

Każda firma, która zatrudnia pracowników innego wyznania niż rzymskokatolickie, musi respektować zasady odnoszące się do tej grupy osób. Jakie?

Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować pracownikom, aby niedziele i święta były dla nich dniami wolnymi od pracy, oczywiście, jeśli praca u niego w te dni jest dozwolona. Listy świąt nie układa sam pracodawca. Zawierają ją art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy. Znajdują się na niej święta państwowe i kościelne – ale tylko katolickie.

 

 .............................................................cząg dalszy pod linkiemźródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracownik-innego-wyznania-a-zwolnienie-na-czas-swiat,25973.html

17.04.2015 Piątek

Masz bałagan na biurku? Możesz stracić pracę !!!


Pracownik musi więc dbać o służbowe mienie oraz przestrzegać porządku pracy w zakładzie (fot.shutterstock)

Pracodawca ma prawo wymagać od pracownika, aby utrzymywał stanowisko pracy w porządku i czystości. Jeśli podwładny nie zastosuje się do poleceń szefa, może nawet zostać zwolniony z pracy.

Zasadniczo to pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. To on także organizuje pracę osób u niego zatrudnionych. W związku z tym to przede wszystkim pracodawca zapewnienia porządek i czystość w zakładzie, na przykład poprzez zatrudnienie odpowiednich osób lub zlecenie tych zadań zewnętrznej firmie sprzątającej.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/masz-balagan-na-biurku-mozesz-stracic-prace,25731.html

15.04.2015 Środa

Spóźniasz się do pracy? Możesz zostać zwolniony.


Na spóźniającego się pracownika pracodawca może nałożyć karę porządkową lub nie wypłacić mu części wynagrodzenia (fot.flickr.com/MattysFlicks)

Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Co zatem grozi spóźnialskiemu?

Na spóźniającego się pracownika pracodawca może nałożyć karę porządkową lub nie wypłacić mu części wynagrodzenia. Jeśli jednak do takich sytuacji dochodzi regularnie, zatrudniony musi liczyć się z utratą posady.

Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. A to oznacza, że powinien punktualnie rozpoczynać pracę zarówno wtedy, gdy świadczy ją w siedzibie firmy, jak i w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, w tym podczas odbywania podróży służbowych czy pełnienia dyżurów pracowniczych.

Pracownik może nie stawić się w firmie tylko wtedy, jeśli został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, czyli na przykład gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. W przypadku innych nieobecności to sam pracodawca zdecyduje, czy uznać je za usprawiedliwione.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiemźródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/864790,za-spoznienia-do-pracy-mozna-zostac-zwolnionym.html

14.04.2015 Wtorek

Czasami termin urlopu wymaga korekty.


Zasadniczo pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Ponadto urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub w przypadku nietworzenia tych planów - w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Przesunięcie lub przerwanie urlopu możliwe jest jedynie w sytuacjach wskazanych w Kodeksie pracy.
Z wnioskiem o przesunięcie urlopu może wystąpić nie tylko pracownik

Przesunięcie terminu urlopu

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy. Kodeks pracy wskazuje też przypadki, w których przesunięcie terminu urlopu jest obowiązkowe.

Z wnioskiem o przesunięcie urlopu może wystąpić pracownik na mocy art. 164 § 1 K.p. Przy czym musi go umotywować ważnymi przyczynami. Do takich okoliczności można zaliczyć np. konieczność opieki nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny. Jednakże wniosek pracownika w tej sprawie nie musi być przez pracodawcę zaakceptowany. Wszystko zależy od jego uznania.

Również pracodawca może być inicjatorem przesunięcia terminu urlopu pracownika. Jest to dopuszczalne w razie szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 K.p.). Przepisy prawa urlopowego, podobnie jak w przypadku przesunięcia terminu urlopu na wniosek pracownika, nie podają, jakie to mogą być przyczyny. Wydaje się ono jednak możliwe np. w przypadku pilnej realizacji kontraktu.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://biznes.interia.pl/firma/news/czasami-termin-urlopu-wymaga-korekty,2117247,1852

10.04.2015 Czwartek

Kiedy nadgodzinom możemy powiedzieć „nie"


Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy zostać w pracy dłużej. Niektórzy pracownicy traktują to jako możliwość wykazania się, dodatkowego zarobku, inni woleliby poświęcić ten czas na życie prywatne. I choć w niektórych przypadkach, np. dokończenia ważnego projektu taka sytuacja jest uzasadniona, to jednak, gdy staje się codziennością - może powodować przemęczenie i frustrację. Jak więc odmawiać, nie ryzykując utraty pracy, uznania przełożonych lub premii?

Czas pracy z godzinami nadliczbowymi nie może być dłuższy niż 48 godzin tyg.

Bądź wyrozumiały

Jeśli przymusowe nadgodziny wynikają z chwilowych trudności organizacyjnych lub konieczności wykonania dużego zlecenia w krótkim czasie, nie warto odmawiać swojej pomocy. Szef zauważy, że nie opuściłeś firmy w potrzebie, a w przyszłości może wynagrodzić Cię za lojalność, np. dając Ci kilka dodatkowych dni urlopu albo podwyżkę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których, nawet jeśli jest to nietypowa sytuacja, musimy odmówić pracy po godzinach. Warto wtedy szczerze porozmawiać z przełożonym i wyjaśnić mu powody swojej decyzji - tłumaczy Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl

Odważ się porozmawiać

Jeśli jednak przymusowe nadgodziny są stanem permanentnym, a pracownik do tej pory przyjmował polecenia bez żadnego sprzeciwu, jedynym rozwiązaniem takiego problemu jest zwrócenie się do szefa lub managera. Powiedz, że cenisz swoje stanowisko i jesteś w stanie raz na jakiś czas pozostawać w biurze dłużej np. raz w tygodniu. Jednak ciągła praca ponad normę sprawia, że jesteś przeciążony, a Twoja wydajność spada.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://praca.interia.pl/news-kiedy-nadgodzinom-mozemy-powiedziec-nie,nId,1713172#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

01.04.2015 środa

Tysiąc złotych przez rok od urodzenia dziecka dla wszystkich nieetatowych.

1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach o dzieło - rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie.
Share on facebook Share on google Share on wykop Share on naszaklasa Share on twitter More Sharing Services5
Nowe świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu (fot.fotolia)

- Idziemy za ciosem. Zaledwie tydzień temu rząd przyjął projekt "Złotówka za złotówkę" gwarantujący rodzicom, że podejmując pracę nie utracą wsparcia finansowego państwa. Na wtorkowym posiedzeniu (31 marca) przyjęliśmy kolejny projekt z rządowego pakietu rodzinnego – świadczenie rodzicielskie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

01.04.2015 środa

Umowy o pracę na czas określony maksymalnie na trzy lata. Rząd przyjął nowe prawo.

Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmian, które mają ograniczyć terminowe umowy o pracę. Projekt zmian w Kodeksie pracy zakłada, że w jednej firmie maksymalny czas trwania takich umów nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy - wraz z 3-miesięcznym okresem próbnym.

Po takim okresie będzie mogła być zawarta jedynie umowa na czas nieokreślony - zakłada projekt, o przyjęciu którego poinformowało we wtorek w komunikacie biuro promocji i mediów resortu pracy.

"Zmiany w umowach czasowych ochronią pracowników przed nadużyciami. Nie będzie już sytuacji, że kontrakty terminowe są przedłużane w nieskończoność. Mam nadzieję, że parlament przyjmie nowe przepisy jeszcze w tej kadencji" - powiedział cytowany w komunikacie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/umowy-o-prace-na-czas-okreslony-maksymalnie,131,0,1749379.html

31.03.2015 wtorek

Jakie świadczenia cywilnoprawne z tytułu chorób zawodowych?

Pracownikowi, u którego zdiagnozowano chorobę zawodową, przysługują obok świadczeń z ubezpieczenia społecznego również świadczenia cywilnoprawne. Pracodawcy muszą być tego świadomi.

Zakres świadczeń, jakie z tytułu choroby zawodowej przysługują pracownikowi wyznacza art. 2371 § 1 k.p. Zgodnie z jego treścią pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3 k.p., przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.

Przepis art. 2371 k.p. choć jasny z językowego punktu widzenia, rodzi wątpliwości w zakresie celowości i słuszności jego postanowień. Zasadniczy problem interpretacyjny, związany z wykładnią przepisu, jest wynikiem jego wadliwego sformułowania.

W mojej ocenie przyjąć należy prymat świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnej dopuszczalności ich uzupełnienia w drodze świadczeń cywilnoprawnych wtedy, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie pokryją w całości doznanej przez pracownika szkody lub krzywdy. Skoro system ubezpieczenia społecznego przewiduje świadczenia o wyłącznie ryczałtowym charakterze, to pracownik winien mieć zagwarantowaną drogę do dochodzenia roszczeń, które w pełni naprawią wyrządzoną na skutek choroby zawodowej szkodę lub krzywdę.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


zródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/jakie-swiadczenia-cywilnoprawne-z-tytulu-chorob-zawodowych,25324,0.html
26.03.2015 Czwartek

Zmiana przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników.

Resort zdrowia przypomina, że z początkiem kwietnia zmieniają się przepisy dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Mają one ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej.

1 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zmiana-przepisow-dotyczacych-badan-lekarskich-pracownikow,25330.html
24.03.2015 wtorek

Kiedy pracownik może samowolnie opuścić miejsce pracy?


Sytuacja, w której pracownik oddala się z miejsca pracy przed jej zakończeniem wcale nie musi oznaczać automatycznego zastosowania wobec niego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy. Sytuacje, w których pracodawca ma do tego prawo są ściśle określone.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy jest środkiem wyjątkowym, którego zastosowanie wymaga ostrożności ze strony pracodawcy.
Zwolnienie dyscyplinarne jest ostatecznością

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

 źródło: http://praca.interia.pl/news-kiedy-pracownik-moze-samowolnie-opuscic-miejsce-pracy,nId,1703672#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
17.05.2015 Wtorek

Kary niezgodne z Kodeksem pracy mogą słono kosztować pracodawców.

10 zł za źle wypisane awizo, krótszy urlop z powodu wpływających reklamacji. Firmy stosujące takie kary mogą zostać ukarane grzywną wynoszącą nawet do 30 tys. zł.

Szef stosujący zasadę kija i marchewki może ukarać pracownika. Nie ma w tym nic złego, jeśli kara jest współmierna do przewinienia oraz zgodna z Kodeksem pracy. Niestety zdarza się, że przełożeni zapominają o prawie pracy.

Przykładem jest koreański koncern Pearl Stream w Strzelcach Opolskich, który wprowadził nowy system motywacyjny, by poprawić efektywność swoich pracowników. Na czym on polegał? Jeśli w ciągu miesiąca wpłynie choć jedna skarga od klienta, pracownicy nie otrzymają urlopu. Gdy pojawią się dwa zażalenia, wówczas o wolnym dniu zatrudnieni będą mogli tylko marzyć przez dwa miesiące. O wiele gorzej będzie, gdy do firmy zostaną zgłoszone trzy reklamacje – wtedy nastąpią zmiany personalne.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/kary-niezgodne-z-kodeksem-pracy-moga-slono-kosztowac-pracodawcow,25143.html

09.03.2015 Poniedziałek

Molestowanie seksualne, dyskryminacja: Pracujący na śmieciówkach też mogą się bronić.


fot. fotolia

W stosunku do osób zatrudnionych na etatach, osoby na „śmieciówkach" są pozbawione pewnych praw np. urlopu czy świadczeń z tytułu L4, ale nie są bezbronne wobec dyskryminacji czy molestowania seksualnego.

Według różnych szacunków na podstawie umów cywilnoprawnych jest w Polsce zatrudnionych od miliona do dwóch milionów osób. NSZZ „Solidarność" ocenia liczbę tych pracowników nawet na 4 miliony.

Pracują w ochronie, gastronomii, hotelarstwie, usługach outsourcingowych, również w mediach. W stosunku do osób zatrudnionych na etatach osoby na „śmieciówkach" są pozbawione urlopu, świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego, ich umowy są w mniej korzystny sposób oskładkowane.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło:http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/molestowanie-seksualne-dyskryminacja-pracujacy-na-smieciowkach-tez-moga-sie-bronic,24946.html

05.03.2015 Czwartek

Kiedy grozi zwolnienie dyscyplinarne, a kiedy inna kara?

W zakładzie pracy, jak w każdej organizacji, są przepisy i zasady, których należy się trzymać. Ich nieprzestrzeganie łączyć się może z konsekwencjami, które wobec niesubordynowanych pracowników przewiduje Kodeks pracy.

Karę upomnienia lub nagany może zastosować pracodawca za:

• Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Przykładem może być niestosowanie się przede wszystkim do regulaminu zakładu pracy i pracy na danym stanowisku, np. nieutrzymywanie porządku na stanowisku pracy, nieprawidłowe wykonywanie obowiązków itp.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/kiedy-grozi-zwolnienie-dyscyplinarne-a-kiedy-inna-kara,24912.html

04.03.2015 środa

Psychopata w firmie. Jak go zidentyfikować i unieszkodliwić?


Podstawowa zasada odnosząca się do psychopatów: zwalniaj zamiast próbować zmieniać/fot. pixabay

Najwięcej osób z dyssocjalnym zaburzeniem osobowości, których potocznie nazywamy psychopatami, znajdziemy wśród najwyższej kadry kierowniczej

Najwięcej osób z dyssocjalnym zaburzeniem osobowości znajdziemy wśród najwyższej kadry kierowniczej.

– Wbrew potocznym wyobrażeniom głównym atrybutem psychopatów nie jest siekiera, tylko manipulacja informacją. Im wyżej w hierarchii, tym większa trudność w ich wczesnej identyfikacji i ewentualnym zwolnieniu. Często ukryci za konwenansami i tytułami (profesor doktor habilitowany, dyrektor zarządzający), są wieloletnimi praktykami manipulacji - pisze w książce "Skuteczny menedżer. Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi" Marta Pawlikowska-Olszta, psycholog pracy i organizacji.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/psychopata-w-firmie-jak-go-zidentyfikowac-i-unieszkodliwic,24861.html26.02.2015 czwartek

Polskie sądy rozpatrują co roku zaledwie ok. 700 spraw o nękanie w miejscu pracy. Tylko 4 proc. z nich kończy się wygraną poszkodowanego, twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna".

W ostatnich sześciu latach na mobbing w miejscu pracy poskarżyło się 4,3 tys. osób. Świadomość problemu rośnie, ale nie przekłada się to na skuteczną walkę z patologią. Zaledwie co 20. proces zakończył się wygraną osoby poszkodowanej.

Od 2009 r., jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba procesów wytaczanych z artykułów o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem jest stała. W 2009 r. takich spraw, łącznie przed sądami rejonowymi i okręgowymi było 708, a w ub. roku - 736.

Może i trudno się temu dziwić, w sytuacji gdy wciąż wiele poddawanych mobbingowi osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z niedopuszczalnymi zachowaniami.

źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Mobbing-przed-sadem-prawie-nie-do-wygrania,wid,17290756,wiadomosc.html

18.02.2015 Środa

Zmiany w Kodeksie pracy. Praca bez badań wstępnych.

Od 1 kwietnia przy przechodzeniu z firmy do firmy pracodawca nie będzie musiał już kierować pracownika na badania lekarskie. Musi on tylko przynieść orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy na danym stanowisku.

Wynika to, jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna", z projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego nowych zasad przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy. Omawiane zmiany w kodeksie pracy będą dotyczyły osób podejmujących nowe zatrudnienie w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy lub wygaśnięcia poprzedniego zatrudnienia.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zmiany-w-kodeksie-pracy-praca-bez-badan-wstepnych,24637.html13.02.2015 Piątek

Praca za granicą: Polak otrzyma pomoc związku zawodowego, ma też prawo do płacy minimalnej.


źródło: ShutterStock

 

Polacy wysłani do pracy za granicę mogą liczyć na pomoc lokalnych organizacji. Przysługuje im także płaca minimalna, której wysokość określają branżowe układy zbiorowe. 

Tak wynika z wczorajszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który wydał korzystne orzeczenie dla polskich pracowników budujących elektrownię atomową w Finlandii.

 

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/853249,praca-za-granica-polak-ma-prawo-do-placy-minimalnej-otrzyma-pomoc-zwiazku-zawodowego.html

 

04.02.2015 środa

Jedno kliknięcie może zakończyć twoją karierę. Tego unikaj na Facebooku, by nie wylecieć z pracy.

Zdjęcie z odsłoniętymi plecami zakończyło karierę studentki z Warszawy. Krytyka zachowania bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej odebrała posadę pani prezes. Za żarty na blogu związane z pracą pożegnał się korespondent Informacyjnej Agencji Radiowej. Publikowanie w sieci może się skończyć tragicznie dla kariery. W niektórych sytuacjach jednak możesz obronić się w sądzie i dostać odszkodowanie.
- Rzecz się stała niesłychana. Zerwano ze mną umowę z powodu notki blogowej. A opisałem jedynie w żartobliwym tonie prawdziwe zdarzenie, którego miałem zaszczyt być świadkiem - informuje Eli Barbur, były już korespondent Informacyjnej Agencji Radiowej w Izraelu.

O co poszło? Barbur wspominał dawną wizytę nieżyjącej minister Barbary Blidy w Strefie Gazy, której towarzyszył jego kolega z Informacyjnej Agencji Radiowej redaktor Kociszewski. Barbur przytoczył historię – typowym dla siebie ironicznym językiem – jak redaktor Kociszewski został ucałowany przez Jassera Arafata w nadstawione usłużnie czółko.


 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

04.02.2015 środa

Nie będzie sześciodniowego tygodnia pracy? Rekompensata za soboty w zawieszeniu !!!

Maleją szanse na uchwalenie ustawy zmieniającej zasady rekompensowania pracy w szósty dzień tygodnia

Chodzi o kontrowersyjny projekt nowelizacji kodeksu pracy przygotowany przez posłów PO. Zaproponowali, by na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia mu dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego zatrudnionemu przysługiwał 100-proc. dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wolną sobotę. Pierwsze czytanie odbyło się 23 października 2014 r. i od tego czasu projekt utknął w martwym punkcie.

źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851062,czas-pracy-rekompensata-za-soboty-w-zawieszeniu.html

30.01.2015 Piątek

Wypowiedzenie może zabić. Co na to Kodeks pracy?


142959_r0_620.jpg

Wypadek przy pracy powinien być spowodowany przyczyną zewnętrzną. Przepisy nie określają, co należy rozumieć pod tym pojęciem.

Jak informuje "Rzeczpospolita", przyczyną zewnętrzną może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu pracownika, wywołujący szkodliwe skutki i prowadzący do pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Stres może być takim czynnikiem, ale nie dotyczy to każdej sytuacji.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

28.01.2015 środa

Dużo chorujesz? Pracodawca może cię zwolnićPowtarzające się nieobecności pracownika z powodu choroby to uzasadniona przyczyna wypowiedzenia.

Bez wymówienia można natomiast zwolnić osobę, której absencja przekroczyła okresy wskazane w art. 53 Kodeksu pracy.

Pozwala on pracodawcy na natychmiastowe rozwiązanie umowy z pracownikiem niezdolnym do pracy z powodu choroby, po upływie wskazanych w tym przepisie okresów - informuje rp.pl

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

26.01.2015 poniedziałek

KIEDY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ NADGODZIN?

Nadgodziny! Jedni je kochają, bo wpada dodatkowy grosz lub dzień wolny, inni zaś nienawidzą, bo uważają, że czas dla rodziny czy bliskich jest dla nich priorytetem.
Każdy jednak z nas, obojętnie czy należy do pierwszej czy do drugiej grupy, spotyka się z poleceniem służbowym dotyczącym pozostania na nadgodzinach.
Wolno odmówić?

W zasadzie NIE.
Polecenie służbowe jakim jest pozostanie na nadgodzinach, co do zasady powinno być wykonane.
Oczywiście, że w pracy należy pamiętać o etyce i zasadach dobrego współżycia. Nie można dziwić się frustracji jednego pracownika, który ciągle ma polecania pozostawania na nadgodzinach, kiedy zaś inny pracownik nie jest proszony w ogóle.

Można odmówić pozostania na nadgodzinach tylko w kilku przypadkach:

polecenie jest sprzeczne z prawem (np. przyszło polecenie z kadr o bezwzględnym zakazie pracy w nadgodzinach);
polecenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. pracownik przychodzi do pracy pomimo tego, że ma chore dziecko, przełożony znając sytuację pracownika, wydaje mu polecenie by pozostał na nadgodzinach lub pracownik dojeżdża do pracy i ostatnie połączenie do miejsca zamieszkania powodowałoby, że ów pracownik pozostając na nadgodzinach nie wróci do domu);
polecenie spowodowałoby, że przekroczone zostaną godziny odpoczynku i średniego czasu pracy w tygodniu;
polecenie zostało wydane:
kobiecie w ciąży
rodzicowi dziecka do lat 4 (chyba, że wyrazi zgodę na nadgodziny)
młodocianemu
osobie niepełnosprawnej
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku o przekroczonych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych
NADGODZIN NIE WOLNO PLANOWAĆ!
To niestety spory problem w Eurobanku. Zaczynamy miesiąc pracy a w grafiku w ostatnim tygodniu zaplanowane są nadgodziny dla pracowników. Jest to niedopuszczalne.

Ważne:
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym dopuszczalny limit godzin nadliczbowych jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.
Każdy pracownik ma prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a średni czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 48 godzin!

Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę., gdyż jest to naruszenie obowiązków pracowniczych.

Podstawa prawna:
Kodeks pracy: art. 100 § 1, art. 151,art. 151 § 2, art. 132 § 1, art. 133 § 1-2, art. 178 § 1, art. 203 § 1,
art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1998 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przyczyn uzasadniających odmowę pracy w nadgodzinach można również szukać w art. 8 K.p.(nadużycie prawa przez pracodawcę) oraz w przepisach mówiących o dyskryminacji i równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 112, art. 113 i art. 183a – art. 183e K.p.).
źródło:
http://www.infor.pl/prawo/praca/godziny-nadliczbowe/73028,Kiedy-pracownik-moze-odmowic-pracy-po-godzinach.html
http://www.infor.pl/prawo/praca/godziny-nadliczbowe/98627,2,Czy-pracownik-moze-odmowic-pracy-w-godzinach-nadliczbowych.html
http://www.kipwa.pl/numery/kwiecien-2011/rozliczanie-nadgodzin.html

STAWKA ZA NADGODZINY

Za pracę w nadgodzinach przysługuje specjalny dodatek. Jeśli osoba zatrudniona pracuje w święta, niedziele czy nocą, ma prawo do dodatku (wypłacanego obok zasadniczego wynagrodzenia za pracę) w wysokości 100 procent wynagrodzenia. Jeśli pracuje w nadgodzinach w zwykły dzień pracy, dodatek wynosi 50 procent wysokości wynagrodzenia.
Ale uwaga: dodatki przysługują tylko wtedy, gdy pracodawca nie zdecyduje o wysłaniu pracownika na wolne w zamian za spędzone w pracy dodatkowe godziny (albo sam pracownik nie złoży takiego wniosku).

Wysokość wypłacanego wynagrodzenia i dodatków oblicza się dla każdego pracownika indywidualnie. Stawki zależą od stawek godzinowych zapisanych w umowie o pracę (liczone bez dodatków, a więc do obliczeń nie są brane dodatki za wysługę lat czy dodatki funkcyjne). Pracownicy, którzy stale wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy (na przykład kurierzy czy kierowcy), mają prawo do wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny na zasadzie z góry określonego ryczałtu.Jego wysokość nie może znacząco odbiegać od stawek godzinowych za nadgodziny.

Dla pracownika istotne jest, że każda dodatkowo przepracowana godzina musi zostać wynagrodzona. Czasu spędzonego w pracy po godzinach nie zaokrągla się. Jeśli pracownik został pół godziny po normalnym dniu pracy, zostanie mu naliczona stawka ułamkowa za taką pracę.

Wielu pracodawców woli wysłać pracowników na urlop niż ponosić dodatkowe koszty ich zatrudnienia w czasie nadgodzin. Wszystko przez to, że pracownik wysłany na urlop nie otrzymuje dodatków za pracę w nadgodzinach. W dodatku pracodawca nie musi mieć zgody pracownika na wysłanie go na urlop, może zdecydować o tym sam. Pracownik również może złożyć odpowiedni wniosek i wybrać formę urlopu zamiast dodatkowych pieniędzy za nadgodziny.

Warto jednak pamiętać, że praca w dni wolne – soboty i niedziele, jest premiowana ekstra. Wystarczy, że w czasie weekendu pracownik pojawi się na trzy godziny w firmie, by miał prawo wnioskowania o cały dzień wolny w zamian za czas w niej spędzony.

Pamiętać należy też o tym, że w dniu wyznaczonym przez przełożonego przelicznik wolnego to 1,5h za 1h, a na wniosek pracownika 1h=1h.
Szef zmusza was do wybrania nadgodzin w określonych dniach? Tym lepiej. Masz wtedy zamiast 8 godzin 12 godzin.
Idziesz na wolne z nadgodzin a szef nakazuje Ci podpisanie oświadczenie, że wnioskujesz o wolne? A wnioskujesz? Skoro to nie twój wniosek to go nie podpisuj!

21-01-2015 środa

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje magazyn Amazona

Byli i obecni pracownicy hali logistycznej Amazon w Bielanach Wrocławskich zarzucają pracodawcy wypłacanie pensji z opóźnieniem, a swoim przełożonym chamstwo i brak szacunku.

W zakładzie trwa właśnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - podaje wyborcza.biz.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/panstwowa-inspekcja-pracy-kontroluje-magazyn-amazona,23971.html

 
21-01-2015 środa

Umowa na czas określony najwyżej na 33 miesiące.


Celem resortu pracy jest ograniczenie umów czasowych, czyli umów na czas określony, na rzecz umów na czas nieokreślony. Dzięki zmianom pracownicy odczują większą stabilność zatrudnienia – mówi Michał Filipkiewicz (fot.pixabay.com)

W 2015 roku zostaną najprawdopodobniej wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy dotyczące ograniczenia umów terminowych i wzrostu stabilizacji zatrudnienia.

Zgodnie z propozycją MPiPS przedsiębiorca będzie mógł zatrudnić pracownika w ramach maksymalnie trzech umów terminowych, ale nie dłużej niż na 33 miesiące. Kolejna umowa będzie umową o pracę na czas nieokreślony. Za 2,5 miesiąca liberalizacji ulegną przepisy dotyczące wykonywania badań lekarskich przez pracowników.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza zmiany w zakresie umów na czas określony. Oprócz ograniczenia liczby i czasu trwania takich umów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie tylko jednego okresu próbnego.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

16.01.2015 Piątek

W Polsce zgłoszenie nieprawidłowości oznacza dla pracownika represje.


Fot. Fotolia

Polscy sygnaliści, czyli osoby ujawniające nieprawidłowości w pracy, narażają się na szykany, zwolnienie z pracy, a nawet konieczność przeprowadzki i zmiany zawodu. Trzeba zmienić prawo i postawy społeczne - alarmuje raport Instytutu Spraw Publicznych.

Eksperci Instytutu w ramach międzynarodowego badania przeanalizowali 12 przypadków polskich sygnalistów z różnych sektorów i typów instytucji, m.in. z administracji państwowej i samorządowej, służby zdrowia, wyższych uczelni, służb mundurowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych.

Sygnalizowane przez pracowników nieprawidłowości dotyczyły spraw takich jak: mobbing i nadużywanie stanowiska przez przełożonego w policji, łamanie praw pracowniczych (w tym zmuszania do nieodpłatnej pracy w nadgodzinach) przez dużą sieć handlową, nieprawidłowości finansowe i księgowe w instytucji samorządowej (między innymi udzielanie sobie przez szefową nieoficjalnych "pożyczek" z kasy instytucji), plagiat wysoko postawionego pracownika uczelni wyższej, ustawienia przetargu w instytucji publicznej, usiłowanie gwałtu na jednej z pracownic dokonane przez kolegę z pracy w jednostce służby zdrowia, fikcyjnie realizowane projekty dotowane z pieniędzy publicznych i fałszowania dokumentacji w firmie farmaceutycznej, wyprowadzanie majątku w przedsiębiorstwach państwowych, niezgodne z prawem obniżenie wysokości podatku lokalnego polityka dokonane przez urzędników skarbowych, nieprawidłowości na uczelni medycznej, w tym nieuzasadnione stosowanie inwazyjnej procedury medycznej w szpitalu klinicznym w celu uzyskania finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/w-polsce-zgloszenie-nieprawidlowosci-oznacza-dla-pracownika-represje,23957,2.html

 
15.01.2015 Czwartek

Pozwanie pracodawcy do sądu - ile kosztuje?Mobbing, niewypłacenie odszkodowania za wypadek czy zwolnienie dyscyplinarne uprawniają pracownika do wniesienia pozwu do sądu pracy. Jeśli to zatrudniony jest powodem, jest zwolniony z opłat - tylko w przypadku ewentualnej apelacji musi ponieść opłatę podstawową w wysokości 30 zł.

Pracownik może zwrócić się do sądu z każdą sprawą z zakresu prawa pracy. Może chodzić między innymi o:

niewypłacone wynagrodzenia,
przywrócenie do pracy lub bezpodstawne zwolnienie z pracy,
odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej,
stosowanie przez pracodawcę mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Termin na wniesienie pozwu przez pracownika zależy od charakteru sprawy. W większości przypadków dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy datą graniczną jest przedawnienie sprawy, które następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

09.01.2015 piątek

WNIOSKI SCP

Kto pierwszy ten lepszy. Jak radzić sobie ze złodziejami pomysłów w pracy?


fot. pixabay

Współczesne środowiska biurowe coraz częściej rządzą się twardymi regułami. W dobie konkurencji i szybkiego rozwoju rynku, pracownicy są skłonni rywalizować między sobą w zdobyciu nie tylko silnej pozycji, ale również uznania przełożonego.

Frustracja, złość, rozczarowanie, poczucie niesprawiedliwości - to emocje towarzyszące pracownikowi, którego pomysł został przywłaszczony i przedstawiony przez kolegę z pracy jako autorski. Choć winę ciężko jest udowodnić, to kradzieży intelektualnej nigdy nie należy bagatelizować, a dążyć do skutecznego rozwiązania problemu.

Współpracownik jest zagrożeniem

Pracodawcy niezmiennie cenią u swoich podwładnych kreatywność oraz zaangażowanie. Im wyżej zostanie więc oceniony czyjś innowacyjny projekt - tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu, zdobycie awansu lub premii.

- Nigdy jednak nie chwal się i nie obnoś ze swoimi pomysłami. Czasem kilka słów w luźnej rozmowie, przy kawie lub herbacie może wywołać zazdrość innych pracowników. Lepiej pozostaw więc w tajemnicy swoje plany, a skup się na ich efektywnej realizacji. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko, że ktoś przywłaszczy sobie wyniki Twojej pracy - radzi Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

07-01-2015 środa

Ile dni wolnych, a ile dni pracy czeka nas w 2015 roku?


fot. pixelio.de

W 2015 roku będziemy musieli spędzić w pracy o dwa dni więcej, niż w mijającym...

Jak podaje Sedlak&Sedlak, w przyszłym roku czeka nas 252 dni pracy. Najwięcej dni przepracujemy w lipcu. Jeśli w tym miesiącu pracownik nie zdecyduje się na urlop wypoczynkowy, w pracy spędzi aż 23 dni. Najmniej dni roboczych wystąpi w styczniu, lutym, maju, sierpniu i listopadzie – tylko 20.

zc

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

16.12.2014 Środa

Jak nałożyć i wyliczyć karę porządkową?


©123RF/PICSEL

Utrzymanie dyscypliny w pracy wymaga czasami zastosowania kar z odpowiedzialności porządkowej. Procedura ich nakładania wynika z przepisów Kodeksu pracy. Najbardziej dotkliwą finansowo dla pracownika jest kara pieniężna. Zgodnie z prawem w określonych sytuacjach pracownik może bowiem zostać pozbawiony części swojego wynagrodzenia za pracę.


Rodzaje kar porządkowych

Katalog kar porządkowych został określony w art. 108 K.p. Karę upomnienia albo nagany pracodawca może zastosować za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Natomiast kara pieniężna może być również nałożona za:

nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych,
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (art. 108 § 2 K.p.).

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

Żródło: http://biznes.interia.pl/firma/news/jak-nalozyc-i-wyliczyc-kare-porzadkowa,2065936,1852#iwa_item=7&iwa_img=0&iwa_hash=10269&iwa_block=business_news

 15.12.2014 Wtorek

Cztery wolne dni na żądanie

Cztery dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego pracownik może wykorzystać we wskazanym przez siebie terminie i o takim urlopie może poinformować w dniu jego rozpoczęcia.

Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze czterech dni w każdym roku kalendarzowym. Wykorzystuje go we wskazanym przez siebie terminie i pracodawca musi mu go udzielić. Może z niego skorzystać każdy pracownik bez względu na to, na jakiej umowie o pracę został zatrudniony: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, na okres próbny i na czas wykonania określonej pracy. Prawo do niego ma również osoba zatrudniona na podstawie mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę.

W ogólnym wymiarze

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6741,cztery_wolne_dni_na_zadanie.html

 
08-12-2014 Poniedziałek

Ile kosztuje pozew zbiorowy?


Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób.źródło: ShutterStock

W postępowaniu grupowym nie stosuje się instytucji zwolnienia od opłat sądowych. Wynoszą one 2 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Są zatem mniejsze niż w przypadku standardowych procesów.
Prenumerata Dziennika Gazety Prawnej – pakiet fachowych publikacji i narzędzi dla specjalistów

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

03-12-2014 środa

UWAŻAJCIE CO KOPIUJECIE I WYNOSICIE Z PRACY

55 tys. zł grzywny i nawiązki za zabranie pliku od byłego pracodawcy

 

Ten wyrok to przestroga dla pracowników, a jednocześnie wskazówka dla pracodawców. Firma odzyskała od pracownika 25 tys. zł.
Artykuł otwarty
Najciekawsze w tym wyroku jest to, że poza karą grzywny w wysokości 30 tys. zł sąd nakazał zapłacić pracownikowi na rzecz byłego pracodawcy nawiązkę w wysokości 25 tys. zł. Mogło być dużo więcej. Gdy sprawa po raz pierwszy była rozpatrywana w pierwszej instancji, sąd skazał oskarżoną na grzywnę w wysokości 90 tys. zł. Pokazuje to, że sprawy karne nie są sprawami o pietruszkę.

Spór o mieszankę

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,17059414,55_tys__zl_grzywny_i_nawiazki_za_zabranie_pliku_od.html#ixzz3KpvGaIEK

02-12-2014 wtorek

Pracodawca łamie prawa pracownika. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?

W większości przypadków naruszenia praw pracowniczych stanowią wykroczenia, zagrożone karą grzywny wynoszącą od 1 tys. do 30 tys. zł. Jednak jeżeli sprawca powtarza swój czyn wielokrotnie, i to w sposób złośliwy lub uporczywy, popełnia tym samym przestępstwo i może nawet zostać na kilka lat pozbawiony wolności.

W większości przypadków naruszenia praw pracowniczych, jakich dopuszczają się pracodawcy, stanowią tylko wykroczenia, zagrożone karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Kiedy za naruszenie grozi grzywna
Jako wykroczenie rozumiemy popełnienie - zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie - czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę pod groźbą kary. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawca wywołał swoim działaniem określony skutek, co znaczy, że wykroczenie miało miejsce także wtedy, gdy pracownik nie poniósł jakiejkolwiek szkody.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/823590,za-jakie-naruszenia-pracodawcy-grozi-wiezienie.html

02-12-2014 wtorek

Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna?

Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę pracodawca musi wypłacić jednorazowe świadczenie pieniężne. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, niezależnie od stażu pracy danej osoby w firmie.
Pakiet antywirusowy Kaspersky z Dziennikiem Gazetą Prawną

Odprawa emerytalna to jednorazowe, powszechne świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Należy się ona także pracownikowi przechodzącemu na wcześniejszą emeryturę.

 

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

02-12-2014 wtorek

Przekształcenia umów czasowych w stałe: Pracodawcy będą musieli uważać na staż zatrudnionego

Nawet kilkuletnia przerwa w zatrudnieniu nie uchroni firm od przekształcenia czasowych umów o pracę w stałe.

Przedsiębiorcy będą musieli skrupulatnie liczyć czas zatrudnienia danej osoby na terminowych umowach i sprawdzać, czy aby wcześniej nie pracowała ona w ich firmie. W przeciwnym razie powinni liczyć się z tym, że zawierając w przyszłości kolejny czasowy kontrakt, podpisują już w praktyce umowę stałą (nawet jeśli od zakończenia poprzedniego zatrudnienia upłynęło kilka lub kilkanaście lat). Taki skutek może wywołać rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, który został już skonsultowany z partnerami społecznymi. Nie przewiduje on bowiem, że jakakolwiek przerwa pomiędzy rozwiązaniem jednej umowy terminowej i nawiązaniem kolejnej pozwala liczyć dopuszczalny limit takich kontraktów (i maksymalny czas ich trwania) od początku.

W czym problem
Obecnie obowiązuje zasada, że trzecia umowa terminowa przekształca się w stałą, o ile pomiędzy poszczególnymi kontraktami nie wystąpi przerwa w zatrudnieniu przekraczająca jeden miesiąc (art. 251 k.p.). Po zmianach zatrudnienie na czas określony nie będzie mogło przekraczać 33 miesięcy, w trakcie których obie strony mogą zawrzeć maksymalnie trzy czasowe umowy. Zawarcie czwartej lub kontynuowanie współpracy po upływie 33 miesięcy będzie równoznaczne z zatrudnieniem na czas nieokreślony. Przepisy nie wskazują, że jakakolwiek przerwa między poszczególnymi kontraktami pozwoli – po podpisaniu kolejnego – liczyć wspomniany 33-miesięczny limit i dozwoloną liczbę umów (trzy) od początku.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem

03.11.2014 Poniedziałek

Dodatek za prace w nocy 2015

Styczeń – 2,19 zł (160 h)
Luty – 2,19 zł (160 h)
Marzec – 1,99 zł (176 h)
Kwiecień – 2,08 zł (168 h)
Maj – 2,19 zł (160 h)
Czerwiec – 2,08 zł (168 h)
Lipiec – 1,90 zł (184 h)
Sierpień – 2,19 zł (160 h)
Wrzesień – 1,99 zł (176 h)
Październik – 1,99 zł (176 h)
Listopad – 2,19 zł (160 h)
Grudzień – 2,08 zł (168 h)

Wskazane powyżej wysokości dodatku za pracę w porze nocnej stanową 20 % ilorazu minimalnego wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy (np. styczeń: ((1750/160)x20%).

 


03.11.2014 Poniedziałek

Nie będzie można zawierać kolejnej umowy na okres próbny

Nowe przepisy kodeksu pracy będą przewidywać możliwość zawierania kolejnej umowy na okres próbny.
Likwidacja grobu jest możliwa? Dowiedz się na jakich warunkach

Kodeks doprecyzuje cel i zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny. Ma być ona stosowana m.in. w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Przepisy wskażą wprost, że ponowne zawarcie takiego kontraktu z tą samą osobą jest możliwe, o ile ma ona być zatrudniona do świadczenia obowiązków innego rodzaju, niż te, których dotyczyła pierwsza próba. Takie rozwiązania są zawarte w rządowym projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który trafił już do konsultacji społecznych.

– Obowiązujące regulacje dotyczące zatrudnienia na okres próbny są bardzo ograniczone i wywoływały wątpliwości. Ich doprecyzowanie to dobre rozwiązanie – uważa dr Magdalena Zwolińska, adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater.

Kodeks pracy nie określa obecnie ani celu zawarcia umowy na próbę (poza tym wynikającym z samej nazwy), ani tego, czy można zawrzeć kolejny taki kontrakt z tą samą osobą. Wskazuje jedynie, że trwa ona maksymalnie trzy miesiące (to się nie zmieni po uchwaleniu zmian) i może poprzedzać zawarcie każdej innej umowy o pracę.

– W rezultacie trzeba było się posiłkować orzecznictwem sądów, aby mieć pewność, że ponowne zawarcie umowy na próbę w określonych sytuacjach jest możliwe – podkreśla Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo Kadrowe.Sąd Najwyższy uznał, że kilkakrotne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli wiąże się z zatrudnieniem na innym stanowisku lub przy innych czynnościach i nie zmierza w oczywisty sposób do obejścia przepisów. Sędziowie podkreślili jednak, że jeżeli przedmiotem kolejnego kontraktu na próbę są czynności wykonywane już w czasie trwania tego pierwszego, charakter pracy jest podobny, a różnice dotyczą jedynie np. zakresu odpowiedzialności, to umowa taka ma na celu obejście art. 251 (czyli zasady, że trzeci kontrakt terminowy przekształca się w stały). W takim przypadku kontrakt jest w rzeczywistości umową na czas określony (wyrok SN z 26 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 215/99, OSNAP 2000/24/890).

– W praktyce także nowe przepisy mogą budzić wątpliwości dotyczące dopuszczalności stosowania kolejnych okresów próbnych. Nie jest bowiem do końca jasne, jak należy rozumieć pojęcie pracy innego rodzaju – mówi Magdalena Zwolińska.

Wskazuje, że np. sama zmiana stanowiska, które docelowo ma objąć sprawdzana osoba, nie musi uzasadniać konieczności podpisania kolejnego kontraktu próbnego. Jeśli zmodyfikowana zostanie jedynie nazwa funkcji podwładnego, a faktycznie nadal będzie wykonywał obowiązki podobne do tych dotychczasowych, ponowna próba będzie niedopuszczalna.

– Te wątpliwości należy oceniać pod kątem celu wspomnianych umów, czyli wypróbowania pracownika pod kątem nowych zadań – tłumaczy Magdalena Zwolińska.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy skierowany do konsultacji

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/831124,nie-bedzie-mozna-zawierac-kolejnej-umowy-na-okres-probny.html

17-10-2014 Piątek

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę.


źródło: ShutterStock

Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę, w zamian przyznając mu inny dzień wolny od pracy. Jeżeli zatrudniony nie chce wykonać polecenia przełożonego, musi mieć bardzo dobry powód, grozi mu bowiem za to zwolnienie.
Prowadzisz firmę? Do 22 października opisz jej historię. Opublikujemy ją na naszych stronach

Podobnie jak w przypadku godzin nadliczbowych, pracodawca może zlecić podwładnemu pracę w dniu dla niego wolnym tylko wtedy, gdy:

zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowisk,
zachodzi konieczność usunięcia awarii,
jest to podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy.
Firma nie może więc zmusić pracownika do pracy w dniu wolnym we wcześniej zaplanowanym terminie, wynikającym z uprzednio zaplanowanego harmonogramu pracy, ponieważ nie zostaje wtedy spełniony warunek nagłej potrzeby.

Kiedy praca w sobotę to nadgodziny
Niezależnie od liczby przepracowanych godzin, jeżeli zatrudniony wykonuje zadanie w swoim dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to na przykład za przepracowaną sobotę pracodawca powinien udzielić mu dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego (w terminie uzgodnionym z pracownikiem).


Jednak jeżeli w pracującą sobotę zatrudniony świadczył pracę na przykład przez 11 godzin - przy ośmiogodzinnym dniu pracy - to 9, 10 i 11 godzina będą stanowić godziny nadliczbowe, za które przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za każdą ponadwymiarową godzinę pracy.

Natomiast w przypadku, gdy pracownik świadczący pracę w dniu dla niego wolnym przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy - przy czterdziestogodzinnym tygodniu pracy - ma prawo do normalnego wynagrodzenia, a dodatek za każdą godzinę pracy nadliczbowej rośnie do 100 proc. Tego typu sytuacje mają miejsce na przykład wtedy, gdy pracodawca nie ma możliwości oddania dnia wolnego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego i udziela go już w kolejnym okresie. Zaradzić temu mogą obowiązujące od 2013 roku dłuższe okresy rozliczeniowe>>

Kiedy pracownik może odmówić
To pracodawca ustala, kiedy pracownik powinien świadczyć ponadwymiarową pracę, a podwładny z zasady nie może odmówić. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik powinien stosować się do poleceń przełożonego, o ile są one zgodne z zakresem obowiązków zawartych w umowie o pracę oraz nie stoją w opozycji do przepisów prawa i powszechnie przyjętych norm społecznych.

Osoba, która ma trudną sytuację rodzinną (na przykład samotna matka lub ojciec) może więc nie zgodzić się na wykonywanie dodatkowej pracy. Także w przypadku, gdy pracodawca zmusza pracownika do wykonywania zadań niezgodnych z posiadanymi przez niego kwalifikacjami - na przykład technik chemik ma sprzątać - może usłyszeć odpowiedź odmowną. Podwładny może tłumaczyć się także złym stanem zdrowia, który nie pozwala mu na wykonywanie dodatkowej pracy.

Nie każdy powód jest dobry. Zobacz, kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika>>

Odmowa wykonywania ponadwymiarowej pracy powinna być zawsze zasadna, bowiem nie stosowanie się do poleceń pracodawcy, dotyczących organizacji i sposobu wykonywania pracy, może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

Ostatnio pojawiły się jednak propozycje zmian w Kodeksie pracy autorstwa PO, zgodnie z którymi za pracujący dzień wolny (chodzi przede wszystkim o sobotę) pracownikowi przysługiwałby na jego wniosek, lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego, dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Czytaj więcej>>


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1997 r. (I PKN 131/97)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1999 r. (I PKN 370/99)

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/828911,czy-pracodawca-moze-zmusic-pracownika-do-pracy-w-sobote.html

 
16-10-2014 czwartek

Czy Pracodawca może zmusić mnie do odebrania dnia wolnego za pracę w sobotę?

NIE !!!

UZASADNIENIE

Jeśli zatrudniony wykonuje zadanie w swoim dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (wolna sobota), to szef ma jedynie możliwość udzielenia innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Innymi słowy, jeżeli pracownik został zobowiązany do pracy w sobotę, to pracodawca ma obowiązek zwrócić mu ten dzień, np. dając wolną środę.
Takie zasady rekompensowania pracy w sobotę określa art. 1513 kodeksu pracy. Ale pracodawcy zwracają uwagę, że takie rozwiązanie nastręcza im wiele trudności – często po prostu nie mają fizycznej możliwości oddania pracownikowi dnia wolnego. Zdarza się na przykład, że kończy się już okres rozliczeniowy albo że pracownik, który akurat miał wykorzystać przysługujący mu wolny dzień – zachorował. W przypadku części firm sezonowo na rynku zwiększa się zapotrzebowanie na ich produkty, a wówczas pracownicy sami wolą pracować w soboty i – zamiast odzyskiwać dzień wolny – woleliby na przykład rekompensatę finansową. Przykład Naszej Fabryki  .Niestety nawet w takich okolicznościach przedsiębiorca nie ma możliwości zapłacenia pracownikom za dodatkowo przepracowany przez nich czas.
Co prawda inspekcja pracy przymyka oko i dopuszcza w takim przypadku wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, ale jest to naruszenie kodeksu pracy, ponieważ wskazuje on wyraźnie: „za pracę w dniu wolnym trzeba oddać wolne, a nie wypłacić dodatek".
W związku z tym przedsiębiorcy chcą zmiany prawa. Proponują, aby w k.p. pojawiło się rozwiązanie, zgodnie z którym jeśli pracodawca nie ma możliwości udzielenia innego dnia wolnego (np. kończy się okres rozliczeniowy), należy umożliwić mu wypłatę pracownikowi stosownego dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od niej.
Postulat jest racjonalny tym bardziej, że analogiczne rozwiązanie obowiązuje w przypadku pracy wykonywanej w niedziele i święta (15111 k.p.). – To wręcz absurdalne, że za pracę w niedzielę pracodawca może wypłacić powiększone o dodatki wynagrodzenie, a za pracę w sobotę musi oddać wolny dzień, nawet gdy pracownikowi na tym nie zależy i wolałby gotówkę – argumentują przedsiębiorcy.
WAŻNE:

Przepis art. 151(3) mówi że wolnego należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem.
Gdyby przyjąć, że nie można zrekompensować tej pracy finansowo - mielibyśmy następujące absurdalne sytuacje:
- brak możliwości takiej pracy w ostatni dzień okresu rozliczeniowego
- brak możliwości rekompensowania takiej pracy w przypadku braku zgody pracownika na skorzystanie z dnia wolnego.
Ponieważ stosując taką interpretację łatwo można sprowadzić ten przepis do absurdu, należy szukać innej interpretacji:
Przepis używa zwrotu "przysługuje" który nie oznacza przymusu korzystania (można sprawdzić inne miejsca w KP gdzie termin ten występuje). A zatem udzielenie wolnego jest obowiązkiem pracodawcy, jeżeli pracownik CHCE z tego uprawnienia skorzystać, bo ono mu wtedy PRZYSŁUGUJE. Pamiętajcie o tym.
Jeśli nie chce, rekompensata pieniężna jest jak najbardziej możliwa i konieczna (art. 151(1) § 2 KP.
Gdybyśmy przyjęli, że udzielamy przymusowo dnia wolnego, wówczas nie byłoby żadnej podstawy do rekompensaty za pracę w 'wolną' sobotę, a praca ta stałaby się w zasadzie pracą traktowaną tak samo jak ta wykonywana zgodnie z harmonogramem.

Reasumując: wolne - jest uprawnieniem, o skorzystaniu z którego decyduje pracownik. Dlatego jeżeli z niego korzysta (praktycznie poza paroma wyjątkami) nie ma rekompensaty za pracę nadliczbową. Jeżeli nie korzysta - ma przekroczenie średniotygodniowe - i z tej racji ma dodatek na mocy art. 151(1) § 2

Moje zdanie:
Przepis ten jest jak najbardziej dobrze napisany, poprawny i jak przystało na KP propracowniczy. A pracodawcy też nie powinni narzekać (o ile płacą), bo w większości przypadków pracownik chce zarobić więcej, jak już miał zepsutą tą 'wolną' sobotę

24.09.2014 środa

Urlopy zgodnie z ustawowym grafikiem


Terminy urlopowe na innych zasadach
/123RF/PICSEL

 Udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego nie można odkładać na bliżej nieokreślony termin. Prawo pracy pozwala na taką urlopową zwłokę tylko w pewnym, ograniczonym czasowo zakresie. W zamian za to ustala sztywne, graniczne terminy na udzielenie urlopu. Pracodawca i pracownik, co do zasady, nie powinni ich przekraczać, choć zdarzają się sytuacje wyjątkowe, uzasadniające udzielenie urlopu poza ustawowym grafikiem.
Wrześniowy termin na zaległy urlop

Prawo do urlopu wypoczynkowego należy do podstawowych uprawnień pracownika, jest to jednak w pewnym sensie uprawnienie obowiązkowe. Obligatoryjność urlopu wypoczynkowego wyraża się w tym, że pracownik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek odpoczynku. Stąd wynika ustawowe uregulowanie terminu udzielenia urlopu oraz wymóg, aby co najmniej jedna jego część wynosiła nie mniej niż dwa tygodnie. Od inicjatywy pracownika zależy więc nie tyle wykorzystanie urlopu, co ustalenie, w porozumieniu z pracodawcą, terminu urlopowego wypoczynku. Takie uzgodnienia muszą jednak uwzględniać regulacje ustawowe.

Wyznaczają one graniczny termin na rozliczenie urlopowych zaległości na wrzesień roku następnego po roku, za który przysługiwał urlop (art.168 K.p.). Należy przy tym zwrócić uwagę, że termin ten dotyczy udzielenia, a nie wykorzystania zaległego urlopu. Pracodawca pozostanie więc w zgodzie z przepisami, jeżeli chociażby w ostatnim dniu września danego roku udzieli pracownikowi urlopu zaległego za poprzedni rok. W takiej sytuacji nie jest istotne, że wykorzystanie tego urlopu wykroczy poza koniec września. Poza zakresem wrześniowego terminu pozostaje urlop na żądanie. Przy jego udzielaniu art.168 K.p. nie ma zastosowania, nie ma też żadnej odrębnej regulacji, która określałaby termin na udzielenie czy wykorzystanie takiego urlopu. Wobec milczenia przepisów w tej kwestii przyjmuje się, że 4 dni urlopu na żądanie mogą być przez pracownika wykorzystane w ogólnym terminie przedawnienia roszczenia o ten urlop.

Terminy urlopowe na innych zasadach
Wrześniowy termin na udzielenie zaległego urlopu obowiązuje ogół pracowników, pod warunkiem, że nie odnoszą się do nich regulacje odrębne. W prawie pracy niektóre kategorie pracowników mają taki odrębny status, z uwagi na szczególne regulacje odnoszące się tylko do nich. Dotyczy to również terminów na udzielenie urlopu wypoczynkowego, choć odmienności w tym zakresie wynikają raczej z całokształtu przepisów urlopowych dla tych osób, a nie z konkretnej normy prawnej. Z pewnością nie ma obowiązku (ani nawet możliwości) udzielenia zaległego urlopu we wrześniowym terminie pracownikowi, który pierwszy raz w życiu podjął zatrudnienie w ramach stosunku pracy.
Nieudzielenie urlopu w ustawowym terminie jest wykroczeniem

W jego przypadku nie ma bowiem mowy o zaległym urlopie, a urlop bieżący nabywany jest w wymiarze cząstkowym, sukcesywnie z upływem każdego miesiąca pracy. Nawet jeżeli pracownik skumuluje sobie kilka dni takiego urlopu, pracodawca nie musi ich udzielić do końca września danego roku. Ten termin stanie się aktualny dopiero w następnym roku, o ile urlop cząstkowy nie zostanie wykorzystany.

Inny termin na udzielenie urlopu występuje też w przypadku pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności. Nabywa się go z dołu, po upływie roku pracy od dnia zaliczenia pracownika do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Po uzyskaniu prawa do tego urlopu pracodawca powinien go udzielić bez zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Przepisy w tym przypadku nie wyznaczają sztywnego terminu na udzielenie takiego urlopu. Byłoby to bowiem niezasadne, biorąc pod uwagę sposób nabywania do niego prawa. Dzień, w którym to następuje, jest "ruchomy", zależny od upływu roku pracy po zaliczeniu pracownika do określonego stopnia niepełnosprawności. Taki sam charakter ma więc też termin na udzielenie dodatkowego urlopu z tego tytułu.
Podobną sytuację mają pracownicy młodociani, w odniesieniu do swoich pierwszych dwóch urlopów. Nabywają je etapami, po upływie 6 miesięcy pracy, a następnie z upływem pierwszego roku zatrudnienia. Dla nich (oraz ich pracodawcy) nie ma znaczenia wrześniowy termin na udzielenie urlopu, bo ten będzie miał zastosowanie dopiero wtedy, gdy niewykorzystany urlop z pierwszego roku zatrudnienia przekształci się w zaległy.
Problem z uzyskaniem urlopu! Jak to załatwić? Dołącz do dyskusji!

Zaległości urlopowe po rodzicielskiej absencji
Korzystanie przez pracownika z uprawnień rodzicielskich w większości nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracownik powracający do pracy po dłuższej przerwie spowodowanej np urlopem rodzicielskim posiada nieuszczuplona pulę urlopu wypoczynkowego. Często jego wykorzystanie w roku powrotu do pracy jest jednak utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Realne możliwości udzielenia urlopu zależą wówczas od terminu powrotu, wymiaru posiadanego urlopu, organizacji pracy, wreszcie od samego pracownika. Jeżeli złoży on wniosek o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopach z tytułu macierzyństwa, pracodawca nie ma możliwości jego odrzucenia. Przy braku takiego wniosku termin udzielenia urlopu zależy od woli stron. Nie zawsze uda się go udzielić do końca września danego roku. Wprawdzie nawet w takich sytuacjach termin wrześniowy jest formalnie obowiązujący, ale długotrwała absencja rodzicielska z pewnością może być wykorzystana jako wytłumaczenie jego naruszenia.
Trzeba przy tym nadmienić, że co do zasady żadne porozumienie między pracodawcą a pracownikiem odnośnie wykorzystania urlopu po upływie granicznych terminów nie usprawiedliwi pracodawcy przed państwowym inspektorem pracy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan wykorzystania urlopów w swojej firmie w tym sensie powinien przypilnować pracownika, aby ten wykorzystał swoje uprawnienia urlopowe. Jedynym wyjątkiem jest możliwość przeniesienia (w drodze porozumienia) niewykorzystanego urlopu na czas kolejnego zatrudnienia, w razie rozwiązania umowy o pracę podpisania kolejnej takiej umowy, bezpośrednio jedna po drugiej.
Podstawa prawna:

- Kodeks pracy (Dz. U.1998 nr ;21, poz.94 ze zm.)

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-urlopy-zgodnie-z-ustawowym-grafikiem,nId,1499615#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

źródło: Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-urlopy-zgodnie-z-ustawowym-grafikiem,nId,1499615#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 
23.09.2014 wtorek

Pracodawca łamie prawa pracownika. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?


źródło: ShutterStock

W większości przypadków naruszenia praw pracowniczych stanowią wykroczenia, zagrożone karą grzywny wynoszącą od 1 tys. do 30 tys. zł. Jednak jeżeli sprawca powtarza swój czyn wielokrotnie, i to w sposób złośliwy lub uporczywy, popełnia tym samym przestępstwo i może nawet zostać na kilka lat pozbawiony wolności.

W większości przypadków naruszenia praw pracowniczych, jakich dopuszczają się pracodawcy, stanowią tylko wykroczenia, zagrożone karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Kiedy za naruszenie grozi grzywna
Jako wykroczenie rozumiemy popełnienie - zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie - czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę pod groźbą kary. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawca wywołał swoim działaniem określony skutek, co znaczy, że wykroczenie miało miejsce także wtedy, gdy pracownik nie poniósł jakiejkolwiek szkody.

Kodeks pracy zawiera katalog sytuacji, w których pracodawca popełnia wykroczenie i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Karze grzywny podlega zwłaszcza osoba, która:

zawarła z pracownikiem umowę cywilnoprawną w sytuacji, gdy powinna być zawarta umowa o pracę,
nie potwierdziła na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
wypowiedziała lub rozwiązała z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w ten sposób rażąco przepisy prawa pracy,
stosowała wobec pracowników kary inne niż przewidziane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
naruszyła przepisy o czasie pracy, o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
nie prowadziła dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników lub pozostawiła je w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Jakich informacji pracodawca ma prawo żądać od pracownika>>

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika popełniają także pracodawcy, którzy między innymi:

nie wypłacają w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi lub uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika albo obniżają bezpodstawnie wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia,
nie udzielają przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub obniżają bez powodu jego wymiar,
odmawiają wydania pracownikowi świadectwa pracy,
wstrzymują się od wykonania orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy,
łamią przepisy bhp i narażają w ten sposób zdrowie pracowników, w tym wyposażają stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne niespełniające odpowiednich wymagań czy używają substancji i mieszanin niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie, nieposiadających kart charakterystyki oraz opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem czy wybuchem.
Kiedy pracodawca popełnia przestępstwo
Jednak wyżej wymienione naruszenia, które zgodnie z Kodeksem cywilnym zostaną uznane za wykroczenia, mogą też stanowić przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w przypadku, gdy pracodawca złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika. Grozi mu wtedy nie tylko kara grzywny, ale także kara ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności.

Jako złośliwość traktuje się szczególnie negatywne nastawienie pracodawcy, który dąży do wyrządzenia pracownikowi szkody lub określonej dolegliwości. Działanie to nie ma racjonalnych przyczyn i motywowane jest wyłącznie niechęcią pracodawcy do pracownika. Z kolei w przypadku uporczywości chodzi o wielokrotne lub długotrwałe naruszanie praw zatrudnionego. Znamiona te mogą występować oddzielnie lub łącznie.

Tak więc jednorazowy przypadek niewypłacenia pracownikowi pensji na czas może zostać potraktowany jako wykroczenie, ale jeżeli sytuacja ta powtarza się wielokrotnie i jest sposobem złośliwego szykanowania podwładnego przez pracodawcę, sąd może uznać takie działanie za przestępstwo, za które grozi kara maksymalnie dwóch latach
pozbawienia wolności.

Dotkliwe kary za lekceważenie przepisów bhp
Nie zawsze jednak przestępstwo przeciwko prawom pracownika musi mieć charakter trwały i wynikać ze złych intencji pracodawcy. Przesłanki te nie muszą wystąpić między innymi w przypadku, gdy firma nie chce chce przyjąć do pracy osoby, której to prawo zostało przywrócone przez sąd.

Podobnie jest w przypadku niedopełnienia przez pracodawcę obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zazwyczaj stanowią wykroczenie, jednak grozi za nie odpowiedzialność karna, jeżeli pracownik został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Do wypełnienia znamion takiego przestępstwa nie jest wymagana złośliwość czy uporczywość, nie jest także konieczne wystąpienie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracownika, jednak elementem niezbędnym jest bezpośredni charakter narażenia pracownika na realne, a nie tylko hipotetyczne niebezpieczeństwo.

Pracodawca może popełnić przestępstwo narażenia pracownika na utratę życia lub zdrowia zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. W pierwszym przypadku grozi mu kara od miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności, w drugim sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto sąd może zastosować wobec pracodawcy dodatkowy środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność karną ponosi również pracodawca, który nie powiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej (lub nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji). Przestępstwem jest także złamanie przepisów o ubezpieczeniach społecznych i niezgłoszenie do właściwego organu - w tym do ZUS - wymaganych danych lub podanie nieprawdziwych danych, mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. W obydwu przypadkach winnemu pracodawcy grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/823590,pracodawca-lamie-prawa-pracownika-kiedy-grozi-mu-tylko-grzywna-a-kiedy-wiezienie.html

 
22.09.2014 Poniedziałek

Z ochrony przedemerytalnej można skorzystać tylko raz


Prawo do ochrony osób przechodzących na emeryturę w obniżonym wieku potwierdzają orzeczenia Sądu Najwyższego. źródło: ShutterStock

Podstawą do ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym jest art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Na tej podstawie przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata. Przy czym muszą być też spełnione warunki odpowiedniego stażu pracowniczego i okresu składkowego i nieskladkowego.

Korzystne orzecznictwo
Prawo do ochrony osób przechodzących na emeryturę w obniżonym wieku potwierdzają orzeczenia Sądu Najwyższego. Sędziowie w wyroku z 28 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 141/01) uznali, że przewidziana w tym przepisie ochrona dotyczy ustawowej gwarancji trwałości zatrudnienia i pewności otrzymywania środków w okresie zmniejszonych szans na znalezienie nowej pracy. Co więcej wskazali, że zakaz wypowiadania stosunku pracy ma wymiar indywidualny i odnosi się do wieku, którego uzyskanie umożliwia konkretnemu pracownikowi nabycie prawa do świadczenia wraz z jego osiągnięciem.

Podobny wyrok zapadł 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt I PK 145/12). SN potwierdził w nim, że warunki uzyskania emerytury pomostowej spełniają kryteria osiągnięcia wieku emerytalnego. Tak więc zgodnie z linią orzeczniczą zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje m.in. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dla nich obniżony wiek emerytalny jest normalnym, ustawowym terminem zakończenia aktywności zawodowej. W praktyce oznacza to, że np. hutnik, pilot czy maszynista nie mogą być zwolnieni z pracy przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli na cztery lata przed wejściem w wiek predysponujący ich do przejścia na pomostówkę. W przypadku mężczyzn jest to 60 lat, a kobiet – 55. Tym samym mężczyzna będzie chroniony od dnia, w którym ukończy 56 lat, a kobieta-51. Przy czym zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.) prawo do świadczenia pomostowego ma osoba, która spełniła kryteria okresu składkowego i nieskładkowego oraz przepracowała 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Pułapka na pracownika
Artykuł 39 kodeksu pracy nie pozostawia wątpliwości, że ochrona dotyczy wyłącznie okresu czterech lat przed przejściem na emeryturę. Skoro więc osoba ma prawo do ochrony przed osiągnieciem wieku uprawniającego do pomostówki, to z takiego prawa może skorzystać tylko raz. Co więcej specjalne traktowanie kończy się z chwilą ukończenia przez pracownika wieku uprawniającego do emerytury w niższym niż powszechny wiek emerytalny, nawet jeśli nie dojdzie do rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 5 maja 2011 r., sygn. akt II PK 282/10). Sprawą wieku emerytalnego osób wykonujących najbardziej niebezpieczne prace zajął się też Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 16 marca 2010 r., sygn. akt K 17/09, Dz.U. z 2010 r. nr 48, poz. 286). Sędziowie stwierdzili, że odpowiednikiem pomostówek były świadczenia w obniżonym wieku dla osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Skład uznał więc, że wraz z osiągnięciem wieku uprawniającego do pomostówki pracownik nabywa uprawnienia w rozumieniu art. 39 k.p. i kiedy jest chroniony przed zwolnieniem.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/822897,z-ochrony-przedemerytalnej-mozna-skorzystac-tylko-raz.html

18-09-2014 czwartek

Co się dzieje, gdy pracownik porzuca pracę

Pracodawca może potraktować każdą nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy jako ciężkie naruszenie obowiązków i rozwiązać z podwładnym stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli wręczyć mu zwolnienie dyscyplinarne.


Kodeks pracy nie reguluje wprost co się dzieje, gdy zatrudniony nie zjawia się w firmie i zrywa z nią kontakt, jednak nie znaczy to, że nie ponosi on z tego powodu konsekwencji.

Dyscyplinarka za porzucenie pracy
Porzucenie pracy przez daną osobę nie stanowi prawnego sposobu zakończenia zatrudnienia. Stosunek pracy trwa nadal, w związku z czym pracodawca musi podjąć kroki w celu jego formalnego rozwiązania.

Zanim pracodawca postanowi rozstać się z pracownikiem powinien poczekać, aż minie termin na usprawiedliwienie nieobecności. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, podwładny powinien bowiem o nich poinformować pracodawcę niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedotrzymanie powyższego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, takimi jak obłożna choroba połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników lub innym zdarzeniem losowym.

 

Jeżeli jednak pracownik nie ma nic na swoje usprawiedliwienie, a firma wykorzystała wszelkie próby kontaktu z zatrudnionym, to nieusprawiedliwioną nieobecność zatrudnionego można potraktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca może wtedy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Dyscyplinarne zwolnienie może przy tym nastąpić nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o nagannym zachowaniu pracownika. W przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony, wymagana jest także konsultacja z zakładową organizacją związkową, o ile taka w zakładzie istnieje.

Pracodawca idzie do sądu
Z powodu niespodziewanego odejścia pracownika z firmy, pracodawca może ponieść z tego tytułu konkretne straty - na przykład znalezienie osoby na zastępstwo w czasie sezonu owocowego może okazać się dla firmy kłopotem.

 

Dlatego pracodawca może wystąpić do sądu o odszkodowanie na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej. Będzie musiał jednak udowodnić, że w wyniku nieobecności pracownika poniósł konkretne straty majątkowe. Jeżeli sąd uzna, że dana osoba umyślnie wyrządziła szkodę pracodawcy, będzie musiała naprawić ją w pełnej wysokości. Będzie także odpowiadała nie tylko za wyrządzone straty, ale także za utracone korzyści, jakie pracodawca mógł osiągnąć.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281)

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/822422,co-sie-dzieje-gdy-pracownik-porzuca-prace.html

18-09-2014 Czwartek

Pracownik otrzymał zbyt wysoką pensję - kiedy będzie musiał zwrócić świadczenie?


źródło: ShutterStock

Pracodawca, który wypłaci pracownikowi zbyt wysokie wynagrodzenie, aby je odzyskać będzie musiał uzyskać na to zgodę podwładnego lub przedstawić sądowe potwierdzenie dochodzonej należności.
"Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego"

Za świadczenia nienależne uważane są te wpłaty na rzecz pracownika, co do których pracodawca nie był zobowiązany, a pomimo to zostały przekazane zatrudnionemu na skutek błędu czy pomyłki oraz te świadczenia, do których wypłaty przestała istnieć podstawa prawna.

 

Najczęściej tego typu świadczenia są wypłacane w wyniku błędu osoby odpowiedzialnej za wykonanie przelewu lub dokonanie wypłaty, pomyłki przy obliczaniu wysokości świadczenia należnego pracownikowi czy też wtedy, gdy pracodawca uwzględnia zwolnienie lekarskie pracownika już po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc.

Pracodawca nie może przy tym po prostu pomniejszyć kolejnej pensji pracownika o nienależnie wypłaconą sumę. Prawo pracy pozwala na jednostronne potrącenia tylko w przypadku niektórych należności, takich jak zajęcia komornicze, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne. W innym wypadku pracownik może domagać się od firmy zapłaty wynagrodzenia zmniejszonego niezgodnie z prawem, a pracodawcy grozi za ten krok kara grzywny.

Odliczenie bez zgody pracownika
Jedyną sytuacją, w której pracodawca może jednostronnie zmniejszyć pensję pracownika o nadpłatę, jest odliczenie nadpłaty dokonanej za okres nieobecności podwładnego w pracy, niedającej mu prawa do wynagrodzenia. Nie jest to przy potrącenie w sensie ścisłym, a jedynie odliczenie, czyli korekta dokonanej wypłaty.

Odliczenie może zostać przy tym dokonane bez zgody pracownika, o ile zostanie przeprowadzone nie później niż w najbliższym terminie wypłaty. Jeżeli pracodawca przegapi ten termin, nie będzie mógł dostać zwrotu nadpłaty z kolejnym wynagrodzeniem pracownika. Odliczenia będzie mógł wtedy dokonać tylko za zgodą podwładnego.

Potrącenie tylko za zgodą pracownika
Zgoda pracownika jest także konieczna, jeżeli nadpłata nastąpiła z winy pracodawcy, na przykład w wyniku błędu przy wyliczeniach.

Musi ona mieć koniecznie formę pisemną i dotyczyć konkretnej kwoty, która została nadpłacona. Nie może być to zgoda ustna czy blankietowa, czyli dotycząca wierzytelności o niezeznanej wysokości, mogących dopiero powstać w przyszłości.

 

Zgoda na potrącenie jest przy tym skuteczna tylko do granicy kwoty wolnej od potrąceń. Wyższa nadpłata może zostać odjęta dopiero z kolejnej pensji.

Jeżeli pracownik odmówi zwrotu nienależnie wypłaconej mu kwoty, pracodawcy pozostaje tylko droga sądowa.

Pracodawca w sądzie
W sądzie pracodawca będzie musiał udowodnić (na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu) nie tylko, że pracownik uzyskał świadczenie bez podstawy prawnej, więc powinien je zwrócić, ale także, że musiał się on liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Bowiem pracownik, który nie miał świadomości, że świadczenie było nienależne i zdążył je wydać, zasadniczo nie musi oddawać pracodawcy wypłaconej mu pieniężnej nadwyżki.

 

W przypadku, gdy pracodawcy uda się przekonać sąd o winie pracownika, potrzebny mu będzie tytuł wykonawczy - najczęściej prawomocny nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Następnie jako wierzyciel pracodawca musi zainicjować postępowanie egzekucyjne i dopiero wtedy być może uda mu się odzyskać utracone pieniądze.

Takie same zasady obowiązują nie tylko w przypadku zwrotu błędnie wyliczonego wynagrodzenia za pracę, ale także innych świadczeń ze stosunku pracy, wypłaconych w zbyt wysokiej kwocie, na przykład trzynastki, otrzymanej przez pracownika pomimo, że w ogóle nie nabył do niej prawa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/822136,pracownik-otrzymal-zbyt-wysoka-pensje-kiedy-bedzie-musial-zwrocic-swiadczenie.html

17-09-2014 Środa

Jakie prawa przysługują pracującym mamom?


Fot. pixabay

Kodeks pracy zapewnia szereg praw i przywilejów nie tylko matkom w okresie ciąży, ale również tym, które powróciły już do pracy. Jakie udogodnienia im przysługują?

Pierwszym z praw matki, która powróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego, jest obowiązek pracodawcy udzielenia jej urlopu wypoczynkowego, bezpośrednio po takim urlopie jeśli o to zawnioskuje. Jeśli zaś chodzi o powrót na stanowisko pracy, to zgodnie z generalnie przyjętą zasadą, kobieta po zakończeniu urlopu macierzyńskiego ma prawo wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko.

- Często zdarza się jednak, że podczas nieobecności pracownicy w zakładzie pracy dochodzi do różnych zmian organizacyjnych, na skutek których jej poprzednie stanowisko pracy zostaje zlikwidowane. W takiej sytuacji pracodawca powinien zaproponować powracającej do pracy mamie stanowisko równorzędne z tym, które zajmowała przed udaniem się na urlop. Jeśli również to nie jest możliwe, musi zapewnić jej inne, odpowiadające kwalifikacjom zawodowym – tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC Corporate Lawyers.

 .............................................................cząg dalszy pod linkiem


źródło: http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/jakie-prawa-przysluguja-pracujacym-mamom,21613,1.html

 

 
17-09-2014 środa

Rząd przyjął nową stawkę minimalną. Związkowcy niezadowoleni

11 września weszło w życie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Zgodnie z nim od dnia 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna wzrośnie do poziomu 1750 zł brutto (1286 zł netto). W maju, OPZZ wraz z pozostałymi centralnymi związkowymi złożyło stronie rządowej propozycję, aby płaca minimalna w kolejnym roku wynosiła 1797 zł.

Nie udało się jednak osiągnąć kompromisu w tej sprawie. W takim przypadku, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość płacy minimalnej ustala jednostronnie, w terminie do 15 września, Rada Ministrów


16-09-2014 Wtorek

Kiedy szef może zabrać część wypłaty?


fotolia.pl /

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie, ale są od tego wyjątki. Pracodawca może potrącić pracownikowi z pensji określone kwoty z tytułu należności m.in. na alimenty czy pokrycie kar finansowych.
Od charakteru należności zależy, czy potrącenia mają charakter obowiązkowy czy dobrowolny. W tym drugim przypadku potrzebna jest pisemna zgoda pracownika, by część jego wynagrodzenia była przeznaczana na pokrycie określonych należności.
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne

W pewnych sytuacjach potrącenia z pensji mogą odbywać się bez zgody zainteresowanego, bowiem przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek ich obligatoryjnego dokonania. Do tej grupy wierzytelności należą: alimenty i inne należności na mocy tytułów windykacyjnych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi przez pracodawcę oraz finansowe kary porządkowe.

Potrąceń z tego tytułu pracodawca dokonuje zaraz po odliczeniu składek i zaliczki na podatek od osób fizycznych. Podstawę do takich działań stanowi najczęściej nakaz zapłaty lub ugoda sądowa z klauzulą wykonalności.

W przypadku istnienia kilku wierzycieli, potrąceń należy dokonywać w określonej kolejności. Pierwszeństwo mają zaległe świadczenia alimentacyjne.

Drugą grupą są dobrowolne potrącenia innych należności z pensji. W tym przypadku mają one charakter dobrowolny. Do ich wykonania potrzebna jest zgoda samego pracownika. Musi ona być udzielona w formie pisemnej. Potrącenia na ten cel dotyczą chociażby składek na rzecz kasy zapomogowo-pożyczkowej, rat od pobranych pożyczek np. z funduszu socjalnego oraz składek z tytułu członkostwa w związku zawodowym czy na ubezpieczenie.

Wiele kontrowersji wzbudza ściąganie należności bankowych z pensji klientów. Formalnie nie ma przepisów, które nakładają na pracodawcę przymus dokonania takich potrąceń z pensji. Jednak banki w umowach kredytowych często zawierają deklaracje zgody na ściąganie określonych sum z pensji w razie zalegania ze spłatą rat. Taką zgodę klient może jednak wycofać w każdym momencie. Co innego, gdy rozpoczęta zostanie egzekucja należności na podstawie wydanego przez bank tytułu wykonawczego. Wówczas pracodawca nie może odmówić dokonania potrąceń, jak również nie jest potrzebna zgoda pracownika.

Maksymalne kwoty potrąceń

W zależności od tytułu potrącanych świadczeń, przepisy ściśle określają, o jaką część może zostać uszczuplona pensja pracownika. Najwięcej można zabrać w przypadku alimentów (do 60 proc. pensji), a w przypadku należności niealimentacyjnych potrącona kwota nie może przekraczać połowy wynagrodzenia.

Przed dokonaniem potrąceń należy dokładnie obliczyć kwotę wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi. Należy pamiętać, że nie są w niej uwzględniane nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne czy wynagrodzenia za nadgodziny.

W ustawie zapisane zostały także kwoty wolne od potrąceń, które zależą od rodzaju należności, na które są pobierane pieniądze z pensji. Stawki te dotyczą pracowników zatrudnionych na pełen etat:

należności inne niż alimentacyjne - kwota wolna od potrąceń to 100 proc. płacy minimalnej,
finansowe kary porządkowe - 90 proc. płacy minimalnej,
udzielone zaliczki pieniężne - 75 proc. płacy minimalnej.

Ustalone zostały także kwoty wolne w przypadku potrąceń dobrowolnych:

potrącenia na rzecz pracodawcy - 100 proc. płacy minimalnej,
potrącenia innych należności i dla innych podmiotów - 80 proc. płacy minimalnej.
(źródło: kodeks pracy)

W przypadku osób, które pracują w mniejszym wymiarze czasowych, kwoty wolne od potrąceń zmniejszają się proporcjonalnie do wymiaru etatu pracy.

źródło: http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Kiedy-szef-moze-zabrac-czesc-wyplaty,wid,16881788,wiadomosc.html

26-08-2014 wtorek

Pracownicy płacą za szybkie odejście z firmy

daasd

Firmy skarżą do sądu pracowników, którzy rozwiązują z nimi umowy w trybie natychmiastowym. Żądają od nich odszkodowań.
"Kiedy szef może zmusić pracownika do wzięcia urlopu"

Pracownik, który znalazł lepszą posadę i pod byle pretekstem chce rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z dotychczasową firmą, musi liczyć się z kosztami. W takich sytuacjach zatrudniający nie składają bowiem broni. W ubiegłym roku do sądów trafiło ponad 1,3 tys. spraw dotyczących rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę. W I półroczu 2014 r. było ich już 745.

– Jeszcze kilka lat temu pozwy firm o odszkodowanie za nieuzasadnione odejście pracownika w trybie natychmiastowym były rzadkością. Dziś stają się coraz popularniejsze – podkreśla Grzegorz Ruszczyk, radca prawny kierujący działem procesowym kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Jeśli sąd uzna, że pracownik nie miał podstaw do nagłej rezygnacji z etatu, podwładny będzie musiał zapłacić odszkodowanie w maksymalnej wysokości trzech pensji. Dla niego może być to znacząca uciążliwość, ale dla firmy ważniejsze jest potwierdzenie, że nie łamała ona praw zatrudnionych.

Z tyłu głowy
Zgodnie z art. 55 par. 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli przedsiębiorca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego.

– To rozwiązanie korzystne dla zatrudnionych, ale uczy cwaniactwa. Żaden pracodawca nie jest w stanie w 100 proc. przestrzegać wszystkich obowiązków i zasad wynikających z k.p. Zawsze znajdzie się więc jakaś podstawa do natychmiastowego odejścia – ocenia Arkadiusz Sobczyk, radca prawny z kancelarii Sobczyk i Współpracownicy.

Wskazuje, że zazwyczaj pracownicy nie decydują się na taki tryb zakończenia zatrudnienia, jeśli nie zapewnią sobie wcześniej etatu w innej firmie.

– Jeśli zatrudnionym zależy na szybkim odejściu, albo porzucają dotychczasową pracę, co uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne takiej osoby, albo decydują się na rozwiązanie umowy w trybie art. 55 par. 11 k.p., twierdząc, że dotychczasowy pracodawca nie przestrzega swoich obowiązków – dodaje Arkadiusz Sobczyk.

Grzegorz Ruszczyk podaje przykład mężczyzny, który nieopatrznie przyznał dotychczasowemu pracodawcy, że ma inną ofertę zatrudnienia, choć oficjalnie wskazał inną przyczynę natychmiastowego zakończenia pracy w obecnej firmie. Przegrał przed sądem, bo ten bada prawdziwość powodów, dla których nastąpiła rezygnacja z etatu.

Kosztowne zaniechanie
Dla firmy z kolei kosztowny może być brak reakcji na nagłe odejście pracownika. W razie rozwiązania umowy z powodu łamania uprawnień pracowniczych zatrudnionemu przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (czyli maksymalnie za trzy miesiące). To nie koniec ewentualnych wydatków.

– Jeśli jako przyczynę rozwiązania umowy pracownik wskazał np. mobbing, to brak pozwu pracodawcy o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionej rezygnacji z pracy będzie oznaczał pośrednie przyznanie się do tego, że w firmie dochodziło do nękania. Zatrudniony może złożyć pozew o zadośćuczynienie nie w wysokości kilku pensji, ale nawet ponad 100 tys. zł – tłumaczy Grzegorz Ruszczyk.

Podobnie może się stać w przypadku roszczeń spornych. Jeżeli np. podwładny rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym, bo firma nie płaciła pensji zasadniczej, sprawa jest jasna – pracownik mógł odejść z firmy, a pozew firmy o odszkodowanie niewiele zmieni. Natomiast jeśli jako przyczynę wskazał brak wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, która zdaniem pracodawcy mu się nie należy, brak skargi do sądu będzie oznaczał pośrednie przyznanie, że zatrudniony ma prawo do takiej wypłaty.

Tylko rozsądnie
Z perspektywy zatrudniających mniejsze znaczenie ma samo odszkodowanie, jakie mogą wygrać przed sądem w razie uznania, że odejście pracownika było nieuzasadnione. Jest ono równe wynagrodzeniu podwładnego za okres wypowiedzenia (czyli maksymalnie za trzy miesiące).

– Pracownik, który odwołuje się od dyscyplinarki, walczy o konkrety – może przecież zostać przywrócony do pracy. W omawianych przypadkach jest inaczej. Koszty związane z postępowaniem mogą być dla firmy wyższe niż odszkodowanie. Często walczą więc one po prostu z poczucia niesprawiedliwości – uważa Arkadiusz Sobczyk.

Ewentualna konieczność zapłaty może mieć za to większe znaczenie dla podwładnych.

– Odszkodowanie w wysokości trzech pensji może być dla nich sporym wydatkiem. Zniechęca do natychmiastowego odchodzenia z pracy – podkreśla Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.

Wyjaśnia jednak, że tak wysokie odszkodowanie mogą zapłacić jedynie ci zatrudnieni, którym przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a więc pracujący na czas nieokreślony z co najmniej 3-letnim stażem pracy.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/816520,pracownicy-placa-za-szybkie-odejscie-z-firmy.html


25-08-2014 wtorek

Kiedy szef może zmusić pracownika do wzięcia urlopu!


źródło: ShutterStock
Pracodawca może - w szczególnych przypadkach - zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wyznaczonym przez siebie terminie.
"Kiedy szef może zmusić pracownika do wzięcia urlopu

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych o charakterze podmiotowym. Każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny wypoczynek, którego nie może się zrzec na rzecz osoby trzeciej.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu i na wniosek pracownika. Jeżeli pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu podstawowego w danym roku, musi on skorzystać z wypoczynku najpóźniej do końca 30 września na­stępnego roku kalendarzowego.

Pracownik nie chce wziąć urlopu - szef i tak go wyśle
Pracodawca obligatoryjnie musi wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy do końca trzeciego kwartału, nawet jeśli ten odmawia uzgodnienia terminu wypoczynku i wykorzystania go w czasie przewidzianym przez Kodeks pracy. W wypadku bowiem, gdy pracodawca tego nie zrobi, naruszy przepisy prawa pracy, za co grozi kara grzywny od 1 do 30 tys. zł.

Pracodawca może więc samodzielnie, bez uzgadniania i planowania terminu wysłać pracownika na zaległy urlop (o ile wykaże, że zwracał się do pracownika o zaplanowanie wykorzystania urlopu, a ten ignorował takie wnioski), tym bardziej, że nie może mu za te dni wypłacić ekwiwalentu pieniężnego.

Urlop w okresie wypowiedzenia
Ekwiwalent prawodawca może natomiast wypłacić pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę - może to zrobić zamiast udzielenia mu zaległego urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wskazują bowiem, że pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w wyznaczonym przez siebie terminie lub zamiast tego zrekompensować mu to pieniężnie.

Decyzja dotycząca tego czy w okresie wypowiedzenia pracownik pójdzie na urlop, czy może będzie świadczył pracę a w zamian zostanie mu wypłacony ekwiwalent - zależy wyłącznie od pracodawcy i zgoda pracownika (lub jej brak) nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To pracodawca wybiera również odpowiadający mu termin urlopu, który musi tylko zakończyć się przed końcem okresu wypowiedzenia.

21-07-2014 poniedziałek

Ciężarna też może zostać na lodzie.Kobietę zatrudnioną na zastępstwo wolno zwolnić pod byle pretekstem i pozbawić ją zasiłku macierzyńskiego.

Wiadomo, że ciężarne pracujące na umowy cywilne nie mają żadnej ochrony ani świadczeń po porodzie. Co innego umowy o pracę: te powinny ochronę zapewniać. O tym, że tak nie jest, przekonała się pani Karolina. Pracowała na umowę na zastępstwo. W szóstym miesiącu ciąży została zwolniona przez firmę Wienerberger.

Tak się złożyło, że u wcześniejszego pracodawcy również była zatrudniona na umowę na zastępstwo. Jest podpisywana z pracownikiem z zastrzeżeniem, że kiedy osoba zastępowana wraca do firmy, umowa zostaje automatycznie rozwiązana. W styczniu 2014 r. pani Karolina dowiedziała się, że jest w ciąży.

– Byłam świadoma, czym jest umowa na zastępstwo. Wiedziałam też, że pracownik, którego zastępuję, wróci do pracy przed moim porodem. Zdecydowałam się więc rozstać z dotychczasowym pracodawcą i poszukać innej pracy na etacie – opowiada pani Karolina.

Ukrywane fakty

Traf chciał, że poszukiwania doprowadziły ją do firmy Wienerberger produkującej ceramikę budowlaną. Ta oferowała stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac. Etat był również na zastępstwo. Pani Karolina przyjęła tę propozycję. Nie przyznała się jednak, że jest w ciąży. Nie było widać brzucha. Prawo nie obligowało ją do ujawnienia tej informacji, a pracodawca nie ma prawa o to pytać.

– Zaryzykowałam, bo różnica w stosunku do poprzedniej firmy była taka, że zastępowana osoba miała wrócić do pracy już po dniu mojego porodu. Liczyłam więc, że znajdę tam zatrudnienie do momentu rozwiązania i będę miała gwarancję zasiłku macierzyńskiego – opowiada o motywach decyzji pani Karolina. Podkreśla, że planowała w nowej firmie pracować do dnia porodu.

Kobieta, którą zastępowała, była również w ciąży. Z tą różnicą, że pracownica Wienerbergera poszła na zwolnienie lekarskie. Termin jej porodu przypada właśnie teraz – w lipcu.

Pani Karolina pracowała do momentu, gdy któregoś dnia zasłabła w drodze do firmy. Lekarz wysłał ją na miesięczne zwolnienie lekarskie. Wtedy nie było już wyjścia. Musiała przyznać się pracodawcy do ciąży. Gdy przebywała w domu na zwolnieniu, dowiedziała się z listu poleconego, że kobieta, którą zastępuje, wraca do pracy. Pracodawca wysłał jej informację o rozwiązaniu umowy na zastępstwo.

– Najdziwniejsze jest to, że kobieta ta wracała po trzech miesiącach nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego. Co więcej, dwa tygodnie przed planowanym porodem. Przypuszczam, że pojawiła się w firmie tylko na chwilę, by złożyć potrzebne podpisy – mówi rozżalona pani Karolina. Jej umowa w szóstym miesiącu ciąży się rozwiązała. A ona została na lodzie: bez pracy, prawa do zasiłku chorobowego ani prawa do zasiłku macierzyńskiego. Chociaż wcześniej przepracowała łącznie dziesięć lat na etacie i odprowadzała przez ten czas składki.

Przedstawiciele firmy Wienerberger tłumaczą, że nie mogli postąpić inaczej.

– Dział personalny odpowiada za obsługę 1200 pracowników. Był to okres, w którym nalicza i wypłaca pensje. Zastępowana kobieta po konsultacji z lekarzem wróciła więc czasowo do pracy, aby dział mógł zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy, skoro osoba ją zastępująca poszła na zwolnienie – tłumaczy Andrzej Stolarczyk, rzecznik prasowy Wienerberger.

Pani Karolina i jej mąż mimo wszystko są zszokowani działaniem pracodawcy, postawą moralną i etyczną pracowników firmy Wienerberger. Ich zdaniem firma do zwolnienia wykorzystała pretekst powrotu do biura pracownicy będącej dwa tygodnie przed porodem.

Andrzej Stolarczyk podkreśla jednak, że tak nie było.

– Mając świadomość, że kobieta niedługo będzie musiała odejść z pracy, firma Wienerberger była zmuszona poszukać oraz zatrudnić kolejną osobę na zastępstwo za naszą pracownicę w zaawansowanej ciąży na czas całego jej urlopu macierzyńskiego. Pani Karolinie nie mogliśmy przedstawić oferty ponownego zatrudnienia, gdyż wciąż przebywała na długim zwolnieniu – mówi Stolarczyk.

Pracodawca nie naruszył więc przepisów. Zwolnił kobietę w majestacie prawa. Zgodnie z kodeksem pracy mógł rozwiązać umowę na zastępstwo, jeśli pracownik zastępowany wracał do pracy.

Odwołanie nie zawsze dopuszczalne

– Ciężko nawet odwołać się od takiego ustania stosunku pracy przed sądem. Z tej historii wynika, że co najwyżej firma nagięła prawo, jeśli pracownica zastępowana tylko pozornie wróciła do pracy – tłumaczy mecenas Waldemar Gujski, adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Przyznaje także, że przypadek pani Karoliny nie jest odosobniony. Sprawy przyszłych matek to dla niego chleb powszedni.

– Jeśli kobieta pracuje na etacie, to niektórzy pracodawcy, dowiadując się o jej ciąży, wszelkimi sposobami dążą do tego, aby się jej pozbyć. Zaczynają szukać pretekstów – opowiada mecenas Gujski. Dodaje, że jeśli mu się to nie uda podczas ciąży, to po powrocie z macierzyńskiego lub wychowawczego sztucznie reorganizuje lub nawet likwiduje jej stanowisko pracy, zmieniając np. tylko jego nazwę. Próbuje w ten sposób udowodnić, że musi zwolnić kobietę, bo w firmie nie ma już zapotrzebowania na jej pracę.

Kreatywność pracodawcy nie ogranicza się do takich sztuczek. Zgodnie z kodeksem pracy można zwolnić pracownika bez względu na jego stan czy ochronę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, czyli wręczyć dyscyplinarkę. Szefowie rozwiązują więc etat z kobietami w ciąży, uzasadniając to np. tym, że wykorzystują one czas w firmie na rozmowy telefoniczne i przeglądanie stron internetowych niezwiązanych ze świadczeniem pracy. Na koniec pracodawca potrafi postawić jeszcze ciężarną pod ścianą. Wiedząc, że od takiej dyscyplinarki będzie się mogła łatwo odwołać do sądu, szef okazuje swą łaskawość. Proponuje alternatywę. Czyli wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. A wtedy nie ma się jak odwołać.

Podobnie jest z odwołaniem od wypowiedzenia umowy na zastępstwo – czyli takiej, jaką miała pani Karolina. To dlatego, że ta forma etatu ma służyć zaspokajaniu potrzeb pracodawcy, tak aby zatrudnił kogoś tylko na czas nieobecności zastępowanej osoby.

Zdają sobie z tego sprawę związkowcy. Uważają, że ciężarnym pracującym na zastępstwo także należy się ochrona.

– Jeśli państwo stawia na macierzyństwo, powinno zapewnić wszystkim matkom zabezpieczenie społeczne, w tym lepszą ochronę pracy. Dobrze by było, gdyby w przypadku umowy na zastępstwo także przedłużała się do dnia porodu – zauważa Danuta Wojdat, pełnomocnik ds. kobiet Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Zmiany w kodeksie pracy, o których mówią związkowcy, nie spodobałyby się jednak pracodawcom.

– Pracownik zatrudniony na zastępstwo powinien się liczyć z tym, że może się ono rozwiązać w każdym czasie: za miesiąc, pół roku albo za rok. Jednak nawet gdy ciężarna zostanie zwolniona, państwo powinno przejąć nad nią opiekę. Czyli zapewnić jej świadczenia i zasiłek macierzyński – mówi Grażyna Spytek-Bandurska z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

źródło : http://prawo.rp.pl/artykul/792847,1126925-Zwolnienie-ciezarnej-mozliwe--gdy-ma-umowe-na-zastepstwo.html?p=1

 
18-07-2014 piatek

Jak wygląda powrót pracownika przywróconego do pracy

Zwolniony bezprawnie pracownik może domagać się od pracodawcy albo odszkodowania, albo przywrócenia do pracy. Co to oznacza?
"Kiedy szef może zmusić pracownika do wzięcia urlopu

Osoba, która uważa, że została bezprawnie zwolniona z pracy, może wnieść do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Jeżeli postępowanie zakończy się przed upływem okresu wypowiedzenia, a sąd ustali, że wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy, sąd może orzec o jego bezskuteczności. W przypadku, gdy umowa uległa już rozwiązaniu, sąd może przyznać poszkodowanemu pracownikowi odszkodowanie lub właśnie przywrócić go do pracy na poprzednich warunkach.

Na jakie odszkodowanie może liczyć niesłusznie zwolniony pracownik?>>

O ile w sprawie orzekał sąd II instancji (okręgowy albo apelacyjny), wyrok taki jest prawomocny z dniem wydania.

Przywrócenie do pracy
Od momentu uprawomocnienia się wyroku pracownik ma 7 dni na zgłoszenie pracodawcy gotowości do podjęcia pracy. Terminu tego nie można przekroczyć, bowiem wtedy pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika (chyba, że nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych). Ważne jest samo zgłoszenie gotowości do wykonywania pracy w sensie prawnym, czyli przede wszystkim chodzi o złożenie oświadczenia o woli kontynuowania stosunku pracy, nawet w sytuacji, gdy pracownik fizycznie nie jest w stanie przystąpić do świadczenia pracy (na przykład z powodu choroby), tym samym nie jest również wymagane faktyczne podjęcie pracy.

Jeśli pracownik dopełni niezbędnych formalności, pracodawca nie może odmówić przyjęcia go z powrotem do pracy. Ponadto stosunek pracy odnawia się na mocy wyroku sądu, przywrócenie nie wiąże się więc z koniecznością zawierania nowej umowy.

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oznacza przy tym dopuszczenie pracownika do wykonywania zadań, którymi zajmował się w ramach swoich obowiązków przed zwolnieniem, ale nie jest to równoznaczne z odzyskaniem przez daną osobę poprzedniego stanowiska, które mogło na przykład w międzyczasie w wyniku reorganizacji zostać zlikwidowane. Pracodawca może takiego pracownika skierować do innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym, a w przypadku, gdy ten odmówi, ma prawo wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.

Wynagrodzenie za czas bez pracy
Pracownikowi, który podjął pracę po przywróceniu, przysługuje wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc.

Pracownikom w okresie ochrony przedemerytalnej, w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy. Dotyczy to także ojców wychowujących dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Okres bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, wlicza się do okresu zatrudnienia przywróconego pracownika. Jednak za czas między rozwiązaniem stosunku pracy a ponownym jej podjęciem pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.

Powyższe zasady obowiązują tylko w wypadku umowy na czas nieokreślony. Jeżeli pracodawca z naruszeniem przepisów rozwiązał umowę na okres próbny, na czas określony, lub na czas wykonywania określonej pracy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, chyba, że chodziło o tego typu kontrakt z pracownikiem w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego lub w okresie ochrony przed zwolnieniem - wtedy stosuje się przepisy takie jak w wypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/810565,jak-wyglada-powrot-pracownika-przywroconego-do-pracy.html


14-07-2014 Poniedzialek

Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?


Umowa o pracęźródło: ShutterStock

Zasady zawierania umów o pracę, do których zalicza się: umowę o pracę na czas nieokreślony i określony, umowę na okres próbny, umowę na czas wykonania określonej pracy oraz umowę na zastępstwo reguluje Kodeks pracy. Z kolei przepisy dotyczące umowy zlecenia i umowy o dzieło można znaleźć w Kodeksie cywilnym.

Podstawowym dokumentem regulującym stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jest umowa o pracę. Najbardziej trwale obie strony wiąże umowa na czas nieokreślony, którą wyróżnia przede wszystkim - w porównaniu z innymi rodzajami umów - najdłuższy okres wypowiedzenia. Ponadto umowa na czas nieokreślony podlega powszechnej ochronie przed wypowiedzeniem, co oznacza, że pracodawca musi uzasadnić powód wręczenia wypowiedzenia pracownikowi.

Samo rozwiązanie stosunku pracy w przypadku umowy na czas nieokreślony może nastąpić poprzez:

porozumienie stron;
wypowiedzenie;
rozwiązanie bez wypowiedzenia.
Do zerwania umowy może także dojść, gdy pracodawca wypowie pracownikowi warunki pracy lub płacy, a ten odmówi ich przyjęcia.

Jak wyglądają umowy śmieciowe w Europie

W zależności od stażu pracy u danego pracodawcy, okres wypowiedzenia przysługujący pracownikowi wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony do 6 miesięcy;
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony powyżej 3 lat.
Ponadto pracownikowi, którego zwolnił pracodawca, przysługują dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy: 2 dni robocze w przypadku okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca i 3 dni robocze w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa na czas określony

Kolejnym rodzajem umowy terminowej jest umowa na czas określony, zawierana przez pracodawcę i pracownika na ustalony z góry okres.

Kodeks pracy nie przewiduje ograniczeń w długości trwania tego typu umów, jednak z praktyki sądowniczej wynika, że podpisanie umowy dłuższej niż na 5 lat jest traktowane jak podpisanie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przepisy regulują natomiast ilość powtórzeń takiej umowy. Trzecia kolejna umowa na czas określony jest więc traktowana jak umowa na czas nieokreślony (jeśli dwie pierwsze były zawarte na czas nieokreślony, to trzecia będzie już na czas nieokreślony), chyba że pomiędzy poszczególnymi umowami został zachowany minimum miesiąc przerwy w zatrudnieniu.

Zasadą jest, że umowy na czas określony nie można zakończyć przed upływem czasu, na jaki została zawarta (nie może być więc rozwiązana za wypowiedzeniem). Istnieje jednak jeden wyjątek od tej reguły: jest to dopuszczalne, jeżeli przy zawieraniu umowy na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony zamieszczą w treści dokumentu klauzulę o możliwości wypowiedzenia umowy o pracę. Tak więc:

umowa zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy – wygasa po upływie okresu jej obowiązywania lub może być rozwiązana wyłącznie za porozumieniem stron;
umowa zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy – może być rozwiązana z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, ale tylko jeśli w umowie wyraźnie zapisano taką możliwość. W przeciwnym razie wygasa po upływie okresu jej obowiązywania lub może być rozwiązana wyłącznie za porozumieniem stron.
W odróżnieniu od wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony nie trzeba uzasadniać. Oznacza to, że umowę na czas określony pracodawca i pracownik mogą wypowiedzieć bez podawania powodów swojej decyzji.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Rodzajem umowy terminowej jest także umowa na czas wykonania określonej pracy. Okres trwania tej umowy jest uzależniony od czasu potrzebnego na wykonanie powierzonej pracy. Umowy tego typu mogą być zawierane kolejno po sobie.

Umowa wygasa w momencie wykonania zadania, określonego w umowie. Generalnie więc umowy tej nie można wcześniej rozwiązać, chyba że za porozumieniem stron, jak również w razie ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika - może być wtedy wypowiedziana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa na zastępstwo

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na zastępstwo, jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nowy pracownik zatrudniany jest więc tylko na czas, nieobecności pracownika zatrudnionego na stałe. Umowa na zastępstwo nie musi więc zawierać określonego czasu trwania i kończy się w momencie powrotu nieobecnego pracownika do pracy. Tego typu umowy można też zawierać wielokrotnie.

Umowa na zastępstwo może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub też poprzez wypowiedzenie lub bez wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze - niezależnie od okresu, na jaki została zawarta umowa.

Umowa na okres próbny

Wszystkie umowy terminowe może - ale nie musi - poprzedzać umowa na okres próbny. Ma ona na celu głównie sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika.

Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, ale może trwać krócej - nie ma w przepisach wskazanego minimalnego okresu, na jaki można zawrzeć próbną umowę. Kodeks zakazuje natomiast ponawiania takich umów z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę.

Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia umowy jest zależny od czasu, na jaki została zawarta. Wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;
Umowa na okres próbny nie ma zastosowania w przypadku stosunku pracy na podstawie: spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, naboru czy powołania. Ponadto nie wolno zawierać umów na okres próbny z pracownikami młodocianymi, w ramach umowy o pracę w z celu przygotowania zawodowego.

Urlop wypoczynkowy
Każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego wymiar jest bezpośrednio uzależniony od stażu pracy i pośrednio od wykształcenia. Podstawowy wymiar urlopu wynosi:

20 dni dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat,
26 dni dla pracownika ze stażem pracy powyżej 10 lat.
Kto ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego

Do stażu pracy wliczane są wszystkie okresy poprzedniego i obecnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Doliczany jest również czas nauki w szkołach z tytułu ukończenia (okresy nauki się nie sumują):

zasadniczej szkoły zawodowej - 3 lata stażu,
średniej szkoły zawodowej - 5 lat stażu,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów szkół zasadniczych - 5 lat stażu,
szkoły średniej ogólnokształcącej - 4 lata stażu,
szkoły policealnej - 6 lat stażu,
szkoły wyższej - 8 lat stażu.
Osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej się wtedy 1/12 rocznego urlopu. Z każdym kolejnym miesiącem dni wolnych jest więcej. Od 1 stycznia następnego roku taki pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, które będzie mu przysługiwało w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

W przypadku wszystkich rodzajów umów o pracę pracodawca jest zobowiązany w imieniu pracowników odprowadzać obowiązkowe składki na na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na FP i FGŚP.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia i umowa o dzieło nie są formalnie umowami o pracę, ale umowami o świadczenie usług i swoje umocowanie prawne mają w Kodeksie cywilnym.

Zawierając umowę zlecenia pracownik zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz pracodawcy, przy czym rezultat nie jest tutaj elementem koniecznym - liczą się działania w celu jego osiągnięcia (może to być na przykład ochrona obiektu lub obsługa informatyczna firmy).

ZUS traktuje umowę zlecenia podobnie jak umowę o pracę, podlega ona więc składkom jeżeli:

jest zawarta z pracodawcą - wszystkie składki są obowiązkowe;
jest jedynym źródłem dochodu i jest wykonywana poza zakładem pracy zleceniodawcy - wówczas obowiązkowo opłacane muszą być składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym;
jest jedynym źródłem dochodu i jest wykonywana u zleceniobiorcy - należy obowiązkowo odprowadzać składki na ubezpieczenie ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym;
zleceniobiorca ma umowę o pracę z innym podmiotem, ale na kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie - obowiązkowo opłacane muszą być składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
We wszystkich tych przypadkach obowiązkowo opłacane muszą być składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP (obydwie z ograniczeniami).

W przypadku zleceniobiorców podejmujących się jednocześnie kilku zleceń, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe tylko z tytułu jednej, wybranej dowolnie umowy-zlecenia, natomiast przy pozostałych - dobrowolne.

Natomiast od umowy zlecenia nie trzeba odprowadzać żadnych składek, gdy:

zleceniobiorca ma również umowę o pracę z innym podmiotem i pobiera wynagrodzenie wyższe niż minimalne;
zleceniobiorca jest studentem (lub uczniem szkoły średniej) i nie ukończył 26 lat.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia między innymi tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia. Umowa musi więc w tym wypadku prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu, za który przyjmujący zamówienie otrzymuje zapłatę (na przykład sporządzenie projektu architektonicznego czy napisanie programu komputerowego).

Generalnie jest to umowa, w której obie strony są zwolnione z odprowadzania składek ZUS, niezależnie od tego, czy jest to jedyny przychód danej osoby. Jeżeli jednak umowa jest zawarta z własnym pracodawcą, to musi on odprowadzić wszystkie obowiązkowe składki, jakie występują przy umowie o pracę, również z tytułu wykonywanego dzieła.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. nr 16, poz. 93)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 r. nr 90, poz. 844)

09-07-2014 środa

Czy można zwolnić pracownika, który nabył już prawo do emerytury

Pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nabyli uprawnienia do emerytury, nie podlegają już szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, jaką art. 39 k.p. określa dla pracowników w wieku przedemerytalnym. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę?
Niezbędnik kierowcy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną

Pracodawca co do zasady może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Jak wskazuje jednak najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. W bogatym orzecznictwie SN w tej kwestii dominował dotychczas pogląd, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień emerytalnych może stanowić samoistną podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, a takie zwolnienie nie stanowi dyskryminacji pracownika ze względu na wiek czy płeć.

Jednak w dwóch orzeczeniach z 2008 roku (w wyroku z 19 marca 2008 r., I PK 219/07 oraz uchwale z 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08) SN stwierdził, że wypowiedzenie pracownicy umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury kolejowej stanowi dyskryminację ze względu na płeć. W związku z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego (55 lat) pracownica jest bowiem zmuszona przez pracodawcę do wcześniejszego skorzystania z uprawnień emerytalnych niż pracownik. W konsekwencji sądy uznały, że takie wypowiedzenie narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (tj. art. 183a par. 1 k.p. stanowiący o równym traktowaniu w zakresie rozwiązania stosunku pracy) i nie może być uznane za uzasadnione. W powyższych orzeczeniach SN odniósł się też szerzej do problemu zwalniania pracowników w związku z nabyciem przez nich uprawnień emerytalnych (także w odniesieniu do mężczyzn). Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę na gruncie art. 45 k.p. powinna być ustalana z uwzględnieniem słusznych interesów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy. Dlatego też samo osiągnięcie wieku emerytalnego (uprawniającego do skorzystania z emerytury), jeśli nie łączy się z faktycznym obniżeniem przydatności pracownika, nie może stanowić wyłącznej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Taka teza została także wyrażona w uchwale składu siedmiu sędziów SN z 21 stycznia 2009 r. (II PZP 13/08). Niemniej jednak SN w wyroku z 19 marca 2008 r. (I PK 219/07) podkreślił, że uzyskanie prawa do emerytury może być, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, uznane za usprawiedliwione kryterium wyboru pracownika do zwolnienia uzasadnionego sytuacją ekonomiczną pracodawcy lub innymi obiektywnymi względami.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/316588,czy_mozna_zwolnic_pracownika_ktory_nabyl_juz_prawo_do_emerytury.html

08-07-2014 wtorek

Duże zmiany w zwolnieniach lekarskich. Kto skorzysta, kto straci?


© whitelook - Fotolia.com /

Już niebawem nie trzeba będzie zrywać się podczas choroby z domu, aby dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie tworzenia systemu do wystawiania elektronicznych L4. Podczas wizyty u lekarza, wystawi on chorobowe w formie elektronicznej i wyśle zarówno do firmy, w której jesteśmy zatrudnieni, jak i do ZUS-u.
Obecnie zwolnienie wypisywane jest przez lekarza ręcznie. Jedna kopia trafia do ZUS, a drugą otrzymuje pacjent, by w ciągu siedmiu dni dostarczyć ją do pracodawcy. Jeżeli chory pracuje w firmie zatrudniającej ponad 20 osób, za czas choroby płaci mu pracodawca. W przypadku mniejszych firm, przedsiębiorca musi udać się ze zwolnieniem do ZUS-u, który to wypłaca choremu pacjentowi pieniądze.

Korzyści dla dwóch stron

Nowelizacja ustawy, która ma wprowadzić obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień, ma wejść w życie w 2015 roku. Dzięki temu osoby, które nie przekażą druku potwierdzającego ich niezdolność do pracy w ciągu siedmiu dni – jak jest do tej pory - nie będą karane obniżeniem zasiłku chorobowego o 25 proc. Zmiana jest pozytywnie oceniana przez pracowników i ekspertów rynku pracy.

- Na pracownikach spoczywał do tej pory obowiązek dostarczenia dokumentu. Czasem – ze względów czysto obiektywnych, jak np. choroba czy nawet brak wiedzy na ten temat – nie byli oni w stanie tego wykonać. Teraz nie będą mieli takiego problemu. Jednak powinni skorzystać na tym także pracodawcy, którzy często tonęli w obowiązkach administracyjnych i mieli kłopot, aby nadążyć z wprowadzeniem wszystkich zwolnień i urlopów do systemu – wyjaśnia Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji i organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Pozytywnie jest też oceniana propozycja, aby małe firmy, zatrudniające kilka osób, nie musiały korzystać z elektronicznego systemu.

- Czasem nie są one nawet skomputeryzowane, więc w ich przypadku taki przymus mógłby się wiązać z większą liczbą kłopotów – podkreśla Dorota Wolicka. - Z drugiej strony, projekt nie odbiera im prawa do skorzystania z usług zwolnień elektronicznych.

Łatwiejsza kontrola

E-zwolnienia mają także służyć do tego, by łatwiej kontrolować pracowników, którzy korzystają z kilkudniowego chorobowego. ZUS nie jest w stanie skontrolować wszystkich osób, które idą na zwolnienie – nie tylko ze względu na ich dużą liczbę, ale także dlatego, że kopia zwolnienia, którą lekarz wysyła do ubezpieczalni może „iść" nawet kilka dni, czasem więc zanim tam trafi, pracownik może już wrócić do pracy. Kontrola mija się z celem. W przypadku e-zwolnień, proces ten ma być łatwiejszy, bowiem dokumenty powinny trafić do ZUS-u jeszcze tego samego dnia, w którym odbyła się wizyta lekarska.

Nowy system ograniczy pracę osób, które pracować nie powinny. Zdarza się bowiem, że mimo zwolnienia nadal chodzimy do pracy, a zaświadczenia nie dostarczamy pracodawcy. Teraz otrzyma on je bezpośrednio od lekarza.

Nie tak kolorowo

Pomysł jest dobry, ale pracodawcy martwią się o jego realizację. ZUS często borykał się z problemami technicznymi.

- Było już wiele ciekawych inicjatyw, ale większość nie doszła do skutku, właśnie ze względów typowo technicznych – przypomina Dorota Wolicka.

Problemem może być to, że system bazuje na elektronice. Każda awaria spowoduje poważne konsekwencje. Lekarz wypisujący elektroniczne zwolnienie będzie wysyłał je do ZUS, który z kolei przekieruje je do pracodawcy. Jeżeli dostarczy je z opóźnieniem, może to spowodować niejasności w firmie. W przypadku, gdy pracodawca nie dostanie zwolnienia w ciągu siedmiu dni, będzie mógł obniżyć zasiłek. Jeżeli jednak zwolnienie nie zostanie dostarczone z przyczyn niezależnych od pracownika, np. wskutek awarii komputera, pracownik będzie mógł domagać się nie tylko wyrównania zasiłku chorobowego, ale i odsetek za jego obniżenie. Pytanie, czy należne pracownikowi pieniądze będzie musiał wypłacić pracodawca? A może ZUS?

Propozycję najczęściej krytykują lekarze. Podkreślają oni, że przez e-zwolnienia będą mieli więcej pracy. Medyk wystawiający e-zwolnienie będzie musiał je potwierdzić, korzystając z tzw. kwalifikowanego certyfikatu, profilu ePUAP lub innych narzędzi umożliwiających jego identyfikację.

- Rząd, wprowadzając e-zwolnienia, zupełnie się nie liczy z lekarzami, ani z osobami chorymi. Celem takiego systemu ma być nadzorowanie, zawieszanie zwolnień i podważanie decyzji leczącego. System informatyczny ZUS nie zawsze działa w sposób prawidłowy. W efekcie może się okazać, że nie będzie możliwe wystawienie elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Nowa forma ich przekazywania do ZUS za pośrednictwem internetu, oznacza nałożenie na lekarzy dodatkowych obowiązków – podkreślał Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Obawy są. Trudno przewidzieć, czy w praktyce pomysł zmian będzie tak dobry, jak w teorii – przyznaje Dorota Wolicka.

źródło: http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Duze-zmiany-w-zwolnieniach-lekarskich-Kto-skorzysta-kto-straci,wid,16739948,wiadomosc.html

 
ELASTYCZNY CZAS PRACY DO POPRAWKIWątpliwości budzą zasady wydłużania okresów rozliczeniowych. Nie jest pewne, czy mogą je zastosować firmy z jednym pracownikiem lub związkiem.

Niedługo minie rok od momentu uelastycznienia przepisów o czasie pracy. Sztandarowym rozwiązaniem nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., jest możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych w porozumieniu z załogą do maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki temu – w zależności od potrzeb – firma może wydłużać czas pracy np. w poszczególnych miesiącach, a następnie go skracać w okresie braku zamówień.

Po prawie 11 miesiącach od momentu wejścia w życie tych przepisów okazuje się, że ich stosowanie wywołuje wiele wątpliwości. Wskazują na nie same firmy, eksperci, a przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Chodzi m.in. o moc obowiązującą przepisów regulaminu pracy w razie zawarcia porozumienia o wydłużenie okresów rozliczeniowych oraz sporną wykładnię przepisów dotyczących tego, które firmy mogą je w ogóle stosować.


Te – wydawałoby się proceduralne – kwestie mogą mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców i ich załóg. Od nich zależy m.in. to, czy pracownikom trzeba będzie wypłacać dodatki za nadgodziny.

– Na bieżąco monitorujemy obowiązywanie przepisów o elastycznym czasie pracy. W tym celu działa zespół przy resorcie gospodarki. Nie wykluczamy modyfikacji rozwiązań, o ile faktycznie zajdzie taka potrzeba. Do tej pory wdrażano je w firmach racjonalnie – przekonuje Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Liczba mnoga
Wiele wątpliwości wywołuje redakcja przepisów o elastycznym czasie pracy. Artykuł 150 par. 3 pkt 2 stanowi, że porozumienie w sprawie wydłużenia okresów rozliczeniowych powinno być zawarte z przedstawicielami pracowników, co – zdaniem PIP – sugeruje, że powinno być ich co najmniej dwóch. Inspekcja powołuje się przy tym na interpretację resortu, z której wynika, że w tym przypadku właściwa jest jedynie wykładnia literalna omawianej regulacji. Jej zastosowanie oznacza jednak, że pracodawcy zatrudniający tylko jednego pracownika zostaliby pozbawieni możliwości wprowadzenia przedłużonych okresów rozliczeniowych. Co więcej, nie można byłoby ich stosować także w tych firmach, w których działa tylko jeden związek zawodowy. Wspomniane porozumienie, zgodnie z art. 150 par. 3 pkt 1 k.p., można bowiem zawrzeć z zakładowymi organizacjami związkowymi. Eksperci podważają taką interpretację.

– Nie taka była intencja ustawodawcy. Przy interpretowaniu przepisów nie można zapominać o celu ich uchwalenia – mówi Sławomir Paruch, radca prawny i partner w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Wskazują także na sprzeczności, jakie powodowałaby wspomniana wykładnia.

– Jej przyjęcie oznaczałoby powstanie luki prawnej. Pewna grupa pracodawców, choć posiada ten status, nie mogłaby skorzystać z rozwiązania przewidzianego w k.p. – tłumaczy Izabela Zawacka, radca prawny, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy.

Wątpliwości budzi też moc obowiązująca postanowień regulaminu pracy

Podkreśla, że gdyby ustawodawca chciał wprowadzić próg ograniczający możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych (w zależności od liczby zatrudnionych), ustaliłby go wprost w przepisach, tak jak np. w przypadku regulaminów pracy, których nie trzeba tworzyć, jeśli firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Zdaniem prawników nie można też zapominać o systemowym interpretowaniu przepisów.

– Skoro z jedną, reprezentatywną organizacją można negocjować zwolnienia grupowe, tym bardziej dopuszczalne wydaje się zawieranie porozumienia w sprawie okresów rozliczeniowych czasu pracy – twierdzi Izabela Zawacka.

Wspomniane wątpliwości będą mogły rozstrzygnąć tylko sądy. O tym, że nie jest to wyłącznie teoretyczny problem, przekonuje PIP. W razie przyjęcia wykładni literalnej okazałoby się, że porozumienia, które podpisał tylko jeden przedstawiciel pracowników, byłyby zawarte bez podstawy prawnej. Zatrudnieni mieliby zatem roszczenia o wypłatę dodatku za nadgodziny za czas objęty porozumieniem (jeśli pracodawca wydłużał na jego podstawie czas pracy w danym okresie).

Sporny regulamin
Kolejne wątpliwości wywołuje wzajemna relacja przepisów wspomnianego porozumienia i regulaminu pracy. To pierwsze nie uchyla automatycznie postanowień obowiązującego regulaminu. A ten ostatni dokument określa przecież systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy. Przepisy nie zobowiązują firmy do jego zmiany w razie zawarcia porozumienia, więc w praktyce dwa akty wewnątrzzakładowe mogą normować inaczej tę samą kwestię. Problem ten też nie jest wyłącznie teoretyczny. Zgodnie z art. 1043 par. 2 k.p. pracodawca jest zobligowany zapoznać zatrudnionego z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy. Przepisy nie przewidują takiego obowiązku w przypadku porozumienia. Zdaniem PIP może to spowodować, że pracownik rozpoczynający wykonywanie obowiązków w danej firmie nie otrzyma informacji o faktycznie obowiązującym w niej okresie rozliczeniowym (a więc w praktyce o możliwości wydłużania i skracania czasu pracy w danych miesiącach).

– Moim zdaniem samo zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników oznacza, że skutków prawnych nie wywołują odpowiednie postanowienia regulaminu pracy – uważa Sławomir Paruch.

Podkreśla, że dla rozwiania wątpliwości pracodawca powinien zadbać o zawarcie postanowienia informującego o tym w samym porozumieniu.

Stare problemy
Nadal nierozstrzygnięte są także inne wątpliwości związane z wprowadzaniem długich okresów rozliczeniowych. Inspekcja podkreśla, że niektórzy pracodawcy sami wyznaczają pracowników, którzy mają zawrzeć z nimi porozumienie w tej sprawie. Przepisy nie precyzują trybu ich wyłaniania, wskazując jedynie, że ma to nastąpić w sposób przyjęty w danej firmie.

– Nie sam tryb ani liczba przedstawicieli jest najważniejsza. Dyrektor kadrowy w firmie, który przecież bezpośrednio podlega pracodawcy, też może być dobrym reprezentantem załogi, jeśli zachowuje niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących porozumienia i ma mandat od pracowników na prowadzenie negocjacji w tym zakresie – stwierdza Sławomir Paruch.

Przepisy nie precyzują także m.in., czy porozumienie dotyczące wydłużenia okresów rozliczeniowych należy ogłosić (zdaniem prawników należy przekazać taką informację zatrudnionym) oraz czy można je zawrzeć z radą pracowników (według ekspertów jest to dopuszczalne).

– Nie mielibyśmy wszystkich tych wątpliwości, gdyby w Polsce sprawniej działały sądy. Nie oznacza to, że konieczna jest natychmiastowa nowelizacja, która je usunie. Przede wszystkim trzeba interpretować przepisy zgodnie z celem ich uchwalenia – podsumowuje Sławomir Paruch.

Kodeks

PRAWO PRACY

 

 

Zatrudnianie młodocianych: kiedy nastolatek może iść do pracy?Praca młodocianych jest legalna pod pewnymi warunkami.źródło: ShutterStock

Wakacje to czas, w którym często zatrudnia się osoby niepełnoletnie – np. do prac sezonowych. Zatrudnianie osoby niepełnoletniej wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami, których powinien być świadomy zarówno pracodawca, jak i nastolatek myślący o wakacyjnej pracy.

Polskie prawo dopuszcza podejmowanie pracy przez osoby w wieku 16-18 lat (tzw. osoby młodociane) tylko w ramach przygotowania zawodowego lub jeśli praca, jaką ma podejmować niepełnoletni zaliczana jest do prac lekkich. Aby młodociany mógł zostać zatrudniony legalnie, musi ukończyć gimnazjum i posiadać lekarskie orzeczenie o braku zagrożeń dla zdrowia niepełnoletniego w związku z podjęciem przez niego pracy. Ponadto w przypadku młodocianego obowiązuje zasada, że jego udział w zajęciach szkolnych ma pierwszeństwo przed obowiązkami w zakładzie pracy. Młodocianemu przysługują ponadto dodatkowe uprawnienia urlopowe - m.in. ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych.

Prace lekkie pracodawca musi wymienić na piśmie i ogłosić je w regulaminie pracy zakładu lub osobnym dokumencie, jeśli regulaminu sporządzać nie musi. Lista prac lekkich podlega akceptacji przez lekarza medycyny pracy oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Najpierw nauka, potem praca
Prawo ustala także limit czasu, jaki osoba młodociana może przeznaczać na pracę zarobkową. W okresie zajęć szkolnych jest to maksymalnie 8 godzin dziennie i 12 tygodniowo (wlicza się do tego godziny lekcyjne przewidziane w programie szkolnym), przy czym mogą to być maksymalnie dwie godziny w dniu, w którym młodociany ma również zajęcia szkolne. W okresie ferii szkolnych limity czasu pracy wynoszą odpowiednio: 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Oczywiście dobowa i tygodniowa norma czasu nie ulega powiększeniu w przypadku pracy młodocianego na rzecz więcej niż jednego pracodawcy. Obowiązuje również bezwzględny zakaz pracy młodocianych w porze nocnej oraz w nadgodzinach.

W przypadku zatrudnienia młodocianego w celu przygotowania zawodowego należy stosować przepisy działu IX Kodeksu pracy. Młodociani nie mogą podejmować prac wykonywanych w pozycji pochylonej, w przysiadzie, na kolanach lub leżąco (np. przy naprawach samochodów, pracach drogowych, wykończeniowych); prac związanych z produkcją, sprzedażą i konsumpcją alkoholu oraz prac związanych z narażeniem na działanie substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych.

Młodociany pracuje, by się uczyć? Będzie refundacja ubezpieczenia
Osoba młodociana, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podlega ubezpieczeniu ZUS-owskiemu na takich samych zasadach, jak inni pracownicy. Jeśli jednak pracodawca zatrudnia osobę młodocianą w celu przygotowania zawodowego, może skorzystać z refundacji składek ubezpieczeniowych.

Do 30 czerwca 2014 roku refundacja składki za młodocianego pracownika nie jest limitowaną pomocą de minimis. Od 1 lipca wejdzie natomiast w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji, które kwalifikuje już refundację jako pomoc de minimis. Limit takiej pomocy publicznej przysługujący jednemu przedsiębiorstwu na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzednie) wynosi 200 tys. euro, niezależnie od ilości źródeł takiej pomocy.

Aby skorzystać z takiej pomocy de minimis pracodawca przed podpisaniem umowy z młodocianym musi złożyć wniosek o refundację do wojewódzkiej komendy OHP. By otrzymać refundację, pracodawca musi spełnić dwa wymogi. Po pierwsze musi prowadzić działalność zgodną z listą zawodów refundowanych, którą publikują wojewódzkie urzędy pracy na swoich stronach internetowych (znajdują się na niej zawody takie jak: mechanik, operator maszyn, tapicer czy monter). Po drugie: firma musi spełniać warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego młodych, które określa minister edukacji w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu. By pracodawca mógł uzyskać refundację, niepełnoletni pracownik nie może powtarzać klasy.

Dzieci liczące mniej niż 16 lat mogą wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę tylko za zgodą swoich opiekunów prawnych oraz inspektora pracy i tylko na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową (możliwa jest np. praca dziecka jako modela, statysty, aktora).http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/801117,zatrudnianie_mlodocianych_kiedy_nastolatek_moze_isc_do_pracy.html
URLOPY

Polacy należą do jednych z najwięcej pracujących narodów Unii Europejskiej. W ciągu roku w pracy spędzają nawet kilkadziesiąt dni więcej niż Holendrzy, którzy pracują najkrócej w Unii. Roczny wymiar czasu pracy jest w Polsce niemalże najwyższy w Unii Europejskiej – wyprzedzają nas, co może budzić zdziwienie, jedynie Grecy. Pomimo, że pracujemy najwięcej, wydajność pracy w Polsce jest prawie najniższa w Europie. Długi czas spędzany w pracy nie przekłada się również bezpośrednio na zamożność społeczeństwa. Krótszy czas pracy jest cechą charakterystyczną krajów o wysokim PKB per capita. Odwrotnie jest natomiast w państwach o niskim poziomie PKB per capita (w tym i Polski), gdzie pracownicy spędzają w pracy więcej czasu.

qwqeweq

Liczba dni wolnych od pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Skąd biorą się różnice w długości czasu pracy między poszczególnymi państwami członkowskimi UE, skoro wszystkie podlegają jednolitemu, europejskiemu prawodawstwu? Dyrektywa numer 93/104 (EC) z dnia 23 listopada 1993 roku dotycząca pewnych aspektów organizacji pracy określiła maksymalny tygodniowy czas pracy oraz minimalną długość urlopu wypoczynkowego wszystkich zatrudnionych na terytorium Unii Europejskiej. W ciągu tygodnia pracownik może zatem przepracować najwyżej 48 godzin, a w ciągu roku ma prawo do co najmniej 4 tygodni wolnego. W tych ramach kraje członkowskie mogą jednak dowolnie kształtować czas pracy pracowników zatrudnionych na ich terytorium. Większość państw postanowiła zatem zmniejszyć tygodniowy wymiar pracy - do 40 godzin, a w przypadku Francji nawet do 35 godzin. Kraje takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Dania zdecydowały się także na wydłużenie urlopu wypoczynkowego, nawet do 6 tygodni. Kiedy do urlopu doliczymy dni ustawowo wolne od pracy, okaże się, że w każdym państwie dni wolnych jest więcej niż obowiązkowe 20.

Jak wynika z analiz Eurofoundu, Polska z 29 dniami wolnymi od pracy przypadającymi w 2012 roku prezentowała się jako kraj przyznający stosunkowo mało wolnego w porównaniu do innych krajów Unii. Można również zauważyć, że prawie wszystkie państwa, które przyznały pracownikom najwięcej wolnego to państwa "starej piętnastki", których poziom rozwoju gospodarczego i produkt krajowy brutto były znacznie wyższe niż w Polsce. Na uwadze należy mieć jednak fakt, że prezentowane w poniższej tabeli dane dotyczą jedynie minimalnego wymiaru urlopu. Gdyby przyjąć, że w Polsce liczba dni urlopów wynosi 26, suma dni wolnych od pracy w 2012 roku wyniosłaby 35, co stawiałoby nas w czołówce Europy.


Tabela 1. Dni wolne od pracy w 2012 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej

cdsfcs
           fdnh
           sdv
           fffsf


Według polskiego Kodeksu pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalnym prawem każdego pracownika i nie może być zastąpione żadnym innym świadczeniem. W Polsce długość urlopu obliczana jest proporcjonalnie do wymiaru etatu. Jeśli zatrudniony pracuje w niepełnym wymiarze godzin, np. na pół etatu, to przysługuje mu odpowiednio mniej dni wolnych od pracy - w tym przypadku połowa tego, co pełnoetatowcom. Długość urlopu zależy również od stażu pracy. Dla pracujących mniej niż 10 lat będzie to 20 dni w roku, a dla zatrudnionych co najmniej 10 lat - 26 dni. Przy tym warto pamiętać, że do stażu pracy wliczany jest również okres nauki. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej do stażu pracy wlicza się 3 lata, średniej szkoły zawodowej - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej 6 lat, a studiów wyższych 8 lat. Istotne jest, iż wymienione okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Osoby z wyższym wykształceniem, już po przepracowaniu 2 lat mają w związku z tym prawo do 26-dniowego urlopu. Do urlopu wypoczynkowego należy dodatkowo doliczyć dni ustawowo wolne od pracy, których w Polsce jest 13. W 2014 roku 9 z tych świąt wypada w dni robocze (od poniedziałku do piątku) a 2 w sobotę (za którą pracownikom dla których sobota jest dniem wolnym od pracy również przysługuje dodatkowy dzień wolny). Daje nam to razem 37 dni wolnych od pracy.

Roczny czas pracy – bogaci pracują krócej
Bardziej miarodajne informacje o faktycznym czasie pracy znajdziemy w statystykach dotyczących rocznego czasu pracy przypadającego na jednego pracownika. Tak ujęte dane, choć oczywiście szacunkowe, uwzględniają czas pracy przepracowany w nadgodzinach, czas pracy w niepełnym wymiarze etatu, zatrudnienie w ramach elastycznego czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe i inne typy nieobecności pracowniczych.

Porównując realny, godzinowy wymiar pracy w poszczególnych krajach Unii wynika, że różnice sięgają nawet 82 dni roboczych(1). Przykładowo w 2012 roku w Grecji przeciętny pracownik spędzał w pracy średnio 2 034 godzin rocznie, a w Holandii już tylko 1 381 godzin. Co ciekawe, Holendrzy pracowali najkrócej w Europie, pomimo tego, że suma przysługujących im urlopów oraz dni ustawowo wolnych od pracy jest niemalże najmniejsza w krajach „starej" Unii.

Niemalże równie dużo co Grecy pracowali także Polacy, Estończycy i Węgrzy – pracownicy tych narodowości spędzali w pracy więcej niż 1 800 godzin w roku. Średnia dla przebadanych państw wyniosła natomiast 1 678,81 godzin rocznie.
Dane OECD nie obejmują siedmiu państw członkowskich UE (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Litwy, Łotwy, Malty i Rumunii), gdyż państwa te nie wchodzą w skład tej organizacji. Jednak można przypuszczać, iż w wymienionych powyżej krajach, roczny czas pracy także jest dłuższy od średniej unijnej. Świadczą o tym dane Eurofoundu dotyczące rocznego czasu pracy pracowników objętych zbiorowymi układami pracy. Okazuje się, że w 2012 roku we wszystkich omawianych państwach czas pracy wyniósł więcej niż 1 678,81 godzin rocznie. Na Litwie, Łotwie i w Rumunii roczny czas pracy dla pracowników objętych zbiorowymi układami pracy wyniósł 1 848 godzin, w Bułgarii było to 1 832 godzin, na Malcie 1 784 godzin, a na Cyprze 1 740.

Porównanie rocznego czasu pracy i poziomu PKB per capita pozwala zauważyć pewną tendencję: w krajach, w których społeczeństwo jest zamożniejsze, pracuje się krócej. Kraje takie jak Luksemburg, Austria, Irlandia, Holandia, Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia, Finlandia, Wielka Brytania i Francja cechowało PKP per capita wyższe niż średnia unijna. Jednocześnie we wszystkich tych krajach czas pracy w 2012 roku był krótszy niż średnia unijna wynosząca wspomniane 1 678,81 godzin rocznie. Wyjątkowo na tym tle prezentowała się Słowenia – w państwie tym zarówno PKB per capita jak i roczny wymiar czasu pracy były niższe niż średnia unijna.

Jednocześnie pracownicy wszystkich krajów (z wyjątkiem wspomnianej Słowenii) o PKB per capita niższym niż średnia unijna, czyli Włosi, Hiszpanie, Czesi, Grecy, Portugalczycy, Słowacy, Estończycy, Polacy i Węgrzy pracowali powyżej 1 678,81 godzin rocznie, czyli więcej niż statystyczny Europejczyk.

Wykres 1. PKB per capita w 2012 roku w wybranych krajach członkowskich UE
wyrażony jako stosunek do średniej unijnej (w %)
oraz roczny czas pracy w 2012 roku
w wybranych krajach członkowskich UE (w godzinach)

sfsfs

Czy wzrost PKB per capita powoduje skrócenie czasu pracy? Rozwinięta gospodarka zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii i środków produkcji oraz dobrze wykształconej kadry pracowniczej. Tworzy więc znakomite warunki do wzrostu wydajności pracy i umożliwia zmniejszenie jej godzinowego wymiaru. Zatem wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta wydajność pracy i skraca się jej czas.

Żeby cieszyć się dłuższymi wakacjami, najpierw państwo musi osiągnąć pewien poziom rozwoju gospodarczego. To bowiem wzrost bogactwa państwa pociąga za sobą skrócenie czasu pracy, a nie odwrotnie. Średnia długość europejskiego tygodnia pracy zmniejszyła się z 38,1 godzin w 2004 roku do 37,2 godzin w 2013 roku. Tę pozytywną tendencję możemy dostrzec już także w Polsce. W 2004 roku polski pracownik pracował przeciętnie 41,1 godzin tygodniowo, a w 2013 roku było to 40,7 godzin tygodniowo. Jednocześnie PKB per capita w Polsce wzrosło z 49% średniej unijnej w 2003 roku, do 66% w 2012 roku.

Wydajność pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Wydajność pracy z roku na rok rośnie. W Polsce od 1995 roku do 2012 roku wydajność pracy mierzona jako stosunek wartości PKB do czasu pracy wzrosła o 100% (z 5,2 euro na godzinę do 10,4 euro na godzinę). Pomimo tak dużego wzrostu, wydajność pracy w naszym kraju pozostaje jedną z najniższych w Unii – gorzej radzą sobie tylko Łotysze, Bułgarzy i Rumuni. W 2012 roku wydajność pracy w Polsce wyniosła 59% średniej unijnej, podczas gdy w kraju o najwyższym poziomie wydajności, czyli Luksemburgu było to aż 177% średniej unijnej.

Wykres 2. Wydajność pracy* w wybranych krajach członkowskich UE
w 2012 roku (w %; EU27=100%)

fwaffaqg

Czy można zatem przyjąć, że wypoczęty pracownik to lepszy pracownik, a krótsze godziny pracy i dłuższe urlopy prowadzą do wzrostu wydajności pracy, a co za tym idzie wzrostu bogactwa państwa? Po części tak. Bardziej wypoczęty i zrelaksowany pracownik oznacza minimalizację kosztów ponoszonych przez państwo na leczenie skutków przepracowania. Zdrowy pracownik to także niższe koszty firmy - na zastępstwo, wypłatę chorobowego itp. - czyli wyższa produkcja. Ponadto, dysponując większą ilością czasu wolnego, zatrudniony będzie mógł poświęcić go sprawom i czynnościom, które wykonywał wcześniej w czasie pracy: czytaniu wiadomości, zakupom, czy opiece nad dziećmi. Bo jak wynika z badań przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku, aż 69% badanych przyznało, że w czasie pracy korzysta z Internetu w celach prywatnych, a 34% zajmuje się załatwianiem innych prywatnych spraw.

Wysuwając wnioski tego typu należy jednak zachować ostrożność, gdyż czynniki wpływające na wydajność pracy są bardzo zróżnicowane i nie obejmują jedynie czasu spędzanego w pracy. Czynniki te można podzielić na trzy duże grupy:
kapitał fizyczny,kapitał fizyczny,
kapitał ludzki,
technologie.

Pierwszą grupę stanowią dostępne środki produkcji - budynki oraz maszyny. Drugą - wykształcenie, wiedza i kompetencje ludzi, niezbędne do wykonywania danej pracy. Ostatnią stanowi poziom rozwoju nowoczesnych technologii, używanych przy produkcji dóbr i towarów. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostają również inne czynniki, takie jak styl zarządzania kadrami, narzędzia mobilizacji pracowników, w tym głównie wysokość wynagrodzenia, oraz dodatkowe przywileje takie jak służbowy samochód czy telefon.

Z tego też względu najlepszą drogą ku skróceniu czasu pracy w Polsce będzie skupienie się na inwestycjach w nowe technologie i edukację przyszłych kadr. Dzięki temu czas pracy z biegiem lat sam zbliży się do europejskich standardów.

Magdalena Jaszczyszyn
Marta Kowalówka
Sedlak & Sedlak

Przypisy:
1. Przy założeniu, że dzień roboczy trwa 8 godzin. (Powrót)

Bibliografia:
M. Budzich, M. Graboń-Krajewska (red.), Urlop wypoczynkowy pracowników, C.H.Beck, Warszawa 2010.
Eurofound, Developments in collectively agreed working time 2012, [online] http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1305017s/tn1305017s.htm#hd7, [dostęp: 15.05.2014].
Eurostat,[online:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, [dostęp: 15.05.2014].
B. Kłos, Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej [online], http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/838BB23CC0D0E291C1257C4700457B75/$File/Klos.pdf, [dostęp: 28.03.2014].
A. Strojek, Kto w UE pracuje najwięcej? Podsumowanie badania Eurofoundu [online], http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.21/wpis.314, [dostęp: 28.03.2014].
GDP per capita in the Member States ranged from 47% to 271% of the EU27 average in 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-19062013-BP/EN/2-19062013-BP-EN.PDF, [dostęp: 28.03.2014].
NHS Business Services Authority - HR Policies Annual Leave, http://www.nhsbsa.nhs.uk/Documents/NHSBSACorporatePoliciesandProcedures/Annual_Leave_Policy.pdf, [dostęp: 28.03.2014].
PKB Per Capita w Unii Europejskiej w latach 1997-2008 [online], http://zsea.bydgoszcz.pl/joomla/pliki/Tygiel/pkb%20per%20capita.pdf, [dostęp: 28.04.2014].
Ile czasu marnujemy w pracy [online],http://www.rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php/wpis.240, [dostęp: 02.04.2014].
Kodeks Pracy [online], http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm, [dostęp: 28.03.2014].
OECD, [online] http://www.oecd.org/, [dostęp: 15.05.2014].
Prawo Pracy Unii Europejskiej [online], http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/9AAF310DC1C156EFC1256E7B00490094/$file/PRAWOPRA.PDF, [dostęp: 28.03.2014].

http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/n.297/email.136230/wpis.794
Odbierasz telefon służbowy podczas urlopu? Muszą ci zapłacić.

WP.PL | dodane 2014-05-23 (12:25) | 49 opinii

Nie trzeba odbierać telefonu służbowego podczas urlopu. Jeśli jednak zdecydujemy się na rozmowę z szefem i rozmawiamy z nim kilkakrotnie, pojawia się świadczenie pracy. W takim wypadku możemy się starać o wypłatę pełnego wynagrodzenia oraz udzielenie dodatkowego dnia wolnego.

Wolne za rozmowę z szefem

Klimat na podwyżki
Najbardziej zapracowana grupa zawodowa w Polsce
Rozmowa służbowa z szefem w trakcie urlopu wypoczynkowego jest dość problematyczna. Na szczęście nie musimy zabierać ze sobą służbowej komórki. A pracodawca nie może nam tego nakazać. Nie może też wymagać, że zabierzemy na wakacje laptop, czy inny sprzęt, który używamy na co dzień w pracy. Taki nakaz mógłby sugerować polecenie wykonywania pracy podczas urlopu.

Jeśli już zapakujemy służbówkę do plecaka, wcale nie musimy jej odbierać. Pracodawca nie może z tego powodu wyciągnąć wobec nas żadnych konsekwencji. Gdyby zdecydował się np. na wypowiedzenie czy nałożenie kary porządkowej, jego działanie byłoby bezprawne. Co do tego eksperci są zgodni. Zresztą w razie sporu trudno będzie dowieść, czy urlopowicz nie odbierał komórki celowo czy np. dlatego, że nie było zasięgu.

Jeżeli jednak szef nie ustępuje, a my zamiast cieszyć się z odpoczynku, „wisimy" na telefonie, możemy wystąpić o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia. Pracownik ma bowiem prawo domagać się uznania tego dnia za dzień pracy i zapłaty oraz udzielenia mu urlopu wypoczynkowego w innym dniu.

Wyjątki od reguły

Tylko w dwóch przypadkach pracodawca może skontaktować się z pracownikiem: jeśli wynika to z przepisów zakładowych (kadra zarządzająca, specjaliści czy osoby odpowiedzialne za usuwanie awarii) oraz, jeżeli chce go odwołać z urlopu. W przypadku odwołania, Kodeks pracy zakłada, że pracodawca ma do tego prawo, gdy następują okoliczności wymagające niezbędnej jego obecności. Okoliczności te muszą być niemożliwe do przewidzenia w chwili, gdy pracownik rozpoczynał urlop. Przed udaniem się na wypoczynek, każdy z nas powinien więc zostawić szefowi numer telefonu kontaktowego. Można podać również telefon do hotelu lub do właściciela kwatery, u którego się zatrzyma.

Pracownik nie ma prawa kwestionować polecenia powrotu z urlopu. Odmowa stawienia się w pracy będzie zinterpretowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Dlatego też nie ma wyjścia - odwołanie z urlopu oznacza, że trzeba pożegnać się z wypoczynkiem i wrócić do rzeczywistości. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pokrycia poniesionych kosztów "bezpośrednio związanych z odwołaniem z urlopu". Kodeks Pracy nie precyzuje jednak, jakie to koszty. Zwrócone mogą być tylko te, które pracownik potrafi udokumentować.

JK,WP.PL

http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Odbierasz-telefon-sluzbowy-podczas-urlopu-Musza-ci-zaplacic,wid,16626519,wiadomosc.html

22-05-2014Czy można pracownikowi zmienić stanowisko w przedemerytalnym okresie ochronnym?

Zmiany struktury zatrudnienia wymagają niekiedy trudnych decyzji dotyczących zwolnienia części załogi lub modyfikacji zakresu ich obowiązków. Czy można przenieść podlegającego okresowi ochronnemu pracownika na inne stanowisko? Kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe? Tłumaczy Izabela Tomasik, aplikant radcowski w TGC Corporate Lawyers.

Zmiana stanowiska i idąca za tym zmiana zakresu obowiązków pracownika jest ingerencją w istotne postanowienia umowy o pracę. Co za tym idzie, aby były one skuteczne, modyfikacje wymagają uzyskania zgody pracownika (zawarcie porozumienia), bądź też wypowiedzenia dotychczasowych warunków zatrudnienia przez pracodawcę.

Artykuł 39 k.p. stanowi, iż pracownikowi znajdującemu się w tzw. okresie ochronnym (tj. takiemu, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę (art. 39 k.p.), jeżeli okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Zakaz ten obejmuje także zmianę warunków pracy lub płacy poprzez wypowiedzenie zmieniające. Wyjątkowo jednak pracodawca może wypowiedzieć te warunki pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:
a) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik,
b) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania (art. 43).

O ile więc nie zachodzą przesłanki z art. 43 k.p., pracodawca może wprowadzić omawiane zmiany jedynie na mocy obopólnej zgody.

Rozwiązaniem (jednak tylko o charakterze czasowym!) może być przeniesienia pracownika do innej pracy. Warunkiem skutecznego zastosowania tej instytucji jest wystąpienie uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Powierzenie pracownikowi innej pracy nie może jednak prowadzić do obniżenia wynagrodzenia i musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Przepis ten ma więc charakter gwarancyjny. Okres, na który pracodawca powierza pracownikowi inna pracę nie może przekroczyc 3 miesięcy w roku kalendarzowym (art. 42 § 4 k.p.)

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/797764,zmiana-stanowiska-w-przedemerytalnym-okresie-ochronnym.html
21-05-2014WNIOSEK URLOPOWY NIE UCHRONI PRZED UTRATĄ PRACY

Nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który przebywa na urlopie. Od tej zasady są jednak wyjątki

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę po złożeniu przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy, do momentu rozpoczęcia tego urlopu. Pracownik korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę tylko w trakcie urlopu wypoczynkowego, od pierwszego dnia tego urlopu aż do jego zakończenia. Zatem to, że pracownik złożył, i to z wyprzedzeniem wniosek o urlop wypoczynkowy, a nie rozpoczął się okres tego urlopu, nie chroni go przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

http://prawo.rp.pl/artykul/830281.html

15-05-2014Resort pracy zmieni przepisy dotyczące urlopów dla samotnych ojców

Resort pracy zapowiada zmiany w ustawie regulującej kwestie urlopów rodzicielskich dla samotnych ojców. Minister Kosiniak-Kamysz ogłosił w TVP Info, że mają one nastąpić w trybie pilnym. Modyfikacje prawne mają związek z Danielem Andrzejakiem, który bez pomocy ze strony państwa, zajmuje się pięciorgiem małych dzieci. Jego żona miesiąc temu zmarła podczas porodu. Po nagłośnieniu sprawy w telewizji, resort pracy obiecał wsparcie.

Szef resortu pracy zapowiedział "dwutorowe działania". Tłumaczył, że rząd chce, aby ojcu, który sam musi opiekować się dziećmi (ze względu na odejście lub śmierć matki), przysługiwał urlop rodzicielski oraz zasiłek.

Minister Kosiniak-Kamysz mówił, że jego resort chce jak najszybciej włączyć tę część przepisów do ustawy, która niedługo trafi na posiedzenie rządu, a następnie - do Sejmu.

Wyjaśnijmy też, że Daniel Andrzejak po stracie żony został sam z pięciorgiem małych dzieci. Jego rodzinie omówiono przydzielenia renty. Urzędnicy stwierdzili, że nie przysługuje mu też urlop tacierzyński.

Żona Andrzejaka umarła podczas porodu. Dziecko ma teraz miesiąc. Mężczyzna nie ma nikogo, kto mógłby się zaopiekować rodziną w czasie, gdy on będzie pracował. Ojciec jest zatrudniony w branży budowlanej, obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym.

"Miałem być na tym tacierzyńskim rok, no ale ZUS mi przysłał takie pismo, że mi nie przysługuje, bo żona nigdzie nie pracowała" – mówi Andrzejak w wywiadzie dla TVP.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/796597,resort-pracy-zmieni-przepisy-dotyczace-urlopow-dla-samotnych-ojcow.html
13-05-2014

porozumienie

Nowe zasady zwalniania pracowników: Bez obowiązku pracy na wypowiedzeniu

Firmy i związki zawodowe są gotowe negocjować zasady zwalniania pracowników z konieczności świadczenia zadań w okresie wymówienia.

Pracodawca miałby zwalniać z obowiązku świadczenia pracy bez konieczności uzyskiwania zgody zatrudnionego, któremu wręczono wypowiedzenie. Za ten czas podwładny otrzymywałby oczywiście wynagrodzenie. Taką propozycję, m.in. w wywiadzie dla DGP, przedstawił Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej. Jak sprawdziliśmy, wprowadzenie takich regulacji do kodeksu pracy jest bardzo prawdopodobne, bo chęć ich negocjacji wyrażają partnerzy społeczni.

– To dobre rozwiązanie, korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i pracownika. Ten pierwszy nie będzie musiał współpracować z osobą, która w najbliższym czasie odejdzie z firmy, a drugi zyska płatny czas wolny w okresie wypowiedzenia – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Podkreśla, że zwalniany podwładny będzie mógł wykorzystać wolne od pracy np. na poszukiwanie nowego etatu lub podniesienie kwalifikacji, które ułatwią jego znalezienie.

Eksperci wskazują też, że możliwość rezygnacji z pracy osoby, która jest zwalniana lub sama odchodzi z firmy, ma istotne znaczenie. Coraz częściej firmom zależy bowiem na tym, aby informacje o jej działalności, wewnętrznej organizacji pracy czy stosowanym know-how nie przedostawały się na zewnątrz.

Przeciwne zmianom nie są też związki zawodowe.

– Na pewno chcemy rozmawiać na ten temat. Nie można jednak zapominać o wszystkich konsekwencjach takiej modyfikacji przepisów – mówi Paweł Śmigielski, ekspert OPZZ.

Podkreśla, że jednostronna decyzja pracodawcy w sprawie zwolnienia podwładnego z obowiązku świadczenia obowiązków może oznaczać kłopoty dla niektórych grup zatrudnionych. Chodzi np. o te osoby, które wykonują prace na stanowiskach wymagających nieustannego poszerzania kwalifikacji lub zaznajamiania się z nowymi procedurami, które poznają właśnie w trakcie pracy. Dla nich np. trzymiesięczna przerwa w wykonywaniu obowiązków może powodować obniżenie umiejętności zawodowych, a tym samym problemy ze znalezieniem etatu na stanowisku, które do tej pory zajmowały.

– Ważne jest więc to, jaka dokładnie propozycja zostanie nam przedstawiona ze strony rządu – dodaje Paweł Śmigielski.

Obecnie kodeks pracy nie reguluje omawianej kwestii, a z orzecznictwa sądowego (które nie jest jednak jednolite) wynika, że zwolnienie z wykonywania obowiązków albo wymaga porozumienia z pracownikiem, albo w ogóle nie jest możliwe. W wyroku z 13 marca 2013 r. (sygn. akt II PK 214/12) Sąd Najwyższy wskazał, że zatrudnianie osoby zgodnie z zawartą umową należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Firma nie może się z niego zwolnić w zamian za zapłatę wynagrodzenia, bez zapewnienia zatrudnionemu możliwości wykonywania umówionych zadań. Ten ostatni ma zatem nie tylko obowiązek, ale i prawo świadczenia pracy. Osobie odsuniętej od niej przysługuje roszczenie o dopuszczenie do jej świadczenia (podobnie SN orzekł m.in. w wyroku z 10 września 1997 r., sygn. akt I PKN 233/97, OSNAPiUS 1998 nr 12, poz. 355).

– Mimo ograniczeń, na jakie wskazuje orzecznictwo, pracodawcy już teraz najczęściej zwalniają zatrudnionych z obowiązku wykonywania zadań, nie pytając o ich zdanie. Oczywiście zatrudnionym przysługuje skarga do sądu o dopuszczenie do pracy, ale w praktyce, po upływie okresu wypowiedzenia staje się ona bezprzedmiotowa – wskazuje Paweł Śmigielski.

Jego zdaniem takie działania wskazują na potrzebę uregulowania omawianej kwestii w k.p.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/795922,nowe-zasady-zwalniania-pracownikow-bez-obowiazku-pracy-na-wypowiedzeniu.html


Znajdź nas na Facebooku