HDK

21.01.2021

 
29 stycznia oddajemny krew :)
 

Przewodniczący też potrafi :)

 

Dnia 2 lipca 2019

 
 

19.11.2018 Poniedziałek

 

Przywileje i ulgi dla honorowych dawców krwi

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Natomiast tytuł ZHDK opisaliśmy dokładnie tu:

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:
Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:
– to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
– pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
– pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień w którym oddał krew lub na kilka godzin jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji
Podstawa prawna: 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
– Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Przeczytaj również: Wolne również po 24:00
Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.
Podstaw prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
– Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca „Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców”
Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-bialystok
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-bydgoszcz
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-kalisz
– informacja-o-zwrocie-kosztow-podrozy-kielce
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podróży-lublin-2017 (aktualizacja-2018)
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podroży-olsztyn
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podroży-poznań
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-raciborz
– informacja-o-zwrocie-kosztow-podrozy-rzeszow
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-warszawa
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podróży-wrocław ( aneks )
– informacja-o-zwrocie-kosztów-podróży-zielona-gora 
Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny
Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta
Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi. Szczegółowe zasady wydawania krewkaty określają wewnętrzne przepisy centrów krwiodawstwa. Więcej na temat karty identyfikacyjnej dowiecie się pod adresem KrewKarta
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:
Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami
Można je będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Zapoznaj się z wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi)
Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.
Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

– Szybszy dostęp przysługuje również w przypadku ubiegania się o sanatorium
Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)
– Zniżki w komunikacji miejskiej
Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl oraz www.razemdladawcow.pl
 
 
 

 

Akcja honorowego oddawania krwi(28.09.2016) W dniu 14 października odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi, zorganizowana przez WABCO oraz Związki Zawodowe OPZZ oraz FZZ.

W tym dniu na parking WABCO przy ul. Ostrowskiego zostanie podstawiony przystosowany do tego celu autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pierwsza rejestracja rozpocznie się o godzine 12:00. Zakończenie akcji planowane jest na godzinę 16:30.

Pracownicy, którzy oddadzą krew mają możliwość uzyskania bezpłatnych badań lekarskich i laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, badania wirusologiczne), ponadto otrzymują ekwiwalent żywnościowy o równowartości energetycznej oddanej krwi – 9 czekolad. Wszyscy pracownicy, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w akcji i wpiszą się na listę chętnych, po oddaniu krwi będą zwolnieni z pracy w tym dniu. Warunkiem jest uzyskanie zgody KZP, w przypadku pracowników produkcyjnych.

Zgłoszenia przyjmują: 

Jarosław Gadawski, tel. 606429012, Jaroslaw.Gadawski@wabco-auto.com
Dariusz Zygmański, tel. 668691560, Dariusz.Zygmanski@wabco-auto.com
 
Uwaga:

W dniu donacji miej przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
Przed oddaniem krwi każdy krwiodawca powinien zjeść lekki posiłek,
Bezpośrednio przed i po oddaniu krwi obowiązuje zakaz palenia tytoniu!
 
Szczegółowe informacje, kto może być dawcą można znaleźć w załączniku: „Warunki”.

Proces oddawania krwi:

Kandydat na krwiodawcę wypełnia kwestionariusz medyczny i przechodzi badania wstępne, w tym badanie lekarskie. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, osoba oczekuje na oddanie krwi. Od dawcy pobiera się jedną jednostkę krwi – 450ml. Oddawanie krwi trwa około 10 minut. Po oddaniu, wystarczy jeszcze odpocząć 10 minut i odebrać czekolady mające uzupełnić niedobór energii. Cały proces oddawania krwi trwa zwykle nie dłużej niż godzinę. Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków. Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej u dorosłego człowieka, a Twój organizm odtworzy utraconą ilość krwi bardzo szybko. Podczas procesu pobierania krwi używany jest jedynie sterylny i jednorazowy sprzęt.

W Polsce jest 600 tys. Honorowych Dawców Krwi. Dostaną zniżki na przejazdy PKP?

Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi w zamian za swoją pomoc mogą liczyć na przywileje i ulgi. Z wnioskiem o kolejne zwróciła się w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia posłanka Małgorzata Niemczyk postulując, by oddający krew mogli taniej podróżować pociągami
- W ostatnim czasie do mojego biura zgłosiła się grupa osób z inicjatywą docenienia oraz uhonorowania Honorowych Dawców Krwi za ich bezinteresowny dar serca dla innych potrzebujących, poprzez przyznanie dodatkowych przywilejów. Uważam, że do przywilejów tej grupy powinno zostać dopisane prawo do zniżki za przejazdy PKP. Realizacja tego planu nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu, a z pewnością spotka się z pozytywnym obiorem społeczeństwa - czytamy w interpelacji.

czytaj więcej na: http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,19774562,w-polsce-jest-600-tys-honorowych-dawcow-krwi-dostana-znizki.html

Znajdź nas na Facebooku